Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Дүниежүзі тарихы 8-сынып

Қалыптастырушы бағалауға арналған

тапсырмалар жинағы

Дүниежүзі тарихы

8-сынып

ЖОБА

Құрметті мұғалім!
Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек
құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау
критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге,
сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына
жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке
ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік
береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік
және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық емес
мақсатта құрастырылған.

2 ЖОБА

Мазмұны

1-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

Бөлім: Жаңа заманның басталуы ……………………………………………………………………………………………………….4

Бөлім: XVIІI ғ. Үндістан және Ұлыбритания ……………………………………………………………………………………..8

Бөлім: Ағартушылық идеяларының таралуы ………………………………………………………………………………………9

2-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

Бөлім: Француз буржуазиялық революциясының көрінісі ………………………………………………………………. 11

Бөлім: XIX ғ. империялар және олардың бақталастығы …………………………………………………………………. 15

3-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері …………………………………………………………………………….. 17

Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері …………………………………………………………………………….. 18

Бөлім: Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері ………………………………………………… 19

Бөлім: XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы ………………………………………………………. 20

Бөлім: XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік ………………………………………………………………………. 21

4-тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

Бөлім: Америка Құрама Штаттарының күшеюі ………………………………………………………………………………. 22

Бөлім: Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен ХІХ ғасырдағы өзгерістерге шолу ……………….. 24

3 ЖОБА

1-тоқсан

Бөлім: Жаңа заманның басталуы

VII ғасырдың ортасындағы Ағылшын буржуазиялық
Тақырып X
революциясы қандай маңызға ие болды?

ыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың
Оқу мақсаты 7.3.2.1 Бат
себептерін сипаттау

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Батыс Еуропадағы буржуазиялық революциялардың
себептерін анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Батыс Еуропадағы буржуазиялық революцияның себептерiн жазыңыз.

1

2

3

4

лім алушы:
Дескриптор Бі
— Батыс Еуропадағы революцияның басталу 1/2/3/4
себебiн жазады.

4 ЖОБА

аңа заманның басталуы
Бөлім Ж

неркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Тақырып Ө

Мануфактура, фабрикалардың пайда болуы мен
Оқу мақсаты 7.1.1.2
жалдамалы жұмысшы табының қалыптасуы арасындағы
байланысты анықтау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Жұмысшы табының қалыптасуы мен мануфактура,
фабрикалардың пайда болуы арасындағы байланысты
көрстеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Англиядағы «мануфактура», «фабрикалардың пайда болуы» мен «жалдамалы жұмысшы»
терминдерін пайдалана отырып суретті түсіндіріңіз. Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі
әлемді қаншалықты өзгерткенін анықтаңыз.

лім алушы:
Дескриптор Бі
-Суретті түсіндіруде «мануфактура», «фабрикалардың пайда болуы»
мен «жалдамалы жұмысшы» терминдерін пайдаланады;
— Суретті түсіндіруде олардың арасындағы байланысты анықтайды;
— Англиядағы өнеркәсіп төңкерісі әлемді қаншалықты өзгерткенін

анықтайды
.

5 ЖОБА

аңа заманның басталуы
Бөлім Ж

неркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Тақырып Ө

Себеп-салдарды анықтау арқылы Еуропадағы феодалдық
Оқу мақсаты 7.4.1.1
құрылыстан капиталистік шаруашылыққа (мануфактура,
фабрика) өту процесін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік
шаруашылыққа (мануфактура, фабрика) өту процесінің
себеп-салдарын анықтайды
Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Кестені толтырыңыз.

Феодалдық құрылыс → Капиталистік шаруашылық

Себептері

Салдары

лім алушы
Дескриптор Бі
— Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа
(мануфактура, фабрика) өту процесінің себебін анықтайды;
— Еуропадағы феодалдық құрылыстан капиталистік шаруашылыққа
(мануфактура, фабрика) өту процесінің салдарын анықтайды.

6 ЖОБА

аңа заманның басталуы
Бөлім Ж

неркәсіп төңкерісі әлемді қалай өзгертті?
Тақырып Ө

нглияның әлемдік жетекші держава ретінде
Оқу мақсаты 7.4.1.2 А
қалыптасуындағы өнеркәсіп төңкерісінің рөлін сипаттау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Англияның әлемдік держава ретінде
қалыптасуындағы өнеркәсіп төңкерісінің рөлін
көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Кестені толтырыңыз.

Өнеркәсіп Ғалымдар Не ойлап Қай Англияның жетекші
атауы тапты? жылы? державаға айналуындағы
маңызы?

Тоқыма Джеймс Харгривс
өнеркәсібі
́
Ричард Аркрайт

Эдмунд Картрайт

Бу двигателі Дени Папен

Джеймс Уатт

Машина Джозеф Брама
жасау

Металлургия Абрахам Дарби
Г
енри Корт

Транспорт Ричард Тревитик

Роберт Фултон

лім алушы:
Дескриптор Бі
— Англиядағы өнеркәсіп төңкерісіне үлес қосқан тұлғалардың
ашқан жаңалықтарын көрсетеді;
— Англиядағы өнеркәсіп төңкерісіне үлес қосқан тұлғалардың
ашқан жаңалықтарының уақытын көрсетеді;
— Өнеркәсіп салаларының Англияның жетекші державаға айналуындағы
маңызын анықтайды.

7 ЖОБА

Бөлім: XVIІI ғ. Үндістан және Ұлыбритания

ылшындар саудагерлерден Үндістанның билеушілеріне
Тақырып Ағ
қалай айналды?

уропалық державалардың отаршылдық экспансиясы
Оқу мақсаты 7.1.1.3 Е
кезеңіндегі Азия мемлекеттерінің әлеуметтік
құрылымындағы ерекшеліктерді анықтау (Қытай,Үндістан,
Жапония)

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Ұлыбританияның Үндістанға жасаған отаршылдық
экспансиясына қатысты берілген мәлімдемелерді
саралайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма

Ұлыбританияның Үндістанға жасаған отаршылдық экспансиясына қатысты берілген
мәліметтердің «ақиқат» не «жалған» екеніндігін анықтаңыз.

№ Мәліметтер Ақиқат Жалған

1 Ағылшындар үндістанның касталық жүйесін елді
отарлау мақсатында пайдаланды

2 Ағылшындар үшін үндістандықтардың касталық
жүйесі маңызды болмады

3 Ағылшындар касталық жүйені негізге ала отырып
адамдарды жұмысқа тартты

4 Ағылшындар ешбір каста өкілдеріне салық төлеуде
жеңілдік жасаған жоқ

лім алушы:
Дескриптор Бі
— Ағылшындар үндістанның касталық жүйесін елді отарлау
мақсатында пайдаланғанын не пайдаланбағанын белгілейді;
— Ағылшындар үшін үндістандықтардың касталық жүйесінің
маңызын белгілейді;
— Британдықтар касталық жүйені негізге ала отырып адамдарды
жұмысқа тартқандығын не тартпағандығын көрсетеді;
— Британдықтар каста өкілдеріне салық төлеуде жеңілдік
жасағандығын не жасамағандығын белгілейді.

8 ЖОБА

Бөлім: Ағартушылық идеяларының таралуы

ғартушылық дәуірдің қандай идеялары еуропалық
Тақырып А
монархтардың қызметінде көрініс тапты?

артушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға
Оқу мақсаты 7.2.3.2 Ағ
ықпалын анықтау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Ағартушылық дәуір идеяларының қоғамдық дамуға
ықпалын көрсетеді

Білу және түсіну
Ойлау
Қолдану
дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Еуропалық билеушілер Екатерина ІІ мен Фридрих ІІ «ағартушылық» ұстанымдарын
анықтап, Венн диаграммасын толтырыңыз.

Екатерина ІІ Фридрих ІІ
1. Заңды жетілдірді: 1763 ж. Ол Сенатты 6 басқармаға бөлді. Сенат заң шығарушы
құқықтан айырылып, оған өкілеттілік берілді және бақылау органы мен жоғары
сот инстанциясына айналды
2. Сот төрелігі жеңілдетілді. Сот реформасынан кейін тәуелсіз сот жүйесі құрылды.
Сотталушы қорғауға құқық алды
3. Білім және ғылым саласындағы реформалар: Мәдениет пен ағартушылықтың
дамуына 1783 ж. «Еркін кітап басу» туралы қаулы себеп болды. Тұңғыш рет
жеке тұлғалар типография иеленді
4. Бастауыш және орта мектептер желілері пайда болды, сонымен қатар әлемде
тұңғыш рет өндіріс пен саудаға даярлайтын кәсіби училищелер ашылды
5. Әлеуметтік саладағы реформалар: 1775 ж. Губерниялық реформада мектеп,
аурухана болатын қоғамдық орындар салынды. Ресейде қалалық – Петербургте
Обухов емханасы (1775 ж) ашылды

9 ЖОБА

6. Еркін жеке кәсіпкерлік ашуға талпыныс жасалады: «Кәсіпкерлікке еркіндік»
манифесті барлық ауыр өнеркісіппен айналысамын дегендерге еркіндік берілді.
Саудагерлерге капиталдан жыл сайын — 1% жарна төлеуге рұқсат берілді.

Венн диаграммасы

катерина II Ф
ридрих II
Е

лім алушы:
Дескриптор Бі
-ІІ Екатерина патшайымның «ағартушылық» ұстанымдарын
анықтайды;
-ІІ Фридрихтің «ағартушылық» ұстанымдарын сипаттайды.

10 ЖОБА

2-тоқсан

Бөлім: Француз буржуазиялық революциясының көрінісі

жылдар аралығында Францияда қандай
Тақырып 1789-1799
өзгерістер орын алды?

«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»
Оқу мақсаты 7.1.1.1
\пролетариат\ ұғымдарын тарихи оқиғаны жан-жақты
түсіндіру үшін қолдану

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• «Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы»
\пролетариат\ ұғымдарын пайдаланып, тарихи
оқиғаны сипаттайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
«Капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын қолданып берілген картинаны
сипаттап жазыңыз.

ілім алушы:
Дескриптор Б
— «капитал», «буржуазия», «жұмысшы табы» ұғымдарын
қолданады;
— картинаға жан-жақты интерпретация жасайды.

11 ЖОБА

нцуз буржуазиялық революциясының көрінісі
Бөлім Фра

жылдар аралығында Францияда қандай
Тақырып 1789-1799
өзгерістер орын алды?

кономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
Оқу мақсаты 7.1.2.1 Э
буржуазияның әсерін анықтау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Экономикалық және саяси жүйенің өзгеруіне
буржуазияның әсерін көрсетеді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма

Адам және азамат құқықтарының Декларациясына қатысты берілген кестені толтырыңыз.

“Адам және азамат құқықтарының Декларациясы”

Құжат қашан қабылданды?

Қай жерде қабылданды?

Құжаттың тарихи маңызы

қандай?

Халықтың қай бөлігінің мүддесін

қорғады?

Құжатты жүзеге асырудағы

нәтижесі неге алып келді?

лім алушы:
Дескриптор Бі
— құжаттың қабылданған уақытын көрсетеді;
— қабылданған жерін жазады;
— тарихи маңызын көрсетеді;
— кімдердің мүддесін қорғағанын көрсетеді;
— нәтижесін жазады.

12 ЖОБА

нцуз буржуазиялық революциясының көрінісі
Бөлім Фра

еліктен Давид пен Бодридің Марат туралы көзқарастары
Тақырып Н
әртүрлі болды?

Өнердегі негізгі стильдер мен ағымдардың белгілерін
Оқу мақсаты 7.2.2.2
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм, реализм)
анықтау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Берілген кестеге суретті пайдалана отырып, өнердегі
негізгі стильдерге және терминдердің
(неоклассицизм, романтизм, импрессионизм,
реализм) мазмұнына анықтама береді
Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Берілген кестеге суретті пайдалана отырып, өнердегі негізгі стильдерге және
терминдердің мазмұнына анықтама беріңіз.

Неоклассицизм Романтизм Импрессионизм Реализм

нер ағымдары Мазмұны
Ө
еоклассицизм
Н
Романтизм

Импрессионизм

Реализм

лім алушы:
Дескриптор Бі
— неоклассицизм стиліне анықтама береді;
— романтизм стиліне анықтама береді;
— импрессионизм стиліне анықтама береді;
— реализм стиліне анықтама береді.

13 ЖОБА

нцуз буржуазиялық революциясының көрінісі
Бөлім Фра
аполеон империясы қалай құрылды және оның құлдырау
Тақырып Н
себептері неде болды?
Империалистік соғыстардың әлемдік саясаттың
Оқу мақсаты 7.3.2.4
өзгеруіне ықпалын бағалау (Наполеон соғыстары
мысалында)

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Империалистік соғыстардың әлемдік саясаттың
өзгеруіне ықпалын талдайды

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Картаны қолдана отырып, Наполеон соғыстарының әлемдік саясаттың өзгеруіне
ықпалын бағалаңыз.

1. Наполеон соғыстарының жүру барысын сипаттаңыз________________________
____________________________________________________________________________
2.Оқиғалардың мазмұнына талдау жасаңыз
____________________________________________________________________________
3. Оқиғалардың әлемдік саясаттың өзгеруіндегі тарихи маңызына сипаттама
беріңіз____________________________________________________________________

лім алушы:
Дескриптор Бі
— Наполеон соғыстарының жүру барысын сипаттайды;
— оқиғалардың мазмұнына талдау жасайды;
— оқиғалардың әлемдік саясаттың өзгеруіндегі тарихи маңызына
сипаттама береді.

14 ЖОБА

Бөлім: XIX ғасырдағы империялар және олардың бақталастығы

есей мен Британия Иранға ықпал ету үшін неге бақталас
Тақырып Р
болды?

асырдың ортасындағы халықаралық
Оқу мақсаты 7.3.2.2 XVIII–XIX ғ
қатынастардағы өзгерістерді сипаттау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• XVIII–XIX ғасырдың ортасындағы халықаралық
қатынастардағы өзгерістерді анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Венн диаграммасында көмекші ақпараттарды пайдалана отырып, Ресей мен
Ұлыбританияның саяси дамуындағы ерекшеліктер мен ұқсастықтарды анықтаңыз.

лыбритания
есей
Ұ
қсастығы Р
Ұ

Көмекші ақпараттар:

1. Абсолютті монарх билік етеді
2. Монархтың үкіметтің көмегінсіз өзіндік ықпалы жоғары болды
3. Абсолютті монарх болып табылады
4. Империя шекарасы кеңейтіледі
5. Ел дамыған Батыс Еуропадан қалмау үшін біршама өзгерістерді талап етті
6. «Әлем шеберханасы» өндіріс өнімдерінің тең жартысы мемлекеттің бір бөлігіне
теңелді
7. Ресми саясаттың негізі бағыты-«православтық, самодержавие, халықтық» болды
8. Машина құрылысы, теміржол құрылысы, құрлықта және суда буды пайдалану
қарқынды дамыды
9. Басыбайлы құқық
10. Халықтың тең жартысы қалада тұрды

15 ЖОБА

11. Жаңа техникалық жаңалықтар пайда болды
12. Сыртқы саясатында агрессивті отарлау саясатын ұстанды
13. Саясат консервативтілігімен ерекшеленді
14. Елде дауыс беру құқығын ер адамдамдар ғана иеленді
15. Халықтың 90 % ауыл шаруашылығымен айналысты
16. Панисламдық идеология
17. ХІХ ғасырда өнеркәсіп төңкерісі аяқталды
18. Қоғамның негізгі табы: буржуазия және пролетариат.

лім алушы:
Дескриптор Бі
— ХІХ ғасырдағы Ұлыбританияның саяси дамуының
ерекшелігін анықтайды;
— ХІХ ғасырдағы Ресейдің саяси дамуының ерекшелігін
анықтайды;
— ХІХ ғасырдағы Ресей мен Ұлыбританияның саяси
дамуындағы ұқсастықтарды анықтайды.

16 ЖОБА

3-тоқсан

Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері

еліктен Апиын соғыстары осы күнге дейін қытай
Тақырып Н
халқының есінде?

Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
Оқу мақсаты 7.3.2.6
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма
Апиын соғыстарының себептерін, салдарын, тарихи маңызын жазыңыз.

І Апиын соғысы ІІ Апиын соғысы

Себебі

Салдары

Тарихи маңызы

лім алушы:
Дескриптор Бі
— Апиын соғыстарының себебін көрсетеді;
— Апиын соғыстарының салдарын көрсетеді;
— Апиын соғыстарының тарихи маңызын көрсетеді.

17 ЖОБА

Бөлім: XІX ғасырдағы Қытай мен Еуропа елдері

еліктен Апиын соғыстары осы күнге дейін қытай халқының
Тақырып Н
есінде?
«Экспорт», «импорт», «экспансия», «отарлау»,
Оқу мақсаты 7.4.1.4
«фактория» ұғымдарын қолдану арқылы, тауар-ақша
қатынастарының дамуын түсіндіру
лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың
дәстүрлі қоғамдарына ықпалын сипаттайды
Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма
Берілген терминдерді мағынасымен сәйкестендіріңіз.

№ Терминдер № Мағынасы

1 Экспорт A ішкі рынокта өткізу үшін елге шет елдерден тауарлар,
технологиялар әкелу

2 Импорт |B «ішкі», өз елінің шет және елсіз аймақтарын игеріп,
қоныстану; «сыртқы» — өз елінен өзге жерлерде тұрақтар
салуы, өзге аумақтарды басып алу

3 Экспансия C капиталды‚ қызметтерді‚ зияткерлік қызмет нәтижелерін‚
соның ішінде оларға айрықша құқықтарды сыртқы
нарықтарға өткізу үшін шетелге әкету

4 Отарлау D Еуропа саудагерлерінің колониядағы сауда-саттық мекені

5 Фактория E Монополистік бірлестіктердің, мемлекеттердің, әлеуметтік
топтардың экономикалық әдістермен де, басқа әдістермен де
(аумақтарды қарулы күшпен басып алу, дипломатиялық
қысым жасау, т.б.) ықпал ету аясын кеңейтуі.

лім алушы
Дескриптор Бі
— «Экспорт» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Импорт» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Экспансия» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Отарлау» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді;
— «Фактория» ұғымын мағынасына қарай сәйкестендіреді.

18 ЖОБА

Бөлім: Революциялық идеялардың XІX ғасырдағы Еуропаға әсері

ж. революциялар Еуропада қандай саяси идеяларды
Тақырып 1848
қалыптастырды?

К. Маркстың көзқарастарын және марксизмнің қоғамдық
Оқу мақсаты 7.2.3.3
өмірге ықпалын түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі
К. Маркстың көзқарастарын және марксизмнің қоғамдық өмірге
ықпалын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіз.
ХІХ ғасырда қандай саяси идеялар болды?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қоғамда саяси идеялардың алатын орны қандай?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Карл Маркстің көзқарастары қоғамға қандай өзгерістер алып келді?

ілім алушы
Дескриптор Б
— ХІХ ғасырдағы ықпалды саяси идеяларды атайды;
— Қоғамдағы саяси идеялардың орынын көрсетеді;
— Марксизмнің қоғамға әкелген өзгерістерін жазады.

19 ЖОБА

Бөлім: XІX ғасырдағы Ресейдегі қоғамдық-саяси ойдың дамуы

еліктен ІІ Александр патша «Халық еркі» ұйымының құрбаны
Тақырып Н
болды?

арихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық»,
Оқу мақсаты 7.3.1.3 Т
«декабристер», «халықшылдар», «жеке террор», «пролетариат
диктатурасы» ұғымдарын қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тарихи оқиғаны түсіндіру үшін «басыбайлы құқық»,
«декабристер», «халықшылдар», «жеке террор»,
«пролетариат диктатурасы» ұғымдарын пайдаланады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма

Ұғымдарды мазмұнына қарай сәйкестендіріңіз.

р/с Ұғымдар реті Мазмұны

1 «басыбайлы құқық» A бейбіт тұрғындарды физикалық зорлық-зомбылық
арқылы қорқыту

2 «декабристер» B өндіріс қызметкерін феодалдың жартылай меншігіне
айналдырудың жоғарғы түрі

3 «халықшылдар» C бір адамның немесе адамдар тобының билікке толық ие
бола отырып, елді басқаруы

4 «жеке террор» D XIX ғ (1860–1880 жж.) Ресейдегі қоғамдық –саяси
қозғалыс

5 «пролетариат E орыс дворян революционерлері, 1825 жылы желтоқсан ай
диктатурасы» ында самодержавие мен басыбайлыққа қарсы көтеріліс
ұйымдастырушылар

ілім алушы:
Дескриптор Б
— «басыбайлы құқық» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді
— «декабристер» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді;
— «халықшылдар» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді
— «жеке террор» ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді
-«пролетариат» диктатурасы ұғымын анықтамасымен сәйкестендіреді

20 ЖОБА

Бөлім: XІX ғасырдағы еуропалық отаршыл үстемдік

жылдардағы Үндістандағы оқиғаларды XIX ғасырдағы
Тақырып 1857-1859
британдықтар мен қазіргі кездегі үндістер қалай баяндайды?

Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі
Оқу мақсаты 7.3.2.6
қоғамдарына ықпалын сипаттау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Еуропалық отаршылдық экспансияның Шығыстың дәстүрлі
қоғамдарына ықпалын түсіндіреді

Білу және түсіну
Ойлау
дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1857—1859 жылдардағы Үндiстандағы ұлт-азаттық көтерiлiсті анықтап, кестені толтырыңыз

Көтерілістің шығу себептері қандай болды?

Сипайлар деген кімдер?

Көтеріліс қалай аяқталды?

Көтерілістің жеңіліске ұшырау себебі
қандай?

ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістанда
қандай өзгерістер болды?

лім алушы:
Дескриптор Бі
— Көтерілістің шығу себептерін жазады;
— Сипайлардың кім екендігін көрсетеді;
— Көтерілістің нәтижесін көрсетеді;
— Көтерілістің жеңілу себептерін көрсетеді;
— ХІХ ғ. екінші жартысында Үндістандағы өзгерістерді көрсетеді.

21 ЖОБА

4-тоқсан

Бөлім: Америка Құрама Штаттарының күшеюі

Ш-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді?
Тақырып АҚ

ІХ ғасырдағы Америка Құрама Штаттары
Оқу мақсаты 7.3.1.2 Х
территориясының кеңею үдерісін сипаттау

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• АҚШ-тың батыс бағытындағы экспансия саясатын
сипаттайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма
Әлеуметтiк-экономикалық дамудың ерекшелiктерiн түсіндіріңіз.
1820 және 1860 жылдары әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесі қандай болды?
1820 ж.––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1860 ж. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
АҚШ-тағы азаматтық соғыс жылдарының бастапқы кезеңiнде өнеркәсiп өнiмi 4-орынға шықты.
1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуын немен түсiндiресiз?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам дамыды. 1860 жылы
темiржолдың қашықтығы 45 мыңнан 100 мың шақырымға дейiн жеттi. Ол АҚШ-тың
батысындағы “бос жерлер” есебiнен дамыды. Осыған мысал келтiрiңіз.

лім алушы:
Дескриптор Бі
-1820 және 1860 жылдары әлемдік өнеркәсіп өндірісіндегі АҚШ-тың үлесін
көрсетеді;

— 1860 жылғы АҚШ өнеркәсiп өндiрiсiнiң жедел дамуының себебін

түсіндіреді;
— ХIХ ғасырдың бiрiншi жартысында жол-көлiк жүйесi де жылдам
дамуының себептерін көрсетеді.

22 ЖОБА

мерика Құрама Штаттарының күшеюі
Бөлім А

еліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді?
Тақырып Н

ҚШ-ғы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін
Оқу мақсаты 7.4.1.3 А
анықтау

лім алушы
Бағалау критерийі Бі
АҚШ-ғы капиталистік монополиялардың даму ерекшеліктерін
сипаттайды

Білу және түсіну
Ойлау
Қолдану
дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Кестені толтырыңыз.

Мерзімі СәйкестенОқиға
діру орны

1853 жылы Жапония жағалауларына келген Перри күш
көрсетiп, ел басшыларынан келiсiмге қол
қоюды талап еттi

1854 жылы наурыздың 13-iнде Перри Жапонияға оралды

1852 жылы АҚШ Жапония жағалауларына жетi
экспедиция аттандырды

1854 жылы ақпанның 13-iнде АҚШ командор М.Перри басқарған әскери
кеменi Жапонияға аттандырды

1791—1849 жылдары Канагава деген жерде бiрiншi жапон-
американ келiсiмшартына қол қойылды

лім алушы
Дескриптор Бі
— Жапония жағалауларына келген Перри күш көрсетiп, ел
басшыларынан келiсiмге қол қоюды талап еткен жылды
көрсетеді;
— Перридің Жапонияға оралған жылын көрсетеді;
— АҚШ Жапония жағалауларына жетi экспедиция аттандырған
жылды көрсетеді;
— АҚШ командор М.Перри басқарған әскери кеменi Жапонияға
аттандырған жылды көрсетеді;
— Канагава деген жерде бiрiншi жапон-американ келiсiмшартына
қол қойылған жылды көрсетеді.

23 ЖОБА

Бөлім: Суретшілер мен жазушылардың көзқарасымен ХІХ ғасырдағы өзгерістерге шолу

ІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті қалай
Тақырып X
суреттейді

Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
Оқу мақсаты 7.2.2.1
туындыларын пайдалану

лім алушы:
Бағалау критерийі Бі

• Тарихи оқиғаларды интерпретациялау үшін өнер
туындыларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Кестені толтырыңыз

ІХ ғ . Өнер мен әдебиеттегі өкілдер
Х

Х
ІХ ғ. Өнер мен әдебиеттегі бағыт

2 . В.Г.Перовтың «Тройка» суреті ХІХ ғ әлеуметтік әділетсіздікті қалай суреттейтіндігін 2
мысалмен көрсетіңіз.

24 ЖОБА

лім алушы:
Дескриптор Бі
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі бірінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі екінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі үшінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттегі төртінші бағытты көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің бірінші өкілін көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің екінші өкілін көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің үшінші өкілін көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің бірінші төртінші көрсетеді;
— XІX ғ. өнер мен әдебиеттің бесінші өкілін көрсетеді;
— суретті пайдаланып, ХІХ ғ. әлеуметтік әділетсіздікті бірінші
мысал келтіреді;
— суретті пайдаланып, ХІХ ғ. әлеуметтік әділетсіздікті екінші
мысал келтіреді;
— ХІХ ғ. әлеуметтік әділетсіздік туралы пікірін жазып,
қорытындылайды.

25

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *