СОЧ СОР ЖБ БЖБ ТЖБ «Дене шынықтыру» 4-сынып пәнінен қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

«Дене шынықтыру» пәнінен

қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

4-сынып

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі. Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге мүмкіндік береді.

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

МАЗМҰНЫ

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …………..4

1-бөлім «Жүгіру, секіру және лақтыру»……………………………………………………………………………….4

2-бөлім «Жеңілдетілген спорттық ойындар»………………………………………………………………………..8

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …………12

3-бөлім «Гимнастиканың негізгі элементтері»……………………………………………………………………12

4-бөлім «Қазақ ұлттық ойындар»……………………………………………………………………………………….16

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …………19

5-бөлім «Шаңғы/кросс/коньки даярлық негіздері»……………………………………………………………..19

6-бөлім «Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту»……………………………………..23

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР …………27

7-бөлім «Қарым-қатынас орнату үшін ойындар»………………………………………………………………..27

8-бөлім «Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру»…………………..30

3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

1-бөлім «Жүгіру, секіру және лақтыру»

Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қауіпсіздік ережесі
Қысқа қашықтыққа жүгіру
4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды қолданады
Қолдану

Тапсырма
Қысқа қашықтыққа төменгі немесе жоғарғы сөреден 30 м жүгіру бойынша жаттығуын орында. Тапсырмада кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды қолданып көрсет.

1. Төменгі сөреге тұру, шығу техникасы:

2. Жоғарғы сөреге тұру, шығу техникасы:

Дескриптор Білім алушы
— қысқа қашықтыққа жүгіру жаттығуын орындайды; — сөреге тұру, шығу әдістерін пайдаланады;
— арақашықтыққа жүгіреді;
— мәреден өту амалдарын орындайды.

4
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Ұзындыққа секіру негіздері

4.3.3.1 Дене қимылдарын орындау кезінде немесе орындағаннан кейін белгілі бір физикалық өзгерістерді көру үшін бірқатар бақылау стратегияларын қолданады

Білім алушы
 Секіру, сермелу қимылдарын орындап, физикалық өзгерістерді анықтайды және тиімді стратегияларды пайдаланады

Қолдану

Тапсырма
Орныңнан немесе жүгіріп келіп, ұзындыққа секіру тапсырмасын орында. Физикалық өзгерістерін анықта.

1. Орынңан ұзындыққа секіру техникасын көрсет:

2. Жүгіріп келіп ұзындыққа секіру техникасын көрсет:

Дескриптор Білім алушы
— орнынан және жүгіріп келіп ұзындыққа секіруде, физикалық өзгерістерді анықтайды;
— ұзындыққа секіру шартын, техникасын ұстанады;
— сызыққа тұру сермелу, ұшу, қону әдістерін пайдаланады;
жүгіріп келіп секіргенде қарқын ала жүгіру амалдарын қолданады.

5
Тақырып

Оқу мақсаты

Лақтырудың түрлерімен тәжірибелер

4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді

Қолдану

Тапсырма

1. Орныннан кіші тенис добын нысанаға лақтыруды орында.

2. Қозғалыста кіші теннис добын ұзындыққа лақтыру тапсырмасын орында.

Дескриптор Білім алушы
— кіші допты нысанаға лақтыру түрін көрсетеді; — ұзындыққа лақтыру түрін көрсетеді;
— сызыққа тұру, қолды сермеу, допты лақтыру әдістерін пайдаланады;
— қозғалыста допты лақтырудың орындалу сапасын арттырады.

6
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Жеңіл атлетика элементтері бар эстафета

4.1.1.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде негізгі қозғалыс машықтарын түсінеді және көрсетеді

Білім алушы
 Қозғалыс дағдыларын анықтап, көрсетеді

Қолдану

Тапсырма
Түрлі жеңіл атлетикалық элементтері бар эстафеталық жарысқа қатысып, қозғалыс машықтарын орында және эстафета түрлерін күрделендір.

1) Жүгіру элементтері бар эстафета:

2) Секіру элементтері бар эстафета:

3) Лақтыру элементтері бар эстафета:

Дескриптор Білім алушы
— жеңіл атлетика элементтері бар эстафеталарға қатысады;
— негізгі қозғалыс машықтарын, дағдыларын пайдаланады;
— жүгіру, секіру, лақтыру қозғалыстарын орындайды.

7
2-бөлім «Жеңілдетілген спорттық ойындар»

Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Волейбол доптарымен ойындар

4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды

Білім алушы
 Кез келген ойындағы рөлдерге эксперимент жасайды, айырмашылығын анықтайды

Қолдану

Тапсырма
«Бердің – отыр!» ойынын ойнап, рөлдеріне эксперимент жаса, айырмашылығын анықта.

Дескриптор Білім алушы
— ойындағы рөліне эксперимент жасайды;
— лақтыру, қағып алу қозғалыс әрекеттерін орындайды;
ойындағы өзінің рөлін анықтайды.

8
Тақырып

Оқу мақсаты

Спорттық ойындар

4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді

Қолдану

Тапсырма
Бір немесе бірнеше доппен ойналатын «Пионербол» ойынын ойна. Жаттығудың дененің дамуына қаншалықты жүйелі ықпал ететінін түсіндіріп, сапалы ойнап көрсет.

Дескриптор Білім алушы
— допты лақтыру, қағып алу қозғалыс әрекеттерін көрсетеді;
— дененің дамуына қаншалықты жүйелі әсер ететінін айтады;
— қозғалыстардың орындалу сапасын арттырады.

9
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Техникасы жеңіл тапсырмалар

4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды және ұйымдастырады

Білім алушы
 Тапсырмалардың баламалы нұсқаларын анықтап, орындайды
 Идеясын, стратегиясы мен жоспарын құрастырып, ұйымдастырады

Қолдану

Тапсырма
Ойын техникасының жеңіл элементтерінің баламалы нұсқасын анықтап, орында. Тапсырманың идеясын, стратегиясын, жоспарын құрастырып, күрделі нұсқасын орында.

Белді айналдыра: Допты игеру дағдылары: Доппен қозғалу әдістері:

Дескриптор Білім алушы
— техникасы жеңіл тапсырмалардың орындалуын анықтайды;
— тапсырмаларда әрекеттері, дағдыларды пайдаланады;
— тапсырмалардың орындалуына байланысты жоспарлар құрады;
— допты игеру дағдыларының сапасын арттырады;
— тапсырмаларды күрделендіріп, белсенді орындайды.

10
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Топтағы негізгі жұмыстар

4. 3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары

Білім алушы
 Өз қимылдарының мүмкіндіктерін анықтайды, зерттейді
 Топтық ойынға белсенді қатысуға мүмкіндік алады
Жоғары деңгей дағдылары

Тапсырма
Топта ойналатын «Доп капитанға» ойынын зерттеп, ережесін анықта. Ойынап көрсет.

Дескриптор Білім алушы
— топтық ойынның шарттық ережесін анықтайды;
— ойындағы әрекеттерді зертеп, дағдыларды салыстырады;
— топтық ойындағы өз мүмкіндіктерін анықтайды; — допты игеру дағдыларын дамытады;
ойынға қатысуға мүмкіндік алады, белсенділік танытады.

11
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

3-бөлім «Гимнастиканың негізгі элементтері»

Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қауіпсіздік ережесі.
Жалпы дамытуға арналған жаттығулар
4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады
Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды қолданады

Білу және түсіну Қолдану

Тапсырма
Жұппен орындалатын денсаулықты нығайтуға бағытталған жаттығулардың реттілігін анықтап, орында. Қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру реакцияларын пайдалан.

Жұптық жаттығуларға байланысты өзіңнің баламалы нұсқаларыңды ұсын. Дескриптор Білім алушы
— жаттығулардың реттілігін анықтайды;
— қиындықтар мен тәуекелдерді еңсереді;
— жұптық жаттығулардың дағдысын дамытады; жаттығуларды реттілікпен, белсенді орындайды.

12
Тақырып

Оқу мақсаты

Акробатиканың жеңіл элементтері

4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді

Қолдану

Тапсырма
Акробатикалық жаттығуларды жүйелі реттілікпен орында.

Созылмалы алдыға домалау;

Жауырынға тұру;

Жанға дөңгелеу.

Дескриптор Білім алушы
— акробатикалық жаттығулардың түрін анықтайды; — жаттығулардағы жүйелілік пен реттілікті
сақтайды;
— жаттығулардағы әрекеттерді, дағдыларды салыстырады;
— қозғалыстардың сапасын арттыруды көрсетеді, дамытады;
жаттығуларды үйлесімділікпен тиісінше белсенді орындайды.

13
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Жеңіл гимнастикалық құралдармен жаттығулар

4.1.5.1 Қолданылатын бірқатар іс-қимылдарды, кеңістікті, динамиканы және байланыстарды көрсете және түсіндіре отырып, өзінің және басқаларының іс-қимылдарды орындауына ортақтасады

Білім алушы
 Гимнастикалық құралдармен іс-қимылдарды байланыстырады, көрсетеді
 Өзгелердің іс-қимылдарын бақылайды, жауап береді
Қолдану

Тапсырма
Гимнастикалық таяқшалармен, шеңбермен (құрсаумен, обруч) жаттығуларды жүйелендіріп, реттілікпен, байланыстыра орындап, көрсет.

Дескриптор Білім алушы
— іс-қимылдарды байланыстырады;
— жаттығуды жүйелі реттілікпен орындайды.

14
Тақырып

Оқу мақсаты

Гимнастикалық құралдарға бағытталған тапсырмалар

4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді

Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмаларды ұсыныстар мен білдіреді

орындауда сыни тұрғыдан

конструктивтік көзқарастарын

Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану

Тапсырма
Кіші ағаш аттан қолды тіреп, таянып секіру тапсырмаларын орында. Өз көзқарастарың мен ұсыныстарыңды айт.

1. Аяқтың арасын ашып таянып секіру.

2. Аяқты бүгіп таянып секіру.

Дескриптор Білім алушы
— таянып секіру әдістерін қолданып секіреді; — тапсырмалардағы реттілікті сақтайды;
— өзгелердің орындау сапаларына, деңгейлеріне ұсыныс береді;
— секіру тапсырмаларын үйлесімді орындап көрсетеді.

15
4-бөлім «Қазақ ұлттық ойындар»

Тақырып

Оқу мақсаты

Қазақтың қозғалмалы ойындары

4.2.7.1. Топтық және дербес патриоттық сезімін, өзара іс бәсекелестікті көрсетеді

дене қимылдарында қимылдар мен адал

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Тапсырма орындауда ойынға белсенді қатысады, адал бәсекелестікті, патриоттық сезімді ұстанады

Қолдану

Тапсырма

1. Бөрік-телпек» ойынын ойна. Ойынға белсене қатысып, адал бәсекелестік пен патриоттық сезіміңді көрсет.

2. «Әуе таяқ» ұлттық ойынының шартық ережелерін анықтап, ойынға қатыс.

Дескриптор Білім алушы
— тапсырмаларды орындауда адал бәсекелестікті сақтайды;
— лақтыру тапсырмаларын үйлесімді орындап көрсетеді;
— ойынының шартық ережелерін анықтайды;
— ойында патриоттық сезімін алға тартып, белсенділік танытады.

16
Тақырып

Оқу мақсаты

Қазақтың қозғалмалы ойындары

4.3.5.1.Дене қимылдарына қатысудың түрлі мүмкіндіктерін зерттейді және салыстырады, оларға қатысу мүмкіндіктерін алу жолдары

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Қозғалмалы ойындарда дене анықтайды, салыстырады және өз қолданады

Қолдану

қимылдарын мүмкіндіктерін

Тапсырма
«Оқтау тарту» ойынындағы дене қимылдарын анықтап, салыстыр. Ойынға қатысып, өз мүмкіндігіңді қолдан.

Дескриптор Білім алушы
— ойындағы дене қимылын анықтайды;
— күш, қуат сапасын арттыруды салыстырады; өз мүмкіндіктерін қолданады.

17
Тақырып

Оқу мақсаты

Ұлттық зияткерлік ойындар

4.2.5.1 Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді

Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмаларды ұсыныстар мен білдіреді

орындауда сыни тұрғыдан

конструктивтік көзқарастарын

Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану

Тапсырма
«Тоғызқұмалақ» ойынындағы қарапайым ережелерді қолданып, ойынға қатыс. Өз көзқарастарыңды білдір.

Дескриптор Білім алушы
— зияткерлік ойындардың қарапайым ережелерін ұстанады;
— құмалақтардың отаудағы қалпын және жүрістерін көрсетеді;
сыни тұрғыдан ойлап, өз көзқарастарын білдіреді.

18
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

5-бөлім «Шаңғы/ кросс/ коньки даярлық негіздері»

Тақырып Қауіпсіздік ережесі.
Тапсырма арқылы дене шынықтыру компоненттерін дамыту

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады

Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды қолданады

Қолдану

Тапсырма

1. Төзімділікке арналған бір қалыпты 8-10 мин жүгіріп, кросс тапсырмаларын орында. Кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықта.

2. Кедергілер арқылы өту тапсырмаларын орында.

Дескриптор Білім алушы
— тапсырмалардағы қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды;
— жүгіру жаттығуларында төзімділік танытады;
— кедергілерден өту тапсырмаларында реттілікті сақтайды;
жаттығуларда ережені, үйлесімділікті сақтап, белсенді қатысады.

19
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Аэробикалық жаттығудың пайдасы Аэробты жаттығудың пайдасы

4.3.1.1 Дене жаттығулары үшін денсаулық және салауатты өмір салтын маңыздылығын талдау және түсіну

Білім алушы
 Жаттығулар арқылы денсаулық пен салауатты өмір салтының маңыздылығын түсінеді

Қолдану

Тапсырма
1.Бёрпи (бурпи, burpee) 7 рет.

2. Пресс (книжка, кітапша) 7 рет.

3. Джамп (секірулер) 7-8 рет.

4.Кермеде тартылу 4-5 рет. 5.Отырып-тұру (приседания) 6. Роликпен жат-р.7-8 рет. 10 рет

7. Планка (шынтаққа таяну) 30-40 сек.

Жатығулар жүйесін 3 мәрте қайталап орында.

Дескриптор Білім алушы
— дене жаттығуларының денсаулыққа қандай әсері болатынын айтады;
— денсаулықты нығайтуға ықпал ететін жаттығуларды анықтайды;
— күшті дұрыс жұмсап, дұрыс тыныс алуды ұстанады; — тапсырмалардағы реттілікті сақтайды.

20
Тақырып

Оқу мақсаты

Аэробикалық жаттығудың пайдасы
Аэробты жаттығудың пайдасы (Шаңғы дайындығы)

4.1.4.1. Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырады

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Жаттығуларды шебер анықтап, дамуының ажыратады

Қолдану

орындауда әлеуеттілікті күшті, әлсіз тұстарын

Тапсырма

Шаңғы дайындығына арналған қозғалыстарды анықта және көрсет.

1.Орында бұрылулар.

3.Тежелу, тоқтаулар.

2.Жоғары көтерілулер.

4.Сырғанау адымдары.

Дескриптор Білім алушы
— шаңғы дайындығындағы әдістерді анықтайды; — қозғалыс жаттығуларында төзімділік танытады;
— күшті дұрыс жұмсайды, дұрыс тыныс алуды ұстанады;
— тапсырмаларда үйлесімділікті сақтайды;
— жаттығуларда реттілікті сақтап, белсенді орындайды.

21
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қашықтықтан өту тапсырмалары (Шаңғы дайындығы)

4.1.3.1 Қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді машықтарды және жүйеліліктерді түсінеді және қолдана біледі

Білім алушы
 Уақытты, кеңістікті, бір қалыптылықты, тиімді машықтарды пайдаланып, жүйелі әдістерді қолданады

Қолдану

Тапсырма

Шаңғы жүрістерін пайдаланып, қашықтықтан өту тапсырмаларын орында.

1.Бір адымды жүріс (Негізгі нұсқасы).

2.Бір уақытта сырғанап жүрү.

Қашықтықтан өтуде нұсқаудағы әдістерді пайдалан. Дескриптор Білім алушы
— шаңғы дайындығындағы машықтарды анықтайды; — бірқатар жаттығуларды тиімді орындайды;
— қимылдарды орындағанда уақытты, кеңістікті ұқыпты пайдаланады;
— жүйелі әдістерді тиімді қолданады;
— күшті дұрыс жұмсайды, дұрыс тыныс алуды ұстанады;
жаттығуларда реттілікті сақтап, белсенді орындайды.

22
6-бөлім «Бірлескен және шытырман тапсырмалар арқылы оқыту»

Тақырып

Оқу мақсаты

Басқалармен ынтымақтастық және көшбасшылық

4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Мақсатқа жету үшін жеке, командада жұмыс жасайды
 Көшбасшылық дағдыларды пайдаланады

Қолдану

Тапсырма
Топта ынтымақтастыққа бағытталған эстафетаның түрін, шарттарын анықта. Командада жұмыс жасап, көшбасшылық рөлді орында. Эстафетаға қатыс.

Эстафетаға байланысты өзіңнің баламалы нұсқаларыңды ұсын. Дескриптор Білім алушы
— эстафетаның шарттық ережелерін анықтайды; — топтық эстафетада өзінің рөлін анықтайды;
топтық эстафетада көшбасшылық дағдысын пайдаланады.

23
Тақырып

Оқу мақсаты

Шытырман және бірлескен тапсырмалар арқылы оқыту

4.1.4.1 Дене жаттығуларын шебер орындау үшін әлеуетті анықтап, қозғалыстың күшті және әлсіз жақтарын салыстырады

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Жаттығуларды шебер анықтап, дамуының ажыратады

Қолдану

орындауда әлеуеттілікті күшті, әлсіз тұстарын

Тапсырма

1. Суреттегі ойынның түрін, шартын анықта. Ойынды дамытудың күшті, әлсіз тұстарын сипатта.

2. Суретке мұқият қара. Ойынның ережесін анықтап, ойна.

Шеңбердегі ойын доптарының санын арттыр.

Дескриптор Білім алушы
— тапсырманың түрін, шартын анықтайды; — күшті, әлсіз тұстарын сипаттайды;
ойынның ережесін анықтап, ойынға белсенді қатысады.

24
Тақырып

Оқу мақсаты

Ойындардағы қиялды дамыту

4.2.5.1. Орындаушыларға конструктивтік ұсыныстар жасау үшін шығармашылық тапсырмаларға қатысты өзінің сыни тұрғыдан көзқарасы мен басқаларының көзқарастарын біріктіреді

Бағалау критерийі Білім алушы
 Тапсырмаларды ұсыныстар мен білдіреді

орындауда сыни тұрғыдан

конструктивтік көзқарастарын

Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану

Тапсырма
Суреттегі «Ортадан шығару» ойынына конструктивтік ұсыныс бер. Ойынға қатысып, өз көзқарасыңды білдір.

Дескриптор Білім алушы
— ойынға конструктивтік ұсыныс береді; — ойынға өз көзқарасын білдіреді;
ережені сақтап, белсенді қатысады.

25
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Баскетбол элементтері бар ойындар

4.2.1.1 Баламаларды анықтап және жасап қозғалыс идеяларын, стратегияларды және жоспарларды анықтайды және ұйымдастырады
Білім алушы
 Тапсырмалардың баламалы нұсқаларын анықтап, орындайды
 Идеясын, стратегиясы мен жоспарын құрастырып, ұйымдастырады

Қолдану

Тапсырма

1. Оң, сол, екі қолмен алма кезек орныңда немесе қозғалыста допты тура және бағыт өзгертіп алып жүру амалдарын орында.

2. Оң, сол, екі қолмен алма кезек допты тура және ирелеңдеп алып жүру элементтері бар эстафеталық жарыстарға қатыс.

Әрекет-қозғалыстардың баламалы нұсқасын ұсын. Дескриптор Білім алушы
— допты алып жүру элементтерін орындайды;
— қозғалыстың идеяларын, стратегияларын ұстанады;
— жоспарлы әрекет-қозғалыстарды үйлесімді орындайды;
тапсырманың балама нұсқасын ұсынады.

26
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ҮШІН ТАПСЫРМАЛАР

7-бөлім «Қарым-қатынас орнату үшін ойындар»

Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қауіпсіздік ережесі
Допты игеру дағдыларын дамыту

4.2.8.1 Түрлі әрекеттерді орындау кезінде түрлі рөлдермен эксперимент жасайды және орындауға кіріседі, олардың айырмашылықтарын бағалайды
Білім алушы
 Кез келген ойындағы рөлдерге эксперимент жасайды, айырмашылығын анықтайды

Қолдану

Тапсырма

1. Суреттегі «Квинтас»-«Бесеу»-ойынының шарттарын, ережесін анықта. Ойынға қатыс.

Әрекет-қозғалыстарға эксперимент жасап, айырмашылықтарын анықта.

Дескриптор Білім алушы
— ойынның шартын, ережесін анықтайды; — түрлі әрекеттерді орындауды көрсетеді;
— өзінің рөлін анықтайды, қозғалыстарға эксперимент жасайды;
-әрекет-қозғалыстарды үйлесімді көрсетеді.

27
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Доппен жасалатын жаттығуларды құрастыру

4.2.4.1 Түрлі дене жаттығуларын орындау кезінде ережелер мен құрылымдық тәсілдерді жасайды және қолданады

Білім алушы
 Жаттығулардың ережелері мен құрылымдық тәсілдерін сақтайды, үйлесімді көрсетеді

Қолдану

Тапсырма

1. Суретке қарап, тапсырмалардың ретілігін анықта, құрылымдық тәсілдерін сақтап орында.

2. Суреттегі түрлі эстафалық жаттығулардың ережелері мен құрылымдық тәсілдерін сақтап, үйлесімді орында.

Дескриптор Білім алушы
— жаттығудың реттілігін анықтайды;
— құрылымдық тәсілдерін сақтап, ұстанады;
— әрекет-қозғалыстарда үйлесімділік танытады;
— үйлесімділікті сақтап, тапсырманы белсенді орындайды.

28
Тақырып

Оқу мақсаты

Ойындардағы топтық іс-әрекеттер

4.1.2.1 Дене дамуына ықпал ететін түрлі жүйелі жаттығулар мен қозғалыстарды орындау сапасын арттыруды түсінеді және көрсетеді

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Дененің дамуына ықпал ететін жүйелі жаттығуларды түсіндіреді
 Қозғалысты сапалы орындап көрсетеді
Қолдану

Тапсырма

Суреттегі «Лапта»-ойынының шартын, ережесін анықта. Ойынның дамуын түсіндіріп, сапалы орындап көрсет.

Дескриптор Білім алушы
— ойынның шартық ережесін анықтайды; — ойынды түсіндіріп, сапалы көрсетеді.
үйлесімділікті сақтап, белсенді қатысады.

29
8-бөлім «Денсаулық туралы білім алу және практика арқылы машықтандыру»

Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Қозғалмалы ойындар дене шынықтырудың компоненті ретінде

4.3.4.1. Денсаулықты нығайтуға ықпал ететін дене жаттығуларын орындау кезінде қиындықтар мен тәуекелдерді еңсеру үшін тиісті реакцияларды таңдайды және қолданады

Білім алушы
 Жаттығуларды орындауда кездесетін қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, қажетті реакцияларды қолданады

Қолдану

Тапсырма

Суреттегі «Штандер»-ойынындағы қиындықтар мен тәуекелдерді анықтап, реакцияларды қолдан.

Дескриптор Білім алушы
— ойындағы қиындықтар мен тәуекелдерді анықтайды;
— топтық ойында шешімдер қабылдайды; — іс-әрекеттерде жылдам қозғалады;
— допты лақтыру, қағып алу әрекеттерін қолданады. ережені ұстанып, ойынға белсенді қатысады.

30
Тақырып

Оқу мақсаты

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Жүгіру дағдылары мен денсаулықты нығайту

4.1.3.1 Қимылды орындаудың уақыт, кеңістік және бір қалыптылық туралы түсініктерін көрсететін бірқатар тиімді машықтарды және жүйеліліктерді түсінеді және қолдана біледі

Білім алушы
 Уақытты, кеңістікті, бір қалыптылықты, тиімді машықтарды пайдаланып, жүйелі әдістерді қолданады

Қолдану

Тапсырма

1. Қайталап жүгіру 3х10 м, тапсырманы орындап көрсет.

2. Ойлы-қырлы жерлермен 800-1000 м арақашықтықты жүгіріп өту тапсырмасын орында.

Дескриптор Білім алушы
— жүгіру дағдыларын, қозғалыстарын анықтайды; — қалыпты денсаулықты нығайтуды ұстанады;
— бірқатар тиімді жүгіру машықтарын пайдаланады; — жүгіргенде жүйелі, үйлесімді қозғалалады;
денсаулықты нығайту жаттығуларына белсенді қатысады.

31
Тақырып Денсаулықты нығайтуға арналған ойындар мен эстафеталар

Оқу мақсаты 4.2.2.1 Көшбасшылық рөлдерімен кезектесіп алмасып, әрекет мақсаттарына қол жеткізу үшін өз бетінше және топта жұмыс істей біледі

Бағалау критерийі

Ойлау дағдыларының деңгейі

Білім алушы
 Мақсатқа жету үшін жеке, командада жұмыс жасайды
 Көшбасшылық дағдыларды пайдаланады
Қолдану

Тапсырма

Суреттегі «Мергендер»- ойынының мақсатына жету үшін жеке, жұппен, командада ойынды ойна. Ойында көшбасшылық дағдыңды қолдан.

Дескриптор Білім алушы
— ойынның мақсатына жетуде жеке, топтық, жұппен ойнайды;
— тапсырманы жүйелі орындайды;
— топтық іс-әрекеттерде шешім қабылдайды; көшбасшылық дағдысын ұстанады.

32

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *