ТЖБ «Дүниежүзі тарихы» 7-сынып пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 2017-2018 жыл

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау
спецификациясы
7-сынып

========1========

Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………………………………………………………… 3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………………………………………. 3 3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер………………………………………………………………….. 3 4. Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………………………………………………………………………… 4 5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу……….. 4 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………………………………………………………………….. 5 7. Модерация және балл қою…………………………………………………………………………………………………….. 5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………………. 6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………….. 11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………….. 16
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………….. 21
2

========2========

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 7 сынып.
Білім алушы:
Білу
— орта ғасырлар тарихының кезеңдерін және оқиғалардың хронологиясын білу; — тарихи тұлғаларды білу;
Түсіну
— мемлекеттердің қоғамдық-саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени дамуына тән ерекшеліктерді түсіну;
— тарихи ұғымдарды түсіну;
— тарихи картаны қолдану арқылы саяси-экономикалық және әлеуметтік үдерістерді түсіну;
Қолдану
— әр түрлі тарихи дереккөздерді қолдану;
— ортағасырлық мемлекеттердің аумағын саяси картада көрсетеді; — ортағасырлық тайпалардың миграциялық бағыттарын көрсетеді; — этноәлеуметтік құрылымын анықтайды;
— тарихи оқиғалардың байланысын анықтайды;
Талдау
— дереккөздегі маңызды ақпаратты талдайды;
— мемлекеттердің құрылуына әсер еткен факторларды талдайды;
— тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің себеп-салдарын және сабақтастығын талдайды;
Жинақтау
— тарихи оқиғалар, құбылыстар және үдерістердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын жинақтайды;
— ерте және орта ғасырлық мемлекеттердің басқару жүйесінің ерекшеліктерін жинақтайды; — тарихи фактілердің маңыздылығын жинақтайды;
— тарихи оқиғалардың себеп-салдарын жинақтайды;
Бағалау
— тарихи оқиғалардың, құбылыстардың және үдерістердің заңдылықтарын бағалайды; — ортағасырлардағы тарихи тұлғалардың рөліне баға береді;
— тарихи үдерістердің маңызын ашады.
3

========3========

4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Сипаттама
Білу және түсіну
Тарихи үдерістердің тұтастығы мен ерекшеліктерін сипаттайтын тарихи фактілерді, құбылыстарды, үдерістерді,
ұғымдарды білу.
Тапсырмалар
түрлері
КТБ — Көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар
Орта ғасырдағы тарихи кезеңдерді білу. Маңызды тарихи оқиғаларға қатысты қазіргі зерттеулер мен көзқарастарды білу.
Қолдану
Тарихи картаны қолдану арқылы саяси- экономикалық және әлеуметтік үдерістерді
түсіндіреді.
Әр түрлі тарихи дереккөздерді қолданады Этноәлеуметтік құрылымын жіктейді. Тарихи оқиғалардың байланысын
анықтайды.
Берілген дереккөзге сұрақ құрастырады.
Жоғары деңгей дағдылары
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Тарихи құбылыс, оқиға немесе үдерісті басқа ұқсас тарихи құбылыстармен уақыт пен кеңістікте байланыстырады және
бағалайды;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Тарихи дереккөздерді талдау және бағалау негізінде дәйекті қорытынды жасайды; қоғамның дамуы үшін тарихи оқиғаның, құбылыстың, үдерістің маңыздылығын
анықтайды;
Тарихи оқиғалардың сабақтастығы мен өзгерістерін уақыт пен кеңістік шеңберінде талдайды және бағалайды.
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу Тоқсан
Білу және түсіну, %
Қолдану, %
I
100
II
25
III
0
IV
75
Барлығы
50
Жоғары деңгей дағдылары, %
0
0
75
0
100
0
25
0
50
0
4

========4========

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
5

========5========

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1 — тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20 балл
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
6

========6========

Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Тапсырма саны*
Тапсырма
№ *
Тапсы рма түрі*
Орындау уақыты, мин*
Балл *
Бөлім бойынша
балл
7.1.A. Рим империясының құлауы
6.3.2.3 Византияның ішкі саясатын сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтау және жіктеу
Білу және түсіну
3
1-3
КТБ
5
3
3
7.1B. Феодализм
6.1.1.1 Феодалдық қоғамның әлеуметтік құрылымын сипаттау
Білу және түсіну
1
4
ҚЖ
5
3
7
6.1.2.1 Үстемдік етушілер мен бағыныштылардың (феодалдар мен шаруалардың) өзара қатынасын сипаттау
1
5
ҚЖ
8
4
Білу және түсіну

7.1C. Ислам дінінің тарихы
Білу және түсіну
1
6
ҚЖ
12
6

6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау
10
6.2.3.1 Шығыс ойшылдары жетістіктерінің маңызын түсіндіру
Білу және түсіну
1
7
ҚЖ
10
4
Барлығы:

7


40
20
20
Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

========7========

Мысал үлгілері және балл қою кестелері
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен 1-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
Көп жауап нұсқаларынан бір жауапты таңдап белгілеңіз.
1. Византиядағы шағын қаланың Константинополь аталған жылы
А. 320 ж.
В. 325 ж.
С. 327 ж.
D. 330 ж.
2. Натуральды шаруашылықтың кезінде …
A. Ештеңе сатылмады және сатып алынбады
B. Сауда жоғары қарқында дамыды
C. Ақша-сауда айналымы дамыды
D. Барлық өнім түрлері тең бөлінді
3. Батыс Еуропа қалаларының пайда болуы мен өсууақыты
A.VII-VIII ғғ.
B.IX-XI ғғ.
C.X-XI ғғ.
D.X-XII ғғ.
[3]
4. Төменде берілген сұрақтарға жауап беріңіз.
X ғасырдағы тарихи дерек көздерінен алынған жазбада Вилли есімді шаруаның феодал қожайыннан алған жер үлесі болғаны айтылады. Бұл үшін Вилли аптасына 3 рет дайын отынды тасу, айына 7 рет қой бағу, қожайынның жерін өндеу, шөп шабу, иелігінде жұмыс істеуге міндетті болды.
a) Виллидін қожайын (феодал) алдындағы міндеті қалай аталады?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Неліктен ол барлық жұмысты жасауға тиіс болды?
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ ___________________
с) Феодалдық құрылыстың негізгі беліглерін атаңыз.
__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ ____________________
[3]
5. Вассал мен сеньордың міндеттерін анықтаңыз.
A) өз қожайына адал болу;
B) қызметі үшін жер телімдерін беру;
C) ол үлкен ұлын рыцарь ретінде тағайындау уақытында, ақшалай көмек көрсетеді; D) қолдау мен қорғауды қамтамасыз етеді.

========8========

Сеньордың міндеті
Вассалдың міндеті
[4] 6. «Ақиқат» немесе «жалған» ақпараттарды анықтаңыз.
Ақпарат ақиқат/жалған 1. Әлемге әйгілі Альгамбра-Иерусалим қаласындағы әмірдің
сарайы
1. «Ғылым үшін жолға шыққан адамның алдынан жұмақтың
есігі ашылады»,- деген мақал арқылы арабтарда
географияның маңызды орында болғандығын көреміз.
2. Араб тілін «Шығыстың латыны» деп атаған
3. Бағдат қаласында «Даналық үйінің» негізі қаланған, ол ескі
қаруларды сақтау үшін тұрғызылған
4. «Мың бір түн» — бұл араб ертегілерінің жиынтығы болып
табылады, бұл топтамада көптеген халықтың аңыздары
мен әңгімелері жинақталған.
5. Араб математиктерінің, дәрігерлерінің және
астраномдарының еңбектері орта ғасырлық Еуропа
ғалымдары үшін нұсқаулық қызметін атқарды.
[6] 7. Шығыс философтарының нақыл сөдерін анықтап, кестені тотырыңыз.
A. «Қимыл көптеген дәрінің орнын басу мүмкін, бірақ бірде-бір дәрі қимылдың орнын
баса алмайды»
B. «Нығметтің қадірі ол жоғалғанда білінеді»
C. «Ар-ождан алдындағы адалдық өз қадір-қасиетіңе, ізгі іс-әрекетіңе байланысты» D. «Білім – сарқырама секілді, ол тоқтаса, жерге сіңіп, жоқ болады »

Философтар
Нақыл сөздері (әріпті белгілеу

)
Аль-Бируни

Ибн Сина (Авиценна)

Аль-Хорезми Аль-Фараби

[4]
9

========9========

Балл қою кестесі
№ 1-3
Жауап
1.D
2.A
3.C
a) барщина
b) шаруаның бағыныштылығы, жер үлесі өзінікі еместігін көрсетеді с) жердің басты байлық көзі болуы
Сеньордың Вассалдың
міндеті міндеті
Балл 3
Қосымша мәлімет Әрбір дұрыс жауапқа1 балл
4
1 1 1
a) b) с) жауаптарына 1 баллдан
5
В, D
A, C
4
6
1-жалған; 2-ақиқат; 3-ақиқат; 4-жалған; 5-ақиқат; 6-ақиқат.
6
7
Философтар
Нақыл сөздері Аль-Бируни

(әріптіВ белгілеу) Ибн Сина А
(Авиценна)Аль-Хорезми
D
Аль-Фараби
С
4
Жалпы балл: 20
10

========10========

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20 балл
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
11

========11========

Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Тапсыр
ма саны*
тапсырма
№ *
Тапсы рма түрі*
Орындау уақыты, мин*
Балл *
Бөлім бойынша
балл
7.2A
Крест жорықтары
6.3.2.6 Картада оқиғаларды даму динамикасында белгілей отырып, 1-4 жорықтар мысалында крест жорықтарының себеп-салдарларын анықтау
Білу және түсіну
1
1
КТБ
8
4
8
Қолдану
1
2
ҚЖ
8
4
7.2В Монғолдар
6.3.2.5 Ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін
анықтау
Қолдану
1
3
ҚЖ
12
6
6
7. 2C XIVғасыр- XVIғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық еуропалық қоғам
6.3.1.4 Феодалдық соғыстар мен орталықтадырылған мемлекеттердің құрылуы арасында
байланыс орнату
Қолдану
1
4
ҚЖ
12
6
6
Барлығы:

4


40
20
20
Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

========12========

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен 2-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Сәйкестеріңіз.
р/с
Крест жорығы
Крест жорығының нәтижелері
1
1147 ж
A
2
1202-1204ж.ж.
B
3
1189-1192 ж.ж.
C
4
1096 ж.
D
Жорықшылар Палестинаны басып алудан бас тартып, Еуропаның ең бай қалаларын жаулап алды, Византияда өз мемлекеттерін құрды. Түрік-Селжұқтар Кіші Азия түбегіне басып кірген жорықшыларды түгелдей талқандады.
Жорықшылар сұрапыл соғыстан кейін Иерусалимді басып алды. Қала тұрғындарының барлық дүние-мүлкін жаулап алушылар иемденді. Кіші Азия түбегінде Түрік-Селжұқтар Француз королі ЛюдовикVII және герман императоры Конрад III жасаған жорықтарын талқандады.
Жауаптары: 1-
2-
3-
4-
[4]
2. Кескін картада 1-4 крест жорықтарының бағытын белгілеңіз.
[4]
3. XIII ғасырдағы моңғол шапқыншылығы картасын пайдаланып, тапсырманы орындаңыз.

XIII ғасырда моңғолдар жаулап алған мемлекеттерді жазыңыз.(2-ден кем емес)
[2]

========13========

Моңголдардың жеңіске жетуінің басты құпияларын жазыңыз (2-ден кем емес )
[2]
Моңғолдардың жаулап алған халықтардың дамуына әсері жайында қорытынды
жасаңыз.
[1]
4. Феодалдық бытыраңқы және бірорталықтанған мемлекеттерге тән белгілерді ажыратыңыз.
Феодалдық бытыраңқы мемлекет
Бірорталықтанған мемлекет
1. Король тек өзінің жеке иеліктерінен ғана салық жинайды;
2. Король барлық мемлекеттен салық жинайды;
3. Ірі феодалдар мемлекеттен бөлініп шығуға тырысып, қамалдар тұрғызады; 4. Барлық мемлекет үшін бір заң болады;
5. «Сеньорсыз жер жоқ»;
6. Барлық тұрғындар үшін бірдей салықтар қарастырылған.
[6]
14

========14========

Балл қою кестесі
Тапсырма
№ 1
Жауап
Балл
1-d; 2-a; 3-e; 4-b;
4
Қосымша мәлімет Әр дұрыс жауапқа1 балл
2
4
3
4
1. Солтүстік Қытай, Қазақстан, Орта Азия, Закавказье, 2 Шығыс Еуропаның бөлігі
2. Бір орталыққа бағынған мемлекет
Қарулы әскер
Орта Азия мемлекеттерінің феодалдық бөлінісі 2 Орыс князьдықтары арасындағы шиеленіс
Ойластырылған әскери тактика мен стратегия Шыңғысханның мәртебесі
3. XIII ғасырда Еуразияның кең байтақ аумағында монғол- татар басымдылығы байқалды. Көпжылдық үстемдігі осы аумақ шаруашылығының құлдырауына, мәдениеттің күйреуіне әкелді. 2 Монғол-татар басқыншылары феодалдық қатынастардың дамуына кері әсерін тигізді.
Феодалдық Бірорталықтанған 6 бытыраңқы мемлекет мемлекет
1,3,5
2,4,6
Жалпы балл:
20
15

========15========

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.

========16========

Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Тапсырма саны*
тапсырма*

Тапсырма
түрі*
Орындау уақыты, мин*
Балл*
Бөлім бойынша
балл
7.3A Абсолютизм: Батыс пен Шығыс
6.3.1.6 «Парламент», «Бас штаттар», «сейм», «кортес», «Боярлар Думасы» ұғымдарын түсіндіру
Қолдану
1
1
КТБ
12
6
14
6.3.1.5 Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау үшін әртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін салыстыру
Қолдану
1
2
ҚЖ
18
8
7.3В Сауда, қолөнер 6.4.1.2 Ортағасырлардағы
және әлемді игеру халықаралық сауда мен саяхаттардың
рөлін түсіндіру
Қолдану
1
3
ҚЖ
10
6
6
Барлығы:

3


40
20
20
Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

========17========

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен 3-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Мемлекеттердегі басқару формаларын сәйкестендіріңіз.

Басқару фомалары

Мемлекеттер
1
Бас штаттар
A
Испания
2
Парламент
B
Франция
3
Кортес
C
Речь Посполита
4
Ландтаг и Рейхстаг
D
Англия
5
Сейм
E
Россия
6
Боярлық Дума
F
Германия
Жауаптары:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
[6]
2. XIV Людовик пен Юнлэнің қызметтерін кестеде салыстырыңыздар.
Юнлэ
Салыстыру сызығы
XIV Людовик
1.Билік уақыты 2.Алым-салық
саясаты 3. Діни саясаты
4.Мемлекеттік
басқару
[8] 3. Ұлы географиялық ашулардың жағымды және жағымсыз нәтижелерін кестеге
толтырыңыз.
Жағымды Жағымсыз
1 1
2
2
3
3
[6]

========18========

Балл қою кестесі
Тапсырма
№ 1
Жауап
2
1 В 2 D 3 A 4 F 5 C 6 E Юнлэ
Салыстыру сызығы
1403-1424 жж.
1.Билік уақыты
Ол мемлекетте жер салығының көлемін төмен деңгейде ұстады және тасымалды жақсарту үшін үлкен бөгет салуға бұйрық берді.
2.Алым-салық
саясаты
Конфуций ілімі мен ғылым жақсы дамыды. Император басқалардың пікіріне құрметпен қарады, даосизм, буддизмді де қолдап отырды.
3. Діни саясаты
Император әртүрлі 4.Мемлекеттік
тайпалар мен халықтар арасындағы алауыздықты жойып, мемлекеттің әкімшілік басқару жүйесін қайта қарап шықты.
басқару
3
Жағымды
Жағымсыз
Балл
6
Қосымша
мәлімет Әрбір дұрыс жауапқа1 балл
XIV Людовик
8
1643 – 1715 жж.
Мағынасы сәйкес жауаптар қабылданады
Салықтың барлық қиындығы қарапайым халыққа түсті, ал бай- шонжарлар салықтан босатылды. Ол Рим папасымен жанжалға түсіп, папаның Франциядағы католик шіркеуіне қадағалау орнатуына қарсы болды.
Император министірлікке қарапайым халықтан шыққан адамдарды тартып, оларға сый-сияпат көрсетіп отырды, сол себепті де олар королға тікелей тәуелді болды.
6
19

========19========

Ғылымның, тілдің, Халықтың жаппай
діннің таралуы, араласуы және
дүниежүзін зерттеу аурулардың таралуы
және ашылулар.
Феодальдық Жергілікті халықты
қатынастан жою (америкалық
капиталистік үндістер )
қатынасқа көшудің
жоғарғы деңгейде
дамуы
Жануарлар мен Еуропалық
өсімдіктерді колонизацияның
айырбастау құрылуы
Жалпы балл: 20
20

========20========

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4 — тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20 балл
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларының дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
21

========21========

Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау дағдыларын ың деңгейі
Тапсырма тапсырма* Тапсыр саны* № ма
түрі*
Орындау уақыты, мин*
Балл *
Бөлім бойынша
балл
7.4A Қайта Өрлеу 6.2.2.3 Антикалық мәдениетпен дәуірі байланыс орнату арқылы Қайта өрлеу
дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін
өнері) сипаттау
6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық
мәдениетінің ерекшеліктерін
сипаттау
Білу және
түсіну
1
1
ҚЖ
7
4
8
Білу және
түсіну
1
2
ҚЖ
8
4
7.4В Реформация
6.2.1.2 Тарихи процестердің контекстінде «гуманизм», «реформация», «протестантизм», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «кезуиттер ордені» түсіндіру
Қолдану
1
3
ҚЖ
15
6
6
7.4С Ғылыми революция
6.2.4.2 Жаратылыстану
ғылымдарының келешектегі дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде Жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми жаңалықтардың
маңыздылығын анықтау
Білу және түсіну
1
4
ҚЖ
10
6
6
Барлығы:

4


40
20
20
Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

========22========

Мысал үлгілері және балл қою кестелері
«Дүниежүзі тарихы» пәнінен 4-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Суреттерді пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.
1

2
1-сурет қай ғасырда салынған? ________________________
[1]
2- сурет қай ғасырда салынған? _______________________
[1]
Осы уақыт аралықтарында көркем сурет өнерінде қандай өзгерістер болды? 1
2
[2]
2. Сөйлемді толықтырыңыз.

1. Самарканд 1_______________________басқару кезінде астана болып, мәдениет және
архитектура орталығына айналды.
2. XV ғасыр аяғындағы-XVI ғасыр басындағы, ұлы ойшыл, Орта Азия ақыны
2_______________________________ , «Екі тіл бәсекелестігі» атты еңбегіндегі өзінің
трактатында, тілдердің мәдени маңыздылығын, оның байлығы мен мүмкіндіктерін
теориялық тұрғыда дәлелдеп берді
3. XVI ғасырдағы Орта Азияның ең керемет әдеби дәстүрінің жалғастырушысы
3________________ болды.
Оның ұлы еңбегі 4«_____________________» өмірбаян шығармашылығында жазылған ең
алғашқы әдебиет үлгілеріне жатқызылады.
[4]

========23========

3.«Реформация», «протестантизм», «лютерандық», «кальвинизм», «контрреформация», «Иезуиттік орден» деген ұғымдарына қысқаша сипаттама жазыңыз.
Реформация-
Протестантизм-
Лютерандық-
Кальвинизм-
Контрреформация-
Иезуиттік орден-
[6]
4.Берілген тұжырымдардың «ақиқат» немесе «жалғандығын» анықтаңыз.
Тұжырымдар
ақиқат/жалған
1. Римде Галилео Галилейді отқа өртеді.
2.Телескоп – аспан денелерінің қозғалысын бақылауға арналған құрылғы.
3. Телескопты жасаған Дж.Бруно болды.
4.Николай Коперникке дейін 500 жыл бұрын Әл Бируни жердің күнді айналатындығын айтып кеткен.
5.Гелиоцентрлік жүйені ұсынған, Күн мен Айдың арақашықтығын анықтаудың ғылыми әдісін ойлап тапқан Ежелгі Грек астрономы Птоломей болды.
6. Галилео Галилей өмірінің соңғы күндеріне дейін үй қамауында болған.
[6]
24

========24========

Балл қою кестесі
Тапсырма
№ 1
Жауап
XI-XIII ғғ. XIV-XVI ғғ.
Сурет түстерінің қанық болуы,
Балл
1 1
Қосымша
мәлімет Дұрыс жауапқа 1 балл
Дұрыс жауапқа 1 балл
2
шынайылықтың басым болуы, құдайлардың бейнесін салудағы өзгерістер, адамдардың
басты тақырыпта болуы;
2
1.Ұлықбек 2.Әлішер Науаи 3. Бабыр 4. Бабыр-нама
3
Оқушының басқа да ықтимал жауаптары қабылданады
4
6
Германиядағы католиктік шіркеудің халық тарапынан тоналуына қарсы қозғалыс —
Реформация деп аталды.
Оқушының сұрақтың мазмұнына сәйкес жауаптары қабылданады
Оның тұжырымы бойынша «Адам өзінің Шіркеулік зорлық зомбылық пен папаның кешірімі туралы 1517 жылы Лютер өзінің көзқарасы бойынша «95 баяндаманы» таратты. Оның атымен Лютерандық деген Протестантизмнің бір ағымы пайда болды. Кальвинизмнің ортаңғы идеясы ол-Құдай
жоғарғы өкімет.
XVI ғасырда протестантизмнің идеясын қабылдап, Кальвин Рим-католик шіркеуімен
қарым-қатынасын үзді.
Католиктік шіркеу қайтадан күш алып, реформацияға қарсы әрекет жасап, тарихта ол Контрреформация деген атпен аталды. Экономикалық пен ұлттық жанданудан бөлек, рим папасы мен католиктік шіркеудің құдіретін қалпына келтіруді, иезуиттер
негізгі мақсат деп қабылдады.
3
1. жалған 2. ақиқат 3. жалған 4. ақиқат 5. жалған 6. ақиқат
Жалпы балл:
6
20
25

========25========

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *