Дүниежүзі тарихы пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау спецификациясы 6-сынып

«Дүниежүзі тарихы»

пәнінен тоқсандық жиынтық бағалау

спецификациясы

6-сынып

2 ЖОБА

МАЗМҰНЫ

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты ……………………………………………………………. 4

2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар …………………… 4

3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер. ………………………………………………… 4

4. Ойлау дағдыларының деңгейі…………………………………………………………………………………. 5

5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды

бөлу ……………………………………………………………………………………………………………………………… 6

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі ……………………………………………………………………….. 6

7. Модерация және балл қою ……………………………………………………………………………………… 6

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………… 7

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………. 12

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………. 17

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………. 21

3 ЖОБА

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты

Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына
сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға
бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу
мақсаттарына жету деңгейін тексереді.

2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған «Дүниежүзі тарихы» пәнінен
жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы

3. «Дүниежүзі тарихы» пәнінен күтілетін нәтижелер, 6 сынып.

Білім алушы:
Білу:
— дүниежүзі тарихы кезеңдерін;
— әлем тарихының орта ғасырдан бастап жаңа заманға дейінгі негізгі оқиғаларын,
құбылыстарын, процестерін;
— әлем тарихында маңызды рөл атқарған тарихи қайраткерлерді;
— тарихи даму барысында қалыптасқан әлемдік мәдениеттің маңызды жетістіктерін;
— тарих ғылымының базалық ұғымдарын; тарихи деректердің түрлерін.

Түсіну:
— орта ғасырлардағы дүниежүзі тарихының дамуының тұтастығы мен үздіксіздігін
сипаттайтын негізгі оқиғалардың, құбылыстар мен процестердің мәнін;
— әлем елдерінің қоғамдық-саяси, экономикалық және әлеуметтік-мәдени дамуының сипатты
белгілерін;
— заманауи қоғамдық процестердің тарихи шарттылығын, адамзаттың мәдени әртүрлілігін;
— әлем тарихындағы көрнекті тұлғалардың рөлі мен орнын.

Қолдану:
— тарихи ойлау дағдыларын: өмірлік міндеттер мен мәселелерді шешу үшін;
— тарихи картадағы өзгерістерді, түрлі нысандардың орналасуын анықтау кезінде;
— тарихи тұлғаларды, оқиғаларды, құбылыстарды, процестерді салыстыру кезінде;
— әлем елдерінің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуын сипаттау кезінде;
— тарихи негізіне сүйене отырып, заманауи өмірдің құбылыстарына қатынасы бойынша өз
ұстанымын анықтау кезінде;
— тарихи материалдармен жұмыс кезінде.

Талдау:
— себеп-салдарлық байланыстарын анықтау мақсатында тарихи оқиғаларды, құбылыстарды,
процестерді;
— жалпы сипатты белгілері мен ерекшеліктерін анықтай отырып, елдердің тарихи дамуын;
— тарихи тұлғалар қызметінің нәтижесі мен уәждерін;
— тарихи паралелль өткізу жолымен әлемнің жекелеген мемлекеттерінің даму үрдістерін,
қоғамдық, экономикалық, саяси және мәдени процестерін;
— проблемалық сұрақтарға жауап беру үшін түрлі тарихи дереккөздерді;
— бір тарихи оқиғаларға, құбылыстар мен процестерге түрлі көзқарастарды;
— түрлі таңбалы жүйеде (мәтін, карта, кесте, схема, дыбыс-бейне қатары) ұсынылған
ақпараттарды.

4 ЖОБА

Жинақтау:
— жалпы заңдылықтарды анықтай отырып, тарихи құбылыстардың, процестердің сипатты
белгілерін жіктеу, жүйелеу, жалпылау және саралау үшін түрлі дереккөздердегі
ақпараттарды.

Бағалау:
— тарихи оқиғаларды, процестерді, құбылыстарды, тұлғаларды әлемдік тарихқа ықпалы
тұрғысынан бағалайды, оларды әртүрлі түсіндіруді;
— әртүрлі тарихи дереккөздердің анықтығын.

4. Ойлау дағдыларының деңгейі

Ойлау Сипаттама Тапсырмалар
дағдыларының түрлері
деңгейі

Білу және түсіну Рим империясының құлауы. Феодализм. КТБ — Көп таңдауы
«Феодализм» түсінігі. ислам тарихы. Ислам бар тапсырмалар
дінінің пайда болуы. 610 және 1258 жылдар.
ҚЖ — Қысқа жауапты
Крест жорықтарынан кейінгі христиандық
қажет ететін
Еуропа мен мұсылман әлемі. моңғолдар.
тапсырмалар
Шыңғыс хан империясы. XIV ғасырдағы — XVI
ғасырдың бірінші жартысындағы ортағасырлық
еуропалық қоғам. Батыс пен Шығыстағы
абсолютизм. Сауда, қолөнер және әлемді игеру.
Ұлы Жібек жолы. Халықаралық сауда мен
саяхаттар.Реформация. Реформация себептері
мен оның Еуропа елдеріндегі таралуы.

Қолдану Феодалдық шаруашылық түрінің ерекшеліктерін ҚЖ — Қысқа жауапты
анықтау; Феодалдық қоғамның әлеуметтік қажет ететін
құрылымын сипаттау. Шығыстың ортағасырлық тапсырмалар
мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттау. Шығыс ТЖ — Толық жауапты
ойшылдары жетістіктерінің маңызын түсіндіру. қажет ететін
Крест жорықтарының (1-4 крест жорықтары) тапсырмалар
себептері, барысы мен салдарын анықтау.
Моңғол империясының құрылуының себептерін
сипаттау; Моңғолдардың әскери өнерін
сипаттау; Еуразия этносаяси картасының
қалыптасуына моңғол шапқыншылықтарының
әсерін анықтау.

Жоғары деңгей Ортағасырлық шапқыншылықтар кезіндегі ҚЖ — Қысқа жауапты
дағдылары халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін қажет ететін
анықтау. Саяси биліктің ерекшеліктерін анықтау тапсырмалар
ТЖ — Толық жауапты
үшін әртүрлі елдердің билеушілерінің қызметін
қажет ететін
салыстыру. Ортағасырлардағы халықаралық
апсырмалар
сауда мен саяхаттардың рөлін түсіндіру. т
Жаратылыстану ғылымдарының келешектегі
дамуы үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде
жердің құрылысы туралы жасалған ғылыми
жаңалықтардың маңыздылығын анықтау

5 ЖОБА

5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды
бөлу

Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей
дағдылары

I 20% 60% 20%

II 0 66% 34%

III 33% 34% 33%

IV 25% 50% 25%

Барлығы 19% 52% 29%

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға
мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер,
плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған
нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім
алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық
бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау
барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар
(спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына
мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне
көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім
алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім
алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға
немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі
хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын
тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.

7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация
үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін
балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.

6 ЖОБА

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1 — тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20 балл

Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін
сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап
нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар берілген нақыл сөздерге
қатысты өзінің түсінігін жазуы керек.

7 1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау Тапсырма ТапсырмаТапсыОрындау БаллБөлім
дағдыларының саны* № * рма уақыты, * бойынша
деңгейі түрі* мин* балл

Рим 6.3.2.3 Византияның ішкі саясатын
империясының сипаттап, оның ұзақ өмір сүруінің Қолдану 1 1 ҚЖ 5 3 3
құлауы себептерін анықтау және жіктеу

Феодализм 6.1.1.1 Феодалдық қоғамның Білу және түсіну 1 2 ҚЖ 5 3
әлеуметтік құрылымын сипаттау

стемдік етушілер мен 1 3 ҚЖ 8 4
6.1.2.1 Ү 7
ыныштылардың (феодалдар мен Қолдану
бағ
шаруалардың) өзара қатынасын
сипаттау

Ислам дінінің 6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық Қолдану 1 4 ҚЖ 12 6
тарихы мәдениетінің ерекшеліктерін
сипаттау 10

Жоғары деңгей 1 5 ТЖ 10 4
6.2.3.1 Шығыс ойшылдары
дағдылары
жетістіктерінің маңызын
түсіндіру

Барлығы: — 5 — — 40 20 20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер «Дүниежүзі тарихы» пәнінен 1-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Византияның ұзақ өмір сүруінің себептерін анықтаңыз.

Византия мемлекетінің

ұзақ өмір сүруінің

себептері

1 2 3

[3]

2. Төменде берілген оқиғадағы мәліметтерді талдап, қойылған сұрақтарға жауап беріңіз.
X ғасырдағы тарихи дерек көздерінен алынған жазбада Вилли есімді шаруаның феодал
қожайыннан алған жер үлесі болғаны айтылады. Бұл үшін Вилли аптасына 3 рет дайын
отынды тасу, айына 7 рет қой бағу, қожайынның жерін өндеу, шөп шабу, иелігінде жұмыс
істеуге міндетті болды.

а) Виллидін қожайын (феодал) алдындағы міндеті қалай аталады?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
в) Неліктен ол барлық жұмысты жасауға тиіс болды?
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
с) Феодалдық құрылыстың негізгі белгілерін атаңыз.
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
[3]
3. Вассал мен сеньордың міндеттерін анықтаңыз.

Сеньордың міндеті Вассалдың міндеті

[4]
4. Ислам мәдениетінің басты жетістіктерін жазыңыз.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
[6]
ЖОБА

5. Шығыс ойшылдарының нақыл сөздерінің мағынасын түсіндіріңіз.

Шығыс Нақыл сөздері Мағынасы
ойшылдары

Әл-Бируни «Нығметтің қадірі ол
жоғалғанда білінеді»

Ибн Сина «Қимыл көптеген
дәрінің орнын басу
мүмкін, бірақ бірде-бір
дәрі қимылдың орнын
баса алмайды»

Әл-Хорезми «Білім – сарқырама
секілді, ол тоқтаса,
жерге сіңіп, жоқ
болады»

Әл-Фараби «Ар-ождан алдындағы
адалдық өз қадір-
қасиетіңе, ізгі іс-
әрекетіңе байланысты»

[4]

10 ЖОБА

Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша
мәлімет
Византия
1 3 Білім
мемлекетінің ұзақ
алушының
өмір сүруінің
басқа да дұрыс
себептері
жааптары
қабылданады

Юстиниан «Юстиниан кодексі» Императорды
императордың мықты заңдар жинағының христиан шіркеуінің
билігі болуы қолдауы

2 a) барщина 1
b) шаруаның бағыныштылығы, жер үлесі өзінікі еместігін көрсетеді 1 Білім
с) жердің басты байлық көзі болуы 1 алушының
басқа да дұрыс
жауаптары
қабылданады

3 С4 Білім
еньордың міндеті Вассалдың міндеті
ушының
қызметі үшін жер өз қожайына адал болу ал
а да дұрыс
телімдерін беру басқ
жауаптары
қабылданады

қолдау мен қорғауды ол үлкен ұлын рыцарь ретінде тағайындау
қамтамасыз етеді уақытында, ақшалай көмек көрсетеді

1. Мешіттер мен сарайлардың салынуы Білім
4 2. Каллиграфияның (көркем жазу) енгізілуі алушының
3. Арабесканың (күрделі сәндік оюлардың) енуі 6 басқа да дұрыс
4. Омар Хайям мен Фирдоуси шығармалары жауаптары
5. Араб цифры және нөл санының енуі қабылданады
6. Жұлдызды аспан картасының пайда болуы
ығыс Нақыл сөздері Мағынасы 4 Б
Шілім
ылдары ал
5 ойшушының
Әл-Бируни «Нығметтің қадірі ол Қолда бар затты бағалау
басқа да дұрыс
жоғалғанда білінеді» қажет. Оны қадірлеуге және
ауаптары
қанағат тұтуға үйрену керек ж
қабылданады
Ибн Сина «Қимыл көптеген Ешбір қымбат дәрі-дәрмек
дәрінің орнын басу дене қимылын алмастыра
мүмкін, бірақ бірде-алмайды. Денсаулық мықты
бір дәрі қимылдың болуы үшін дене қимылдарын
орнын баса алмайды» үнемі жасаған дұрыс
Әл-Хорезми «Білім – сарқырама Адам өмір бойы оқуға,
секілді, ол тоқтаса, үйренуге тырысуы қажет. Тек
жерге сіңіп, жоқ білім ғана адамды байытады
болады»
Әл-Фараби «Ар-ождан Әрбір адам өзінің ар-ожданы
алдындағы адалдық алдында жауапты, өзінің ар-
өз қадір-қасиетіңе, намысына нұқсан келетін іс-
ізгі іс-әрекетіңе әрекеттен аулақ болуы қажет
байланысты»
Жалпы балл 20

11 ЖОБА

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20 балл

Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды
қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар картаны пайдалана отырып
және өзінің алған білімдері негізінде толық сөйлеммен жауап жазады.

12
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау ТапсыртапсырмаТапсыОрындау БаллБөлім
дағдыларының ма № * рма уақыты, * бойынша
деңгейі саны* түрі* мин* балл

Крест жорықтары 6.3.2.6 Картада оқиғаларды даму Қолдану 1 1 ҚЖ 8 4
динамикасында белгілей отырып,
1-4 жорықтар мысалында крест
8 4
жорықтарының себеп-салдарын 1 2 ҚЖ 8
анықтау

Монғолдар 6.3.2.5 Ортағасырлық Жоғары деңгей 1 3 ТЖ 12 6 6
шапқыншылықтар кезіндегі дағдылары
халықаралық қатынастардың
ерекшеліктерін анықтау

XIVғасыр- 6.3.1.4 Феодалдық соғыстар мен Қолдану 1 4 ҚЖ 12 6 6
XVI ғасырдың орталықтандырылған
бірінші мемлекеттердің құрылуы арасында
жартысындағы байланыс орнату
ортағасырлық
еуропалық қоғам

Барлығы: — 4 — — 40 20 20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер «Дүниежүзі тарихы» пәнінен 2-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Крест жорықтарының себептері мен салдарын жазыңыз.

Крест жорықтары

Себептері Салдарлары

[4]
2. Кескін картада 1-4 крест жорықтарының бағыттарын белгілеңіз.

[4]
3. XIII ғасырдағы моңғол шапқыншылығы картасын пайдаланып, тапсырманы орындаңыз.

XIII ғасырда моңғолдар жаулап алған мемлекеттерді жазыңыз. (2-ден кем емес)

[2]
Моңголдардың жеңіске жетуінің басты құпияларын жазыңыз. (2-ден кем емес )

[2]
Моңғолдардың жаулап алған халықтардың дамуына әсерін жазыңыз. (2-ден кем емес )

[2]
ЖОБА

4. Феодалдық бытыраңқы және бір орталыққа бағынған мемлекеттерге тән белгілерді
жазыңыз.

Феодалдық бытыраңқы мемлекет Бір орталыққа бағынған мемлекет

1 1

2 2

3 3

[6]

15 ЖОБА

Балл қою кестесі
Тапсырма Жауап Балл Қосымша
№ мәлімет
1 4 Білім
лушының
Крест жорықтары а
асқа да
Себептері Салдарлары б
дұрыс
Қасиетті жерді мұсылмандардың Жазықсыз адамдардар зардап
жауаптары
билігінен азат ету шекті. Көптеген адамдар қаза
абылданады
та
пты қ

ІІ Урбан папаның Клермондағы Көптеген қалалар мен мәдениет
үндеуі ошақтары талқандалды

2

4

3 Солтүстік Қытай, Орта Азия 2 Білім
алушының
басқа да
Бір орталыққа бағынған мемлекет 2
дұрыс
Ойластырылған әскери тактика мен стратегия
жауаптары
өпжылдық үстемдігі осы аумақ шаруашылығының құлдырауына,
Кқабылданады
әдениеттің күйреуіне әкелді. 2
м
Монғол-татар басқыншылары феодалдық қатынастардың дамуына кері
әсерін тигізді.

4 Ф 6
еодалдық бытыраңқы мемлекет Бір орталыққа бағынған
мемлекет
Король тек өзінің жеке Король барлық мемлекеттен
иеліктерінен ғана салық жинайды салық жинайды

Ірі феодалдар мемлекеттен бөлініп Барлық мемлекет үшін бір заң
шығуға тырысып, қамалдар болады
тұрғызады
«Сеньорсыз жер жоқ» Барлық тұрғындар үшін
бірдей салықтар
қарастырылған.
Жалпы балл 20

16 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20 балл

Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды
қамтитын 3 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан
дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар берілген критерийлер
негізінде толық сөйлеммен эссе жазады.

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау Тапсырма тапсырма*Тапсырма Орындау Балл* Бөлім
дағдыларының саны* № түрі* уақыты, бойынш
деңгейі мин* а балл

Абсолютизм: 6.3.1.6 «Парламент», «Бас штаттар», Білу және түсіну 1 1 КТБ 10 5
Батыс пен «сейм», «кортес», «Боярлар Думасы»
Шығыс ұғымдарын түсіндіру 14

6.3.1.5 Саяси биліктің ерекшеліктерін Қолдану 1 2 ҚЖ 18 9
анықтау үшін әртүрлі елдердің
билеушілерінің қызметін салыстыру

Сауда, қолөнер 6.4.1.2 Ортағасырлардағы Жоғары деңгей 1 3 ҚЖ 12 6
және әлемді халықаралық сауда мен саяхаттардың дағдылары 6
игеру ролін түсіндіру

Барлығы: — 3 — —
40 20 20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер «Дүниежүзі тарихы» пәнінен 3-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Басқару формалары мен мемлекеттерді сәйкестендіріңіз.

№ Басқару формалары № Мемлекеттер

1 Бас штаттар A Испания

2 Парламент B Франция

3 Кортес C Чехия и Польша

4 Сейм D Англия

5 Боярлық Дума E Россия

Жауаптары:

1- 2- 3- 4- 5-

[5]

2. Кестеде монархтардың мемлекетті басқарудағы қызметтерін салыстырып, қызметтерінің
ортақ тұстарын анықтаңыз.

Монархтардың қызметіндегі ерекшеліктер

І Петр XIY Людовик

1 1

2 2

3 3

Монархтардың қызметіндегі ұқсастықтар

1

2

3

[9]

3. «Ортағасырлардағы халықаралық сауда мен саяхаттардың ролі» тақырыбында эссе
жазыңыз.
Критерийлер:
 Ұлы Жібек жолының ортағасырдағы ролін жазу
 Ұлы Жібек жолының халықаралық қатынастардың дамуындағы орнына тоқталу
 Ұлы географиялық ашулардың ортағасырдағы ролін жазу
 Ұлы географиялық ашулардан кейінгі әлемдегі өзгерістерге тоқталу
 Қазіргі таңдағы сауда мен саяхаттардың маңызына тоқталу
 Қорытынды жазу

[6] ЖОБА

Балл қою кестесі
ТапсырмЖауап БалҚосымша мәлімет
а № л
1 1 В 5
2 D
3 A
4 С
5 Е

онархтардың қызметіндегі ерекшеліктер 9 Б
2 Мілім алушының
Петр XIY Людовик дұ
Ірыс басқа да
. Петергоф сарайын 1. Версаль сарайын
1жауаптары
ғызды салғызды қ
салабылданады

. Ресейді империяға 2. «Күн королі» деген атқа
2
йналдырып, өзі ие болды
а
император» атанды
«
. Санкт-Петербург 3. «Мемлекет-мен!» деген
3
қаласының негізін қалады түсінікті ұстанды
Монархтардың қызметіндегі ұқсастықтар
1. Абсолютті монархтар болды
2. Мәдениеттің дамуына зор үлес қосты
3. Абсолютті монархтарға айналды
3 Ортағасырлар кезеңі жаңалықтарға толы болды. Оның 6 Ұлы Жібек жолының
ішінде ең маңыздылары: Ұлы Жібек жолы мен ортағасырдағы
географиялық ашулар болды. Ұлы Жібек жолы Батыс пен ролін жазу-1 балл;
Шығысты байланыстырып, өркениеттердің араласуына
Ұлы Жібек жолының
әкелді. Халықаралық сауда жанданып, мәдени
халықаралық
байланыстарға жол ашылды. қ
атынастардың
дамуындағы орнына
Ұлы географиялық ашулар жаңа жерлердің ашылуына жол
тоқталу-1 балл;
ашып, халықаралық байланысты дамытты. Алайда
Ұлы географиялық
географиялық ашулардың жағымсыз тұстары да орын
ашулардың
алды. Өйткені көптеген көне өркениеттердің талқанданып,
ағасырдағы
халықтардың жойылуына әкелді. орт
ролін жазу-1 балл;
Қазіргі таңда да ортағасырлардағыдай сауда мен
Ұлы географиялық
саяхаттардың орны ерекше. Халықаралық сауда негізінде
ашулардан кейінгі
көптеген мемлекеттер өз экономикасын дамытып, мәдени
әлемдегі
байланыстар қайта жаңғыруда. Адамзат үшін әрқашан
згерістерге
сауда мен саяхат маңызды болып қала береді. ө
оқталу-1 балл;
т
Қазіргі таңдағы
сауда мен
саяхаттардың
маңызына тоқталу-
1балл;
Қорытынды жазу —
1балл.

білім алушының
дұрыс басқа да
жауаптары
қабылданады

Жалпы балл 20

20 ЖОБА

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ

4 — тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу

Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны — 20 балл

Жиынтық бағалаудың құрылымы

Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар
сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарды
қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларының
дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа
сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар жаратылыстану саласы
бойынша ғалымдардың пікірлеріне талдау жасайды.

21 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

Бөлім Тексерілетін мақсат Ойлау Тапсырма тапсырма*ТапсырОрындау БаллБөлім
дағдыларынсаны* № ма уақыты, * бойынша
ың деңгейі түрі* мин* балл

Қайта Өрлеу 6.2.2.3 Антикалық мәдениетпен Қолдану
дәуірі байланыс орнату арқылы Қайта өрлеу
1 1 ҚЖ 7 3
дәуірінің мәдениетін (бейнелеу, мүсін
өнері) сипаттау
7
6.2.2.4 Шығыстың ортағасырлық Қолдану
мәдениетінің ерекшеліктерін 1 2 ҚЖ 8 4
сипаттау

Реформация 6.2.1.2 Тарихи процестердің Білу және
контекстінде «гуманизм», түсіну
«реформация», «протестантизм»,
1 3 КТБ 10 7 7
«лютерандық», «кальвинизм»,
«контрреформация», «кезуиттер
ордені» түсіндіру

Ғылыми 6.2.4.2 Жаратылыстану Жоғарғы
революция ғылымдарының келешектегі дамуы деңгей
үшін кейінгі орта ғасырлар кезеңінде дағдылары
1 4 ТЖ 15 6 6
жердің құрылысы туралы жасалған
ғылыми жаңалықтардың
маңыздылығын анықтау

Барлығы: — 4 — — 40 20 20

Еcкерту: *-өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер

«Дүниежүзі тарихы» пәнінен 4-тоқсан бойынша
жиынтық бағалау тапсырмалары

1. Суреттерді пайдалана отырып, сұрақтарға жауап беріңіз.

a b

a-сурет қай кезенде салынған? ________________________
[1]
b- сурет қай кезенде салынған? _______________________
[1]
Осы уақыт аралықтарында көркем сурет өнерінде қандай өзгерістер болды?

[1]
2. Шығыстың ортағасырлық мәдениетінің ерекшеліктерін сипаттаңыз.

1

2

3

4

[4]
3. Берілген ұғымдарды сипаттамасымен сәйкестендіріңіз.

№ Ұғымдар № сипаттамасы

1 Реформация A адами құндылықтарды жоғары қою

2 Протестантизм B бір орталықтан басқарылатын, қатал тәртіпке негізделген,
басшыларға сөзсіз бас июді талап ететін діни ұйым

3 Лютерандық C XVI-XVII ғасырлардағы Еуропаны қамтыған реформация
қозғалысына қарсы қозғалыс

4 Контрреформация D христиан дініндегі протестанттық ағымдардың бiрi. XVI
ғасырда Германияда реформация қозғалысының
нәтижесінде пайда болды

5 Иезуиттік орден E римдік католицизм және Шығыс Ортодоксалдық
шіркеумен бірге христиан әлемінің басты бөлімшелерінің
бірі болып табылады

6 Гуманизм F Германиядағы католиктік шіркеудің халық тарапынан
тоналуына қарсы қозғалыс

7 Кальвинизм G XYI ғ. реформацияның нәтижесінде Жан Кальвин негізін
қалаған протестанттық діни ілім. Ол өмір сүрудің тақуалық
принципін негіздеді

ЖОБА

Жауаптары:

1 2 3 4 5 6 7

[7]
4. Жаратылыстану саласы бойынша ғалымдардың пікірлеріне талдау жасаңыз.
Галилео Галилей: «Мен біздің ғасырымызда астрономия туралы базарларда
айтылатындығын көремін. Екі мың жыл бірқатар елдер Күн және өзге де аспан денелерінің
біздің Жердің төңірегінде айналатындығына сенді. Ұлы мақсат туындады, адамдар
өмірдегі барлық заттың себебін түсінгісі келеді…»

Николай Коперник: «Жер, аспан өрісінің бір бөлігі болғандықтан, оның табиғаты мен
қозғалысына ие бола отырып, орталыққа жақын орналасуы себепті, аз қозғалады. Күн –
ғаламның ортасы, ал жер оның маңында айналады. …»

Әбу Райхан әл-Бируни: «Жер домалақ және ол айнала қозғалуда, жердің тартылыс күші
бар. Сонымен қатар, жердің диаметрін де дәлме-дәл өлшеуге болады. Менің мақсатым:
жер меридианы градусы ұзындығын қайта өлшеу жоспары. Әртүрлі өлшеулердің
айырмашылығын ойлап, салыстырып бас қатырғанша, жаңа өлшеу жүргізіп, бақылау көп
тиімді. Мен ақиқаттың айналасынан шықпауға тырыстым. …»

Р/с Ғалымдардың аттары Пікірлерінің мазмұны Ғылымға қосқан маңызы

1. Галилео Галилей

2. Николай Коперник

3. Әбу Райхан әл-Бируни

[6]

24 ЖОБА

Балл қою кестесі

Тапсырма Жауап Балл Қосымша
№ мәлімет
1 a-Ортағасырлар кезеңі 1
b-Қайта өрлеу кезеңі 1
сурет түстерінің қанық болуы, шынайылықтың басым Оқушының
болуы, құдайлардың бейнесін салудағы өзгерістер, 1 басқа да дұрыс
ауаптары
адамдардың басты тақырыпта болуы; ж
2 1. Сқабылданады
амарканд Ұлықбектің басқару кезінде астана 4
бо
лып, мәдениет және архитектура орталығына айналды.
2. XV ғасыр аяғындағы-XVI ғасыр басындағы, ұлы
ойшыл, Орта Азия ақыны Әлішер Науаи, «Екі тіл
бәсекелестігі» атты еңбегіндегі өзінің трактатында,
тілдердің мәдени маңыздылығын, оның байлығы мен
мүмкіндіктерін теориялық тұрғыда дәлелдеп берді
3. XVI ғасырдағы Орта Азияның ең керемет әдеби
дәстүрінің жалғастырушысы Бабыр болды.
4. Оның ұлы еңбегі «Бабыр-нама» өмірбаян
шығармашылығында жазылған ең алғашқы әдебиет
үлгілеріне жатқызылады.

3 1-F 7
2-E
3-D
4-C
5-B
6-A
7-G

4 Галилей өз пікірінде адамдардың астрономия туралы Оқушының
түсініктерінің кеңейе бастағаны туралы пікір білдіреді 1 сұрақтың
мазмұнына
сәйкес және
Галилей пікірінде аспан денелері қозғалысын зерттеуде 1
ықтимал
астрономия ғылымының қосатын үлесін, маңызын
жауаптары
арастырады.
ққабылданады
иколай Коперник айтқан пікірінде Жер Галактиканың 1
Н
аңызды бір ғаламшары екенін баяндайды
м

Николай Коперник жердің Күнді айналатындығын 1
дәлелдеу арқылы ғылымға зор үлес қосқан

Әбу Райхан әл-Бирунидің айтқан пікірінде жер 1
меридианы градусы ұзындығын қайта өлшеу жоспары
өзінің зерттеу мақсаты екенін түсіндіреді

Әбу Райхан әл-Бируни жер меридианы градусын өлшеу 1
арқылы гелиоцентрлік жүйе және жердің тартылыс күші
туралы болжам жасап, ғылыми маңызы зор жаңалық
жасайды.
Жалпы балл 20

25

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *