ТЖБ «Геометрия» 7-сынып пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы

«Геометрия» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың
спецификациясы
7-сынып

========1========

Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………………………………………………………………3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар ………………………………………………3 3. «Геометрия» пән і бойынша күтілетін нәтижелер………………………………………………………………………….3 4. «Геометрия» пән і бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері……………………………………………………….4 5. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар бойынша бөлу…5 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі……………………………………………………………………………………………..6 7. Модерация және балл қою ………………………………………………………………………………………………………….6
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………………….7 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………………..12 3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………………..16 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ…………………………………..20
2

========2========

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік жә не дағдыларды анықтауға бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 7-9-сыныптарына арналған «Геометрия» пәнінен үлгілік оқу бағдарламасы.
3. «Геометрия» пәні бойынша күтілетін нәтижелер
Білу:
— қарапайым математиканың негізгі ұғымдарын;
— қарапайым математиканың негізгі формулаларын;
— жазық фигуралардың негізгі түрлерінің қасиеттерін және белгілерін білу.
Түсіну:
— аксиома мен теорема сияқты математикалық категориялардың мағынасын; — математиканың академиялық тілін;
— жазықтықтағы геометриялық салулар мен өлшемдердің қағидаттарын түсіну.
Қолдану:
— практикалық есептерді шешуде математикалық білімін;
— математикалық есептерді шешу алгоритмдерін;
— түпмәтінге сәйкес математикалық терминологияны;
— түрлі қолданбалы есептерді шешуде математикалық модельдерді; — геометриялық есептерді шешуде жазық фигуралардың қасиеттерін қолдану.
Талдау:
— математикалық модельдер құрастыру үшін мәтіндік есептердің шарттарын; — геометриялық фигуралардың өзара орналасуын талдау.
Жинақтау:
— аксиомалар мен теоремалар арқылы дәлелді пікірлерді;
— математикалық есептерді шешудің алгоритмдерін;
— геометриялық түрлендірулерді қолдана отырып құрастыру есептерін шешу тәсілдерін жинақтау.
Бағалау:
— есептің түпмәтініне қатысты есептеулер нәтижесін бағалау.
3

========3========

4. «Геометрия» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері
Ойлау дағдыларының
деңгейі Білу және түсіну
Сипаттама
Білу:
Тапсырмалар
түрлері
Деңгейді тексеру үшін Көп таңдауы бар тапсырмалар (КТБ)
және/немесе
— үшбұрышты және оның элементтерін;
перпендикулярды, көлбеуді, проекцияны;
геометриялық нүктелер орнын; шеңберді,
дөңгелек жә не оның элементтерін; Қысқа жауапты (ҚЖ) жанаманы, шеңберді қиюшыны,
үшбұрышқа іштей және сырттай сызылған
шеңберді;
қажет ететін тапсырмаларды
пайдалану ұсынылады
— планиметрияның негізгі фигураларын, — планиметрия аксиомаларын;
— үшбұрыштар түрлерін,
— үшбұрыштар теңдігінің белгілерін; — екі түзуді қиюшымен қиғандағы пайда
болатын бұрыштарды.
Түсіну:
— теорема мен аксиоманың
айырмашылығын;
— коэффициенттеріне байланысты түзулердің орналасу жағдайларын; — үшбұрыш түріне байланысты биіктіктіктің орналасуын;
— үшбұрыштың қабырғалары мен бұрыштары арасындағы байланысты
(қатынасты);
және іштей
— үшбұрышқа сырттай
сызылған шеңберлердің центрлерінің
орналасуын;
— центрлік бұрыш қасиеттерін.
Қолдану
Қолдану:
— вертикаль және сыбайлас бұрыштар
қасиеттерін;
— теоремаларды дәлелдеу тәсілдерін; — үшбұрыштар теңдігінің белгілерін; — теңбүйірлі және теңқабырғалы үшбұрыштар белгілері мен қасиеттерін; — параллель түзулер қасиеттерін; — перепендикуляр түзулер қасиеттерін; — тікбұрышты үшбұрыш қасиеттерін;
— үшбұрыш теңсіздігін;
— үшбұрыштың ішкі және сыртқы бұрыштарының қосындысы туралы
теореманы;
— диаметр мен хорданың
перпендикулярлығы туралы теореманы; — шеңберге жүргізілген жанаманың
қасиеттерін;
Деңгейді тексеру үшін Қысқа жауапты (ҚЖ) қажет ететін
тапсырмаларды және/немесе толық жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады
4

========4========

Жоғары деңгей дағдылары
Есеп шарты бойынша құрылған
математикалық интерпретациялау.
Деңгейді тексеру модельдерді үшін Қысқа жауапты
(ҚЖ) қажет ететін
тапсырмаларды
және/немесе Толық
жауапты (ТЖ) қажет
жағдайларын;
Есептерді шешуде тиімді математикалық
әдістерді; дә лелдеу тәсілдерін; түзу мен
шеңбердің, екі шеңбердің орналасу ететін тапсырмаларды
циркуль жә не сызғыш
көмегімен салынаты кезеңдерін талдау.
пайдалану ұсынылады
Аксиомалар мен теоремалар көмегімен дәлелденетін пайымдауларды жинақтау.
Есептерді шешуде алынған нәтижелерді бағалау және олардың нақтылығын
анықтау.
Үшбұрыштар
түріне байланысты биіктіктердің орналасу жағдайларын
салыстыру.
Дәлелдеу есептерін шығару.
Түзулердің параллельдік белгілерін, параллель түзулердің қасиеттерін дә лелдеу
5. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар
бойынша бөлу
Тоқсан
I
II
III
IV Барлығы
Білу және түсіну
40%
30%
15%
25%
30%
Қолдану
60% 40% 70% 60% 55%
Жоғары деңгей дағдылары
0%
30%
15%
15%
15%
5

========5========

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез-келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе
калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта)
пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне
болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез-келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
6

========6========

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа жә не толық жауапты сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыларлардан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу жә не қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
7

========7========

1-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
7.1.1.2 нүктелер мен түзулердің тиістілік аксиомаларын білу және
қолдану
7.1.2.1 нүктелердің түзу мен
жазықтықта орналасу аксиомаларын білу жә не қолдану (реттік аксиомасы) 7.1.1.9 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың анықтамаларын білу 7.1.1.10 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін дә лелдеу
және қолдану
Геометрияның
алғашқы мәліметтері
7.1.1.6 кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын білу жә не
қолдану
7.1.2.1 нүктелердің түзу мен
жазықтықта орналасу аксиомаларын білу жә не қолдану (реттік аксиомасы) 7.1.1.8 кесінділер мен бұрыштарды салу аксиомаларын білу және қолдану
7.1.1.5 кесінді, сәуле, бұрыш, үшбұрыш, жарты жазықтық анықтамаларын білу
7.1.1.8 кесінділер мен бұрыштарды салу аксиомаларын білу және қолдану 7.1.1.9 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың анықтамаларын білу 7.1.1.32 перпендикуляр ұғымын біледі
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Қолдану
Тапсыр
ма саны*

тапсырма
*
Қолдану
1
Білу және түсіну Қолдану
1
Қолдану
Қолдану
1
Қолдану
Білу және түсіну
1
Қолдану
Білу және түсіну Білу және түсіну
1
8
Тапсы рма түрі*
Орындау уақыты, мин*
Балл*
Бөлім бойын ша балл
1
ҚЖ
4 минут
2
2
ТЖ
4 минут
2
20
3
ТЖ
4 минут
2
4
ҚЖ
5 минут
3
5
ТЖ
6 минут
3

========8========

7.1.1.10 сыбайлас және вертикаль бұрыштардың қасиеттерін дә лелдеу және қолдану
7.1.1.6 кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын білу жә не қолдану
7.1.1.8кесінділер мен бұрыштарды салу аксиомаларын білу және қолдану 7.1.1.6 кесінділер мен бұрыштарды өлшеу аксиомаларын білу жә не қолдану
7.1.1.8 кесінділер мен бұрыштарды салу аксиомаларын білу және қолдану 7.1.1.32 перпендикуляр ұғымын біледі
Қолдану
Қолдану
1
6
ТЖ
8 минут
3
Қолдану
Қолдану
Қолдану
1
7
ТЖ
9 минут
5
Білу және түсіну
Барлығы:
Ескерту: * — өзгертулер енгізуге болатын бөлімдер
7
40 минут
20
20
9

========9========

Мысал үлгілері және балл қою кестеcі
«Геометрия» пәнінен 1-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1.
EF түзуі және AEF, B EF берілген. EF кесіндісі мен AB түзуі қалай орналасады?
[2]
2. Екі түзудің қиылысуынан пайда болған барлық бұрыштардың градустық шамаларын анықтаңыз. Пайда болған бұрыштардың біреуінің градустық шамасы 134°.
[2]
3. АОВ = 30°, ВОР = 70° екендігі белгілі. АОР бұрышының шамасы қандай болуы мүмкін?
[2]
4. АОВ бұрышы және осы бұрыштың ішінде жатпайтын С нүктесі берілген.
а) ОА және ОВ с әулелерін қиып өтпейтіндей CD сәулесін салыңыз.
b) FOC жазыңқы бұрышын салыңыз.
c) А, В, С нүктелерінің қайсысы АOF доғал бұрышының ішкі облысында жатады?
5. Суреттегі a және b түзулері перпендикуляр, градустық өлшемдерін анықтаңыз.
1

[3] 400 . 2, 3 жә не 4 бұрыштардың
[3]
6. Түзу бойына АВ кесіндісін және осы кесіндінің ортасында жатқан D нүктесін салыңыз. СА=10 см, СВ=2 см болатындай, АВ түзуінің бойынан С нүктесі алынған. С нүктесінен D нүктесіне дейінгі арақашықтықты есептеңіз.
[3]
7. Ортақ төбесі бар АОВ және DOC екі бұрыш берілген. DOC бұрышы АОВ бұрышының ішінде орналасқан. Бір бұрыштың қабырғалары екінші бұрыштың қабырғаларына перпендикуляр. Егер осы бұрыштардың айырмасы тік бұрыштың градустық өлшеміне тең болса, онда олардың (бұрыштардың) градустық өлшемдерін анықтаңыз.
[5]
10

========10========

Балл қою кестесі

Жауап
1 Қиылысады
Ортақ нүктесі болмайды
2
1340
вертикаль бұрыш
46 , 4600
0
3
1-жағдай: 40
2-жағдай:100
0
CD сәулесі дұрыс салынған 4 FOС бұрышы дұрыс салынған
В нүктесі
2  500
5 3  400
4  1400
Сурет дұрыс салынан
6
1-жағдай: DС=6см
2-жағдай: DC=4 см
Сызба есеп шарты бойынша дұрыс
салынған жә не сәйкесті белгілеулер
енгізілген
АОВCOD 
және 900
АОВ DOB90
0
/
АОВAOC 90
0
7
COD  DOB/ COD  AOC
COD DOB  / 900
COD AOC  900
COD DOB  / 450
COD AOC  450,
AOB  1350
Жалпы балл
Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Қосымша ақпарат
1
1
1
1
1
20
11

========11========

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа жә не толық жауапты сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушылардан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
12

========12========

2-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
Ойлау дағдыларыны
ң деңгейі
Қолдану
Тапсыр
ма саны*
№ тапсырма
*
Тапсы рма түрі*
Орындау уақыты,
Балл мин*
*
Бөлім бойынша
балл
7.1.1.21 үшбұрыштар теңдігінің
белгілерін білу және дә лелдеу
7.1.1.22 үшбұрыштар теңдігінің
белгілерін есептер шығару мен
дәлелдеулерде қолдану
7.1.1.13 үшбұрыштардың түрлерін
ажырату
7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың
белгілері мен қасиеттерін қолдану
7.1.1.21 үшбұрыштар теңдігінің
белгілерін білу және дә лелдеу Үшбұрыштар
7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың
белгілері мен қасиеттерін қолдану
7.1.1.22 үшбұрыштар теңдігінің
белгілерін есептер шығару мен
дәлелдеулерде қолдану
7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың
белгілері мен қасиеттерін қолдану
7.1.1.12 үшбұрыштың медианасы,
биссектрисасы, биіктігі, орта
перпендикуляры, орта сызығы
анықтамаларын білу және оларды салу
7.1.1.23 теңбүйірлі үшбұрыштың
белгілері мен қасиеттерін қолдану Барлығы:
Ескерту: * — өзгертулер енгізуге болатын бөлімдер
Қолдану
1
1
ТЖ
5 минут
2
Білу және түсіну Қолдану
1
2
ТЖ
5 минут
2
Қолдану
Қолдану
1
3
ТЖ
5 минут
3
20
Жоғары деңгей дағдылары
1
4
ТЖ
8 минут
4
Қолдану
1
5
ТЖ
8 минут
4
Білу және түсіну
1
6
ТЖ
9 минут
5
Жоғары деңгей дағдылары
6
40 минут
20
20
13

========13========

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Геометрия» пәнінен 2-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Суретте ЕO=ON және FEO

MNO. FEO
 MNO тең екенін дә лелдеңіз.
[2]
2. Теңбүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасының ұзындығы 5 см және 7 см. Осы
үшбұрыштың периметрі қандай болуы мүмкін?
3. Суретте BD – 
[2]
 СDBтең екені белгілі.
АВСбұрышының биссектрисасы және ADВ АDC үшбұрышының теңбүйірлі екендігін дә лелдеңіз.
[3]
4. Суреттегі АВС үшбұрышында АB=BС, АF=KC,
болатындығын дә лелдеңіз.
DKA
 EFC. BD=BE тең
[4]
ВМА  90 ,
5. АВС үшбұрышының В төбесінен ВМ биссектрисасы жүргізілген. Егер
см болса, онда МС және ВС табыңыз.
АС
см АВ
 9,8
[4]
6. DEF үшбұрышында DE=EF=21 см. DE қабырғасының орта перпендикуляры DF қабырғасын К нүктесінде қияды. DF қабырғасының ұзындығын анықтаңыз, егер EKF
үшбұрышының периметрі 60 см-ге тең болса.
[5]
14

========14========

Балл қою кестесі

Жауап
Балл FOE  MON- вертикаль
1 FOE  MON (үшбұрыштар теңдігінің ІІ
белгісі)
1 1-жағдай: Р=5+5+7=17 см 1 2-жағдай: Р=5+7+7=19 см 1 ADВ  СDB, BD –ортақ қабырға,
АВD  CBD`(BD –биссектриса)
1 АDВ  CDB (үшбұрыштар теңдігінің ІІ белгісі бойынша)
1 AD=DC.АDC — теңбүйірлі үшбұрыш 1 ABC-теңбүйірлі,  СА 1
Қосымша ақпарат
1
2
3
4
5
6
, FCFKAFAK KFCK  FCAK
1
AKD  CFE (үшбұрыштар теңдігінің ІІ
белгісі бойынша) 1
AD = EC
,  BEBDECBCBEADABBD
1
Сызба есеп шарты бойынша дұрыс салынған1
ВМ –биссектриса ә рі биіктік, үшбұрыш АВС –
теңбүйірлі
1
ВМ – медиана, МС=4 см 1
ВС=9 см 1
Есептің шарты бойынша сызба сауатты
салынған жә не қажетті белгілеулер енгізілген
1
DEF үшбұрышының DE қабырғасына
жүргізілген медиана мен биіктікті анықтайды
1
DEK — теңбүйірлі, DK=EK 1
EK+KF=60-EF=39см 1
DK+KF=EK+KF=39см, DF=39см 1
Жалпы балл
20
15

========15========

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа жә не толық жауапты сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
16

========16========

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім
Тексерілетін мақсат
7.1.2.3 екі түзуді қиюшымен қиғанда
пайда болған бұрыштарды танып білу
7.1.2.7 параллель түзулердің
қасиеттерін есептер шығаруда қолдану 7.1.1.19 үшбұрыштың сыртқы бұрышы
туралы теореманы қолдану
Ойлау дағдыларыны
ң деңгейі
Білу және
түсіну Жоғары деңгей дағдылары
Қолдану
Тапсырма
№ саны*
тапсырма
*
1
1
1
2
Тапсырм а түрі*
Орындау уақыты, мин*
Балл*
Бөлім бойынша
балл
ҚЖ
4 минут
2
ҚЖ
3 минут
2
7.1.1.17 үшбұрыштың ішкі
бұрыштарының қосындысы туралы Жоғары деңгей теорема мен оның салдарларын
есептер шығаруда қолдану
Түзулерді ң өзара орналасуы
7.1.1.20 үшбұрыштың бұрыштары мен қабырғалары арасындағы қатысты білу
және есептер шығаруда қолдану
7.1.3.1 үшбұрыш теңсіздігін білу және
қолдану
7.1.1.27 тікбұрышты үшбұрыштың
қасиеттерін қолдану
7.1.2.5 түзулердің параллельдік белгілерін есептер шығаруда қолдану
7.1.1.17
үшбұрыштың
дағдылары
1
3
Қолдану
Қолдану
1
4
Қолдану
1
5
Қолдану
ішкі
1
6
ТЖ
5 минут
5
20
ТЖ
4 минут
4
ТЖ
5 минут
2
ТЖ
9 минут
5
бұрыштарының қосындысы туралы Жоғары деңгей теорема мен оның салдарларын
есептер шығаруда қолдану
Барлығы:
дағдылары
6
40 минут
20
20
Ескерту: * — өзгертулер енгізуге болатын тараулар
17

========17========

Мысал үлгілері және балл қою кестеcі
«Геометрия» пәнінен 3-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Суреттегі берілгендерді пайдалана отырып 1 жә не 2 бұрыштың градустық өлшемін анықтаңыз, егер a║b.
1140
[2]
2. АВС үшбұрышының А бұрышының ішкі бұрышы 60°, В бұрышының сыртқы бұрышы 130°. Үшбұрыштың сыртқы бұрышы туралы теореманы қолданып, С бұрышының сыртқы бұрышын табыңыз.
[2]
3. АВС үшбұрышының А төбесінен өтетін түзу ВС қабырғасын K нүктесінде қияды және
 ABBK , BAK 35 , CAK 15  . ABC үшбұрышының бұрыштарын табыңыз.
[5]
4. Егер теңбүйірлі үшбұрыштың екі қабырғасы 7 см және 3 см болса, үшінші қабырғасын табыңыз.
[4]
5. KLM үшбұрышында КМ=24,8 дм, дейінгі қашықтықты анықтаңыз.
М  300,
К  900. К нүктесінен LM түзуіне
[2]
6. Суретте СBЕ бұрышы — АВЕ бұрышынан 87°, ал АВD бұрышынан 33 ° кіші. BCD үшбұрышының бұрыштарын анықтаңыз.
[5]
18

========18========


Жауап

Балл қою кестесі
Балл
Қосымша ақпарат
1
2 1140 — сәйкес бұрыш /

0
66114180
00
1,
1 660 130  110°
2,  1140
2
А
660
1
Алтернативті ә діс қабылданады
1 1 1
Алтернативті ә діс қабылданады
Есеп шарты бойынша сызба дұрыс
орындалған A
1
1
 501535

АКВ үшбұрышы – теңбүйірлі, өйткені
3
BК  AB AKB
BAK
35
4
C 180 (

11050 ) Жауабы: 50, В ABC: BCAB (см)
ACBCAB
В ABC: AC

3(см),
ACBCAB

B 110
 1
 20
BA 110, 20  3 (см), AC  7
C 
1
ABC болмайды
BCAB  7(см)
ABC болады
1
1
1 1
1
Теңбүйірлі үшбұрыштың анықтамасын қолданады Үшбұрыштар теңсіздігін қолданады
KH
дейінгі қашықтық KHM :
1
2
KMKH
 LM
, KH – К нүктесінен LM түзуіне
5
00
 18011565
0
ВЕ║ АС АВЕ
 12 4, дм
 1150
1
1
1
СВЕ
АВЕ
870,
6
330,
СВЕ
280
 1
BCD
Алтернативті ә діс қабылданады
СВЕ DBC
АВD АВЕ
( ABD
Жалпы балл
ABD 
1

1
610 CBE)
260
19
1
20

========19========

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы– 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа жә не толық жауапты сұрақтарды қамтитын 5 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Білім алушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
20

========20========

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Ойлау №
Бөлім Тексерілетін мақсат дағдыларыны
Тапсырма
тапсырма
Тапсырм
ң деңгейі
саны*
*
а түрі*
7.1.2.13 есептер шығаруда шеңбер
жанамасының қасиеттерін білу Қолдану 1 1 ҚЖ
және қолдану
7.1.2.14 үшбұрышқа іштей жә не
сырттай сызылған шеңберлердің
Білу және
анықтамаларын білу
түсіну
7.1.1.29 центрлік бұрыштың
1 2 ТЖ
анықтамасы мен қасиеттерін білу Қолдану
және қолдану
7.1.1.28 шеңбер мен дөңгелектің
және олардың элементтерінің Білу және
Шеңбер.
(центр, радиус, диаметр, хорда) түсіну
Геометриялы
анықтамаларын білу
7.1.1.30 шеңбер диаметрі мен
1 3 ТЖ
қ салулар
хордасының перпендикулярлығы
туралы теоремаларды дәлелдеу
Қолдану
және қолдану
7.1.2.12 түзу мен шеңбердің, екі
шеңбердің өзара орналасу Қолдану 1 4 ТЖ
жағдайларын талдау
7.1.2.18 берілген элементтері Жоғары деңгей
бойынша үшбұрыш салу дағдылары
7.1.2.16 берілген бұрышқа тең
бұрыш салу, бұрыштың
1 5 ТЖ
биссектрисасын салу, кесіндіні
Қолдану
қақ бөлу
Барлығы: 5
Ескерту: * — өзгертулер енгізуге болатын тараулар
Орындау уақыты, мин*
Балл*
Бөлім бойынша
балл
4 минут
3
8 минут
4
10 минут
4
20
6 минут
4
12 минут
5
40 минут
20
20
21

========21========

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Геометрия» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. KL – шеңбердің жанамасы. KOL үшбұрышының OL қабырғасының ұзындығын табыңыз.
[3]
2. Шеңберге іштей АВС теңбүйірлі үшбұрышы сызылған. Үшбұрыштың АС табанының ұзындығы шеңбердің радиусына тең. АС, АВ ж әне ВС доғаларының өлшемдерін анықтаңыз.
[4]
3. Шеңбер бойында жататын A нүктесі арқылы AB диаметрі мен AC хордасы жүргізілген. AC =8 және BAC =30°. АВ диаметріне перпендикуляр СМ хордасы жіргізілген және олар К нүктесінде қиылысады. CM хордасының ұзындығын табыңыз.
[4]
4. ABC тікбұрышты үшбұрышында (C = 90°) ВС = 4,ABC= 45°. Центрі А нүктесінде болатындай шеңбер жүргізілген.
а) Шеңбер мен ВС түзуі жанасу үшін;
b) шеңбер мен ВС түзуінің ортақ нүктелері болмауы үшін;
c) шеңбер мен ВС түзуінің екі ортақ нүктесі болуы үшін
шеңбердің радиусы қандай болуы тиіс?
[4]
5. Салу есебі:
a) а, b және с қабырғалары бойынша үшбұрыш салыңыз.
b) салынған үшбұрышта үлкен қабырғаға түсірілген орта перпендикулярды салыңыз.
[5]
22

========22========

Балл қою кестесі

Жауап
Балл Қосымша ақпарат
OK  KL 1
1 OLK 306090180  1
OL 12 1
Есеп шартына сай сызбаны салады 1
2
АОС — теңқабырғалы, AOC 60 1
AC AOC 60 1
BCAC ( 60360
0
2:)  1500 1
Cызбаны дұрыс орындайды 1
3
KCM, CK AC  45,0 1
CM AB  KMCK 1
CM 8
1
BAC 45 , үшбұрыш теңбүйірлі, AC  4 1
4
r 4 болғанда түзумен жанасады 1
r 4 болғанда түзумен ортақ нүктесі болмайды 1
r 4 болғанда екі ортақ нүктесі болады 1
Үшбұрыштар теңсіздігін қанағаттандыратындай 1
үшбұрыш қабырғаларын таңдайды
Берілген кесінділерге тең кесінділерді дұрыс 1
салады
Берілген қабырғалары бойынша үшбұрыш 1
5 дұрыс салады
Салынған үшбұрышта үлкен қабырғаға
түсірілген орта перпендикулярды дұрыс 1
салады
Шешімін сауатты түсіндіреді
1
Жалпы балл 20
23

========23========

Теруге 25.07.2017. берілді. Басуға 27.07.2017. қол қойылды.
Пішімі 60х84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс.
Шартты б. т.2,52. Таралымы 19 дана. Тапсырыс № 1574 «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.
010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй.
e-mail: http://josparik.kz/.

========24========

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *