Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Информатика 8-сынып

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Информатика

8-сынып

ЖОБА

Құрметті мұғалім!

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.

2
ЖОБА

Мазмұны

1 тоқсан ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

«Компьютер мен жүйелердің техникалық сипаттамалары» бөлімі ……………………………………………….. 4

«Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі ………………………………………………………………………………………….. 6

2 тоқсан ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі ……………………………………………………………………… 7

3 — тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

«Программаларды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі ………………………………………………………. 12

4 – тоқсан ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

«Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі …………………………….. 15

3
ЖОБА

1 тоқсан

«Компьютер мен жүйелердің техникалық сипаттамалары» бөлімі

Тақырып «Ақпаратты өлшеу»

қпарат көлемін анықтауда алфавиттік (әліпби)
Оқу мақсаты 8.2.1.1 А

тәсілін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ақпарат көлемін анықтау формуласын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

1. Егер алфавит 32 әріптен тұратын болса, сол алфавиттың бір әріпі қанша ақпарат
таситынын есептеңіз.
__________________________________________________________

2. Мәтінді қарастырыңыз. Егер 1 символ = 1 байтқа тең болса, мәтіндегі алфавит қуатын

есептеңіз.

Ақпарат – сақтау, түрлендіру, жөнелту және пайдалану нысаны болып

табылатын қоршаған әлем туралы мәліметтер.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дескриптор Білім алушы

ір таңбаның ақпарат салмағын есептейді;
— б
— мәтіннің алфавит қуатын есептейді.

4
ЖОБА

Тақырып «Процессор және оның сипаттамалары»

арапайым деңгейінде процессордың
Оқу мақсаты 8.1.1.1 Қ

қызметін және оның негізгі сипаттамасын түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Процессордың қызметі мен негізгі
сипаттамаларын жазады

лу және түсіну
Ойлау дағдыларының деңгейі Бі

Тапсырма

Процессордың негізгі сипаттамаларына анықтама беріңіз.

Разрядтылық:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Тактілік жиілік:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ядролар саны:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дескриптор Білім алушы

— процессордың разрядтылық сипаттамасын жазады;
— процессордың тактілік жиілік сипаттамасын жазады;
— процессордың ядролар саны сипаттамасын жазады.

5
ЖОБА

«Денсаулық және қауіпсіздік» бөлімі

Тақырып «Желідегі қауіпсіздік»

Желі қолданушыларының қауіпсіздігін
Оқу мақсаты 8.4.2.1

қамтамасыз ету ережелерін сақтау (интернеттегі

алаяқтық пен агрессия)

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Интернетте қауіпсіз жұмыс жасау
ережелерін қолданады
олдану
Ойлау дағдыларының деңгейі Қ

Тапсырма

Туындаған жағдаяттардан шығудың дұрыс жолын таңдаңыз.
1. Сіз ашқан сайт алаяқтың сайты екенін қалай түсінуге болады?

Басқа сайттарға сілтемелер көп

Сайт аты «www.raki228.com»

Сайтқа кіргенде ештеңе болмайды

«ХХ-ХХ» номеріне хабарлама жолдауыңызды сұрайды

2. Егер сайт сізді алдайтынын түсінсеңіз қандай әрекет жасайтын едіңіз?

Сайттан шығамын

Сайтқа шағым жіберемін

Сайт сілтемесін достарыма жіберемін

Ата-анамнан ақыл сұраймын

3. Интернетті қауіпсіз қолданудың 2 ережесін жазыңыз:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________

Дескриптор Бі
лім алушы

— алаяқ сайттарды ажырата алады;
— интернетте қауіпсіз жұмыс жасау ережелерін жазады.

6
ЖОБА

2 тоқсан

«Ақпаратты электронды кестелерде өңдеу» бөлімі

Тақырып «Статистикалық мәліметтер»

Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді
Оқу мақсаты 8.2.2.2
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Абсолютті және салыстырмалы сілтемелерді
қолданады
олдану
Ойлау дағдыларының деңгейі Қ

Тапсырма

1. Төмендегі көбейту кестесін толтыру тізбегін жазыңыз. Формуланы жазу кезінде
абсолютті сілтемені қолданыңыз.

1) Кестені қажетті ақпаратпен толтыру;
2) D2 ұяшығына _______________ формуласын жазу;
3) Ұяшықтар диапазонын толтыру үшін Автосумма функциясын қолдану.

Дескриптор Бі
лім алушы

— формула жазу кезінде абсолютті сілтемені қолданады.

7
ЖОБА

Тақырып «Статистикалық мәліметтер»

Электронды кестеде есептерді шешу үшін
Оқу мақсаты 8.2.2.1

мәліметтердің әртүрлі пішімдерін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Электронды кестеде мәліметтердің түрлі
пішімдерін қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырмалар

1. Ұяшық пішімін сандық түрден қаржылық түрге қалай өзгертуге болатынын сипаттаңыз
(KZT валюталық белгісін қолданып).
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________

2. Төмендегі кестені қарастырыңыз.

Төмендегі ұяшықтардың пішімдерін анықтаңыз.
a) B3: ________________________
b) С5: ________________________
c) F3: ________________________

Дескриптор Бі
лім алушы

— ұяшықтардың пішімін бір түрден екінші түрге ауыстырады;
— ұяшықтарда қолданылған мәліметтер пішімін анықтайды.

8
ЖОБА

Тақырып «Кірістірілген функциялар»

Электронды кестені қолдана отырып есептерді шешуде
Оқу мақсаты 8.2.2.3

кірістірілген функцияларды қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Электронды кестенінің кірістірілген функцияларын
қолданады
Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырмалар

Ұяшықтарға кестедегі мәліметтерді қолданып, орта бойлы, ең ұзын және ең қысқа бойлы

оқушыны анықтаудың дұрыс формуласын жазыңыз.

Дескриптор Білім алушы

— ең кіші, орта және ең үлкен бой мәндері үшін формуланы
жазады.

9
ЖОБА

Тақырып «Қолданбалы есептерді шешу»

Электронды кестені қолдана отырып есептерді
Оқу мақсаты 8.2.2.3
шешуде кірістірілген функцияларды қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Электронды кестенінің кірістірілген
функцияларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Кестені қарастырыңыз және толтырыңыз.

Дескриптор Білім алушы

— есептеу үшін формулаларды қолданады;
— СУММ, СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ функцияларын қолданады.

10
ЖОБА

Тақырып «Қолданбалы есептерді шешу»

Электронды кестеде есептерді шешу үшін
Оқу мақсаты 8.2.2.1
мәліметтердің әр түрлі типі мен пішімін қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Электронды кестеде мәліметтердің түрлі
пішімдерін қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

1. MS Excel бағдарламасында берілген төмендегі кестені қарастырыңыз. В2 — В7

ұяшықтарының пішімдерін анықтаңыз және кестеге жазыңыз.

2. Келесі кестедегі B4, A5, G4 ұяшықтарының типтерін анықтаңыз:

B4: ___________________________
A5: ___________________________
G4: ___________________________

Дескриптор Білім алушы

— ұяшықтардың пішімдерін анықтайды;
— ұяшықтардың типтерін анықтайды.

11
ЖОБА

3 — тоқсан

«Программалар ды құрудың кіріктірілген орталары» бөлімі

Тақырып «Программалық қамтамасыз етудің жіктелуі»

Жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз
Оқу мақсаты 8.1.2.1
ету және программалау жүйесін ажырату

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз
етуін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Бағдарламаларды жіктеңіз. Жүйелік бағдарламаларды «Ж» әрпімен, қолданбалы

бағдарламаларды «Қ», ал программалау жүйелеріне жататын бағдарламаларды «П»

әріптерімен белгілеңіз.

Бағдарламалар атауы Жіктелуі

Мәтіндік редактор

Архиватор

Паскаль бағдарламалау ортасы

Графикалық редактор

Компиляторлар

Антивирус

Драйверлер

Кестелік процессор

Операциялық жүйелер

Браузерлер

Дескриптор Білім алушы

— жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз етуін және
программалау жүйесін анықтайды.

12
ЖОБА

Тақырып «Параметрлі цикл»

аңдау және қайталау операторларын программаны
Оқу мақсаты 8.3.3.1 Т

өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қайталау операторын кіріктірілген бағдарламалау
ортасында қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Кіріктірілген бағдарламалау ортасында қайталау параметрін қолданып, берілген есепке
бағдарлама жазыңыз.

Оқушының анасы күнде баланың сабаққа барып келуіне және тамағына 500 теңге
береді. Оқушының бір аптада жұмсайтын шығын сомасын анықтаңыз.

Бағдарлама коды Бағдарлама интерфейсі

Дескриптор Білім алушы

− қайталау параметрін қолданып, бағдарлама құрады;

− бағдарламаның интерфейсін құрады.

13
ЖОБА

Тақырып «Алгоритм трассировкасы»

лгоритм трассировкасын жүзеге асыру
Оқу мақсаты 8.3.2.1 А

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Есепті шешу трассировкасын орындайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Берілген блок-схема бойынша алгоритмнің трассировка кестесін толтырыңыз.

Қ
адамы У Х Шарт

Дескриптор Білім алушы

— блок-схема бойынша трассировка жазады.

14
ЖОБА

4 – тоқсан

«Программаларды құрудың кіріктірілген ортасында есептерді шешу» бөлімі

Тақырып «Проблеманы анықтау»

Өңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін
Оқу мақсаты 8.3.1.1
құру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Бағдарлама моделін жобалайды және өңдейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Қазақстан тарихы пәнінен батырлар туралы мәлімет беретін жоба құру қажет. Бұл

жобада батырлардың аты-жөні, суреті және өмірбаяны туралы ақпарат болуы керек. Аталған

жобаның қолданушы интерфейсінің моделін ұсыныңыз және оны өңдеудің кіріктірілген

ортасында құрастырыңыз.

Дескриптор Білім алушы

— қолданушы интерфейсін жобалайды;
— бағдарлама моделін кіріктірілген бағдарламалау ортасында
құрады.

15
ЖОБА

Тақырып «Алгоритмді құру»

ңдеудің кіріктірілген ортасында есептердің моделін
Оқу мақсаты 8.3.1.1 Ө
құру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Бағдарлама моделін жобалайды және өңдейді

Жоғарғы деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Енгізілген бүтін санның 5-ке қалдықсыз бөлінетінін анықтау қажет.

Есептің орындалу барысын көрсететін блок-схеманы құрыңыздар:

Блок-схема

Дескриптор Білім алушы

— блок-схема құрады.

16
ЖОБА

Тақырып «Алгоритмді программалау»

аңдау және қайталау операторларын программаны
Оқу мақсаттары 8.3.3.1 Т

өңдеудің кіріктірілген ортасыныңда қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Таңдау және қайталау операторын кіріктірілген
бағдарламалау ортасында қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының

деңгейі

Тапсырма

Өңдеудің кіріктірілген ортасында қарапайым калькулятор бағдарламасын құрыңыз.

Бұл бағдарламада келесі элементтер болуы қажет:

• екі санды енгізу компоненттері;

• жауабын шығару компоненті;

• қосу, алу, көбейту және бөлу әрекеттерін орындайтын батырмалар;

• қолданушыға арналған нұсқаулық (шағын хабарлама).

Қарапайым калькулятор бағдарламасын және қолданушы интерфейсін программаны

өңдеудің кіріктірілген ортасында құрыңыз.

Дескриптор Білім алушы

— программаны өңдеудің кіріктірілген ортасының компоненттерін
қолданады;
— есептің шешу интерфейсін құрады;
— бағдарламаның кодын жазады.

17

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *