Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Химия 8-сынып

Қалыптастырушы бағалауға арналған

тапсырмалар жинағы

Химия

8-сынып

1 ЖОБА

Аталған тапсырмалар жинағы мұғалімге 8-сынып білім алушыларына «Химия» пәні
бойынша қалыптастырушы бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы
ретінде құрастырылған. Тапсырмалар жинағы оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының
негізінде дайындалған.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар мұғалімнің ұқсас
тапсырмаларды құрастыруына, іріктеуіне, білім алушылардың оқу мақсаттарына жету
бойынша сындарлы (конструктивті) кері байланыс беруіне көмектесетін үлгілер болып
табылады.
Жинақта ұсынылатын сипаттама білім алушылардың қажеттіліктері мен
мүмкіндіктерін есепке ала отырып, тапсырмаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге,
бейімдеуге мүмкіндік береді.
Жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау
бойынша өңірлік, мектеп үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресми интернет-сайттарынан алынған қолжетімді
ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне-аудиоматериалдар және т.б.) қолданылды.

Қолданылған шартты белгілер:

* әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын ескеріп, оқу мақсаттарына қол
жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды (мүмкіндігінше)
кіріктіру ұсынылады.

** бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.

2 ЖОБА

Мазмұны

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН

ТАПСЫРМАЛАР……………………………………………………… .. .. .. .. .. .. .. .. ……….. 4

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН

ТАПСЫРМАЛАР…………………………………………………….. .. .. .. .. .. .. .. ……. .13

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН

ТАПСЫРМАЛАР…………………………………………………………. .. .. .. .. .. .. .. ………..25

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН

ТАПСЫРМАЛАР……………………………………………………….. .. .. .. .. .. .. .. ………….36

3 1-тоқсан

Бөлім 8.1А Атомдағы электрондардың қозғалысы

томда электрондарядродан арақашықтығы артқан
Оқу мақсаты 8.1.3.1 А
айын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша
с
таралатынын түсіну

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Атомда электрондардың таралуы бойынша
химиялық элементтерді анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Сызбада Х және У элементтерінің атом құрылысы берілген.

Х У

Қандай элементтердің энергетикалық деңгейлерде электрондарының таралуы көрсетілген?
Х- _____________________
У-_____________________

лім алушы
Дескриптор Бі

энергетикалық деңгейде электрондардың таралуы бойынша

элементті анықтайды.

ЖОБА

Бөлім 8.1А Атомдағы электрондардың қозғалысы

лғашқы 20 химиялық элементтің электрондық
Оқу мақсаты 8.1.3.4 А
конфигурациясын және электронды – графикалық
формуларын жаза білу

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Алғашқы 20 химиялық элементтің электрондық
конфигурациясын және электронды – графикалық
формуласын жазады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Кестедегі бос орындарды толықтырыңыз.

Химиялық элемент Электрондық Электронды – графикалық
таңбасы формуласы формуласы

P

1s22s22p63s23p2

Ca

1s22s22p6

лім алушы
Дескриптор Бі

химиялық элемент таңбасы бойынша электрондық формуласын

жазады;

− химиялық элемент таңбасы бойынша электронды – графикалық
формуласын жазады;

− электрондық формуласы бойынша элементті анықтайды;

− электронды – графикалық формула негізінде элементті анықтап,
электрондық формуласын жазады.

5 ЖОБА

Бөлім 8.1А Атомдағы электрондардың қозғалысы

томдар электрондарды қабылдай немесе жоғалта
Оқу мақсаты 8.1.3.5А
атынын және осының нәтижесінде иондар
ал
түзілетінін түсіну

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Атом және иондарды электрон құрылысы
көрсетілген диаграмма негізінде анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Суретте Cl, Na, Ca, F, O, Mg атомдары және олардан түзілетін иондар
сызбалары
берілген.
Сызбаның қандай атомға немесе ионға сәйкестігін тауып, астына жазыңыз.

1.
2.
 

3. 4.
 

5. 6.
 

7.
8.
 

6 ЖОБА

9.
10.
 

11.
12.
 

ілім алушы
Дескриптор Б

элементке сәйкес атом құрылысы сызбаларын анықтайды;

− атомнан түзілетін ион сызбаларын анықтайды.

2. X элементінің атомында 16 нейтрон және 15 протон бар.
Осы X элемент қандай теріс ион түзе алады?
Х элементінің ионында неше электрон бар?

лім алушы
Дескриптор Бі

− протон, нейтрон саны бойынша белгісіз элементті анықтайды;
− атомнан түзілетін ионды анықтайды;
− ионның электрон санын анықтайды.

7 ЖОБА

Бөлім 8.1В Заттардың формулалары және химиялық реакция

аттар құрамындағы элементтердің массалық
Оқу мақсаты 8.2.3.1 З
лесін табу, элементтердің массалық үлесі бойынша
ү
заттардың формуласын шығару

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Күрделі заттар құрамындағы элементтердің
массалық үлесін есептеп шығарады

• Массалық үлесі бойынша заттардың формуласын
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Азот — тіршілік үшін маңызы өте зор элемент, ол жетіспеген жағдайда өсімдіктің
жапырағы бозғылт жасыл болып, бойы өспей, жапырағы жұқа және шырыны аз, гүлі
майда болады. Өсімдіктегі азот жетіспеушілігін жою үшін: карбамид (CO(NH2)2), чили
селитрасы (NaNО) т.с.с тыңайтқыштар қолданылады.
3
Қандай тыңайтқыш құрамында қоректік зат — азоттың массалық үлесі көп?
Жауабыңызды есептеп көрсетіңіз.

(а) CO(NH2)2
(b) NaNО
3

лім алушы
Дескриптор Бі

карбамид құрамындағы азоттың массалық үлесін есептейді;

− натрий селитрасы құрамындағы азоттың массалық үлесін;
есептейді;
− қандай тыңайтқыш құрамында азоттың үлесі көп екенін
салыстырып, қорытындылайды.

2. Азот оксиді үлгісін анализдеу төмендегідей мәліметтер берді:
● азоттың пайыздық үлесі 47%
● оттегінің пайыздық үлесі 53%

Осы оксидтің эмпирикалық формуласын есептеңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

элементтің пайыздық құрамы бойынша формуланы есептейді.

8 ЖОБА

Бөлім 8.1В Заттардың формулалары және химиялық реакция
теңдеулері

еакцияға қатысатын және түзілетін заттардың
Оқу мақсаты 8.2.3.3 Р
ормуласын жаза отырып, химиялық реакциялар
ф
теңдеулерін құру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Реагенттердің және өнімдердің формуласын жаза
отырып, химиялық реакция теңдеуін құрастырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Сурет бойынша химиялық реакциялар теңдеулерін құрастырыңыз және теңестіріңіз.
(а)

темір оттек темір (ІІІ) оксиді

(b)

мыс оттек мыс (ІІ) оксиді

(с)

магний оттек магний оксиді

лім алушы
Дескриптор Бі

регенттердің және өнімдердің формуласын жазады;

− валенттілікке сәйкес формуланың индекстерін қояды;

− реакцияға қатысатын және түзілетін заттардың формуладағы атом
сандарына сәйкес реакцияны теңестіреді.

9 ЖОБА

Бөлім 8.1В Заттардың формулалары және химиялық реакция
теңдеулері

астапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы
Оқу мақсаты 8.2.2.1 Б
ойынша химиялық реакцияларды жіктеу
б

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы
бойынша химиялық реакцияларды жіктейді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Суретке қарап реакция типтерін анықтаңыз.

А) В)

С) D)

2. Төменде берілген реакциялардың тұсына реакцияның қай типіне жататынын жазыңыз.
1) натрий гидроксиді + фосфор қышқылы → натрий фосфаты + су
2) кальций + тұз қышқылы → кальций хлориді + сутек
3) мырыш нитраты →мырыш оксиді +азот (IV) оксиді +оттек
4) аммиак →азот +сутек
5) магний + темір (ІІ) сульфаты →темір + магний сульфаты
6) мыс (ІІ) оксиді + күкірт қышқылы→мыс сульфаты + су
7) натрий гидроксиді + көмірқышқыл газы → натрий карбонаты + су
8) темір + оттек + су → темір гидроксиді
9) алюминий гидроксиді →алюминий оксиді + су
10)алюминий + күкірт → алюминий сульфиді

лім алушы
Дескриптор Бі
реакция типтерін ажыратады;

− бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша
химиялық реакцияларды жіктейді.

10 ЖОБА

Бөлім 8.1С Металдар белсенділігін салыстыру

еталдар коррозиясын туындатуға әсер ететін
Оқу мақсаты 8.2.4.3 М
ағдайларды зерттеу
ж

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Металдар коррозиясын туындауға әсер ететін
жағдайларды дәлелдейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Тәжірибе жасалды.
Төрт пробирка алынды. Оларға темір шеге салынды.
1-ші пробиркаға кұбыр суы құйылып, аузы ашық қалдырылды.
2-ші пробирка іші құрғақ, ауа бар, пробирка ауызы тығынмен бекітілді.
3-ші пробиркаға толтырылып қайнаған су құйылды және ауызы тығынмен бекітілді.
4-ші пробиркаға тұзды су құйылды және аузы ашық қалдырылды.

Тәжірибе нәтижесі суретте көрсетілген

(а) Осы сурет негізінде металдар коррозиясын туындатуға әсер ететін жағдайларды
анықтаңыз.

(b) Металдар коррозиясына әсер ететін факторлар туралы қандай қорытынды жасар едіңіз?

(с) Коррозияның қандай зияны бар екенін атап жазыңыз.

(d) Коррозияны болдырмаудың екі әдісін ұсыныңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

коррозияға әсер етуші факторларды ажыратады;

− металдар коррозиясын туындатуға әсер ететін жағдайларды
салыстырады;
− коррозияның зиянды әсерін атайды;
− коррозияны болдырмау әдісіне мысал келтіреді.

11 ЖОБА

Бөлім 8.1С Металдар белсенділігін салыстыру

еталдардың қышқылдармен әрекеттесуінің
Оқу мақсаты 8.2.4.5 М
реакция теңдеулерін құрастыру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің
реакция теңдеулерін құрастырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Төменде келтірілген сөздерді таңдап алыңыз да, металл мен қышқылды әрекеттестіріп
мүмкін болатын химиялық реакция теңдеулерін жазыңыз.

__________________ + ________________ → __________________ + ________________

__________________ + ________________ → __________________ + ________________

натрий сутегі мыс сынап хлориді

натрий сульфиті сутегі тұз қышқылы

алюминий сульфаты темір хлориді мыс хлориді натрий гидроксиді

магний натрий фосфаты магний карбонаты темір

күкірт қышқылы сутегі фосфор қышқылы сынап сутегі

лім алушы
Дескриптор Бі

− әрекеттесетін металл мен қышқылды таңдайды;

− реакция өнімдерін дұрыс анықтайды;

− металл және қышқыл қалдықтары валенттіліктерін анықтайды;

− қышқыл, тұз формуласын құрастырады;

− реакцияны коэффициенттер қою арқылы теңестіреді.

12 ЖОБА

2- тоқсан
Бөлім 8.2А Зат мөлшері

осылыстың молярлық массасын есептей алу
Оқу мақсаты 8.1.1.2 Қ

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қосылыстардың молярлық массасын есептейді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Берілген қосылыстардың молярлық массасын есептеңіз.

Қосылыс Молярлық массаның есептелу жолы Өлшем бірлігі

H2O су

H2SO4 күкірт
қышқылы

KMnO4 калий
перманганаты

Al2(SO4)3
алюминий
сульфаты

NH4NO3
аммоний
нитраты

Ca(OH)2 кальций
гидроксиді

СНметан
4

лім алушы
Дескриптор Бі

молекула құрамына кіретін атомның салыстырмалы атомдық

массаларын анықтайды;
− қосылыстың молярлық массасын есептейді;
− молярлық массаның өлшем бірлігін жазады.

13 ЖОБА

Бөлім 8.2В Стехиометриялық есептеулер

имиялық реакция теңдеулері бойынша заттың
Оқу мақсаты 8.2.3.5 Х
массасын, зат мөлшерін есептеу

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Химиялық реакция теңдеуі бойынша заттың
массасын есептейді

• Зат мөлшерін есептейді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Натрий – күмістей ақшыл түсті, жұмсақ сілтілік металл, табиғатта бос күйде кездеспейді.
Ауада оңай тотығатындықтан керосин астында сақтайды. Сумен шабытты әрекеттеседі.
(а) Натрийдің сумен әрекеттесу реакция теңдеуін жазыңыз, теңестіріңіз

(b) Массасы 34г натрий сумен әрекеттескенде түзілетін сутегінің массасын есептеңіз.

(с) Реакция нәтижесінде (b) тапсырмасындағы түзілген өнімдердің зат мөлшерін есептеңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

реакция теңдеуін жазып, теңестіреді;

− есептеуге қажетті қосылыстардың молярлық массасын есептейді;
− массасы белгісіз заттың массасын анықтайды;
− өнімдердің зат мөлшерін есептейді.

14 ЖОБА

Бөлім 8.2В Стехиометриялық есептеулер

аздардың салыстырмалы тығыздығын және заттың
Оқу мақсаты 8.2.3.7 Г
олярлық массасын салыстырмалы тығыздық
м
бойынша есептеу

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Газдардың салыстырмалы тығыздығын есептейді

• Салыстырмалы тығыздық бойынша газдың
молярлық массасын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) Күкіртсутек — шіріген жұмыртқаның иісіндей иісі бар газ.

Күкіртсутектің сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығын есептеңіз.

(b) Пропан — табиғи газдың құрамында кездесетін түссіз, иіссіз газ. Мұнай өнімдерін
крекингілеу кезінде түзіледі.

Пропанның ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,51-ге тең. Пропанның молярлық
массасын есептеңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

салыстырмалы тығыздықты табудың формуласын жазады;

− газдың сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығын есептейді;
− белгілі салыстырмалы тығыздық бойынша пропанның молярлық
массасын есептейді.

15 ЖОБА

Бөлім 8.2С Химиялық реакциядағы энергиямен танысу

арниктік эффекттің себептерін түсіндіру және шешу
Оқу мақсаты 8.3.1.2 П
олдарын ұсыну
ж
ілім алушы
Бағалау критерийі Б

• Парниктік эффекттің пайда болу себебін жазады

• Парниктік эффектті жою жолдарына мысалдар келтіреді
Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі
Тапсырма

(а) Берілген сурет негізінде парниктік эффекттің пайда болуының кем дегенде 3 себебін
жазыңыз.

(b)Жерден жылу сәулесінің шағылуы берілген:

(а) сурет (b) сурет
Атмосфераның қалыпты күйі кезіндегі Атмосфераның өте ластану кезіндегі

Жерден жылу сәулесінің шағылуында қандай ерекшелік бар екенін (а) және (b) суреттері
бойынша түсіндіріңіз. Оның салдары қандай болуы мүмкін?

(c) Парниктік эффектті жоюдың 3 жолын ұсыныңыз.
лім алушы
Дескриптор Бі
Жер бетінде парниктік эффекттің пайда болуының үш себебін

анықтайды;
− парниктік эффекттің салдарын болжайды;
− парниктік эффектті жоюдың тиімді үш жолын ұсынады.

16 ЖОБА

Бөлім 8.2С Химиялық реакциядағы энергиямен танысу

кзотермиялық реакциялар жылу бөле жүретінін, ал
Оқу мақсаты 8.3.1.3 Э
ндотермиялық реакциялар жылу сіңіре жүретінін білу
э

ілім алушы
Бағалау критерийі Б

• Эндотермиялық және экзотермиялық реакцияларды
ажыратады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(a) Реакциялардың қайсысы эндотермиялық, қайсысы экзотермиялық екенін «»
белгісімен көрсетіңіз.

Термохимиялық теңдеулер Экзотермиялық Эндотермиялық

CH4 +2O2↔ CO2+ 2H2O + 892 кДж

H2 + J2↔ 2HJ – 50кДж

СО+ Н ↔ СО + НО — Q
2 22
С+О↔ СО+ 402 кДж
22
C2Н ↔ CН + Н — Q
6242

(b) Кестені толтырыңыз.

Берілген cурет Термохимиялық Температура Энергия
реакцияның аталуы өзгерісі өзгерісі

лім алушы
Дескриптор Бі

экзотермиялық, эндотермиялық реакцияны анықтайды;

− экзотермиялық, эндотермиялық реакция кезіндегі температура
өзгерісін жазады;
− экзотермиялық, эндотермиялық реакция кезіндегі энергия өзгерісін
жазады;
− экзотермиялық, эндотермиялық реакцияларға белгіні дұрыс қояды.

17 ЖОБА

Бөлім 8.2D Сутек. Оттек және озон

утекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын
Оқу мақсаты 8.4.2.1 С
ерттеу
з

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Сутекті алу жолын анықтайды

• Сутектің физикалық және химиялық қасиеттерін
сипаттайды

• Сутектің қолданылу саласын зерттейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) (i) Сутекті зертханада төмендегі қондырғы арқылы алуға болады. Сутекті алу үшін
қажет реагенттерді болжаңыз.

1-реагент

2-реагент

(ii) а) (i) тапсырмасында анықтаған реагенттерді пайдаланып реакция теңдеуін жазыңыз.
_____________________________________________________________________________

b) (i) Сутегіні жинау барысында неліктен пробирканы төңкеріп ұстау қажет екенін
түсіндіріңіз.

(ii) Пробирканың сутегі газына толғандығын қалай тексеруге болатынын түсіндіріңіз.

(с) (i) Р заты сұйылтылған тұз қышқылымен газ түзе әрекеттеседі. Бұл газ қатты, қара түсті
Q затын қызыл түске айналдырып әрекеттеседі. Р және Q заттарын анықтаңыз.

Жауабын белгілеңіз.

Р Q

A мыс мыс (ІІ) оксиді
B қорғасын қорғасын (ІІ) оксиді
C магний мырыш оксиді
D мырыш мыс (ІІ) оксиді

18 ЖОБА

(iі) (с) (i) тапсырмасындағы P және Q заттарымен реакция теңдеулерін жазыңыз.
1)
2)

(d) Суретке қарай отырып, сутекті не үшін қолданатынын жазыңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі
зертханада сутегі газын алуға болатын реагенттерді анықтайды;

− анықталған реагенттермен реакция теңдеуін жазады;
− сутек газын жинау және анықтау әдісін жазады;
− Р және Q заттарын анықтайды;
− Р және Q заттары негізінде реакция теңдеулерін жазады;
− сутектің қолданылу саласын жазады.

19 ЖОБА

Бөлім 8.2D Сутек. Оттек және озон

ттекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын
Оқу мақсаты 8.4.2.3 О
ерттеу
з

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Оттекті алу әдісін зерттейді

• Оттекке тән қасиетті анықтайды

• Оттектің қолданылуын зерттейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(a) Суретте зертханада оттекті алу жолы көрсетілген.

сурет А сурет В

(і) А және В суреттерде оттекті жинаудың қандай әдісі көрсетілген және оттекті жинау
әдісі оттектің қандай физикалық қасиеттеріне негізделген?

(іі) Оттек газы жиналғандығын қалай тексеруге болады?

(ііі) Суретте көрсетілген тәжірибеге сәйкес реакция теңдеуін жазыңыз.

(іv) Оттекті алу үшін калий перманганатынан басқа қандай заттарды қолдануға болады?
Кем дегенде 2 затты көрсетіп, сол заттан оттекті алудың реакция теңдеуін жазыңыз.

20 ЖОБА

(b) Оттектің қолданылуын жазыңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

зертханада оттегі газын жинаудың әдісін түсіндіреді;

− оттегі газын анықтайды;
− суретте көрсетілген тәжірибедегі реакция теңдеуін жазады;
− оттегі газының басқа алыну жолдарын түсіндіреді;
− оттегі газының қолданылу салаларын жазады.

21 ЖОБА

Бөлім 8.2D Сутек. Оттек және озон

ттектің аллотропиялық түр өзгерістерінің құрамы
Оқу мақсаты 8.4.2.4 О
ен қасиеттерін салыстыру
м

ілім алушы
Бағалау критерийі Б

• Оттек пен озонның құрамы мен қасиетін
салыстырады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Оттек және озонның құрамы, қасиеттері арасындағы сәйкестікті көрсетіңіз.

іссіз
и
м
олекуласы үш

томнан тұрады
а
зіне тән иісі
ө
б

көкшіл түсті
ттек ар
о

үссіз
т

адан 1,65 есе ауыр
ау
он
оз
олекуласы екі
м
томнан тұрады
а

адан 1,10 есе ауыр
ау
ж
нуды
а
олдайтын газ
қ
лім алушы
Дескриптор Бі

оттектің құрамы мен қасиеттерін сәйкестендіреді;

− озонның құрамы мен қасиеттерін сәйкестендіреді.

22 ЖОБА

Бөлім 8.2D Сутек. Оттек және озон

ер бетіндегі озон қабатының маңызын түсіндіру
Оқу мақсаты 8.4.2.5 Ж

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Жер бетіндегі озон қабатының маңызын зерттейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Озон қабаты Жерден 22-24 км биіктікте орналасқан. Стратосферада озон оттегінің Күн
радиациясының қысқа толқынды ультракүлгін бөлшектерін сіңіруінен пайда болады.
Озон қабаты қалыңдығы 3 мм.

Берілген сурет пен мәнмәтінге қарай отырып Жер бетіндегі озон қабатының маңызын

түсіндіретін тұратын эссе жазыңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

озон қабатының түзілуін химиялық терминдер қолданып

түсіндіріп жазады;
− озон қабатының негізгі рөлін анықтайды;
− озон қабатының бұзылуына әсер ететін факторларды
ажыратады;
− озон қабатының бұзылу салдарынан туындайтын мәселелерді
анықтайды;
− озон қабатын қорғау жолдарын ұсынады.

23 ЖОБА

3- тоқсан
Бөлім 8.3АХимиялық элементтердің периодтық жүйесі

ір топтағы элементтердің сыртқы электрондық
Оқу мақсаты 8.2.1.2 Б
еңгейінде электрондар санының бірдей
д
болатындығын түсіну

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Элементтерді сыртқы электрондық деңгейіндегі
электрондар санының бірдей болатындығын
анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
олдану
деңгейі Қ

Тапсырма

Берілген периодтық кесте — халықаралық периодтық кестенің сұлбасы болып табылады.

А В С

(a) Суретте кейбір элементтердің электрондық деңгейінде электрондардың таралып
орналасуы көрсетілген. Осы элементтерді сыртқы электрондық деңгейіндегі электрондар
санынына қарай периодтық кестенің қай тобында орналасатынын жоғарыда көрсетілген
А.В.С. тор көздеріне толтырып жазыңыз.

24 ЖОБА

1 2 3 4

5 6 7 8

(b) А.В.С. тор көздеріндегі химиялық элементтердің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі
электрондар саны туралы қорытынды жасаңыз.
А-
В-
С-

лім алушы
Дескриптор Бі

VIIА топшасына жататын элементтерді анықтайды;

− IA топшасында орналасқан элементтерді анықтайды;
− IIA топшасында орналасқан элементтерді анықтайды.

25 ЖОБА

Бөлім 8.3АХимиялық элементтердің периодтық жүйесі

ериодтық жүйедегі орны бойынша химиялық
Оқу мақсаты 8.2.1.4 П
лементті сипаттау
э

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Химиялық элементті периодтық жүйедегі орны
бойынша анықтайды

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Төмендегі суретте X,W,Y,Z,V бес химиялық элементтер көрсетілген.
(Әріптер бес элементтің химиялық таңбасы болып табылмайдыжәне әр элементті бір
рет, бірнеше рет пайдалануға немесе пайдаланбауға болады)

a) Электрондық деңгей саны 2-ге тең элементтерді анықтаңыз.
b) Сыртқы энергетикалық деңгейінде 7 электроны бар элементті жазыңыз.
c) d-элементті анықтаңыз.
d) Сыртқы энергетикалық деңгейі аяқталған элементті анықтаңыз.
e) Ядросында 20 нейтроны бар элементті анықтаңыз.
f) Бөлме температурасында сумен белсенді әрекеттесетін жұмсақ металды анықтаңыз.
g) Э
лектрондық конфигурациясы 1s2 2s2болып келетін элементті анықтаңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

екі энергетикалық деңгейі бар элементтерді анықтайды;

− сыртқы электрон қабатында 7 электроны бар элементті жазады;
− d-элементті жазады;
− сыртқы энергетикалық деңгейі аяқталған элементті көрсетеді;
− ядросында 20 нейтроны бар элементті жазады;
− өте белсенді жұмсақ металды жазады;
− электрондық конфигурациясы 1s2 2s2болатын элементті көрсетеді.

26 ЖОБА

Бөлім 8.3АХимиялық элементтердің периодтық жүйесі

имиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және
Оқу мақсаты 8.2.1.6 Х
ілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің
с
ұяластарына мысалдар келтіру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Химиялық элементтердің табиғи ұяластарын
ажыратады

• Химиялық элементтердің табиғи ұяластарына жататын
элементтерге мысал келтіреді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Бос торлы периодтық кестеде бағдаршалар мен сандар реті берілген.
(а) Бағдаршалар көрсетіп тұрған химиялық элементтердің таңбаларын жазыңыз.

1 3
2

(b) Бұ
л элементтер химиялық элементтердің қандай табиғи ұяластарына жататынын
анықтаңыз.
1 -элемент —
2 — элемент —
3- элемент —

(с) Осы табиғи ұяластарға тағы екі элементтен мысал келтіріңіз.

(d) Табиғи ұяластардың әрқайсысына тән жалпы екі қасиетті сипаттаңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

химиялық элементтерді периодтық кестеде орналасуына қарай

табиғи ұяластарға жіктейді;
− химиялық элементтердің табиғи ұяластарына жататын
элементтерге мысал келтіреді;
− химиялық элементтердің табиғи ұяластарына тән жалпы қасиетті
жазады.

27 ЖОБА

Бөлім 8.3В Химиялық байланыс түрлері

лектртерістілік ұғымы негізінде атомдар арасындағы
Оқу мақсаты 8.1.4.1 Э
овалентті байланыстың түзілуін түсіндіру
к

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін
жазады

• Ковалентті байланыс түрлерін электртерістілік ұғымы
негізінде ажыратады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Атомдар арасында ковалентті байланыстың түзілуін «ортақ электрондар жұбы» түзілуі
арқылы көрсетіңіз.
(а)

оттегі оттегі

Ковалентті байланыс электртерістілігі қандай атомдар арасында түзіледі?

Бұл ковалентті байланыстың қай түріне жатады?

(b)

сутегі бром

Ковалентті байланыс электртерістілігі қандай атомдар арасында түзіледі?

Бұл ковалентті байланыстың қай түріне жатады?

лім алушы
Дескриптор Бі

ортақ электрон жұбы түзілуі арқылы ковалентті байланыстың

түзілуін көрсетеді;
− ковалентті байланыс түрлері электртерістігі қандай атомдар
арасында түзілетінін ажыратады.

28 ЖОБА

Бөлім 8.3В Химиялық байланыс түрлері

ондық байланыстың түзілу механизмін сипаттау және
Оқу мақсаты 8.1.4.2 И
ондық қосылыстардың қасиеттерін болжау
и

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Иондық байланыстың түзілу механизмін құрастырады

• Иондық байланысы бар қосылысты анықтайды

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) Берілген атомдар арасында иондық байланыстың түзілу механизмін көрсетіңіз.

л
итийхлор

льцийоттегі
ка

(b) Кестеде А,В,С заттарының кейбір физикалық қасиеттері берілген.

қу Қа
тты заттың Балқыманың
Зат Бал
лектрөткізгіштігі электрөткізгіштігі
температурасы / °C э

A -82 нашар нашар

B 1812 жақсы жақсы

C 2825 нашар жақсы

А,В,С заттарының қайсысы иондық байланысы бар қосылысқа жатады?

лім алушы
Дескриптор Бі

иондық байланыстың түзілуін жазады;

− заттың қасиетіне қарай иондық байланысы бар қосылысты
анықтайды.

29 ЖОБА

Бөлім 8.3В Химиялық байланыс түрлері

аттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне
Оқу мақсаты 8.1.4.3 З
әуелділігін түсіндіру
т

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Кристалл тор типіне байланысты заттың қасиетін
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Кестені толтырыңыз.

Кристалл тор
сызбасы

Кристалл тор атауы

Кристалл тор
түйіндерінде
орналасады

Кристалл торға
сәйкес заттың
қасиеттері(екі
қасиеттен кем емес)

Мысалы
(әрқайсысына екі
мысалдан жазу)

лім алушы
Дескриптор Бі

сурет бойынша кристалл торлардың түрлерін ажыратады;

− кристалл тор түйіндерінің ерекшелігін көрсетеді;
− кристалдық тор типтеріне байланысты заттар қасиеттерін жазады;
− кристалл торына сәйкес затқа мысал келтіреді.

30 ЖОБА

Бөлім 8.3С Ерітінділер және ерігіштік

аттарды судағы ерігіштігі бойынша жіктеу
Оқу мақсаты 8.3.4.1 З

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Суда ерігіштігіне байланысты заттарды жіктейді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Заттарды суда ерігіштігі бойынша жіктеңіз және әр топқа бір мысалдан келтіріңіз.

аттар
З

лім алушы
Дескриптор Бі

заттарды суда ерігіштігіне байланысты топтарға жіктеп жазады;

− әр топқа бір мысалдан келтіреді.

31 ЖОБА

Бөлім 8.3С Ерітінділер және ерігіштік

аттың ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіру
Оқу мақсаты 8.3.4.3 З

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Заттың ерігіштігіне температураның әсерін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Мыс сульфатының 100 г судағы әр түрлі температурадағы ерігіштік кестесі берілген.

000000
Температура С 20 С 40 С 60 С 80 С 100 С

Грамм тұз (г) 20 30 40 58 65

(а) Кестедегі мәндерді қолдана отырып, ерігіштіктің температураға тәуелділік графигін
құрыңыз. (Y осіне ерігіштікті, X осіне температураны белгілеңіз)

(b) Қатты заттардың ерігіштігі температура артқан сайын қалай өзгереді?

температура жеткілікті ме? График бойынша
(c) 100 г суда 50 г мыс сульфатын ерітуге 45 0С
анықтаңыз. Жауабыңызды есептеп, дәлелдеңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

кестеде берілген мәндерді қолданып, ерігіштіктің температураға

тәуелділік графигін құрады;
− қатты заттардың ерігіштігіне температура әсерін жазады;
− график бойынша берілген температурада еритін тұз массасын
есептеп, дәлелдемесін жазады.

32 ЖОБА

Бөлім 8.3С Ерітінділер және ерігіштік

ріген заттың массалық үлесі мен ерітіндінің белгілі
Оқу мақсаты 8.3.4.5 Е
ассасы бойынша еріген заттың массасын есептеу
м

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ерітіндідегі еріген заттың массасын есептейді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) 30 % -ды 250 г ас тұзы ерітіндісін дайындау үшін неше грамм тұзды, неше грамм суда
ерітеді.
Еріген заттың
массасы ?

250 г ас тұзы
Еріген заттың
массалық
ерітіндісі
үлесі 30 %

(b) 5 % -ды, 300 г кальций хлориді ерітіндісін дайындау үшін қажет тұздың массасын
есептеңіз.

ілім алушы
Дескриптор Б

еріген заттың, еріткіштің массасын табудың формуласын жазады;

− еріген заттың массасын есептейді;
− еріткіштің массасын есептейді.

33 ЖОБА

Бөлім 8.3С Ерітінділер және ерігіштік

рітіндідегі заттың молярлық концентрациясын есептеу
Оқу мақсаты 8.3.4.6 Е

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Ерітіндідегі заттың молярлық концентрациясын
есептейді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) 2000 мл ерітіндіде 65 г никель хлориді ерітілген. Осы ерітіндінің
молярлық концентрациясын есептеңіз.

3
(b) 500 смерітіндіде 1,4 моль тұз қышқылы ерітілген. Осы ерітіндінің
молярлық концентрациясын есептеңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

ерітіндідегі заттың молярлық концентрациясын табудың

формуласын жазады;
− ерітіндінің молярлық концентрациясын есептейді.

34 ЖОБА

4- тоқсан
Бөлім 8.4А Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық байланыс

ксидтердің жіктелуін және қасиеттерін білу, олардың
Оқу мақсаты 8.3.4.7 О
имиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін
х
құрастыру

ілім алушы
Бағалау критерийі Б

• Оксидтерді жіктейді

• Оксидтердің химиялық қасиеттерін көрсететін реакция
теңдеулерін құрастырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(a) Оксидтертердің жіктелуін жазыңыз және берілген оксидтерді төмендегі кестеге бөліп
орналастырыңыз: Al2O3, CaO, K2O, P2O5, CO2, SO3, FeO, ZnO, NO2, BaO, SO3, CuO,
BeO

О
ксидтер

(b) Жабық колбада фосфорды жағамыз. Фосфор ақ түтін түзіп
жанады. Оның үстіне су құямыз.
(i) Сәйкес реакция теңдеулерін жазыңыз.

(ii) Колба ішіне әмбебап лакмус батырса, ол қандай түске өзгереді?
Себебін жазыңыз.

35 ЖОБА

(с) Төмендегі тізбекті жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңыз.

NaOH
1

Na3PO4 2
Na2O
NaSO3
4
2

NaCl 4

лім алушы
Дескриптор Бі

оксидтердің жіктелуін жазады;

− оксидтердің түзілуінің реакциясын жазады;
− оксидтер суда ерігенде түзетін ортаны ажыратады;
− оксидтердің химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
теңдеулерін құрастырады;
− химиялық реакция теңдеуін теңестіреді.

36 ЖОБА

Бөлім 8.4А Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық байланыс

ышқылдардың жіктелуін, қасиеттерін білу және түсіну,
Оқу мақсаты 8.3.4.8 Қ
ардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
ол
теңдеулерін құрастыру

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Қышқылдарды жіктейді

• Қышқылдың химиялық қасиеттерін сипаттайтын
реакция теңдеулерін құрастырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) Кестеде қандай қышқылдар туралы айтылғанын анықтап, сәйкес формуласын, қышқыл
атауын жазыңыз.

Қышқыл Қышқыл Оттекті Оттексіз Бір Екі Үш
формуласы атауы қышқыл қышқыл негізді негізді негізді
қышқыл қышқыл қышқыл

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

+ +

(b) Бес пробиркаға: натрий хлориді, су, кальций гидроксиді, тұз қышқылы, калий гидроксиді
ерітінділері әр түрлі реттілікпен құйылған. Лакмус ерітіндісі көмегімен қандай нөмірлі
пробиркаға тұз қышқылы құйылғанын қалай анықтауға болады?(таңдаған пробирканы
бояңыз)

(с) Қышқылдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастырыңыз.
Ол үшін бастапқы реагенттер орнына тиісті формулаларды қойып реакция теңдеуін
аяқтаңыз және теңестіріңіз.

37 ЖОБА

______________ + _______________ → H + MgCl2
2(г)(ер)

______________ + _______________ → 2HO(с + Li2SO4(е
2)р)

______________ + _______________ → HO(с + CO2(г + 2KCl(
2))ер)

______________ + _______________ → HO(с + CO2 + LiNO3
2)(г)(ер)

_____________ + _______________ → HO(с + KNO3
2)(ер)

лім алушы
Дескриптор Бі

қышқылдар жіктейді;

− қышқылдар атауы мен формуласын жазады;
− қышқылды индикатор көмегімен анықтайды;
− қышқылдардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция
теңдеулерін реакция өнімдеріне қарап құрастырады;
− химиялық реакция теңдеулерін теңестіреді.

38 ЖОБА

Бөлім 8.4А Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық байланыс

ұздарды алудың әртүрлі әдістерін білу, сәйкес
Оқу мақсаты 8.3.4.10 Т
еакция теңдеулерін құрастыру
р

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Тұздардың алыну әдістеріне сәйкес реакция теңдеулерін
құрастырады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Сәйкес реакция теңдеулерін құрастырып, теңестіріңіз.

Тұздардың алыну әдістері Сәйкес реакция теңдеулері

металл + бейметалл = тұз

негіздік оксид + қышқылдық оксид = тұз

негіздік оксид + қышқыл = тұз + су

қышқылдық оксид + негіз = тұз + су

негіз + қышқыл = тұз + су

металл + қышқыл = тұз + сутек

тұз + қышқыл = жаңа тұз + жаңа қышқыл

металл + тұз = жаңа тұз + жаңа металл

тұз + сілті = жаңа тұз + негіз

тұз + тұз = жаңа тұз + жаңа тұз

лім алушы
Дескриптор Бі

бейорганикалық қосылыстың негізгі кластарының формулаларын

жазады;
− тұздардың алыну әдістеріне реакция теңдеулерін құрастырады;
− реакция теңдеулерін теңестіреді.

39 ЖОБА

Бөлім 8.4А Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық байланыс

ейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
Оқу мақсаты 8.3.4.12 Б
асындағы генетикалық байланысты зерттеу
ар

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары
арасындағы генетикалық байланысты зерттейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1.(a) Төмендегі тізбекті жүзеге асыруға болатын реакция теңдеулерін жазыңыз.


2 +Н

ме
талл

?
2
ейметалл
б

1.

2.

3.

4.

5.

(b) Егер А затына тұз қышқылы ерітіндісін құйсақ, түссіз газ тәрізді В заты бөлінеді. В газы
С затымен әректтескенде қайтадан бастапқы А заты және D заты түзіледі.

40 ЖОБА

(i) А, В, С, D заттарын анықтаңыз.

(ii) Cәйкес реакция теңдеулерін жазыңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

белгісіз заттарды дұрыс анықтайды және сәйкес реакция

теңдеулерін жазады;
− металдың оттегімен реакция теңдеуін жазады;
− бейметалдың оттегімен реакция теңдеуін жазады;
− күрделі заттардың сумен реакция теңдеулерін жазады;
− тізбек соңында түзілетін затты анықтайды.

41 ЖОБА

Бөлім 8.4В Көміртек және оның қосылыстары

өміртек неліктен көптеген қосылыстарында төрт
Оқу мақсаты 8.4.3.1 К
айланыс түзетінін түсіндіру
б

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Көміртек неліктен көптеген қосылыстарында төрт
байланыс түзетінін түсіндіреді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) Көміртегі атомының электрон қабатында
электрондарының орналасуын көрсетіңіз.

(b) Көміртегі атомының электрондық және электронды – графикалық формуласын жазыңыз.

(с) Көміртегі атомының қозған күйдегі электрондық және электронды – графикалық
формуласын жазыңыз.

(d) Жоғарыда жазылған электронды – графикалық формула негізінде көміртек неліктен
көптеген қосылыстарында төрт байланыс түзетінін түсіндіріңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

көміртегі атомының электрондарын энергетикалық деңгейлерге

орналастырады;
− көміртегі атомының электрондық және электронды – графикалық
формуласын жазады;
− көміртегі атомының қозған күйдегі электрондық және электронды
– графикалық формуласын жазады;
− көміртек неліктен көптеген қосылыстарында төрт байланыс
түзетінін түсіндіреді.

42 ЖОБА

Бөлім 8.4В Көміртек және оның қосылыстары

өміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің
Оқу мақсаты 8.4.3.3 К
ұрылысын және қасиеттерін салыстыру
қ

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерін құрылысын
және қасиеттерін салыстырады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің құрылысы суреттері берілген. Суреттер
қандай аллотропиялық түрөзгеріске тән екенін жазыңыз және қасиеттеріне салыстырмалы
сипаттама беріңіз.

Көміртектің Құрылысы Қасиеттері
аллотропиялық түр
өзгерістері

лім алушы
Дескриптор Бі

көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерін құрылысы бойынша

ажыратады;
− көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің қасиеттерін жазады.

43 ЖОБА

Бөлім 8.4В Көміртек және оның қосылыстары

өмірқышқыл газын ала алу, оны анықтау және
Оқу мақсаты 8.4.3.7 К
асиеттерін зерттеу
қ

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Көмірқышқыл газын алу тәсілін көрсетеді

• Көмірқышқыл газын сапалық анықтайды

• Көмірқышқыл газының қасиетін зерттейді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

(а) Суретте көмірқышқыл газын алу үшін жиналған қондырғы берілген.

(і) Қондырғыда А және В белгілерімен көрсетілген құралдарды атаңыз.
А…………………………..
В…………………………..

(іі) Көмірқышқыл газын алу үшін қажетті реагенттерді жазыңыз.
1-
2-

(ііі) Осы реакцияның теңдеуін жазып, теңестіріңіз.

(b) Суретте көмірқышқыл газын сапалық анықтау берілген. Суретті басшылыққа ала
отырып, сөйлемдегі көп нүктенің орнына қажетті сөзді қойыңыз.

44 ЖОБА

(і) 3 және 4 затты атаңыз / формуласын жазыңыз.

(іі) (і) тапсырмасындағы заттардың атауын қолдана отырып, сөйлемді толықтырыңыз.

Көмірқышқыл газын анықтау үшін (3) ………………………… арқылы өткізеді. Көмірқышқыл
газының (3) ………………………….. әрекеттесуінен ерітінді біртіндеп лайланады. Себебі, реакция
нәтижесінде (4) …………………………….. түзіледі.

(ііі) Сәйкес реакция теңдеуін жазыңыз.

(с) Жанып тұрған шам көмірқыш газы бар стаканға салынды. Шам сөніп қалды.
Шамның сөнген себебін түсіндіріңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

тәжірибеге қажетті құралды атайды;

− көмірқышқыл газын алуға қажетті реагенттерді таңдайды;
− көмірқышқыл газының алыну реакциясын жазады;
− көмірқышқыл газын сапалық анықтайтын реагентті жазады;
− ерітіндінің лайлану себебін анықтайды;
− көмірқышқыл газының қасиетін жазады.

45 ЖОБА

Бөлім 8.4В Көміртек және оның қосылыстары

өміртектің табиғаттағы айналымын құру және
Оқу мақсаты 8.4.3.8 К
үсіндіру
т

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Көміртектің табиғаттағы айналымын құрады

• Көміртектің табиғаттағы айналымын сипаттайды

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Табиғатта көміртектің үздіксіз айналу құбылысы жүріп жатады.
Көміртектің табиғаттағы айналымын қажетті сөздермен толықтырыңыз және түсіндіріңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

атмосфераға көміртектің түсу жолдарын жазады;

− атмосферадан көміртектің топыраққа түсу жолдарын жазады;
− көміртектің табиғаттағы айналымын қорытындылап жазады.

46 ЖОБА

Бөлім 8.4С Су

удың табиғаттағы айналымын түсіндіру
Оқу мақсаты 8.4.2.7 С

лім алушы
Бағалау критерийі Бі

• Судың табиғаттағы айналымын сипаттайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Табиғаттағы судың айналымын берілген сурет негізінде түсіндіріңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі

табиғаттағы судың айналым бағытын дұрыс көрсетеді;

− судың табиғаттағы айналым кезіндегі үдерістер атауын жазады.

47

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *