Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы Информатика 3-сынып

Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы

Информатика

3-сынып

ЖОБА

Құрметті мұғалім!

Аталған тапсырмалар жинағы білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдерге
көмек құралы ретінде құрастырылды. Бұл мұғалімдердің ұжымдық жұмысының нәтижесі.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар қалыптастырушы бағалауды
өткізуге, сабақты жоспарлауға, ұқсас тапсырмаларды құрастыруға және іріктеп алуға, оқу
мақсатына жетуге қатысты сындарлы кері байланыс беруге көмектесетін үлгі болып
табылады.
Жинақтың ұсынылған сипаты сізге білім алушының қажеттілігі мен мүмкіндігін
есепке ала отырып, тапсырмаларға толықтырулар мен өзгерістер енгізуіңізге, бейімдеуіңізге
мүмкіндік береді.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.),
форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ smk.edu.kz ресми сайтынан таба аласыз.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!

Жинақ негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша
өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне және аудио
материалдар, т.б.) қолжетімді ресми интернет-сайттардан алынды. Жинақ коммерциялық
емес мақсатта құрастырылған.

2 ЖОБА

Мазмұны

1 тоқсан ………………………………………………………………………………………………………….. 4

Бөлім «Компьютер және программалар» ………………………………………………………………. 4

Бөлім «Сөз артында сөз» …………………………………………………………………………………. 15

2 тоқсан ………………………………………………………………………………………………………… 23

Бөлім «Компьютер және дыбыстар» ……………………………………………………………………………… 23

Бөлім «Компьютерлік суреттер» …………………………………………………………………………………… 32

3 тоқсан
………………………………………………………………………………………………………… 40

Бөлім «Шығармашылық және компьютер» ……………………………………………………………………. 40

Бөлім «Әлемнің барлығы Интернетте» ………………………………………………………………………….. 50

4 тоқсан ………………………………………………………………………………………………………… 63

Бөлім «Презентацияны безендіру» ………………………………………………………………………………… 63

Бөлім «Мәтін, дыбыс және презентация» ………………………………………………………………………. 73

3 ЖОБА

1 тоқсан

«Компьютер және программалар» бөлімі
Тақырыбы «Компьютердің құрылғылары»

нгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару
Оқу мақсаттары 3.1.1.1 Е
құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату
лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Енгізу және шығару құрылғыларын ажыратады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Компьютер құрастыру үшін негізгі бөліктерін (✓) белгіле.

2. Кестеде берілген құрылғыларды топтарға бөліп жаз.

Пернетақта Микрофон

Монитор Тінтуір

Дыбыс колонкалары Принтер

Шығару құрылғысы Енгізу құрылғысы

лім алушы
Дескриптор Бі
омпьютердің негізгі бөліктерін көрсетеді;
— к
нгізу құрылғыларын бөліп жаза алады;
— е
— шығару құрылғыларын ажырата алады.

4 ЖОБА

3. Құрылғыларды атқаратын қызметімен сәйкестендір.

Құрылғы Міндеті

С
андық және мәтіндік
ақпарартты компьютерге
гізеді
ен

Ақпаратты экранға шығарады

Графикалық ақпаратты
компьютерге енгізеді

Ақпаратты қағазға шығарады

лім алушы
Дескриптор Бі
онитордың қызметін көрсетеді;
— м
еренетақта қыметін көрсетеді;
— п
— принтердің қыметін көрсетеді;
— сканердің қыметін көрсетеді;

5 ЖОБА

Тақырыбы «Компьютердің құрылғылары»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламалардың айырмашылығын
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Компьютер құрылғылары мен орындайтын командаларын тілсызық арқылы қос.

Енгізу Процессор

Сақтау Веб камера

Шығару Жад

Өңдеу Баспа құрылғы

лім алушы
Дескриптор Бі
нгізу құралын сәйкестендіреді;
— е
ығару құралын сәйкестендіреді;
— ш
— ақпаратты өңдеу құралын дұрыс сәйкестендіре алады;
— ақпаратты сақтау құралын дұрыс сәйкестендіре алады.

2. Төмендегі сұрақтарға жауап жаз.

2.1. Сурет салу бағдарламасының атауы: _____________________

2.2. Компьютердегі суреттерді қандай бағдарламамен ашуға болады, атауын жаз
______________________

лім алушы
Дескриптор Бі
рафикалық редакторды атайды;
— г
уреттерді көретін бағдарламаны көрсетеді .
— с

6 ЖОБА

Тақырыбы «Компьютердің құрылғылары»

ифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
Оқу мақсаттары 3.1.3.1 Ц
техникасының негізгі ережелерін сақтау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
ережелерін пайдаланады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Төмендегі суреттерді қарастыр және әрекеттерді информатика кабинетінде «РҰҚСАТ
ЕТІЛЕДІ» және «РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ» топтарына жинақта және түсіндір.

Ескерту* бұл тапсырманы компьютер арқылы немесе интербелсенді тақта арқылы
орындауға болады.

РҰҚСАТ ЕТІЛЕДІ РҰҚСАТ ЕТІЛМЕЙДІ

лім алушы
Дескриптор Бі
ауіпсіздік техникасы ережесін дұрыс ұстаған оқушыны белгілейді;
— қ
омпьютермен жұмыс жасау кезінде қалай дұрыс отыруды
— к
түсіндіреді;
— компьютер алдында дұрыс отырмау салдарларын түсіндіреді;
— компьютердің электр өткізгіш құралдарын ұстау салдарларын
түсіндіреді.

7 ЖОБА

Тақырыбы «Файлдар мен бумалар»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Файлды сақтау жолын ұсынады

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Суретті дұрыс сақтау жолын сандар арқылы көрсет.

Буманың атын
ұмыс
Ж
«Сурет» деп
ү
стелінде жаңа
азу
бу
құру ж
ма
.
апқан суретті
Т
Сохранить картинку
«
ак» командасын
к
аузерде іздеу пайдаланып өз
Бр
үйелерін бумаңды сақтау
ж
паузерді ашу

айдалана
Бр
ырып, «Тірі
от
абиғат» суретін
т
абу
т

лім алушы
Дескриптор Бі
уретті сақтау әрекеттерінің тізбегін көрсетеді.
— с

8 ЖОБА

Тақырыбы «Файлдар мен бумалар»

айл және бума ұғымдарын түсіндіру
Оқу мақсаттары 3.1.2.3 Ф

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Файл және бума ұғымдарының ережелерін анықтайды

• Белгішесі бойынша файл және бума түрін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Төмендегі терминдерді олардың қызметімен сәйкестендір.

айлдың аты
Файл Ф
омпьютерде сақталған ақпарат
К

Бума Файлдар мен басқа бумаларды
сақтауға арналған орын

лім алушы
Дескриптор Бі
айл ұғымын көрсетеді;
— ф
ума ұғымын көрсетеді.
— б

2. Мазмұнына қарай бума мен файлға түсініктеме бер.

лім алушы
Дескриптор Бі
айл мазмұнын көрсетеді;
— ф
ума мазмұнын көрсетеді.
— б

9 ЖОБА

3. Суретке қарай отырып, файлға атау бер және буманың мазмұнына сәйкес атауын жаз.

___________.bmp ___________.bmp ___________.bmp

_________________ _________________

лім алушы
Дескриптор Бі
уретке сәйкес файлдың атауын жазады;
— с
уретке сәйкес буманың атауын жазады.
— с

10 ЖОБА

Тақырыбы «Файлдар мен бумалар»

рнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.4.2 А

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Арнайы тақырыпқа арналған фотосуреттерді бейнесі
бойынша анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Алуаның компьютерінде әр түрлі фотосуреттер бар. Алуаға су туралы фотосуреттерін
таңдауға көмектес. Су туралы фотосуреттерді қызыл түсті қарындашпен белгіле.

лім алушы
Дескриптор Бі
ақырыпқа сай фотосуреті қолданады.
— т

11 ЖОБА

Тақырыбы «Программалар терезесі»

нгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару
Оқу мақсаттары 3.1.1.1 Е
құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Енгізу және шығару құрылғыларын ажыратады

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Сұрақтарды оқып, жауаптарын жаз.

1.1. Фотосуретті компьютерде жасау үшін қандай құрылғылар пайдалануға болады?
________________________________________________________________________

1.2. Фотосуретті ашу және шығару үшін, қандай шығару құрылғысын пайдаланамыз?
________________________________________________________________________

1.3. Фотосуретті түсіру, үлкейту және бұру үшін қандай енгізу құрылғысын пайдаланамыз?
________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
ескіндер және фотосуреттермен жұмыс жасайтын құрылғыларды
— к
ықтайды.
ан

12 ЖОБА

Тақырыбы «Программалар терезесі»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламалардың міндеттерін
түсіндіреді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Сурет салуға арналған бағдарлама атауын және қандай қызықты қызметтері бар екенін жаз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Компьютердегі фотосуреттерді қандай бағдарламаның көмегімен ашуға болады? Неліктен
осы бағдарламаның қажет екенін түсіндір.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
рафикалық редактор қызметі мен міндетін жазады;
— г
отосуретті ашу бағдарламасының қызметі мен міндетін жазады.
— ф

13 ЖОБА

Тақырыбы «Программалар терезесі»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Бағдарламаның мәзір командаларын қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Сурет көруге арналған бағдарламаның құралдар қызметін жаз.

лім алушы
Дескриптор Бі
урет көруге арналған бағдарламаның құралдар қызметін анықтайды;
— с
уретті оңға және солға бұру командасын жазады;
— с
— суретті үлкейту және кішірейту құралдар қызметін жазады.

2. Берілген тұжырымдамамен келісесінбе? «Иә» немесе «Жоқ» деп жауап бер.

Тұжырымдама Жауап

Бас мәзір бастау батырмасымен ашылады

Тек бас мәзір ғана болады

Бағдарламаны қосқанда есік ашылады

Терезенің негізгі элементтері: мәзір қатары, жұмыс
алаңы және қалып күй қатары

лім алушы
Дескриптор Бі
— тұжырымның ақиқаттығын немесе жалғандығын анықтайды.

14 ЖОБА

«Сөз артында сөз» бөлімі

Тақырыбы «Мәтінді теру және өңдеу»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламаның міндетін түсіндіреді

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мәтінмен жұмыс жасауға болатын бағдарламалар түрін таңда. Мәтіндік редактор не үшін
қажет екендігін түсіндір.

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторды түрі бойынша белгілейді;
— м
әтін редакторының міндетін түсіндіреді.
— м

15 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді теру және өңдеу»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерде мәтінді ашу және сақтау командасын
пайдаланады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Аслан мәтіндік редакторда ертегі жазды да, оны сақтады. Оған құжатты ашу үшін қандай
әрекеттер орындау қажеттігін жаз.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторда құжат ашу жолын жазады.
— м

1. Аслан ертегі жазылған құжатты өзгертті. Өзгерген файлды қалай сақтауға болады?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторда құжатты сақтау жолын жазады.
— м

16 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді теру және өңдеу»
әтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді
Оқу мақсаттары 3.2.1.1 М
жүзеге асыру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік редактормен пернетақта айырмашылығын
көрсетеді

• Мәтіндік редакторда қандай әрекет қолдануға ұсыныс
береді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Берілген суретте мәтіндік редактор мен пернетақта элементтері берілген.

• Көк түсті қарындашпен пернетақта элементтерін дөңгелектеңіз.

• Қызыл түсті қарындашпен мәтіндік редактор элементтерін дөңгелектеңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редактор құралдарын белгілейді;
— м
ернетақта құралдарын белгілейді.
— п

2. Алуа мәтіндік редакторда мақал жазды. Қандай әрекет жасауды ұмытып кетті?

Қатені дұрыстау жолын көрсет:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

ілім алушы
Дескриптор Б
әтіндік редакторда тілдік панельді қолданады;
— м
ерілген ақпарат бойынша жіберген қатені анықтайды.
— б

17 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді пішімдеу»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
және сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерде мәтінді іске қосу және сақтау
алгоритімін жазады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мәтіндік редакторды іске қосу командасын сандармен белгіле.

Барлық бағдарламалар (Все программы)

Мәтіндік редактор

Бастау (Пуск)

«MS OFFICE»
2. Мәтінді сақтаудың дұрыс ретін сандармен белгіле.

Файлды сақта

Мәтінді тер

Файл атын жаз

Мәтін құрастыр

Файлды жап

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторды ашу жолын ретімен белгілейді;
— м
әтіндік редакторды сақтау жолын ретімен белгілейді.
— м

18 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді пішімдеу»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәзір қатарының форматтау панелін көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мәзір командаларының атауын анықта, сызба арқылы бір-бірімен байланыстырыңыз.

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторда форматтау мәзір панелінің атауын
— м
кестендіреді.
сәй

19 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді пішімдеу»

әтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді
Оқу мақсаттары 3.2.1.1 М
жүзеге асыру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік редакторда қарапайым сөздерді теруді
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тәжірибелік жұмыс

1. Мәтінді теріп жаз.
Әрқашан күн сөнбесін
Әрқашан күн сөнбесін

Әрқашан күн сөнбесін
2. Қаріпті форматтау параметрлерін орнат:
а) бірінші қатарды Курсивпен белгіле және каріп түсін қызыл түске боя;
б) екінші қатарды Асты сызылған түрде белгіле;
в) үшінші қатарды Қоюлатылған етіп белгіле.
3. Мәтінге Times New Roman қаріпін, ал қаріп өлшемін 12пт етіп орнат.

лім алушы
Дескриптор Бі
әтінге курсив және түс орнатады;
— м
әтіннің астын сызып көрсетеді;
— м
— мәтінді қоюлатылған етіп көрсетеді;
— мәтін қарпін және өлшемін орнатады.

20 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді пішімдеу»

аріпті пішімдеу (қаріптің жазылу стилі, түсі, түзету)
Оқу мақсаттары 3.2.1.2 Қ

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік редакторда қаріпті пішімдеу тәсілін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мәтінді оқы. Мәтінде қандай сөздерге пішімдеу түрі пайдаланылды?

ам адамға жақсылық жасау үшін жаралған. Жақсылық пен игілікті
Ад
с жасау-үлкен адамгершіліктің белгісі. Басқа адамдарға көмектесіп
і
рген көптеген абзал жандар бар.
жү

ер адам басқаларға жақсылық жасап,қиын кезеңде жақсылық
Ег
кө
сетсе, ол да оған жанашырлық танытады. Жақсылық жасау әрбір
р
дамның міндеті.
а

Қоюлатылған сөздер ___________________________________________________
Курсивпен берілген сөздер _______________________________________________
Асты сызылған
сөздер __________________________________________________
Қызыл түспен жазылған сөздер ___________________________________________
Бірінші сөйлемге қандай түзету пайдаланды ________________________________
Екінші сөйлемге қандай түзету пайдаланды ________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
әтінге пайдаланған форматтау тәсілін жазады;
— м
аріптің жазылу стилін жазады;
— қ
— қаріпке қандай түс пайдаланғанын анықтайды;
— мәтінге түзету тәсілі пайдаланғанын көрсетеді.

21 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінді пішімдеу»

ұжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру,
Оқу мақсаттары 3.2.1.3 Қ
қою

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік редакторда қарапайым командаларды
көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Пиктограмма бойынша құрал-саймандар атауын анықта.

Сақтау

Қиып алу

Көшіру

Буферден қою

Болдырмау

лім алушы
Дескриптор Бі
иктограмма бойынша құрал-саймандар атауын сәйкестендіреді;
— п
иып алу құралын сәйкестендіреді;
— қ
— сақтау құралын сәйкестендіреді;
— көшіру құралын сәйкестендіреді;
— болдырмау құралын сәйкестендіреді;
— қою құралын сәйкестендіреді.

22 ЖОБА

2 тоқсан

«Компьютер және дыбыстар» бөлімі

Тақырыбы «Дыбысты жазу және ойнату»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Дыбыстық ақпаратты ойнату бағдарламалардың
қызметін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Компьютерде плеер бағдарламасының қызметін жаз.
________________________________________________________________________________

2. Медиа плеер құралдарының қызметін жаз.

лім алушы
Дескриптор Бі

компьютерге дыбыстық ақпаратты ойнату бағдарлама қызметін жазады;

ойнату құрылғыларының қызметін жазады.

23 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбысты жазу және ойнату»

ифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
Оқу мақсаттары 3.1.3.1 Ц
техникасының негізгі ережелерін сақтау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасау қауіпсіздік
техникасының ережесін ұсынады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Цифрлық құрылғылармен жұмыс жасағанда қандай ережелерді сақтау қажет?
Мысал келтір.

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
ифрлық құрылғылармен жұмыс жасауға мысал келтіреді;
— ц
ифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесін
— ц
жазады.

24 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбысты жазу және ойнату»

рнайы программаны пайдалана отырып дыбысты
Оқу мақсаттары 3.2.4.1 А
жазу, өңдеу және шығару

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Дыбысты жазу құралдарын атауын көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген кілттік сөздер бойынша пиктограмманың атауын анықта.

ыбыстық файл, дыбысты жазу,
д
қтату, дыбысты тыңдау.
то

……………………………………………………

…………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………..………..…..

лім алушы
Дескриптор Бі
ыбысты жазу үшін пайдаланатын құралдардың атауын жазады;
— д
иктограмма бойынша файл түрін дұрыс жазады.
— п

25 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбыстық әсерлер»

нгізу (мысалы, тінтуір пернетақта) және шығару
Оқу мақсаттары 3.1.1.1 Е
құрылғыларын (мысалы, монитор мен принтер) ажырату

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Енгізу және шығару құрылғыларын ажыратады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Цифрлық құрылғыларда қандай ортақ енгізу және шығару құрылғылары бар?

Енгізу ______________________________

Шығару ____________________________

лім алушы
Дескриптор Бі

енгізу құрылғыларын анықтайды;

шығару құрылғыларын жазады.

26 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбыстық әсерлер»
омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Дыбыстық редактор интерфейсін анықтайды

• Дыбыстық редактордың құралдарын ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Берілген бағдарлама бөліктерінің атауын жаз.

лім алушы
Дескриптор Бі
ыбыстық редактор интерфейсінің аспаптар тобын жазады;
— д
ыбыстық редактор интерфейсінің дыбыстар тобын жазады;
— д
— дыбыстық редактор интерфейсінің трек тобын жазады;
— дыбыстық редактор интерфейсінің дыбыс микшері тобын жазады.

2. Пиктограмма бойынша құрал-саймандар атауын анықта.

лім алушы
Дескриптор Бі
ыбыстық редактордың дыбысты жазу құралдарының атауын жазады;
— д
ыбыстық редактордың дыбысты өңдеу құралдарының атауын
— д
жазады.

27 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбыстық әсерлер»

рнайы программаны пайдалана отырып дыбысты
Оқу мақсаттары 3.2.4.1 А
жазу, өңдеу және шығару

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Дыбысты жазуға арналған құрылғыны ұсынады

• Дыбыс жазу бағдарламасында орындау әрекеттерді
ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Дыбыс жазуға көмектесетін бағдарламаны белгіле.

2. Дыбыс жазу бағдарламасында орындалатын әрекеттерді белгіле.

Дыбысты Дыбысты Мәтін жазу Дыбысты
Сурет салу
жазу ақтау өзгертуге
с

лім алушы
Дескриптор Бі
ыбысты жазуға арналған құрылғыны белгілейді;
— д
ыбыс жазу бағдарламасында орындайтын әрекеттерді көрсетеді.
— д

28 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбысты өңдеу»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Дыбысты жазуға арналған бағдарламаны ашуды
ретімен көрсетеді

• Дыбысты өңдеуге арналған бағдарламада дыбысты
сақтаудың жолын ретімен көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Дыбыс жазу бағдарламасын ашу жолын сандар ретімен жаз.

Барлық бағдарламалар (Все программы)

Бастау (Пуск)

1.2. Дыбысты өңдеу бағдарламасында әуенді сақтау жолын сандармен белгіле.

ақтау
ақтау Файл С
С
өзін
ерін
с
ж
асамыз
ңдаймыз б
та

Файл атын
спорт
Эк
азамыз
жудио
а

лім алушы
Дескриптор Бі

дыбыс жазуға арналған бағдарламаны ашу жолын ретімен
к
өрсетеді;

− дыбыс өңдеу бағдарламасында әуенді сақтау жолын ретімен
көрсетеді.

29 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбысты өңдеу»

ифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
Оқу мақсаттары 3.1.3.1 Ц
техникасының негізгі ережелерін сақтау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Техникалық қауіпсіздік ережелерін ұсынады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Суретке қарап «Болады» немесе «Болмайды» деп жаз.

ілім алушы
Дескриптор Б

суретте техникалық қауіпсіздік ережелерін бұзған жағдайды
бо
лмайды деп жазады;

− суретте техникалық қауіпсіздік ережелерін бұзбаған
жағдайды болады деп жазады.

30 ЖОБА

Тақырыбы «Дыбысты өңдеу»

рнайы программаны пайдалана отырып дыбысты
Оқу мақсаттары 3.2.4.1 А
жазу, өңдеу және шығару

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Дыбыс өңдеу бағдарламасында әуенді жазу, өңдеу
әрекеттерін көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Дыбысты өңдеу бағдарламасына әуенді жазу жолын ретімен белгіле.

лім алушы
Дескриптор Бі
ыбыс өңдеу бағдарламасына әуенді салу ретін жазады.
— д

2. Дыбысты өңдеу бағдарламасында әр түрлі мүмкіндік беретін батырмалар бар. Берілген
батырмалардың атқаратын жұмыстарын сипатта.

2.1. _____________________________ 2.2. _______________________

2.3. _____________________________ 2.4. ______________________

2.3. _____________________________

лім алушы
Дескриптор Бі

дыбысты жазу бағдарламасында әуенді өңдеуге арналған
б
атырмалардың міндетін көрсетеді.

31 ЖОБА

«Компьютерлік суреттер» бөлімі

Тақырыбы «Графикалық редактордың құрал жабдықтары»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Сурет салуға арналған редактордың қызметін ұсынады

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген суреттерден графикалық редакторды көрсет.

2. Графикалық редактордың қызметін түсіндір.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
фикалық редакторды белгішесі бойынша белгілейді;
— гра
рафикалық редактордың атқаратын қызметін жазады.
— г

32 ЖОБА

Тақырыбы «Графикалық редактордың құрал жабдықтары»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редакторды ашу және сақтау командасын
көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Графикалық редактор бағдарламасының ашу жолын сандармен белгіле.

Барлық бағдарламалар (Все программы) Графикалық редактор

Бастау (Пуск)

2. Аслан графикалық редакторда сурет салды. Оған салған суретін сақтау жолын көрсет.

ілім алушы
Дескриптор Б
урет салуға арналған құрылғыны ашу жолының ретімен белгілейді;
— с
уретті сақтау жолын көрсетеді.
— с

33 ЖОБА

Тақырыбы «Графикалық редактордың құрал жабдықтары»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактор терезесінің элементерін
сәйкестендіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Графикалық редактордың терезе элементтерінің атауын белгішесімен тілсызық арқылы
сәйкестендір.

Тақырып жолы

Меню жолы

Құралдар жиыны

Сурет салу алаңы

Түстер палитрасы

игуралар жиыны
Ф

лім алушы
Дескриптор Бі
рафикалық редактор терезесінің элементтерін анықтайды;
— г
рафикалық редактор терезесінің элементтерін сәйкестендіреді.
— г

34 ЖОБА

Тақырыбы «Графикалық редактордың құрал жабдықтары»

ифрлық құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
Оқу мақсаттары 3.1.3.1 Ц
техникасының негізгі ережелерін сақтау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Құрылғылармен жұмыс жасауда қауіпсіздік
техникасының ережелерін сақтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген суреттен техникалық қауіпсіздік ережесін бұзған роботтарды белгіле.

лім алушы
Дескриптор Бі
уреттен техникалық қауіпсіздік ережелерін бұзған роботтарды
— с
өрсетеді.
к

35 ЖОБА

Тақырыбы «Графикалық редактордың құрал жабдықтары»

арапайым графикалық редактор құралдарын қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.2.1 Қ

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактордың құрылғыларын көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Суреттерді қандай құралдың көмегімен жасауға болады? Тілсызық арқылы сәйкестендір.

Бүріккіш

Жазу

Қарындаш

Өшіргіш

Қылқалам

лім алушы
Дескриптор Бі
урет салу құрылғыларын анықтайды;
— с
ұрылғылардың міндетін сәйкестендіреді.
— қ

36 ЖОБА

Тақырыбы «Суретті өңдеу»

арапайым графикалық редактор құралдарын қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.2.1 Қ

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактордың фигура құралдарын жазады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Төмендегі суреттен фигуралардың атын анықтап, жаз.

КТӨРТБҰРЫШ, ДӨҢЕС ТІКТӨРТБҰРЫШ, ЭЛЛИПС,
ТІ
ҮЗУ СЫЗЫҚ, ҚИСЫҚ СЫЗЫҚ, ҮШБҰРЫШ
Т

лім алушы
Дескриптор Бі
урет салу құралдарының атын жазады.
— с

37 ЖОБА

Тақырыбы «Суретті өңдеу»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редакторда суретті ашу және өңделген
суретті сақтау командасын көрсетеді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Асланның салған суретінде қате бар. Асланға сурет салу бағдарламасымен суретті ашуға,
қатені түзеуге және оны басқа атпен сақтауға көмектес. Орындалу әрекетін санмен көрсет.

кранда диалог терезесі пайда
Э

олады онда қажетті файл атына
б
рналастырып, бір рет шертіп
Ашу командасын басамыз
о
файлды белгілейміз

Берілген форматты
згерген суретті басқаша
Ө
таңдап «Сақтау»
ақтау керек. Ол үшін
командасын басамыз
с
«Файл» «Сохранит как»
омандасын басамыз
к

елгіленген сурет
Белгіленген суреттің
Б
рафикалық
қате болған
г
редактордың сурет салу
ерлерін өшіргіш
жаңына түседі
ал
құралымен өзгертеді

айл А
шу командасы
Ф

лім алушы
Дескриптор Бі
уретті графикалық редакторда ашу ретін көрсетеді;
— с
ңделген суретті басқаша атпен сақтау командасын қолдану ретін
— ө
жазады.

38 ЖОБА

Тақырыбы «Суретті өңдеу»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактордың мүмкіндіктері мен міндетін
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Төменде графикалық редактордың мүмкіндіктері берілген. Тұжырымдама рас болса «Ия»,
жалған болса «Жоқ» деп жаз.

Тұжырым Жауап

Есептеулер жүргізуге

Сурет салуға

Мәтіндік құжаттармен жұмыс жасауға

Суретке мәтін енгізуге

Кесте құруға

Суретті түрлендіруге

Суретке музыка қоюға

Суретті көшіріп қоюға

Фигуралар көмегімен сурет салуға

лім алушы
Дескриптор Бі
ұжырымның ақиқаттығын анықтайды;
— т
ұжырымның жалғандығын анықтайды.
— т

39 ЖОБА

3 тоқсан

«Шығармашылық және компьютер» бөлімі

Тақырыбы «Графикалық редактордағы фигуралар»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік программаларда меню командаларын
қолданады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген терезе элементтері мәзір қатарының қай тобында орналасқанын анықта.
Тілсызықпен біріктір.

Негізгі (Главная) Түр (Вид)

лім алушы
Дескриптор Бі
егізгі» мәзір қатарының элементтерін көрсетеді;
— «Н
Түр» мәзір қатарының элементтерін көрсетеді.
— «

40 ЖОБА

Тақырыбы «Графикалық редактордағы фигуралар»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактордың атқаратын міндетін
анықтайды

Білу және түсіну
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Төмендегі сұрақтарға жауап бер.

Графикалық редактордың атқаратын қызметі қандай?
______________________________________________________________________

Графикалық редакторды қалай іске қосамыз?
______________________________________________________________________

Графикалық редактор терезесінің бөліктерін ата.
______________________________________________________________________

Түстер палитрасының қызметі қандай?
______________________________________________________________________

Фигура құралының қызметі қандай?
______________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
рафикалық редактор міндетін анықтайды;
— г
рафикалық редактор құралдарының қызметін сипаттайды.
— г

41 ЖОБА

Тақырыбы «Графикалық редактордағы фигуралар»

арапайым графикалық редактор құралдарын қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.2.1 Қ

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редакторда қандай құралдарды
пайдаланғанын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген ою-өрнектерді салу үшін қандай құралдар пайдаланылатынын жаз.

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
ометриалық фигураларды анықтайды;
— ге
үстер палитрасын анықтайды.
— т

42 ЖОБА

Тақырыбы «Қайталанатын үлгілер»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редакторда қолданылатын құралдар мен
командаларды ажырата алады

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген құралдар мен командаларды топтарға бөліп жаз.

ҚАЛАЙ САҚТАУ, ҚҰРУ, БАСПАДАН ШЫҒАРУ, ӨШІРГІШ,
МАСШТАБ, ЖАЗУ, САҚТАУ, АШУ, ОРЫНДАТПАУ, ҚАРЫНДАШ,
ҚҰЮ, СЫЗЫҚ

Құралдар Командалар

лім алушы
Дескриптор Бі
рафикалық редакторда қолданылатын құралдарды анықтайды;
— г
рафикалық редакторда қолданылатын командаларды анықтайды.
— г

43 ЖОБА

Тақырыбы «Қайталанатын үлгілер»

арапайым графикалық редактор құралдарын
Оқу мақсаттары 3.2.2.1 Қ
қолдану

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактор командаларының қызметін
анықтайды

Тапсырма

1. Төменде берілген сөздерді пайдаланып, командалардың қызметін анықта, бос ұяшықтарға
жаз.

СУРЕТТІ БЕЛГІЛЕУ, СУРЕТТІ КӨЛЕМІ БОЙЫНША КЕСУ,
СУРЕТТІ ҚОЮ, СУРЕТТІ ҚИЫП АЛУ, СУРЕТТІ ТӨҢКЕРУ
ЖӘНЕ БҰРУ, СУРЕТТІ КӨШІРУ, СУРЕТТІҢ ПІШІНІ МЕН
ӨЛШЕМІН ӨЗГЕРТУ

лім алушы
Дескриптор Бі
масу буферіндегі командалардың қызметін анықтайды;
— ал
уретті өңдеу командаларының қызметін анықтайды.
— с

44 ЖОБА

Тақырыбы «Қайталанатын үлгілер»

ысанның сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру,
Оқу мақсаттары 3.2.2.2 Н
өлшемін өзгерту және т.б.)

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редакторда суреттің үзінділерімен
жүргізілетін әрекеттерді көрсетеді

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Сурет үзінділеріне пайдаланылған құралдар мен командаларды реті бойынша жаз.

лім алушы
Дескриптор Бі
зіндіні белгілеу және көбейту, қиып алуды жазады;
— ү
зіндіні жылжыту және көшіруді жазады;
— ү
— үзіндіні бейнелеу немесе бұруды жазады;
— үзіндіні еңкейту және созуды жазады.

45 ЖОБА

Тақырыбы «Түстер палитрасы»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графиктік редактормен жұмыс жасау кезінде меню
командаларының міндетін сәйкестендіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Іс-әрекет пен оған сәйкес орындалатын команда арасында сәйкестік орнат.

Графикалық редактор
Файл-Сақтау (Файл-
бағдарламасында салынған Сохранить) командасын
суреттерді бірінші рет сақтаған орындаймыз.
кезде

Графикалық редактор
Файл-Құру (Файл-
бағдарламасында салынған Создать) командасын
суретке өзгерістерді кіргізіп, қайта орындаймыз.
сақтаған кезде

Графикалық редактор көмегімен
Файл-Ашу (Файл-Открыть)
сақталып тұрған суреттерді ашу командасын орындаймыз.
үшін

Графикалық редактор көмегімен
Файл-Сақтау (Файл-
салынған суретті сақтамай тұрып, Сохранить как) командасын
жаңа құжатты құру үшін орындаймыз.

лім алушы
Дескриптор Бі

графикалық редакторда суретті ашу командасын көрсетеді;

графикалық редакторда суретті бірінші рет сақтау командасын
көрсетеді;

− графикалық редакторда енгізілген өзгерістерді сақтау
командасын көрсетеді;

− графикалық редакторда жаңа құжат құру командасын көрсетеді.

46 ЖОБА

Тақырыбы «Түстер палитрасы»

арапайым графикалық редактор құралдарын қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.2.1 Қ

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редакторда түстер палитрасы
құралдарының қызметін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Сипаты бойынша суретте берілген құралды анықта. Тілсызық арқылы көрсет.

түсі – қосымша Негізгі түс. Онымен сурет саламыз
Фон
еретін түс (өшіргіште (қарындаш, қылқалам және фигура
б
айдаланылады) кескініне пайдаланылады)
п

Т
үстерді өзгерту және 20 негізгі және 10 қосымша түстер
т
үстерді қосу

2. Сұрақтарға жауап бер. Берілген нұсқалардың біреуін таңда.
Негізгі түс қалай таңдалады?
А) тышқанның оң жақ батырмасын басу арқылы;
В) тышқанның сол жақ батырмасын басу арқылы;
С) ешқандай батырма баспай таңдауға болады.

Тінтуірдің оң батырмасымен сурет салуға болады ма?
А) болады, бұл кезде сурет фондық түспен салынады;
В) болмайды, сурет тек сол батырмасы көмегімен салынады;
С) болады.

лім алушы
Дескриптор Бі
рафикалық редактор түстер және түстерді қосуды
— г
кестендіреді;
сәй
— графикалық редактор қосымша түсті сәйкестендіреді;
— графикалық редактор негізгі түсті таңдауды көрсетеді;
— графикалық редакторда тінтуірдің міңдетін көрсетеді.

47 ЖОБА

Тақырыбы «Түстер палитрасы»

ысанның сыртқы түрін өзгерту (мысалы, қию, бұру,
Оқу мақсаттары 3.2.2.2 Н
өлшемін өзгерту және т.б.)

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Графикалық редактормен көшіру, қиып алу, бұру және
өлшемін өзгерту командаларының қызметін ұсынады

Жоғары деңгей дағдылары
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Суреттерге орындалатын әрекеттердің командалар ретін көрсет.

Суретті көшіру үшін қандай әрекеттер жасауға болады?

№ Командалар № Командалар

өшіру (Копировать) командасын Суретті тінтуірмен іліп алып,
К
орындау. қажетті орынға қою.

уретті белгілеу.
С

ою (Вставить) командасын Сурет терезенің сол жақ жоғарғы
Қ
орындау. бұрышында пайда болады.

Суреттің үзіндісін қиып алу үшін қандай әрекеттер жасауға болады?

№ Командалар № Командалар

есіп алу (Вырезать) командасын Суреттің үзіндісін белгілеу
К
орындау. Бұл жағдайда қиып алған

сурет жоқ болып кетеді (жойылады).

урет терезенің сол жақ жоғарғы Суретті тінтуірмен іліп алып, тиісті
С
бұрышында пайда болады. орынға қою немесе бұрынғы
орнына қайтару.

ою (Вставить) командасын
Қ
орындау.

Сурет өлшемін өзгерту және бұру үшін қандай әрекеттер жасауға болады? Орындау
командасын дұрыс ретпен жаз.

№ Командалар № Командалар

лім алушы
Дескриптор Бі
уретті көшіру және қиып алу әрекетін ретпен жазады;
— с
урет бейнесін өзгерту әрекетін жазады.
— с

48 ЖОБА

Тақырыбы «Түстер палитрасы»

рнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.4.2 А

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Арнайы фотосуреттерді компьютер бағдарламасында
қолдану әрекетін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Дұрыс ретпен орында.

1. Берілген ою-өрнектердің біреуін таңда.
2. Графикалық редакторды іске қос.
3. Ұнаған ою-өрнекті суретін фигуралардың көмегімен сал.
4. Ою-өрнектің түсін боя.
5. Көшіру, қою, бұру командаларын қолдан.
6. Ою-өрнекті «Ою.bmp» деген атаумен сақта.

лім алушы
Дескриптор Бі
урет салу дағдыларын жетілдіреді;
— с
уретті салу кезінде фигураларды пайдаланады;
— с
— суретті бұру және көлемін өзгерту тәсілін қолданады;
— суретті бояу кезінде түстер палитрасын қолданады;
— суретті дұрыс атпен сақтай алады.

49 ЖОБА

«Әлемнің барлығы Интернетте» бөлімі

Тақырыбы «Ақпаратты іздеу»

омпьютерлік программалар қолданушының
Оқу мақсаттары 3.1.2.1 К
міндеттерін шешу үшін қажет екенін түсіндіру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Интернет желісінде ақпаратты іздеу дағдыларын
жетілдіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Берілген ұғымдар мен олардың сипаттамасы арасында сәйкестік орнат, тілсызық арқылы
көрсет.

Веб-бет – интернеттен жылдам ақпарат табуға
арналған бағдарлама

Іздеу жүйесі – мәтін, сурет, бейнежазба, дыбыс және
әртүрлі сілтемелері бар интернеттегі
құжат

Веб-бет адресі – компьютерлердің өзара байланысы

Компьютерлік желі – басқа веб-бетке көшу

Сілтеме – берілген адресті тез табуға көмектеседі

лім алушы
Дескриптор Бі
омпьютерлік желінің қызметін көрсетеді;
— к
нтернет желісіндегі ақпарат веб-бетте ұсынғанын біледі;
— и
— веб-бетке сілтеме жасалатынын көрсетеді;
— ақпаратты табу үшін іздеу жүйесі қолданылатынын түсінеді.

50 ЖОБА

Тақырыбы «Ақпаратты іздеу»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Интернет желісінде ақпаратты іздеу, ашу және сақтау
әрекетін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Танымал тұлғалар туралы ақпаратты Интернеттен көруге болады. Ақпаратты көру
әрекеттерінің дұрыс ретін көрсет.

2. Бос торларға табылған суретті дұрыс сақтау жолын жаз.

№ Әрекет № Әрекет

Керекті суретті ашу үшін, Браузерді ашамын (Веб-бетті көрсету
тышқанның сол жақ батырмасын бір бағдарламасы )
рет шертемін

Іздеу жолына тірек сөзді жазамын Мәтін немесе суреті бар веб-бетке
өтемін

Жауаптар тізімі сілтеме ретінде
шығады

лім алушы
Дескриптор Бі

ақпаратты іздеудің дұрыс ретін көрсетеді;

ақпаратты сақтау жолын ретімен жазады.

51 ЖОБА

Тақырыбы «Ақпаратты іздеу»

ұжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру,
Оқу мақсаттары 3.2.1.3 Қ
қою

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтінді ақпаратты көшіру және қою әрекетін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Аслан Интернеттен қызықты ақпарат тауып алды және оны достарымен бөліскісі келді.
Аслан орындайтын әрекеттің дұрыс тізбегін көрсет. _____________________________

№ Әрекет

1

2

3

4

5

лім алушы
Дескриптор Бі
әтінді көшіру және қою жолын ретімен жазады;
— м
әтіндік ақпаратты көшіру әрекеттерін ретімен көрсетеді;
— м
— мәтіндік ақпаратты қою әрекеттерін ретімен көрсетеді.

52 ЖОБА

Тақырыбы «Ақпаратты іздеу»

ақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті
Оқу мақсаттары 3.3.1.1 Н
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Нақты берілген сұрақтың жауабын Интернеттен қалай
іздеуге болатынын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Интернет арқылы танымал тұлғалар туралы ақпаратты іздеуді ретімен орында.

1. Интернетте іздейтін тірек сөздерді анықта.
2. Іздеу жолына тірек сөзді жаз.
3. Тірек сөздер кездесетін сілтеме тізімінің ішінен керекті сайтты аш.
4. Тапқан ақпаратты кестеге жаз.

Сайттың аты Веб-бетте қандай қызықты ақпарат Веб-беттің адресі
бар?

лім алушы
Дескриптор Бі
нтернетте ақпаратты табуды көрсетеді;
— и
айттың атын дұрыс жазады;
— с
— веб-бетте әртүрлі ақпарат алуға болатынын көрсетеді;
— іздеудің мақсатына қарай тірек сөздерді іріктейді;
— веб-бетте орналасқан ақпараттың адресін анықтайды.

53 ЖОБА

Тақырыбы «Интернеттегі қауіпсіздік»

әтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді
Оқу мақсаттары 3.2.1.1 М
жүзеге асыру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Қарапайым сөйлемдерді теруде мәтіндік редакторды
пайдалануды ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Берілген ақпараттың біреуін таңдап, мәтіндік редакторға теріп жазыңыз.

ор – белгілі бір нысанды Авторлық құқық – белгілі бір
Авт
асаушы. Мысалы суретті, адамның өзін, өз қолымен
ж
отосуретті түсіруші, әуенді, жасаған нысанның авторы
ф
етінде көрсетуі және оның
әң
гімені жазушы адам р
а
торы болу құқығы
в

Ақпаратты веб-беттен көшіру

кезінде адресін немесе авторын

көрсету қажет

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторда ақпаратты теруді көрсетеді;
— м
әтіндік редакторды ашу және сақтау жолын көрсетеді.
— м

54 ЖОБА

Тақырыбы «Интернеттегі қауіпсіздік»

ақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті
Оқу мақсаттары 3.3.1.1 Н
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Нақты сұрақтың жауабын табады және веб-беттен
адресін анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Кестеде берілген сұрақтың жауабын Интернет желісінен тауып жаз.

№ Сұрақ Жауап Веб-беттің адресі

1. Бірінші
программалаушы
әйел?

2. Шоқан Уалиханов
кім?

лім алушы
Дескриптор Бі
ілтеме тізімінің ішінен нақты жауапты таңдайды;
— с
егізгі мәліметтерді жазады;
— н
— веб-бет адресін көрсетеді.

55 ЖОБА

Тақырыбы «Интеренттегі қауіпсіздік»

еліде ақпарат алмасу жолдарын түсіндіру
Оқу мақсаттары 3.3.2.1 Ж

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Интернет желісінде ақпаратты алмасу тәсілдерін
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Сұрақтарға жауап бер.
Желіде ақпаратпен қалай алмасуға болады? _________________________________________

Интернет адамдарға не үшін қажет? ________________________________________________

Электронды пошта дегеніміз не? __________________________________________________

Асланның Интернетте өз веб-беті бар. Ол веб-бетке қандай ақпарат жүктей алады?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Интернет арқылы аудио, видео байланыс пен қарым-қатынас жасау үшін қандай
бағдарламаларды пайдалануға болады?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
нтернет желісінің қызметін көрсетеді;
— и
лектронды поштаның міндетін жазады;
— э
— веб-бетке мәтін, видео, фотосурет жүктеуге болатынын көрсетеді;
— желіде ақпаратпен алмасу жолдарына мысал келтіреді.

56 ЖОБА

Тақырыбы «Интернеттегі қауіпсіздік»

нтернет желісіндегі қажетсіз байланыстың қауіпін
Оқу мақсаттары 3.3.3.1 И
түсіну

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Интернет желісіндегі қауіпсіздік ережелерін бұзу
салдарларын түсіндіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Интернетте жұмыс жасау кезінде қандай шараларды білу қажет және неден сақ болу керек
екенін анықта.

Аслан достарымен түскен суретті интернетте жариялағысы келді.
Асланға суретті жариялауға болады ма?

Жауабыңды жаз ________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Аслан информатика сабағында өзіне жаңадан электронды пошта ашты.
Танымайтын адамнан спамға, яғни күмәнді хатқа ұқсайтын хат келді.
Аслан қандай әрекет жасау керек?
Жауабыңды жаз _______________________________________________
_______________________________________________________________________________

Интернет желісінде жұмыс жасауда неліктен қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі
нтернет желісінде суретті жарияламау салдарларын түсіндіреді;
— и
лектронды поштаға келген күмәнді, спамға ұқсайтын хатқа қандай
— э
әрекет жасауын түсіндіреді;
— интернет желісіндегі қауіпсіздікті сақтауға мысал жазады.

57 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құру»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламада жұмыс жасау кезінде
қолданылатын негізгі команда міндетін көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген командаларды тілсызық арқылы топтарға бөліп көрсет.

Негізгі (Главный) мәзірі Қою (Вставка) мәзірінде

лім алушы
Дескриптор Бі

презентация бағдарламасында негізгі (главный) мәзірінде
о
рналасқан командаларды дұрыс көрсетеді;

− презентация бағдарламасында қою (вставка) мәзірінде
орналасқан командаларды дұрыс көрсетеді.

58 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құру»

әтін мен бейнелерден тұратын қарапайым
Оқу мақсаттары 3.2.3.1 М
презентациялар жасау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Презентацияға арнайы ақпаратты пайдалануға
болатынын түсіндіреді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Алуа компьютерде өзінің сүйікті кумирі туралы слайд шоу жасағысы келді. Алуаға
көмектес, слайдта қандай обьектілер орналастыруға болатынын жазып көрсет.

лім алушы
Дескриптор Бі
азмұнына байланысты сурет қолдануға болатынын анықтайды;
— м
азмұнына байланысты мәтін қолдануға болатынын анықтайды;
— м
— мазмұнына байланысты қосымша видео және музыка қосуға
болатынын толықтырады.

59 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құру»

лайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану
Оқу мақсаттары 3.2.3.2 С

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Слайдтар арасында жүргізілетін ауысуларды
пайдаланатын сәйкестікті көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген анимация әрекеттеріне тілсызық арқылы сәйкестікті орнат.

Қарапайым анимация
түрлері

Күрделі анимация
түрлері

Слайд ауыстыру
уақытын таңдау

Ауыстыру кезінде
дыбысты басқару

лім алушы
Дескриптор Бі
лайдтар арасында ауыстыру режимін баптауды дұрыс көрсетеді;
— с
лайдтар арасында ауыстырым режимінде уақытты және дыбыс
— с
сәйкестігін анықтайды.

60 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құру»

резентацияны безендіру үшін дайын дизайнды
Оқу мақсаттары 3.2.3.3 П
пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Слайдты безендіру үшін дизайн фондарын
пайдаланады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген суреттердің жұбын тап. Тілсызық арқылы көрсет.

2. Презентацияны безендіру үшін берілген слайдқа дизайн мәзіріндегі фонды пайдалану
жолын сандармен көрсет.

лім алушы
Дескриптор Бі
он түстерінің ерекше болуын көрсетеді;
— ф
лайдтарды безендіру үшін арнайы қалыптарды (шаблон)
— с
пайдалануды біледі;
— слайд фонын безендірудің дұрыс ретін анықтайды.

61 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құру»

ақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті
Оқу мақсаттары 3.3.1.1 Н
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Берілген тақырып бойынша нақты сұрақты іздеу
жүйесіне жазып, берілген ақпараттың біреуін таңдайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Интернет желісінде қызықты ақпарат тауып презентация жаса. Үлгі бойынша құрастыр.

лім алушы
Дескриптор Бі
лгіні пайдаланып презентация құрады;
— ү
ерілген тақырыптардың біреуін таңдап, презентация жасайды;
— б
— сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті пайдаланады.

62 ЖОБА

4 тоқсан

«Презентацияны безендіру» бөлімі

Тақырыбы «Презентация құрып безендіру»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламасында файлды ашу және
сақтау жолын анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қой.

«PowerPoint» бағдарламасы мына бұйрықтарды орындау арқылы іске қосылады:
Бастау (Пуск) – Бас мәзір (Все программы) -……………………………….. — MS Power Point

Презентацияны сақтау үшін …………………………………… мәзірінде немесе Стандартты құралдар
үстелінде……………………………… бұйрығын таңдаңыз, ашылған …………………………….. терезесінде
Файл атауы өрісінде көрме атауын енгізіп, ……………………….. батырмасын шертіңіз.

лім алушы
Дескриптор Бі
езентация бағдарламасын іске қосу командасын анықтайды;
— пр
езентация бағдарламасында сақтау командасын анықтайды.
— пр

63 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құрып безендіру»

омпьютерлік программаларда меню командаларын
Оқу мақсаттары 3.1.2.4 К
қолдану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік программалар мәзір командаларының
қызметін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген меню командалары мен олардың қызметі арасында сәйкестік орнат.

криншотты Кескіндер Слайдты
С
емесе экран немесе басынан
н
ндысын
фигуралар көрсету
қиы
ірістіру
к

рілген
Бе
ғымдағы)
урет (А
С
лайдтан бастап
есте с
Кайлы
ф
көрсету

лім алушы
Дескриптор Бі
есте қою командасын қызметімен сәйкестендіреді;
— к
ескін қою командасын қызметімен сәйкестендіреді;
— к
— скриншот жасау командасын қызметімен сәйкестендіреді;
— слайд көрсету командасын қызметімен сәйкестендіреді;
— сурет файлын қою командасын қызметімен сәйкестендіреді.

64 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құрып безендіру»

әтін мен бейнелерден тұратын қарапайым
Оқу мақсаттары 3.2.3.1 М
презентациялар жасау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Презентация жасау үшін мәтін мен суреттерді көшіру
және енгізу жолын ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Презентация бағдарламасында суретті енгізудің дұрыс ретін көрсет.

жаттың оң Іздеу жолына Тапқан суреттер
Бастау Вставка – Құ
ағында терезе қажетті суреттің тізімінің ішінен
(начать) Клип ж
батырмасын пайда болады атын жазу таңдаған суретті
басу енгізу

Вставка рисунка Қажетті суретті тінтуірмен
Вставка-Рисунок-
терезесінен керек Картинки командасы басып, Вставить
суретті таңдау батырмасын басу

2. PowerPoint бағдарламасына мәтінді қосу жолының дұрыс ретін көрсет.

Толтырғыштың Мәтінді Көшіру керек Басты (главная) қТышқанның оң
ішін басу қоятын мәтінді бөлектеу ойындысында Қожақ батырмасын
слайдқа басып,
ю (вставить)
өту пернені басу динамикалық
менюден Көшіру

(копировать)
командасын басу

лім алушы
Дескриптор Бі
резентацияға суреттерді кірістіру жолын жазады;
— п
уреттерді кірістірудің екі жолын ретпен көрсетеді;
— с
— презентацияға мәтінді көшіру және қою ретін жазады.

65 ЖОБА

Тақырыбы «Презентация құрып безендіру»

рнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.4.2 А

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Арнайы фотосуреттерді компьютер бағдарламасында
қолдану әрекетін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Жобаны реті бойынша орында.

1) Браузерді аш.
2) Іздеу жолына «Су – тіршіліктің көзі» сөзін жаз.
3) Презентация бағдарламасын қос.
4) «Зоголовок слайда» жазуының орнына «Су – тіршіліктің көзі» сөзін жаз.
5) Бірінші және екінші слайдтарға фон қой.
6) Толтырғыштың ішіне су туралы мақал-мәтелжаз.
7) Таңдаған суретті слайдтың астынғы жағына орналастыр.
8) Жұмысты сақта.

Өзіңді бағала.

Мен жасай аламын Ия Жоқ

Браузерді ашып су туралы мәтін мен суретті іздей аламын

Мәтін мен суретті көшіре аламын

Презентация бағдарламасын қоса аламын

Слайдтың фонын жасай аламын

Мәтінді тиісті жеріне қоя аламын

Суретті тиісті жеріне қоя аламын

лім алушы
Дескриптор Бі

презентация құруда слайдтармен жүйелі жұмыс жасау дағдыларын
кө
рсетеді;

− презентацияны құру, шаблондармен жұмыс істеу барысында
презентацияны қолдану, өңдеу және слайдты безендіруді қолданады;

− тақырыпқа байланысты суреттерді қолданады;

− дескриптерге сай өзін бағалай алады.

66 ЖОБА

Тақырыбы «Презентацияға арналған ақпарат»

омпьютерлік программаларда файлдарды ашу және
Оқу мақсаттары 3.1.2.2 К
сақтау командаларын пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламада файлды ашу және сақтау
жолын анықтайды

олдану
Ойлау дағдыларының Қ
деңгейі

Тапсырма

1. Төменде берілген кестеден тисті жауапты таңдап, сұрақтарға жауап бер.

Жаңа презентация құру командасы? ____________

Презентацияға слайдтарды қалай қосамыз? ____________

Слайдты толық экранда көрсету үшін қандай батырманы шертеміз? ____________

Бұрын сақталған презентацияны ашу үшін қай команданы орындаймыз? ___________

Презентацияны қалай сақтаймыз? ____________

Слайдқа фонды қалай орнатамыз? ____________

Слайдқа графикалық суретті қалай енгіземіз? ____________

А F5

айл –Ашу (Открыть)
В Ф

айл — Сохранить как — Ашылған диалог терезесіне файлдың атауын
С Ф
береміз немесе Файл — Сохранить батырмасын шертеміз

изайн — Фон
D Д

ставка — рисунок — ашылған диалог терезесіне суреттің жолын
E В
көрсетеміз

әзірдегі «Вставка» «Создать слайд», батырмасын басу
F М
немесе алдыңғы слайдты белгілеп, ENTER пернесін басу

айл-Создать командасы арқылы
G Ф

лім алушы
Дескриптор Бі
ағдарламаның негізгі мүмкіндіктері туралы жазады;
— б
езентация бағдарламасын іске қосуды жазады.
— пр

67 ЖОБА

Тақырыбы «Презентацияға арналған ақпарат»

ұжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру,
Оқу мақсаттары 3.2.1.3 Қ
қою

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Көшіру, жылжыту және өшіру жолын ретімен
көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген әрекетті орындау командасының дұрыс ретін анықта, нөмірле.

Слайдты көшіру

Көшіргіміз келетін слайдты таңдаймыз.

Главная – Копировать командасын орындаймыз.

Главная – Вставить командасын орындаймыз.

Слайдтарды кәдімгі немесе сорттау () режиміне өтеміз.

Көшірілетін слайд орналасатын слайдқа өтеміз.

Слайдтарды жылжыту

Жылжытатын слайдты таңдаймыз.

Слайдтарды кәдімгі немесе сорттау () режиміне өтеміз

Жылжитын слайд орналасатын слайдқа өтеміз.

Главная – Вставить командасын орындаймыз.

Главная – Вырезать командасын орындаймыз.

Слайдтарды өшіру

Delete командасын орындаймыз.

Өшіруді болдырмау үшін саймандар тақтасындағы Отменить
батырмасын шертеміз.

Демонстрация режимінен басқа кез-келген режимде слайдты
белгілейміз.

лім алушы
Дескриптор Бі
езентация құру бағдарламасында слайдты көшіру жолын ретімен
— пр
азады;
ж
— презентация құру бағдарламасында слайдты жылжыту жолын ретімен
жазады;
— презентация құру бағдарламасында слайдты өшіру жолын ретімен
жазады.

68 ЖОБА

Тақырыбы «Презентацияға арналған ақпарат»

әтін мен бейнелерден тұратын қарапайым
Оқу мақсаттары 3.2.3.1 М
презентациялар жасау

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Презентация мәтін мен бейнелерден тұратынын
анықтайды

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Алуа «Қазақстан сулары» тақырыбына слайд жасады. Слайдтарға мәтін мен суреттерді
қоюды ұмытып кетті. Слайдты толықтыр.

лім алушы
Дескриптор Бі
асты слайдқа тақырып атын жазады;
— б
азмұны бойынша слайд тақырыбын жазады;
— м
— тақырыбына байланысты сурет салады.

69 ЖОБА

Тақырыбы «Презентацияға арналған ақпарат»

лайдтар арасындағы ауысуларды пайдалану
Оқу мақсаттары 3.2.3.2 С

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Слайдтар элементтеріне анимация эффектілерін және
слайд арасындағы жүргізілетін ауысулар
анимациясының түрлерін көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1.1. Слайдтар арасында жүргізілетін ауысулар анимациясын іске қосу жолын жаз.
_______________________________________________________________________

1.2. Слайд арасында жүргізілетін ауысулар анимациясы түрлерін жаз.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1.3. Слайдтың ішкі элементтеріне қолданылатын анимация түрлерін жаз.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1.4. Бейнеге анимация эффектісі қалай қойылады? Ретін көрсет.

лім алушы
Дескриптор Бі
лайд беттеріне анимация қою жолын жазады;
— с
лайд беттеріне анимация түрлерін жазады;
— с
— анимация әсерін кез-келген слайд бөлшегіне қолдануды көрсетеді.

70 ЖОБА

Тақырыбы «Презентацияға арналған ақпарат»

резентацияны безендіру үшін дайын безендіруді
Оқу мақсаттары 3.2.3.3 П
пайдалану

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Презентацияда дизайн және макет шаблондарын
ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Презентация құрғанда дизайн шаблондарын қолдану командаларының дұрыс ретін көрсет.

№ К
омандалар әрекеті

«Создать» презентацию терезесінде «Шаблоны
оформления» бетін ашу

«Файл-Создать» командасын орындау

ОК батырмасын шерту керек

Таңдаған шаблонды слайдқа қолдану

Қажет шаблонды таңдау

1.2. Cлайд құру үшін қандай командалар орындалатынын көрсет.

Құралдар тақтасындағы ___________ батырмасын шерту.

Қажетті слайдтың эскизін таңдау _____________

Жасалынған слайдтың макетін өзгерту үшін «Главная» менюіндегі __________

A B C

лім алушы
Дескриптор Бі
лайдта дизайн шаблондарын құру ретін көрсетеді;
— с
лайд құру үшін қажетті макетті таңдайды.
— с

71 ЖОБА

Тақырыбы «Презентацияға арналған ақпарат»

ақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану
Оқу мақсаттары 3.3.1.1 Н

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Презентация жасау жолдарын ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. «Қазақстан көлдері, өзендері» атты презентация жаса

Презентация жасау үшін мына әрекеттерді орында

1. Берілген тақырыпқа жауап табу үшін Интернетті пайдалану.
2. PowerPoint — ті қосу. Файл — Создать командасын таңдау.
3. Безендіру шаблонын жасау үшін Файл – Создать(Құру) — Шаблон –
Оформления(Безендіру) командасын қолдану
4. Әр слайдқа қажетті мәтінді теру.
5. Слайдқа объект немесе сурет енгізу үшін Вставка (Қою) мәзіріне кіру.
6. Мәтін мен кез келген объектіге анимация енгізу үшін Анимации(Анимациялар) —
Настройка анимации (Анимацияларды баптау) командасын таңдау.
7. Бетке фон қою үшін Мәзір қатарындағы Дизайн командасын таңдау.
8. Презентацияны сақтау.

Өзіңді бағалау критерилері +/-

Шаблон жасадым

Фото, сурет пайдаландым

Фонды безендірдім

Презентацияға анимация енгіздім

Интернетті пайдаландым

лім алушы
Дескриптор Бі
езентация бағдарламасын іске қосу жолын көрсетеді;
— пр
резентация жасау үлгісімен жұмыс жасайды;
— п
— өзін бағалау жолын көрсетеді.

72 ЖОБА

«Мәтін, дыбыс және презентация» бөлімі

Тақырыбы «Мәтінмен жұмыс»

әтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді
Оқу мақсаттары 3.2.1.1 М
жүзеге асыру

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі
• Мәтіндік редактор мүмкіндіктерін ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

Тілсызық арқылы сәйкестік орнат

– бұл кітап, мақала, техникалық
құжаттар, хат, бұйрық, есептер және т.б.
ңызды объектілер болып
Мәтін дегеніміз Ма
табылатындар: символ (әріп,сан, тыныс
белгілері, арнайы белгі) сөз, қатар,
абзац.

– компьютерлік альфавит
мволдарының қандай да болсын
Мәтін құжат дегеніміз си
тізбегі.

– мәтіндік редактор пайдаланылып
жасалған, ішінде алфавиттік – сандық
мволдардан басқа, графиктік
Қарапайым мәтін си
объектілер мен мәтінді пішімдеу туралы
басқарушы ақпараты бар файл

ұл мәтіннің қаріп кескінін, түсін әрі
Азат жол – б
көлемін өзгерту

Мәтіннің мағына жағынан бірыңғай
иянақты бөліктерін бір — бірінен
Форматтау т
ажырату үшін қажет. Жаңа ойды
білдіреді.

лім алушы
Дескриптор Бі

мәтін, қарапайым мәтін және мәтін құжатының
а
йырмашылығын көрсетеді;

− мәтінге форматтау жургізу тәсілін көрсетеді.

73 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінмен жұмыс»

ұжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру,
Оқу мақсаттары 3.2.1.3 Қ
қою

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік редакторына тән қосымша элементтерін
көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген категория бойынша орналастырып жаз

Қаріпті пішімдеу Абзацты пішімдеу Мәтінді пішімдеу

лім алушы
Дескриптор Бі
әтіндік редакторда қаріпті пішімдеу жолын жазады;
— м
әтіндік редакторда абзацті пішімдеу жолын жазады;
— м
— мәтіндік редакторда мәтінді пішімдеу жолын жазады.

74 ЖОБА

Тақырыбы «Мәтінмен жұмыс»

ақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану
Оқу мақсаттары 3.3.3.1 Н

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік құжатқа мәтін мен суретті салу жолдарын
ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мейрамдар туралы ақпаратты тап. Мәтіндік құжат құр. Мәтінге графикалық нысандарды
қосз. Интернеттің көмегімен тиісті суреттерді тауып қой. Ол үшін іздеу жолына тиісті сөзді
жаз. Файлды «Мейрам» атауымен сақта.

лім алушы
Дескриптор Бі
здеу дағдыларын жетілдіреді;
— і
әтіндік құжатқа мәтінді және суретті енгізуді көрсетеді.
— м

75 ЖОБА

Тақырыбы «Пернетақтада жоқ символдар»

әтіндік редакторда қарапайым сөйлемдерді теруді
Оқу мақсаттары 3.2.1.1 М
жүзеге асыру

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтіндік редакторда символдарды пішімдеудің
пернелер комбинациясын қолданады

Тапсырма

1. Берілген әрекетке қолданатын пернелер аттарын жаз.

F4 Delete Alt Enter Shift Caps
lock

Біріңғай бас әріптерге немесе кіші әріптерге ауыстыратын батырма _______________

Бас әріппен жазу үшін батырмасы _______________

Келесі жолға өту батырмасы _______________

Мәтіндегі символды өшіру үшін қолданатын батырма _______________

Редакторда жұмысты аяқтау батырмасы _______________

Тілдерді ауыстыру батырмасы _______________

лім алушы
Дескриптор Бі
ернелер аттарын дұрыс жазады;
— п
ас әріптерге қолданатын батырманы жазады;
— б
— келесі жолға өту батырмасын жасады;
— өшіру батырмасын жазады;
— аяқтау батырмасын жазады;
— тілдерді ауыстыру батырмаларын жазады.

76 ЖОБА

Тақырыбы «Пернетақтада жоқ символдар»

ұжаттағы ерекшеленген мәтінді қиып алу, көшіру,
Оқу мақсаттары 3.2.1.3 Қ
қою

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Мәтін үзінділерін қиып алу, көшіру, қою стандартты
амалдарды орындауды көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мәтін үзіндісін көшіру, қиып алу, қою жолдарын жаз

Құралдар тақтасы Контекстік мәзір Пернелер комбинациясы
арқылы арқылы арқылы

Мәтінді бөлектеп алу

Көшіру (копировать)

Қою (вставить)

Мәтін үзіндісінің орнын ауыстыру

Құралдар тақтасы Контекстік мәзір Пернелер комбинациясы
арқылы арқылы арқылы

Мәтінді бөлектеп алу

Қиып алу (вырезать)

Қою (вставить)

лім алушы
Дескриптор Бі
әтінді контекстік мәзір арқылы көшіру және қоюды жазады;
— м
әтінді пернелер арқылы көшіру және қоюды жазады;
— м
— мәтінді контекстік мәзір арқылы қиып алу және қоюды жазады;
— мәтінді пернелер арқылы қиып алу және қоюды жазады.

77 ЖОБА

Тақырыбы «Пернетақтада жоқ символдар»

рнайы тақырыпқа сай фотосуреттерді қолдану
Оқу мақсаттары 3.2.4.2 А

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі
• Мәтіндік редакторда суретті орналастыру жолдарын
ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Мәтінде суреттің параметірін тап

інде
Мәт
әтіннің алдында
М
әтін орамының астында
М
иек бойымен
Ж

лім алушы
Дескриптор Бі
әтін ішінде пайдаланған суретті орналастыру параметірін жазады.
— м

78 ЖОБА

Тақырыбы «Презентациядағы дыбыстар»

ақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану
Оқу мақсаттары 3.3.1.1 Н

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Нақты сұрақтарға жауап табу үшін Интернетті қолдану
жолдарын ұсынады

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма

1. Берілген сұрақтардың жауабын Интернет желісінен тауып жаз.

Сұрақ Жауап

Презентация
бағдарламасында қанша
көрсету режимі бар?

Презентация
бағдарламасына
бейнеролик қоюға болады
ма?

Фон өрісін қалай
өзгертуге болады?

лім алушы
Дескриптор Бі
өрсету режимін тауып жазады;
— к
ейнеролик қою жолын жазады;
— б
— фон өрісін өзгерту ретін жазады.

79 ЖОБА

Тақырыбы «Презентациядағы дыбыстар»

рнайы программаны пайдалана отырып дыбысты
Оқу мақсаттары 3.2.4.1 А
жазу, өңдеу және шығару

лім алушы
Бағалау критерийлері Бі

• Компьютерлік бағдарламада дыбысты жазу, қосу және
шығару жолдарын көрсетеді

Қолдану
Ойлау дағдыларының
деңгейі

Тапсырма
1. Төменде берлген презентацияға дыбыс қосу командасының дұрыс ретін анықтап, жаз.

ірістіру – Звук Қажетті дыбысты
Файлдағы дыбыс
К
ауып, оны белгілеп,
Дыб
т

ОК батырмасын
ыс
ертеміз.
ш

Меню (Мәзір) ыс қосылатын
Дыб
жайдқа ауысамыз.
олында
сл

2. Слайдта дыбыс жазу жолын жаз.
_______________________________________________________________________

3. Слайдтар арасында жүргізілетін ауысуларға дыбыс қою жолын жаз.
_______________________________________________________________________

лім алушы
Дескриптор Бі

слайдта дыбысты қосу ретін жазады;

презентация бағдарламасын пайдаланып дыбысты жазу жолын
жазады;

− ауысуларға дыбысты пайдалану жолын жазады.

80

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *