ҚБ Математика 1-сынып Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы 2017-2018 жыл

«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ»
ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ
Қалыптастырушы бағалауға арналған тапсырмалар жинағы
Математика
1-сынып
Астана, 2016

1

Қалыптастырушы бағалауға арналған
тапсырмалар жинағы
Математика
1-сынып

2

Аталған тапсырмалар жинағы мұғалімге 1-сынып білім алушыларына «Математика» пәні бойынша қалыптастырушы бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жинақ тапсырмалары оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының негізінде дайындалған.
Бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар мұғалімнің ұқсас тапсырмаларды құрастыруына, іріктеуіне, білім алушылардың оқу мақсаттарына жету бойынша сындарлы (конструктивті) кері байланыс беруіне көмектесетін үлгілер болып табылады.
Жинақта ұсынылатын сипаттама білім алушылардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін есепке ала отырып, тапсырмаларға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге, бейімдеуге мүмкіндік береді.
Жинақ бастауыш сынып мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік, мектеп үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Жинақты дайындау барысында ресми интернет-сайттарынан алынған қолжетімді ресурстар (суреттер, мәтіндер, бейне-аудиоматериалдар және т.б.) қолданылды.
Қолданылған шартты белгілер:
* әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын ескеріп, оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды (мүмкіндігінше) кіріктіру ұсынылады.
** бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.
2

3

Мазмұны
1-тоқсан…………………………………………………………………………………………………………. 5 1А бөлім «Сандар мен цифрлар» . ……………………………………………………………….. 5 1В бөлім «Геометриялық фигуралар»…………………………………………………………. 2 1 1С бөлім «Шамалар мен өлшемдер» . ………………………………………………………… 27 2-тоқсан……………………………………………………………………………………………………….. 33 2А бөлім «20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту» . ……………………………….. 3 3 2В бөлім«Сандар және заңдылықтар» . ……………………………………………………….. 4 9 2С бөлім «Шамалар өлшемдері»………………………………………………………………… 5 5 3-тоқсан……………………………………………………………………………………………………….. 63 3А бөлім «Сандармен амалдар орындау» . ………………………………………………….. 6 3 3В бөлім «Шамалар.Уақытты бағдарлау» . ………………………………………………….. 7 1 3С бөлім «Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» . …………………………………………………… 7 5 4-тоқсан……………………………………………………………………………………………………….. 91 4А бөлім «Күнделікті өмірдегі есептеулер» . ………………………………………………… 9 1 4В бөлім «Жиындар. Логика элементтері» .. ……………………………………………….. 99 4С бөлім «Нысандардың орналасуы және бағыты . ……………………………………. 1 11
3

4

4

5

1-тоқсан
1А бөлім «Сандар мен цифрлар»
5

6

Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер»
Оқу мақсаты:
1.1.1.1** Натурал сандар және нөл санының құрылу жолын түсіну; 10 көлемінде тура және кері санау; натурал сандар қатарындағы орнын анықтау.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 10 көлеміндегі сандардың құрылу жолын
түсіндіреді.
 10 көлемінде тура және кері бағытта санайды.  Сандардың натурал сандар қатарындағы орнын
анықтайды.
1-тапсырма
Сурет бойынша 3 санының құрылу жолын түсіндіріңіз.
Дескриптор:
Білім алушы
— 3 санының құрылу жолын түсіндіреді.
2-тапсырма
Гүлдерді орналасу ретіне қарай сәйкес сандармен байланыстырыңыз.
10 көлеміндегі сандарды кему ретімен жазыңыз: ______________________________________
Дескриптор:
Білім алушы
— гүлдерді өсу ретімен санай отырып, сәйкес санмен байланыстырады;
— 10 көлеміндегі сандарды кему ретімен жазады.
6

7

3-тапсырма
 
3 санынан кейінгі санды жазыңыз:
8 санының алдында тұратын санды жазыңыз:
Дескриптор:
Білім алушы
— 3 санынан кейінгі санды жазады; — 8 санының алдындағы санды жазады.
7

8

Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер»
Оқу мақсаты:
1.1.1.2** Біртаңбалы сандарды оқу, жазу және салыстыру.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Біртаңбалы сандарды таниды және атайды.
 10 көлеміндегі сандарды жазады және
салыстырады.
1-тапсырма
Суреттерді сәйкес сандармен байланыстырып сызыңыз. Сандарды оқыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— заттардың санына сәйкес цифрды белгілейді; — сандарды таниды және атайды.
8

9

2- тапсырма
Үлкен доптарды және кіші доптарды санап, бос торкөздерге жазыңыз. Сандарды салыстырыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— үлкен доптардың санын анықтайды және сәйкес цифрмен
жазады;
— кіші доптардың санын анықтайды және сәйкес цифрмен
жазады;
— сандарды салыстырады және салыстыру таңбасын дұрыс
қояды.
9

10

Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер»
Оқу мақсаты:
1.1.1.3** Біртаңбалы сандардың құрамын анықтау.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 10 көлеміндегі біртаңбалы сандардың құрамын анықтайды.
Тапсырма
Берілген сандардың құрамын толықтырып жазыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— 4 санының құрамын анықтайды; — 6 санының құрамын анықтайды; — 5 санының құрамын анықтайды.
10

11

Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау»
Оқу мақсаты:
1.1.2.1 Қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың бірігуі, азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Жиындардың бірігуін қосу амалының
нәтижесі ретінде ұсынады.
 Азайту амалын жиынның бөлігін
ажыратып алу ретінде түсіндіреді.
1-тапсырма
Оң жақтағы және сол жақтағы балықтарды санаңыз. Барлығы нешеу? Өрнекті жазыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— оң және сол жақтағы балықтардың санын анықтайды; — жиындарды біріктіру арқылы жалпы санын анықтайды және өрнек түрінде жазады.
2-тапсырма
Сурет бойынша азайту амалына өрнек құрастырып жазыңыз және түсіндіріңіз.
Дескриптор:
Білім алушы
— сурет бойынша өрнек құрап жазады және түсіндіреді.
11

12

Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау»
Оқу мақсаты:
1.1.2.5** Ондықтан аттамай бір таңбалы сандарды ауызша қосу және азайтуды орындау.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 10 көлеміндегі сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды.
Тапсырма
Өрнектердің мәнін табыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— қосындылардың мәнін дұрыс шығарады; — айырмалардың мәнін дұрыс шығарады.
12

13

Бөлімше 3.3 «Нүктелер координаттары және қозғалыс бағыты»
Оқу мақсаты:
1.3.3.1 Сан сәулесінде белгіленген нүктелердің бір- біріне қатысты орналасу қалпын анықтау.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Сандарды сандық сәулеге ретімен
орналастырады.
 Сандық сәуледе белгіленген нүктелердің бір-
біріне қатысты орнын анықтайды.
1-тапсырма
Сандық сәулеге белгілеңіз.
 2 санының оң жағындағы санды;
 5 санының сол жағындағы санды;
 8 бен 10 сандарының арасындағы санды.
Дескриптор:
Білім алушы
— сандық сәулеге 2 санының оң жағындағы санды белгілейді
және жазады;
— сандық сәулеге 5 санының сол жағындағы санды белгілейді
және жазады;
— сандық сәулеге 8 бен 10 сандарының арасындағы санды
белгілейді және жазады.
2-тапсырма
5 санының сол жағынан санағанда 2 қадам және оң жағынан санағанда 3 қадам тұрған сандарды анықтаңыз және белгілеңіз.
Дескриптор:
Білім алушы
— 5 санының сол жағындағы санды белгілейді; — 5 санының оң жағындағы санды белгілейді.
13

14

Бөлімше 4.3 «Тізбектер»
Оқу мақсаты:
1.4.3.1** 10-ға дейінгі сандар тізбегін құрастыру.
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі:
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 10-ға дейінгі сандар тізбегін анықтайды және жазады.
Тапсырма
Моншақтағы сандар тізбегін толықтырыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— тізбектілікті сақтай отырып, белгісіз сандарды жазады.
14

15

Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл»
Оқу мақсаты:
1.5.2.1 Цифр мен санды бір-бірінен ажырату, бір таңбалы сандарды әр түрлі тәсілдермен (нүктелер жиынтығымен, таяқшалармен және т.б) және сан сәулесінде көрнекі кескіндеу.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Сандар мен цифрларды ажыратады.  Біртаңбалы сандарды әр түрлі тәсілдермен
көрнекі кескіндейді.
1-тапсырма
Суреттегі заттардың санын цифрмен жазыңыз және сандық сәуледегі орнымен байланыстырып сызыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— заттардың санын сәйкес цифрлармен жазады; — оларды сандық сәуледегі орнымен байланыстырады.
2-тапсырма
Суреттегі көкөністерді санаңыз және санын әр түрлі тәсілмен жазып көрсетіңіз.
Дескриптор:
Білім алушы
— суреттегі әр заттың санын анықтайды; — заттардың санын сәйкес белгілермен көрсетеді.
15

16

Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл»
Оқу мақсаты:
1.5.1.2** Сандарды салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Сандарды салыстыруда «артық», «кем», «тең» ұғымдарын қолданады.
Тапсырма
Жұптық жұмыс.
Жұбыңыз екеуіңіз бір-біріңізге кез келген сан жазылған карточканы көрсетіңіздер. Көрсетілген сандарды салыстырыңыздар.
Дескриптор
Білім алушы
— сандарды «артық», «кем», «тең» ұғымдарын қолданып, ауызша салыстырады.
16

17

Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл»
Оқу мақсаты:
1.5.2.3 Сандардың қосындысы мен айырмасын, сандарды салыстыру (артық/кем), көршілес сандарды, сандық аралықтарды, сандар қатарын көрсету үшін сан сәулесін пайдалану.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Сандық сәуле арқылы көршілес сандарды,
сандар қатарын көрсетеді.
 Сандарды сандық сәуленің көмегімен
салыстырады.
 Сандық сәулені пайдаланып, қосу және азайту
амалдарын орындайды.
 Сандық сәулені пайдаланып, сандардың
аралықтарын анықтайды.
1-тапсырма
Сандық сәуледегі сандар қатарын жалғастырып жазыңыз. 6 санының көршілерін белгілеңіз.
Дескриптор:
Білім алушы
-сандық сәуледегі сандар қатарын толықтырады; -6 санының көршілерін белгілеп көрсетеді.
2-тапсырма
Берілген сандарды сандық сәуленің көмегімен салыстырыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— сандық сәуледегі орнын анықтай отырып, сандарды
салыстырады;
— салыстыру таңбаларын дұрыс қояды.
17

18

3-тапсырма
Сандық сәуленің көмегімен өрнектердің мәнін табыңыз.
Дескриптор:
Білім алушы
— сандық сәулені пайдаланып, қосындының мәнін табады; — сандық сәулені пайдаланып, айырманың мәнін табады.
4-тапсырма
Оқушы үйінен қанша бірлікке алыстады? Ол мектепке дейін қанша бірлік жүреді?
Дескриптор:
Білім алушы
— оқушы мен үйдің аралығын анықтайды; — оқушы мен мектептің аралығын анықтайды.
18

19

Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл»
Оқу мақсаты:
1.5.2.2** «+», «-», «>», «<�», «»таңбаларын, цифрларды қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Өрнек жазу үшін цифрлар мен амал таңбаларын қолданады.  Салыстыру таңбаларын пайдаланады. 1-тапсырма Теңдік тура болатындай етіп бос торкөздерге «+» және «-» таңбаларының тиістісін жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қосындыны анықтайды және «+»таңбасын қояды; - айырманы анықтайды және «-»таңбасын қояды. 2-тапсырма Әр бұтақтағы сары және жасыл түсті жапырақтарды санаңыз. Жапырақтардың санын жазыңыз. Сұрақ белгісінің орнына «>», «<�» таңбаларының тиістісін қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - бұтақтағы әр түсті жапырақтардың санын анықтап, цифрмен жазады; - сандарды салыстырып, тиісті таңбаны қояды. 19 20 Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл» Оқу мақсаты: 1.5.2.4. Қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда пайдалану. Ойлау дағдыларының деңгейлері: Білу және түсіну Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосу мен азайту амалдарының компоненттерін ажыратады.  Қосу мен азайту амалдарының компоненттері бойынша өрнектер жазады және оқиды. 1-тапсырма Қосу мен азайту амалдары компоненттерінің атауларын өрнектердегі сәйкес сандармен байланыстырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қосу амалы компоненттерінің атауларын анықтайды және сәйкес сандармен байланыстырады; - азайту амалының компоненттерінің атауларын анықтайды және сәйкес сандармен байланыстырады. 2-тапсырма Математикалық диктант. Өрнек түрінде жазыңыз. Азайғыш – 8, азайтқыш – 3, айырманың мәнін табыңыз. Бірінші қосылғыш –6, екінші қосылғыш – 4, қосындының мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - компоненттері бойынша айырма жазады және мәнін табады; - компоненттері бойынша қосынды жазады және мәнін табады. 20 21 1В бөлім «Геометриялық фигуралар» 21 22 Бөлімше 4.1 «Жиындар және олармен орындалатын амалдар» Оқу мақсаты: 1.4.1.2 Жиындарды элементтерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру және жіктеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Элементтерінің ортақ белгілері бойынша жиындар құрады және жіктейді. 1-тапсырма Геометриялық фигураларды ортақ белгілері бойынша топтастырып, қоршап сызыңыз. Дескриптор: Білім алушы - геометриялық фигуралары ортақ белгілері (түсі, пішіні, көлемі) бойынша топтастырады. 2-тапсырма Берілген суреттерді қандай жиындарға жіктеуге болады? Түсіндіріңіз және жиындарды атаңыз. Дескриптор: Білім алушы - суреттерді ойыншықтар және жемістер жиынына жіктейді және атауын айтады. 22 23 Бөлімше 3.1 «Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі» Оқу мақсаты: Ойлау дағдыларының деңгейі: 1.3.1.1 Геометриялық фигураларды: нүкте, түзу, қисық және сынық сызықтар, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сәуле, бұрышты бір- бірінен ажырату және атау. Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Геометриялық фигураларды (нүкте, түзу, қисық және сынық сызықтар, тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар, кесінді, сәуле) ажыратады және атайды. 1-тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Геометриялық фигураларды атауымен байланыстырып сызыңыз. Дескриптор: Білім алушы - нүктені анықтайды; - түзуді анықтайды; - сәулені анықтайды; - кесіндіні анықтайды; - сызық түрлерін анықтайды. 2-тапсырма Қисық сызықты қызыл түсті қарындашпен, сынық сызықты жасыл түсті, түзуді көк түсті қарындашпен бастырып шығыңыз. Дескриптор: Білім алушы - берілген геометриялық фигураларды ажыратады және тиісті түспен бастырып сызады. 23 24 Бөлімше 3.1 «Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі» Оқу мақсаты: 1.3.1.2 Жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Жазық (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) фигураларды және кеңістік (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллепипед) денелерін ажыратады.  Геометриялық фигуралар мен қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсастығын анықтайды. 1-тапсырма Жазық фигураларды қызыл түспен, ал кеңістік фигураларын көк түспен бояңыз және фигураларды атаңыз. Дескриптор: Білім алушы - жазық фигураларды табады және қызыл түспен бояйды; - кеңістіктік денелерді анықтайды және көк түспен бояйды. 24 25 2-тапсырма Кеңістік фигураларының атауын оқыңыз. Оларды суреттегі ұқсас заттармен сәйкестендіріп сызыңыз. Дескриптор: Білім алушы - цилиндр пішіндес заттарды анықтайды және фигурамен сәйкестендіреді; - куб пішіндес заттарды анықтайды және фигурамен сәйкестендіреді; - шар пішіндес заттарды анықтайды және фигурамен сәйкестендіреді. 25 26 Бөлімше 3.2 «Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу» Оқу мақсаты: 1.3.2.3. Жазық фигуралардың моделдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Жазық фигуралардан құрастырады. композиция Тапсырма 1. Суретке мұқият қараңыз. құрастырылған? Балық қандай геометриялық фигуралардан 2. Берілген геометриялық фигураларды пайдаланып, кеме немесе зымыран құрастырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - балықтың қандай фигуралардан құралғанын айтады; - геометриялық фигуралардан берілген композицияны құрастырады. 26 27 1С бөлім « Шамалар мен өлшемдер» 27 28 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.2** Заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды пайдалану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Заттарды салыстыру үшін «ұзын-қысқа», «биік-аласа», «үлкен-кіші», «жуан-жіңішке», «қалың-жұқа», ұғымдарын қолданады. Тапсырма Төменде берілген сөздерді қолданып, суреттегі заттарды салыстырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - заттарды салыстыруда «ұзын-қысқа», «биік-аласа», «жуан-жіңішке»,«қалың-жұқа» ұғымдарын орынды қолданады. 28 29 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.1** Ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық) шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық/ масса/ көлем шамаларын ажыратады және оларды өлшеу құралдары мен өлшем бірліктерін таңдайды. Тапсырма Шамаларды өлшеу құралдарымен сәйкестендіріңіз. Суреттің астына тиісті өлшем бірлігін жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ұзындық, масса, көлем шамаларын өлшеу құралдарымен дұрыс сәйкестендіреді; - шамалардың өлшем бірліктерін жазады. 29 30 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.2** Өлшем бірліктерді (см/ кг/л ) қолданып өлшеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындықты өлшейді және нәтижесін тиісті өлшем бірлігімен жазады.  Заттың массасын анықтайды және нәтижесін жазады. 1-тапсырма Кесіндінің ұзындығын өлшеңіз және нәтижесін тиісті өлшем бірлігімен жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - кесіндінің ұзындығын өлшейді және сәйкес өлшем бірлігімен жазады. 2-тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Күріштің массасын анықтаңыз және нәтижесін тиісті өлшем бірлігімен жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - күріштің массасын анықтайды және сәйкес өлшем бірлігімен жазады. 30 31 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.3** Шамалар мәндерін: ұзындық (см / масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық (см), масса (кг) , сыйымдылық (л) өлшем бірліктерін салыстырады.  Атаулы сандармен амалдар орындайды. 1-тапсырма Шамаларды салыстырыңыз. 2кг 6 кг 10 см 9 см 4л 7 л Дескриптор: Білім алушы - массаны салыстырады және салыстыру таңбасын қояды; - ұзындықты салыстырады және салыстыру таңбасын қояды; - сыйымдылықты салыстырады және салыстыру таңбасын қояды. 2-тапсырма Амалдарды орындаңыз. Дескриптор: Білім алушы - ұзындық өлшем бірліктерімен берілген өрнектердің мәнін табады; - салмақ өлшем бірліктерімен берілген өрнектердің мәнін табады; - жауабына тиісті өлшем бірлігін жазады. 31 32 32 33 2-тоқсан 2А бөлім «20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту» 33 34 Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» Оқу мақсаты: 1.1.1.1 Натурал сандар және нөл санының құрылу жолын түсіну; 10/11-20 көлемінде тура және кері санау; натурал сандар қатарындағы орнын анықтау. Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі: Бағалау критерийлері: Білім алушы  0 санының құрылу жолын түсіндіреді.  20 көлемінде тура және кері бағытта санайды.  Сандардың натурал сандар қатарындағы орнын анықтайды. 1-тапсырма Суретке сәйкес өрнектер жазыңыз. 0 санының құрылу жолын түсіндіріңіз. Дескриптор: Білім алушы - суретке сәйкес өрнектер жазады; - 0 санының құрылу жолын түсіндіреді. 2-тапсырма Қатарды белгісіз сандармен толықтырып жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - 20 көлеміндегі сандарды өсу ретімен жазады; - 20 көлеміндегі сандарды кему ретімен жазады. 34 35 3-тапсырма Әр санның көршілерін жазыңыз: Дескриптор: Білім алушы - 12 санының көршілерін жазады; - 18 санының көршілерін жазады. 35 36 Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» Оқу мақсаты: 1.1.1.2** 11-ден 20-ға дейінгі сандарды оқу, жазу және салыстыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийлері: Білім алушы  20-ға дейінгі екітаңбалы сандарды оқиды және жазады.  20 көлеміндегі сандарды салыстырады. 1-тапсырма Жұптық жұмыс. Бірінші қатарда тұрған машиналардың нөмірін оқыңыз, жұбыңыздан санды цифрмен жазуды өтініңіз. Екінші қатарды орындау кезінде рөлдеріңізді ауыстырыңыздар. Дескриптор: Білім алушы - екітаңбалы сандарды оқиды және цифрмен жазады. 2-тапсырма Сандарды салыстырыңыз. >, < , таңбаларының тиістісін қойыңыз. 13 13 10 20 18 16 Дескриптор: Білім алушы - ондықтарды салыстырады; - екітаңбалы сандарды салыстырады. 36 37 Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» Оқу мақсаты: 1.1.1.3** 20 көлемінде сандардың разрядтық құрамын анықтау, разрядтық қосылғыштарға жіктеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  20 көлеміндегі сандардың разрядтық құрамын анықтайды.  20 көлеміндегі сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктейді. 1-тапсырма Сандарды разрядтық құрамымен байланыстырып сызыңыз. Бос торкөздерді толтырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - сандар мен олардың разрядтық құрамының байланысын анықтайды; - санның ондық құрамының негізінде бос торкөздерге тиісті сандарды жазады. 2-тапсырма Санды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жазып көрсетіңіз. Дескриптор: Білім алушы - екітаңбалы санның бірлігін анықтап жазады; - екітаңбалы санның ондығын анықтап жазады; - екітаңбалы санды разрядтық қосылғыштардың қосындысына жіктеп жазады. 37 38 Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» Оқу мақсаты: 1.1.1.4 Санның жаңа бірлігі - ондық туралы түсінігі болу, 100-ге дейін ондықтармен санау, жазу, салыстыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Санаудың жаңа бірлігі ондықты құрады және түсіндіреді.  100-ге дейін ондықтармен санайды және жазады.  Ондықтарды салыстырады. 1-тапсырма Өрнектің мәнін табыңыз. Санаудың жаңа бірлігін анықтаңыз. Дескриптор: Білім алушы - 10 санын құрады; - ондық пен бірліктің қатынасын анықтайды. 2-тапсырма Ондықтармен санап, кестеге сәйкес сандарды жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ондықтармен санай отырып, сәйкес сандарды жазады. 38 39 3-тапсырма Ондықтарды салыстырыңыз. Бос торкөздерге >, <, таңбаларының тиістісін қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ондықтарды салыстырады және салыстыру таңбасын дұрыс қояды. 39 40 Бөлімше 4.3 «Тізбектер» Оқу мақсаты: 1.4.3.1** 20-ға дейінгі сандар тізбегін/ ондықтармен 100-ге дейінгі сандар тізбегін құрастыру; 100 көлеміндегі сандар, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Анализ Бағалау критерийлері: Білім алушы  20 көлеміндегі сандарды тізбектей орналастырады.  Тізбектердің заңдылығын анықтайды және жалғастырады. 1-тапсырма Берілген сандарды вагондарға өсу ретімен орналастырыңыз. 3, 9, 15,7, 11, 5, 13, 17 Дескриптор: Білім алушы - 20 көлеміндегі сандарды өсу ретімен жазады. 2-тапсырма Заңдылығын анықтай отырып, моншақтарды жалғастырып бояңыз. Дескриптор: Білім алушы - заңдылығын анықтай отырып, моншақтарды жалғастырып бояйды. 40 41 Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.1.2.5** Ондықтан аттамай 20 көлеміндегі сандарды/ ондықтарды ауызша қосу және азайтуды орындау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  20 көлеміндегі сандарды ондықтан аттамай қосады және азайтады.  Ондықтармен ауызша қосу және азайту амалдарын орындайды. 1-тапсырма Буратиноға көмектесіп, өрнектің мәнін сызықпен байланыстырып көрсетіңіз. Дескриптор: Білім алушы - қосу амалдарын дұрыс орындап, мәнін сәйкес сандармен байланыстырады; - азайту амалдарын дұрыс орындап, мәнін сәйкес сандармен байланыстырады. 2-тапсырма Өрнектердің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ондықтармен қосуды дұрыс орындайды; - ондықтармен азайтуды дұрыс орындайды. 41 42 Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.1.2.1 Қосу амалын ортақ элементтері жоқ жиындардың бірігуі, азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіну. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Жиындардың бірігуін қосу амалының нәтижесі ретінде ұсынады.  Азайтуды жиынның бөлігін ажыратып алу ретінде түсіндіреді. 1-тапсырма Кірпіге жинаған алмаларын санауға көмектесіңіз. Өрнек түрінде жазыңыз және мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - жиындарды біріктірудің негізінде қосынды жазады және өрнектің мәнін табады. 2-тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Мысықтың ойын өрнек түрінде жазыңыз және мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - жиындардың бөлігін ажыратып алудың негізінде айырма жазады және өрнектің мәнін табады. 42 43 Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.1.2.4 Бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құру, білу және қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Бір таңбалы сандарды ондықтан аттамай қосу кестесін құрады.  Есептеу барысында қосу кестесін дұрыс қолданады. 1-тапсырма Сурет бойынша 3-ті қосу кестесінің қалай құрылғанын түсіндіріңіз. Суретті тиісті торкөздерді бояу арқылы толықтыра отырып, жазбаны жалғастырыңыз. 1 + 3 4 2 + 3 5 3 + 3 6 ? + 3 7 ? + 3 ? + 3 ? + 3 Дескриптор: Білім алушы - заңдылығын анықтай отырып, суретті жалғастырып салады; - сәйкес өрнектер жазып, кестені толықтырады. 43 44 2-тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Қосу кестесін пайдаланып, төмендегі берілген өрнектің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қосу кестесін пайдаланып, өрнектің мәнін табады. 44 45 Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Бағалау критерийі: Білім алушы  Өрнектің мәнін табу үшін қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданады.  Санға 0- ді және 1-ді қосу, азайту амалдарын орындайды. 1-тапсырма Балықтардың жұбын тауып, сызықпен қосыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қосудың ауыстырымдылық қасиеті негізінде балықтардың жұбын анықтайды. 2-тапсырма Өрнектердің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - санға нөлді қосып, өрнектің мәнін табады; - саннан нөлді азайтуды орындайды; - санға 1-ді қосу амалын дұрыс орындайды; - саннан 1-ді азайту амалын дұрыс орындайды. 45 46 Бөлімше 2.1 «Санды және әріпті өрнектер» Оқу мақсаты: 1.2.1.1** Санды өрнектерді (қосынды, айырма) құрастыру, жазу, оқу және ажырату. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану. Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосу және азайту амалдарына санды өрнектер құрастырады және жазады.  Қосынды мен айырманы ажыратады. 1-тапсырма Суреттер бойынша қосу және азайту амалдарына өрнек құрастырып жазыңыз және оқыңыз. Дескриптор: Білім алушы - сурет бойынша қосындыға өрнек құрастырып жазады және оқиды; - сурет бойынша айырмаға өрнек құрастырып жазады және оқиды. 2-тапсырма Қосындыларды қоршап сызыңыз. 10+ 7 17 7+ 1 8 9 - 4 5 10 - 0 10 6 - 3 3 6 + 3 9 Дескриптор: Білім алушы - қосындыларды анықтайды және қоршап сызады. 46 47 Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл» Оқу мақсаты: Ойлау дағдыларының деңгейі: 1.5.2.2** «+», «-», «» таңбасын қолдану. Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосындыны және айырманы жазуда «+», «-» таңбаларын дұрыс қолданады. Тапсырма Бос орынға «+», «-» таңбаларының тиістісін қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - «+» таңбасын дұрыс қолданады; - «-» таңбасын дұрыс қолданады. 47 48 Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл» Оқу мақсаты: 1.5.2.4 Қосу мен азайту амалдарының компоненттері атауларын өрнектерді оқу мен жазуда қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосу және азайту амалдарының компоненттері бойынша өрнектер жазады және оқиды. Тапсырма Берілген өрнектердің компоненттерін анықтаңыз. Компонент атауларының тұсына тиісті санды жазып көрсетіңіз. Дескриптор: Білім алушы - қосындының компоненттерін ажыратады және жазады; - айырманың компоненттерін ажыратады және жазады. 48 49 2В бөлім «Сандар және заңдылықтар» 49 50 Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» Оқу мақсаты: 1.1.1.5.20-ға дейінгі сандарды 2-ден топтап тура және кері санау; тәжірибе арқылы 2, 4, 6, 8, 10 заттың жартысын табу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  20 көлемінде 2-ден топтап тура және кері санайды.  2, 4, 6, 8, 10 затты тең бөліп, жартысын табады. 1-тапсырма Бишілерді екі-екіден топтап санаңыз және санын жазыңыз. Екі-екіден топтап кері санап көріңіз. Дескриптор: Білім алушы - екі-екіден топтап тура санайды және санды жазады; - екі-екіден топтап кері санайды. 2-тапсырма Алмаларды санаңыз және санын жазыңыз. Ыдысқа алмалардың жартысының суретін салыңыз және санын жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - алмаларды санап, санын цифрмен жазады; - санның жартысын анықтап, суретін салады және цифрмен жазады. 50 51 Бөлімше 4.3 «Тізбектер» Оқу мақсаты: 1.4.3.1** 20-ға дейінгі сандар тізбегін/ ондықтармен 100-ге дейінгі сандар тізбегін құрастыру; 100 көлеміндегі сандар, суреттер, фигуралар, символдардан тұратын тізбектердің заңдылықтарын анықтау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы 100 көлеміндегі ондықтарды ретімен орналастырады. Тізбектердің заңдылығын анықтайды және жалғастырады. 1-тапсырма Ағаштар тізбегіндегі белгісіз сандарды тауып жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ондық сандардың орналасу заңдылығын анықтайды; - қатардағы белгісіз сандарды тауып жазады. 2-тапсырма Заңдылықты анықтап, суретті жалғастырып салыңыз. Дескриптор: Білім алушы - заңдылығын сақтай отырып, тізбекті жалғастырып салады. 51 52 Бөлімше 4.3 «Тізбектер» Оқу мақсаты: 1.4.3.2 Іс-әрекет және табиғат күйінің тізбектілігін анықтау, сандар, фигуралар, ойыншықтар, түрлі- түсті моншақтар т.б. тізбектерін құру және тізбектегі заңдылықтың бұзылуын табу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Табиғат күйінің тізбектілігін анықтайды.  Заттар тізбегінің орналасу ретін жалғастырады.  Тізбектегі заңдылықтың бұзылуын анықтайды. 1-тапсырма Табиғат құбылыстарының орындалу ретін анықтап, цифрлармен жазып көрсетіңіз. Дескриптор: Білім алушы - табиғат құбылысының ретін анықтайды және белгілейді. 2-тапсырма Жеміс-жидектердің тізбегін толықтырып салыңыз. Дескриптор: Білім алушы - тізбектің заңдылығын анықтайды және тиісті суретті салады. 52 53 3-тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Заңдылығы бұзылған суретті тауып, қоршаңыз. Дескриптор: Білім алушы - заңдылығы бұзылған суретті анықтайды және қоршайды. 53 54 Бөлімше 4.2 «Пікірлер» Оқу мақсаты: 1.4.2.2** Бірдей цифрлар мен фигуралардан тұратын басқатырғыш есептер, ребустар шешу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Басқатырғышты шешу жолдарын анықтайды және түсіндіреді. Тапсырма Бірдей фигуралардың орнына бірдей сандар қойылады. Фигуралардың орнына тиісті сандарды тауып жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - фигураның орнындағы сандарды анықтайды және шешу жолын түсіндіреді. 54 55 2С бөлім «Шамалар өлшемдері» 55 56 Бөлімше 3.1 «Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі» Оқу мақсаты: 1.3.1.3 Геометриялық фигуралардың (үшбұрыш, шаршы, тіктөртбұрыш) қабырғаларын өлшеу және салыстыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы Геометриялық фигураның қабырғаларының ұзындығын өлшейді және салыстырады. Тапсырма Қай жол қысқа? Сызғыштың көмегімен жолдардың ұзындығын өлшеңіз және нәтижесін жазыңыз. Оларды салыстыра отырып, ең қысқа жолды табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - үшбұрыштың қабырғаларының ұзындықтарын өлшейді және нәтижесін жазады; - нәтижелерін салыстырады және ең қысқа жолды анықтайды. 56 57 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.1 Ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық)/уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық, масса, көлем (сыйымдылық)/шамаларын ажыратады және өлшеу құралдарын анықтайды.  Шамалардың өлшем бірліктерін ажыратады. Тапсырма Суреттерді тиісті өлшеу құралдарымен шамаларының атауын жазыңыз. сәйкестендіріп сызыңыз және  Өлшем бірліктерін жазыңыз. - - - Ұзындық өлшем бірліктері: _________________ Масса өлшем бірлігі: _________________ Сыйымдылық өлшем бірлігі: ______________ Дескриптор: Білім алушы - суреттерді өлшеу құралдарымен дұрыс сәйкестендіреді және шамаларды жазады; - ұзындық өлшем бірліктерін дұрыс жазады; - масса өлшем бірлігін дұрыс жазады; - сыйымдылық өлшем бірлігін дұрыс жазады. 57 58 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.2** Өлшем бірліктерді (см, дм/ кг/л) қолданып өлшеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы Ұзындықты өлшейді және нәтижесін тиісті өлшем бірлігімен жазады. Заттың салмағын (массасын) анықтайды. Сұйықтықтың көлемін анықтайды және нәтижесін сәйкес өлшем бірлігімен жазады. 1-тапсырма Сынық сызықтың ұзындығын өлшеңіз және нәтижесін тиісті өлшем бірлігімен жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - әр кесіндінің ұзындығын анықтайды; - сынық сызықтың ұзындығын табады және сәйкес өлшем бірлігімен жазады. 2-тапсырма Сурет бойынша асқабақтың массасын анықтаңыз. Өрнек құрастырып жазыңыз және мәнін есептеңіз. Дескриптор: Білім алушы - сурет бойынша өрнек құрастырып, мәнін табады және сәйкес өлшем бірлігін жазады. 58 59 3-тапсырма Шәйнекте үш литр су бар. Шәйнектегі судың көлемін анықтау үшін неше ыдыс керек? Белгілеңіз. Дескриптор: Білім алушы - шәйнектің сыйымдылығына сәйкес ыдыстардың санын анықтайды және белгілейді. 59 60 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.3** Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық, масса, көлемнің өлшем бірліктерін салыстырады.  Атаулы сандармен амалдар орындайды. 1-тапсырма Салыстырыңыз: Дескриптор: Білім алушы - массаны салыстырады және салыстыру таңбасын қояды; - ұзындықты салыстырады және салыстыру таңбасын қояды; - сыйымдылықты салыстырады және салыстыру таңбасын қояды. 2-тапсырма Есептеңіз. 13 cм + 6 см 9 кг - 5 кг 3л + 5 л Дескриптор: Білім алушы - атаулы сандармен қосу амалын орындайды; - атаулы сандармен азайту амалын орындайды; - жауабына тиісті өлшем бірліктерін жазады. 60 61 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.4 Ұзындық өлшем бірліктерін (см, дм) олардың арақатысына сүйеніп түрлендіру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық өлшем бірліктерін түрлендіреді. Тапсырма Ұзындық өлшем бірліктерін түрлендіріп жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ұзындық өлшемінің кіші бірлігін үлкен бірлікпен жазып көрсетеді; - ұзындық өлшемінің үлкен бірлігін кіші бірлікпен жазып көрсетеді. 61 62 62 63 3-тоқсан 3А бөлім «Сандармен амалдар орындау» 63 64 Бөлімше 1.1 «Натурал сандар және 0 саны. Бөлшектер» Оқу мақсаты: 1.1.1.2** Бір таңбалы сандарды/ 11-ден 20-ға дейінгі сандарды салыстыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  20 көлеміндегі біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады. Тапсырма Сандарды салыстырыңыз. Сұрақ белгісінің орнына >, <, таңбаларының тиістісін қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - біртаңбалы және екітаңбалы сандарды салыстырады. 64 65 Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл» Оқу мақсаты: 1.5.2.2 ** «+», «-», «», «≠», «>», «<�» таңбаларын қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Өрнектерді жазу мен салыстыруда «+», «-», «», «>», «<�» таңбаларын орынды қолданады. Тапсырма Бос торкөздің орнына >, <, , +, – таңбаларының тиістісін жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - айырманың мәнін табады және берілген санмен салыстыра отырып, тиісті таңбаны қояды; - қосындының мәнін табады және берілген санмен салыстыра отырып, тиісті таңбаны қояды; - берілген сандар мен салыстыру таңбасын қарастыра отырып, тиісті амал таңбаларын жазады. 65 66 Бөлімше 1.2. «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.2.1.6 Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектерде арифметикалық амалдардың орындалу тәртібін анықтау, олардың мәнін табу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Екі амалды жақшалы және жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтайды және мәнін табады. Тапсырма Берілген өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін анықтаңыз. Көк дөңгелекшенің ішіне амалдардың орындалу ретін жазып көрсетіңіз. Өрнектердің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - екі амалды жақшалы өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін жазып көрсетеді; - екі амалды жақшасыз өрнектердегі амалдардың орындалу тәртібін жазып көрсетеді; - екі амалды жақшалы өрнектердің мәнін табады; - екі амалды жақшасыз өрнектердің мәнін табады. 66 67 Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.1.2.2 Қосу және азайту - өзара кері амалдар екенін түсіну, қосу және азайту амалдары компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланысты анықтау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосудың орын ауыстырымдылық қасиетінің негізінде өрнек құрастырады.  Компоненттерінің байланысы негізінде қосуға кері амалдар орындайды. 1-тапсырма Сурет бойынша қосу амалына өрнек жазыңыз және оған кері өрнек құрастырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - сурет бойынша қосынды құрастырады және мәнін табады; - қосудың орын ауыстырымдылық қасиетінің негізінде кері өрнек құрастырады. 67 68 2-тапсырма Cуреттегі фигураларды санаңыз. Берілген өрнектің мәнін табыңыз. Суретті пайдаланып, берілген өрнекке кері өрнектер құрастырып жазыңыз. 10 + 6 16 – – Дескриптор: Білім алушы - қосындының мәнін дұрыс табады; - қосу және азайту амалдарының компоненттері мен нәтижелері арасындағы байланыс бойынша айырмалар жазады және мәнін табады. 68 69 Бөлімше 1.2 «Сандармен амалдарды орындау» Оқу мақсаты: 1.1.2.3 Қосудың ауыстырымдылық қасиетін; 0 және 1-дің қасиетін қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосудың орын ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, өрнектің мәнін шығарады.  Есептеуде 0 және 1 сандарының қасиеттерін пайдаланады. 1-тапсырма Әр қолғаптың сыңарын тауып, байланыстырып сызыңыз. Қосудың ауыстырымдылық қасиетін қолданып, өрнек жазыңыз. Өрнектің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қолғаптардың сыңарын тауып, қосудың ауыстырымдылық қасиетін пайдаланып, өрнек құрастырып жазады; - өрнектердің мәнін дұрыс табады. 2-тапсырма Өрнектердің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - санға 0-ді қосу/ азайтуды дұрыс орындайды. - санға 1-ді қосу/ азайтуды дұрыс орындайды. 69 70 70 71 3В бөлім «Шамалар.Уақытты бағдарлау» 71 72 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.5 Циферблат бойынша уақытты анықтау: сағат /уақытты бағдарлау: минут, сағат, күн, апта, ай. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Циферблат бойынша уақытты анықтайды.  Уақыт өлшем бірліктерін (минут, сағат, күн, апта, ай) ажыратады. 1-тапсырма Сағат қанша болды? Циферблаттағы көрсетілген уақытты жазыңыз. ____________ ____________ Дескриптор: Білім алушы - минуттық тіл толық сағатты көрсетіп тұрған уақытты анықтайды және жазады; - минуттық тіл жарты сағатты көрсетіп тұрған уақытты анықтайды және жазады. 2-тапсырма Күнтізбеде белгіленген уақытқа сәйкес өлшем бірліктерін анықтап, байланыстырып сызыңыз. Дескриптор: Білім алушы - уақыт өлшем бірліктерін күнтізбедегі белгіленген аралықпен дұрыс сәйкестендіреді. 72 73 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.1* Уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы Уақыт өлшемдерінің арақатынасын анықтайды. Уақытты өлшеу бірліктері мен құралдарын ажыратады және өлшемдер жасайды. 1-тапсырма Нүктелердің орнына тиісті шаманы жазыңыз. 1 сағ. ... минут 1 ай ... күн 1 жыл ... ай 7 күн ... апта Дескриптор: Білім алушы -уақыт өлшем бірліктерін ажыратады; -нүктенің орнына тиісті санды жазады. 2-тапсырма Төменде берілген уақыт өлшем бірліктерін өлшеу құралдарымен сәйкестендіріңіз. КҮН ЖЫЛ САҒАТ МИНУТ АПТА Күнтізбеден бүгінгі күнді белгілеңіз және атаңыз. Дескриптор: Білім алушы - сағатпен өлшенетін өлшем бірліктерін анықтайды; - күнтізбемен өлшенетін өлшем бірліктерін анықтайды; - күнтізбеден аталған уақытты белгілеп көрсетеді. 73 74 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: Ойлау дағдыларының деңгейі: 1.1.3.2* Өлшем бірліктерді (сағ.) қолданып өлшеу. Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Уақыт аралығын «сағат» өлшем бірлігімен өлшейді. Тапсырма Циферблатқа қарап, қанша сағат өткенін анықтаңыз және жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - циферблатта көрсетілген уақытты анықтайды; - сағат моделін пайдаланып,көрсетілген уақыт аралығын есептейді және жазады. 74 75 3С бөлім «Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» 75 76 Бөлімше 2.2 «Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» Оқу мақсаты: 1.2.2.1 Теңдік және теңсіздікті, теңдеуді, тура және тура емес теңдік пен теңсіздікті айыра білу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Теңдік,теңсіздік және теңдеуді ажыратады.  Тура және тура емес теңдіктерді анықтайды. 1-тапсырма Өрнектерді берілген ұғымдармен сәйкестендіріңіз. Дескриптор: Білім алушы - теңдікті анықтайды және тиісті ұғыммен сәйкестендіреді; - теңсіздікті ажыратады және тиісті ұғыммен сәйкестендіреді; - теңдеуді анықтайды және тиісті ұғыммен сәйкестендіреді. 2-тапсырма Балбалаға теңдіктерді ажыратуға көмектесіңіз. 5 5 3 + 4 7 2 3 16 – 6 10 8 + 2 9 10 – 1 9 Тура теңдіктер Тура емес теңдіктер Дескриптор: Білім алушы - тура теңдіктерді анықтайды және тиісті бағанға жазады; - тура емес теңдіктерді анықтайды және тиісті бағанға жазады. 76 77 Бөлімше 2.2 «Теңдік және теңсіздік. Теңдеу» Оқу мақсаты: 1.2.2.2 Таңдау әдісімен және қосу мен азайту амалдарының байланысы негізінде теңдеулерді шешу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Теңдеуді таңдап алу тәсілін қолданып шешеді.  Теңдеуді қосу мен азайту амалдарының байланысына сүйеніп шешеді. 1-тапсырма Әріптің орнына сәйкес келетін тиісті санды тауып қоршаңыз. Дескриптор: Білім алушы - белгісіз қосылғышқа тең санды анықтайды; - белгісіз азайғышқа сәйкес санды табады; - белгісіз азайтқышқа сәйкес санды таңдап, қоршайды. 2-тапсырма Теңдеуді шешіңіз. Дескриптор: Білім алушы - сәйкес амалды орындай отырып, белгісіз азайғышты табады; - теңдеудің түбірін дұрыс табады; - теңдеуді тексереді; - теңдеу шешудің алгоритмін сақтап жазады. 77 78 Бөлімше 2.1 «Санды және әріпті өрнектер» Оқу мақсаты: 1.2.1.1 Санды және әріпті өрнектерді (қосынды, айырма)/ теңдік, теңсіздіктерді ажырату, құрастыру, жазу және оқу. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосынды және айырма түрінде берілген санды және әріпті өрнектер мен теңдіктерді ажыратады.  Қосу мен азайту амалдарына санды және әріпті өрнектер құрастырады, түрлі тәсілдермен оқиды. 1-тапсырма Аңдарға өз үйін табуға көмектесіңіз. Өрнектерді оқыңыз. Дескриптор: Білім алушы - санды өрнекті анықтайды және дұрыс оқиды; - әріпті өрнекті анықтайды және дұрыс оқиды; - теңдікті анықтайды және дұрыс оқиды. 78 79 2-тапсырма Жұптық жұмыс. Берілген деректерді қолданып, санды және әріпті өрнектер құрастырып жазыңыз. Жұпта бір-біріңізге екі түрлі тәсілмен оқып беріңіздер. Дескриптор: Білім алушы - санды өрнектер құрастырады; - әріпті өрнектер құрастырады; - өрнектерді екі түрлі тәсілмен оқиды. 79 80 Бөлімше 2.1 «Санды және әріпті өрнектер» Оқу мақсаты: 1.2.1.2 Әріптің берілген мәніндегі бір амалды әріпті өрнектің мәнін табу. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Бағалау критерийі: Білім алушы  Берілген мәні бар бір амалды әріпті өрнектің мәнін табады. Тапсырма х═ 20 деп алып, балақайдың қолындағы өрнектердің мәнін табыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қосындының мәнін дұрыс шығарады; - айырманың мәнін дұрыс шығарады. 80 81 Бөлімше 2.1 «Санды және әріпті өрнектер» Оқу мақсаты: 1.2.1.3 Қосу мен азайту арасындағы байланыстар негізінде теңдік құру үшін әріпті өрнектер түрінде көрсету және қолдану: а +b c, c -a b, c -b a. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосу мен азайту амалдарының арасындағы байланыс негізінде әріпті өрнектерден басқа өрнектер құрастырады. Тапсырма m +n k өрнегіне өзара кері өрнектер құрастырып жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - қосу мен азайту амалдарының өзара байланысы негізінде берілген өрнекке екі кері әріпті өрнек жазады. 81 82 Бөлімше 2.1 «Санды және әріпті өрнектер» Оқу мақсаты: 1.2.1.4 Санға 0-ді қосу және азайту жағдайларын әріпті өрнек түрінде көрсету: a+0a; a-0a. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Санға 0-ді қосу және азайту жағдайларын әріпті өрнек түрінде көрсетеді. Тапсырма Берілген өрнектерге мұқият қараңыз.Не байқадыңыз? Бұлар 0 санының қандай қасиетін білдіреді? Берілген санды өрнектерге сүйеніп 0 санының қасиетін әріпті өрнек түрінде жазыңыз. 7 + 0 7 12 – 0 12 0 + 8 8 Дескриптор: Білім алушы - санға 0-ді қосуды әріпті өрнекпен көрсетіп жазады; - саннан 0-ді азайтуды әріпті өрнекпен көрсетіп жазады. 82 83 Бөлімше 2.1 «Санды және әріпті өрнектер» Оқу мақсаты: Ойлау дағдыларының деңгейі: 1.2.1.5 Жақшасыз әріпті, санды өрнектерді салыстыру. Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Жақшасыз берілген әріпті өрнектерді салыстырады. және санды Тапсырма Өрнектерді салыстырыңыз. Бос торкөзге салыстыру таңбасын қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - жақшасыз берілген санды өрнектерді дұрыс салыстырады; - жақшасыз берілген әріпті өрнектерді дұрыс салыстырады; - салыстыру таңбаларын дұрыс қояды. 83 84 Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл» Оқу мақсаты: 1.5.2.2 «+», «-», «», «≠», «>», «<�» таңбаларын/ цифрларды, (�) белгісіз сан символын пайдалану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Тапсырмаға сәйкес «+», «-», «», «≠», «>», «<�» таңбаларын дұрыс пайдаланады.  Цифрлар мен (�) белгісіз сан символын пайдаланып, өрнек құрастырады. 1-тапсырма Салыстырыңыз. >, <, таңбаларының тиістісін қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - «» таңбасын тиісті орнына қояды; - «>», «<�» таңбаларын тиісті орындарына қояды. 2-тапсырма ( ) белгісіз сан символын пайдаланып, сурет бойынша теңдік құрастырып жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ( ) белгісіз сан символын пайдаланып, сурет бойынша қосу амалына теңдік құрастырады; - ( ) белгісіз сан символын пайдаланып, сурет бойынша азайту амалына теңдік құрастырады. 84 85 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.1 Есепті сызба, сурет, қысқаша жазба түрінде модельдеу; есепті шешу үшін тірек сұлбаны таңдау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Есептің моделін сурет/ сызба немесе қысқаша жазба түрінде көрсетеді.  Есепке сәйкес тірек сызбаны таңдайды. 1-тапсырма Есептің шартын сурет/сызба немесе қысқаша жазба түрінде көрсетіңіз. Алмастың 10 ойыншық машинасы және 4 қонжығы бар. Алмастың барлығы неше ойыншығы бар? Дескриптор: Білім алушы - есептің қысқаша шартын жазуда тірек сөздерді/сурет немесе сызба қолданады; - есептің сұрағын жазады немесе сурет/сызбамен көрсетеді. 2-тапсырма Есепті түсініп оқыңыз. Есепке сәйкес сызбаны анықтаңыз және белгілеңіз. Дескриптор: Білім алушы - есепке сәйкес сызбаны дұрыс анықтайды және белгілейді. 85 86 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.3** Қосынды және қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосындыны/ қалдықты табуға берілген есептерді шығарады. Тапсырма Сызбаны толықтырып, есепті шығарыңыз. Қорапта 10 ойыншық бар еді. Оның 7-еуін жаңа жылдық шыршаға ілді. Қорапта неше ойыншық қалды? Дескриптор: Білім алушы - берілген есептің деректерін талдай отырып , сызбаны дұрыс толықтырады; - есептің шешуін санды өрнек түрінде дұрыс жазады; - есептің шешуін дұрыс табады; - есептің жауабын толық жазады. 86 87 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.4 Санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Санды бірнеше бірлікке арттыруға/кемітуге/айырмалық салыстыруға берілген есептерді шығарады.  Кері есеп құрастырады және шығарады. Тапсырма Есепті шығарыңыз. Берілген есепке кері есеп құрастырыңыз және шығарыңыз. Наурыз мерекесінде 50 бала ән айтты және одан 20-сы артық бала би биледі. Наурыз мерекесінде неше бала би биледі? Дескриптор: Білім алушы - есептің шешімін табу үшін амалды дұрыс таңдайды; - өрнектің мәнін табады және сәйкес атауларын жазады; - есептің жауабын толық жазады; - берілген есепке кері есеп құрастырып, шығарады. 87 88 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.5 Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табуға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы Қосу мен азайтудың белгісіз компоненттерін табуға берілген есептердің шешімін анықтайды. Кері есептер құрастырады және шығарады. 1-тапсырма Есептің шешуін тауып, сәйкестендіріңіз. Сөреде бірнеше кітап тұр еді. Оған 4 кітап әкеліп қойғаннан кейін, сөреде барлығы 10 кітап болды. Сөреде неше кітап тұрған еді? Жауабы: Дескриптор: Білім алушы - есептің шешуі болатын өрнекті анықтайды; - өрнектің мәнін табады; - есептің жауабын жазады. 88 89 2-тапсырма Жоғарыда берілген деректерге сүйеніп, есептің шартын толықтырыңыз және есепті шығарыңыз. Сөреде кітап тұр еді. Оған бірнеше кітап әкеліп қойғаннан кейін, сөреде барлығы кітап болды. Сөреге неше кітап әкеліп қойды? Дескриптор: Білім алушы - есептің шартын толықтырады; - кері есептің шешуін өрнек түрінде жазады; - есептің жауабын жазады. 89 90 90 91 4-тоқсан 4А бөлім «Күнделікті өмірдегі есептеулер» 91 92 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.6 1 тг, 2 тг, 5 тг,10 тг, 20 теңгелік монеталармен түрліше төлем жасау. Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі: Бағалау критерийі: Білім алушы  Монеталар мен олардың тобын салыстырады.  1тг, 2тг, 5тг, 10тг, 20 теңгелік монеталарды қолданып, қажетті соманы жинақтайды. 1-тапсырма Берілген монеталардың құнын салыстырыңыз. >, <, таңбаларының тиістісін қойыңыз. Дескриптор: Білім алушы - екі монетаның құнын салыстырады; - бірнеше монеталар жиынтығының құнын салыстырады; - >, <, таңбаларын дұрыс қолданады. 2-тапсырма Берілген соманы 1 тг, 2 тг, 5 тг, 10 тг, 20 теңгелік монеталарды қолданып, әр түрлі тәсілмен жинаңыз. 21 тг 21 тг 21 тг Дескриптор: Білім алушы - құны әр түрлі монеталарды қолдана отырып, қажетті соманы түрлі тәсілмен жинақтайды. 92 93 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.2 Сандарды, заттарды, тауар бағаларын салыстыру кезінде қолданылатын ұғымдарды/ заттардың орналасуын, бағыттарын және арақашықтықтарын анықтайтын терминдерді пайдалану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Заттарды салыстыру барысында «оң жақ», «сол жақ», «жоғары», «төмен», «алыс», «жақын», «биік», «аласа», «астында», «үстінде» т.б арақатынастық ұғымдарды пайдаланады.  Тауар бағаларын салыстыру кезінде «арзан», «қымбат» терминдерін пайдаланады. 1-тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Заттардың орнын «оң жақ - сол жақ, жоғары-төмен, астында-үстінде, алда-артта, алыс-жақын» сөздерін қолдана отырып, сипаттаңыз. Дескриптор: Білім алушы - суреттегі заттарды орналасуы бойынша тиісті сөздермен сипаттайды; - суреттегі заттарды бағыты бойынша тиісті сөздермен сипаттайды. 93 94 2-тапсырма Ойыншықтарды бағасына қарай «қымбат» және «арзан» ұғымдарын қолданып, салыстырып айтыңыз. Дескриптор: Білім алушы - ойыншықтардың бағаларын «қымбат», «арзан», «...қарағанда қымбат/арзан» ұғымдарын қолдана отырып, салыстырады. 94 95 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.4 Санды бірнеше бірлікке арттыру, кеміту, айырмалық салыстыруға берілген есептерді талдау және шығару; кері есептер құрастыру және шығару. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Айырмалық салыстыруға берілген есептерді шығарады.  Кері есеп құрастырады және шығарады. Тапсырма Суретке мұқият қараңыз. Сұрақтарға жауап беріңіз. Есепті шығарыңыз. - - Қай сусын қымбат? Неше теңгеге қымбат? Берілген есепке кері есеп құрастырыңыз және шығарыңыз. Дескриптор: Білім алушы - заттардың бағасын салыстыра отырып, қанша қымбат екенін анықтайды; - есептің шешуін өрнек түрінде жазып көрсетеді; - кері есепке сәйкес қысқаша шартын жазады немесе сызбасын сызады; - есептің шешуін өрнек түрінде жазып, мәнін табады; - есептің жауабын толық жазады. 95 96 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.3 Қосынды және қалдықты табуға берілген есептерді талдау және шығару, кері есеп құрастыру және шығару. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосындыны немесе қалдықты табуға берілген есептерді шығарады.  Есепке кері есеп құрастырады және шығарады. 1-тапсырма Есептің қысқаша шартын жазыңыз және шығарыңыз. Дескриптор: Білім алушы - есептің қысқаша шартын құрады; - есептің шешуін жазады және мәнін табады; - есептің жауабын дұрыс жазады. 2-тапсырма Берілген есеп бойынша сызбаға сәйкес кері есеп құрастырыңыз. Сызбаны толықтырып, есепті шығарыңыз. Дескриптор: Білім алушы - кері есептің сызбасын толықтырады; - есептің шешуін өрнек түрінде жазады және мәнін дұрыс табады; - есептің жауабын толық жазады. 96 97 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.6 Қосу мен азайтуға берілген есептерге қатысты таңдаған амалдарын негіздеу, шығару әдісін түсіндіру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Қосу және азайтуға берілген есептерге таңдалған амалды негіздейді және есепті шығару тәсілін түсіндіреді.  Қосу және азайтуға берілген есептерді шығарады. 1-тапсырма Есепті қосу амалымен шығарылатындай етіп, тиісті сөзбен толықтырыңыз. Тиісті сөзді қоршап сызыңыз және шығару тәсілін түсіндіріңіз. Жазираның анасы 7 самса және одан 2-еуі (кем, артық) құймақ пісірді. Жазираның анасы неше құймақ пісірді? Дескриптор: Білім алушы - есепті шығаруға қатысты амалды таңдауға көмектесетін сөзді анықтайды; - есепті шығару тәсілін түсіндіреді. 2-тапсырма Есепті шығарыңыз. Мектеп оқушыларына арнап 9 футбол добын және одан 3-еуі кем баскетбол добын әкелді. Мектепке барлығы неше доп әкелінді? Дескриптор: Білім алушы - есептің қысқаша шартын жазады немесе сызбасын сызады; - есептің шешуін жазады және өрнектің мәнін табады; - есептің жауабын жазады. 97 98 98 99 4В бөлім «Жиындар. Логика элементтері» 99 100 Бөлімше 5.2 «Математикалық тіл» Оқу мақсаты: 1.5.2.5 Деректерді жинақтау, жүйелеу және толықтыру/ қолда бар құралдарды пайдаланып, кесте, диаграмма (пиктограмма, гистограмма) құрастыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Деректерді жинақтайды, жүйелейді және кесте құрастырады.  Берілген/жинақталған деректерден диаграмма, пиктограмма құрастырады. 1-тапсырма Жұптық жұмыс. Сыныптағы оқушыларға сұрақ қою арқылы спорттың қай түрін ұнататындығын анықтаңыздар. Футбол Жүзу Жеңіл атлетика Гимнастика Дескриптор: Білім алушы - берілген тапсырма бойынша деректер жинақтайды. 2-тапсырма Жинақталған деректер бойынша жұпта диаграмма құрастырыңыздар. Дескриптор: Білім алушы - алынған мәлімет негізінде диаграмма құрастырады. 100 101 Бөлімше 4.2 «Пікірлер» Оқу мақсаты: 1.4.2.1 Тұжырымдардың ақиқаттығын немесе ақиқат еместігін анықтау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Тұжырымдардың ақиқаттығын немесе жалған екенін анықтайды. Тапсырма Сурет бойынша айтылған ақиқат тұжырымдарды көк түспен, тұжырымдарды сары түспен бояңыз. жалған Дескриптор: Білім алушы - ақиқат тұжырымдарды көк түспен бояйды; - ақиқат емес тұжырымдарды сары түспен бояйды. 101 102 Бөлімше 4.2 «Пікірлер» Оқу мақсаты: 1.4.2.2**Сәйкестік пен ақиқаттықты анықтауға берілген қарапайым логикалық есептерді шығару. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Берілген тұжырымдамалардың ақиқаттығын анықтайды. Тапсырма Суреттер мен ақиқат тұжырымдамаларды сәйкестендіріңіз. Күшік торай мен мысықтың ортасында тұр. Жануарлардың ең үлкені – қарға. Торай күшіктің оң жағында тұр. Мысық сол жақ шетте тұр. Дескриптор: Білім алушы - суретке сәйкес ақиқат тұжырымдарды анықтайды. 102 103 Бөлімше 4.1 «Жиындар және олармен орындалатын амалдар» Оқу мақсаты: 1.4.1.2 Жиындарды элементтерінің белгілері (нысандардың түсі, пішіні, өлшемі, материалы, әрекеті) бойынша құру және жіктеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Анализ Бағалау критерийі: Білім алушы  Заттардың ортақ белгілерін анықтайды.  Ортақ белгілері бойынша жиын құрады немесе жіктейді. Тапсырма Торайға борщ жасауға, ал көжекке шырын дайындауға қажетті заттарды анықтап, тиісті ыдыспен байланыстырып сызыңыз. Әр жиынның ортақ атауын айтыңыз. Дескриптор: Білім алушы - жемістер жиынын құрастырады және атайды; - көкөністер жиынын құрастырады және атайды. 103 104 Бөлімше 4.1 «Жиындар және олармен орындалатын амалдар» Оқу мақсаты: 1.4.1.3 Жұп құру арқылы нысандар жиындарын салыстыру; тең жиындарды, бос жиындарды анықтау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Заттар жиынын жұп құрастыра отырып салыстырады.  Тең жиындарды және бос жиындарды анықтайды. 1-тапсырма Екі жиынның элементтерінен жұп құрастырыңыз. Оларды салыстырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - жиындардың элементтерін жұптайды; - >, <, таңбаларын қолданып, жиындарды салыстырады. 2-тапсырма Жиындардың элементтеріне мұқият қараңыз. Артық элементін алып тастау арқылы берілген жиындарды теңестіріңіз. Жиындарды атаңыз. Дескриптор: Білім алушы - жемістер жиынындағы артық элементті анықтайды; - жиындарды атайды. 104 105 Бөлімше 4.1 «Жиындар және олармен орындалатын амалдар» Оқу мақсаты: 1.4.1.1 Екі жиынның бірігуін және жиыннан оның бөлігін айырып алуды көрнекі түрде кескіндеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Екі жиынды біріктіруде және жиыннан бөлігін айырып алуда элементтерін нақты көрсетеді. 1-тапсырма Екі жиынның бірігуін бейнелеп көрсетіңіз. Дескриптор: Білім алушы - екі жиынның барлық элементтерінің бірігуін бейнелеп көрсетеді. 2-тапсырма Жиынның қалған бөлігін анықтап, бейнелеп көрсетіңіз. Дескриптор: Білім алушы - жиынның қалған элементтерін бейнелеп көрсетеді. 105 106 Бөлімше 4.4 «Заттардың комбинациялары» Оқу мақсаты: 1.4.4.1 Қоршаған ортадағы заттардан «екі-екіден» комбинациялар жиынын құрастыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Қолдану Бағалау критерийі: Тапсырма Білім алушы  Қоршаған ортадағы заттардан «екі-екіден» комбинациялар жиынын құрастырудың тәсілдерін анықтайды.  Комбинация нұсқаларының санын анықтайды. Гүлдерді «екі-екіден» жұптау арқылы неше гүл шоғын жасауға болады? Комбинациялар жиынын сәйкес нөмірлері арқылы жазыңыз. Дескриптор: Білім алушы - берілген заттармен құрылатын комбинацияның санын анықтайды. 106 107 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.1 Ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық)/уақыт шамаларын ажырату; оларды өлшеу үшін өлшемдер мен құралдарды таңдау, өлшемдер жүргізу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық)/уақыт шамаларын ажыратады.  Шамаларды өлшеу құралдарын анықтайды.  Шамалармен өлшемдер жүргізеді. 1-тапсырма Дұрыс емес өлшем бірлігін анықтапқоршаңыз. Ұзындық: см, л Масса: сағ, кг Көлем (сыйымдылық): кг, л Уақыт: см, сағ Дескриптор: Білім алушы - ұзындық/ масса/ көлем (сыйымдылық)/уақыт шамалары қатарындағы артық шаманыанықтайды. 2-тапсырма Ертегі кейіпкерлеріне дүкеннен өлшеу құралдарын сатып алуға көмектесіңіз. Дескриптор: Білім алушы - шамаларды өлшеу құралдарын суретпен дұрыс сәйкестендіреді. 107 108 3-тапсырма Берілген фигураның әр қабырғасының ұзындығын өлшеңіз. Дескриптор: Білім алушы - фигураның әр қабырғасының ұзындығын анықтайды; - өлшеу нәтижесін тиісті шамамен жазады. 108 109 Бөлімше 1.3 «Шамалар және олардың өлшем бірліктері» Оқу мақсаты: 1.1.3.3 Шамалар мәндерін: ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ) өлшем бірліктерін салыстыру және амалдар орындау. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Ұзындық (см, дм)/ масса (кг)/ көлем (сыйымдылық) (л)/ уақыт (сағ) өлшем бірліктерін салыстырады.  Атаулы сандармен қосу және азайту амалдарын орындайды және нәтижесін тиісті шамамен жазады. 1-тапсырма Салыстырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - сыйымдылықты салыстырады және салыстыру таңбасын қояды; - массаны салыстырады және салыстыру таңбасын қояды; - ұзындықты салыстырады және салыстыру таңбасын қояды. 109 110 2-тапсырма Өрнектердің мәнін табыңыз. 20 cм – 10 см – 3 см 12 кг +2 кг – 1кг 7 сағ + 2 сағ – 5 сағ 16 л – 1 л + 3 л Дескриптор: Білім алушы - ұзындық өлшем бірліктерімен амалдар орындайды және мәнін жазады; - уақыт өлшем бірліктерімен амалдар орындайды және мәнін жазады; - масса өлшем бірліктерімен амалдар орындайды және мәнін жазады; - сыйымдылық өлшем бірліктерімен амалдар орындайды және мәнін жазады. 110 111 4С бөлім «Нысандардың орналасуы және бағыты 111 112 Бөлімше 3.1 «Геометриялық фигуралар және олардың жіктелуі» Оқу мақсаты: 1.3.1.2 Жазық фигураларды (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) және кеңістік фигураларды (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) тану және қоршаған ортадағы заттармен сәйкестендіру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Жазық (үшбұрыш, дөңгелек, шаршы, тіктөртбұрыш) фигураларды және кеңістік (куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, тікбұрышты параллелепипед) денелерін ажыратады.  Геометриялық фигуралар мен қоршаған ортадағы заттардың пішініне ұқсастығын анықтайды. 1-тапсырма Суреттерді атауына бағытпен сәйкестендіріп сызыңыз. Дескриптор: Білім алушы -геометриялық фигураларды анықтайды; -геометриялық денелерді анықтайды. 112 113 2-тапсырма Кеңістік фигураларының атауын оқыңыз. Олардың тұсына қоршаған ортадағы ұқсас заттардың суретін салыңыз. Дескриптор: Білім алушы - кубқа ұқсас заттың суретін салады; - цилиндрге ұқсас заттың суретін салады; - конусқа ұқсас заттың суретін салады. 113 114 Бөлімше 3.2 «Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу» Оқу мақсаты: 1.3.2.1 Түзу, тұйықталған және тұйықталмаған және қисық, сынық сызықты жазықтықта/ қарапайым жазық геометриялық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) нүктелі қағазда кескіндеу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Жазықтыққа түзу, тұйықталған, тұйықталмаған және қисық, сынық сызықты кескіндейді.  Нүктелі қағазға қарапайым жазық фигураларды (үшбұрыш, төртбұрыш) кескіндейді. 1-тапсырма Берілген кестеге геометриялық фигуралар салыңыз. 114 115 2-тапсырма Нүктелі қағазға үшбұрыш және төртбұрыш салыңыз. Дескриптор: Білім алушы - түзуді салады; - қисық сызықты салады; - сынық сызықты салады; - тұйықталған қисық сызықты салады; - тұйықталмаған сынық сызықты салады. - нүктелі қағазға кез келген үшбұрыш салады; - нүктелі қағазға кез келген төртбұрыш салады. 115 116 Бөлімше 3.2 «Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу» Оқу мақсаты: 1.3.2.2 Берілген ұзындығы бойынша кесінді сызу. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Берілген өлшемі бойынша кесінді сызады. Тапсырма Ұзындығы 9 см кесінді сызыңыз. Дескриптор: Білім алушы - берілген ұзындығына сәйкес кесінді сызады; - кесіндінің ұзындығын жазады. 116 117 Бөлімше 3.2 «Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу» Оқу мақсаты: 1.3.2.3 Жазық фигуралардың модельдерінен және бөліктерінен композиция құрастыру. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Құрастырылған композициядағы жазық фигураларды анықтайды.  Жазық фигуралардан композиция құрастырады. 1-тапсырма Балапанды құрастыру үшін қолданылған фигураларды белгілеңіз. Дескриптор: Білім алушы - балапанды құрастыруда қолданылған фигураларды белгілейді. 2-тапсырма Алдыңғы тапсырмада берілген фигураларды пайдаланып, гүл құрастырыңыз. Дескриптор: Білім алушы - берілген фигуралардан аталған композицияны құрастырады. 117 118 Бөлімше 3.2 «Геометриялық фигураларды кескіндеу және салу» Оқу мақсаты: 1.3.2.4 Геометриялық фигуралар арасындағы негізгі қатынастарды анықтау (үлкен-кіші, жоғары- төмен, кең-тар, жуан-жіңішке, қалың-жұқа). Ойлау дағдыларының деңгейі: Білу және түсіну Бағалау критерийі: Білім алушы  Фигураларды пішініне, көлеміне қарай ажыратады.  Фигуралардың кеңістікте орналасуына қатысты қатынастарды анықтайды. 1-тапсырма Фигуралардың ең үлкенін сары түспен, ең кішісін қызыл түспен бояңыз. Дескриптор: Білім алушы - фигураларды көлемі бойынша ажыратады және қажетті түспен бояйды. 118 119 2-тапсырма Нұсқаулық бойынша аталған геометриялық фигураларды анықтаңыз және белгілеңіз. Шаршының: - оң жағындағы фигураны көк түспен; - сол жағындағы фигураны жасыл түспен; - жоғарғы жағындағы фигураны сары түспен; - төменгі жағындағы фигураны қызыл түспен белгілеңіз. Дескриптор: Білім алушы - орналасуы бойынша фигураларды анықтайды және сәйкес түспен белгілейді. 119 120 Бөлімше 5.1 «Есептер және математикалық модель» Оқу мақсаты: 1.5.1.2** Заттардың орналасуын, арақашықтығын, бағытын анықтайтын терминдерді қолдану. Ойлау дағдыларының деңгейі: Қолдану Бағалау критерийі: Білім алушы  Заттардың орнын «оң жақ-сол жақ, биік- аласа, ортасында» терминдерінің негізінде анықтайды. Тапсырма Пойыздың вагондарын қызыл вагон сары мен көк вагондардың арасында, ал көк вагон қызыл вагонның оң жағында орналасатындай етіп бояңыз. Вагонның ең биік мұржасын сары түспен, ал ең аласа мұржаны жасыл түспен бояңыз. Дескриптор: Білім алушы - сипаттауы бойынша вагондардың орнын дұрыс анықтайды және бояйды; - көлемі бойынша вагондардың мұржасын анықтайды және бояйды. 120 121 121 122 «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды. 010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй. e-mail: http://josparik.kz/. 122 123

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *