ҚМЖ Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 11 сынып

САБАҚ ЖОСПАРЛАРЫ

 

1-   бөлім. СТАРТАПАКСЕЛЕРАТОР

 

1-бөлім. Стартап акселератор

1-сабақ. 11-сынып

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Питчинг

Оқу мақсаттары

11.1.1.1.         Кәсіпкер(стартапер)үшінпитчингтіңмәніменмағынасын түсіну.

11.1.1.2.         Оқу-ойынжағдайындаөзидеяларыніскеасыруүшінпит- чинг дағдыларынқолдану.

Сабақтың мақсаты

     Кәсіпкер(стартапер)үшінпитчингтіңмәніменмағынасын түсінеді.

     Оқу-ойынжағдайындаөзидеяларыніскеасыруүшінпитчинг дағдыларынқолданады.

Бағалау критерийлері

     Шешендікөнершеберлігідегентүсініктібіледі.

     Оның өмірде және кәсіпкерлікте маңызды екендігін түсіндіре алады.

     «Питчинг»анықтамасынбереаладыжәнеоныңтүрлеріжөнінде айтып береалады.

     Тиімдіпитчқұрастыраалады.

Тілдік мақсаттар

Лексика және терминология: питч, Elevator Pitch, Idea Pitch, Funding Pitch.

Диалог құруға арналған сөз тіркесі:

Өзидеяларыныңпрезентациясынжасайбілгенмаңызды,себебі…. Питч — бұл ….

Табысқа жетуге … ықпал етеді.

Пичтқұрастырумаған…кезіндеқажетболуымүмкін. ElevatorPitch…үшінқажет.

Idea Pitch … үшін қажет. Funding Pitch … үшінқажет.

Меніңпитчімтабыстыболуыүшінмен…жасайаламын. Питчкедайындалукезіндемаған…естесақтауқажет.

Құндылықтарға баулу

«Рухани жаңғыру» және «Мәңгілік ел» ұлттық идеясына негізделген құндылықтар: қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкер- шілік; ұлттық сана; прагматизм; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық;ашықтық;өмірбойыбілімалу;бәсекелікқабілет.

Сабақ барысында оқушылар бір-бірін тыңдап, басқаоқушылардың пікірінқұрметтеуге,өзбетіншеқорытындыжасауға,алғанбілімін өзіндікақиқатпенбайланыстыруғаүйренеді.

Пәнаралық байланыстар

Әдебиет: өз пікірін жеткізе білу. Өзін-өзі тану: өзара сыйластық, ли- дерлік қасиеттер және т.б. таныту.

АКТ қолдану

Интерактивті тақтаны және интернет ресурстарын пайдалану.

Алдыңғы тақырыптар

10-сыныпта өткен материал.

Сабақ кезеңдері

Сабақ барысы

Ресурстар

Сабақтың басталуы

Мұғалім оқушылармен сәлемдесіп, оларды оқу жылының басталуымен құт- тықтап,осыжәнекелесітоқсандардаолардыңоқустартапакселераторынан өтетінінтүсіндіреді,бұлстартапакселераторшеңберіндеоларөздерініңжоба- сынжасап,оныжүзегеасырыпкөреді.

 

Содан кейін мұғалім алғашқы сабақта оқушылар питчингтің не екенін біліп, питчмысалдарынкөреалады.Келесісабақтаоқушыларсыныпалдындаөз питчтерінұсынуытиіс.Сосыноларжобакөшбасшыларыболатынжеңімпаз- дардыанықтапжәнебизнес-идеяменбірлесіпжұмысістейтінпікірлестердіөз сыныптастарыарасынантаңдайалады.

 

5 минут

Оқушылармұғалімменбірге«шешендікшеберліктіңмаңызы»блогыноқиды. Содан кейін шешендік шеберліктің және табысқа жету үшін өзіне деген сенімділіктіңмаңызынталқылайды.Өзмүмкіндіктерінесенужәнеөзінжәнеөз идеяларынкеңаудиторияғаұсынабілу—бұлмектепоқушыларыныңкәсіпкер ретіндеқалыптасужолындағыалғашқықадамдары.

Мұғалімоқушыларғакелесіэксперименттуралықосымшаайтыпбереді. Келесіэкспериментөзқабілетінедегенсенімніңтәжірибелікмәнінкөрсетеді. Америкалықинституттардыңбіріндекелесідейтәжірибежүргізілген:институт базасындаоқушыларменоқытушыларарасынанкездейсоқтүрдеіріктелген топалынды.Соныменқатар,оқытушыларғаолардыңштаттағыеңүздік, сондай-ақосытоптыңоқушыларідеүздікекенінхабарлайды.Біржылдан кейінбітіруемтиханыоқушылардыңжоғарыбағасынкөрсетті,албастапқыда топтаүлгерушіжәнеарттақалғаноқушылардеболған.

 

Содан кейін мұғалім сұрақ қояды: «Эксперимент мәнін қалай түсіндіңіздер?»,

«Өзіңізүшінқандайқорытындыжасайаласыздар?»Оқушыларөзорындарын- даотырыпсұрақтарғажауапбереді.

Оқулық

5 минут

Оқушылар мұғаліммен бірге Брайан Трейси формуласын талдайды. Мұғалім қосымшаБрайанТрейсидегенкімекенінжәненегеолтабыспсихологиясы саласындағысарапшыболыпсаналатынынайтады.

 

БрайанТрейси—табыспсихологиясысаласындағыәлемдіксарапшы.Трейси қарапайымотбасындадүниегекелді.Жасөспірімшағындаолмектептітастап, әртүрліжұмыстыжасайтынжұмысшыболыпжұмысістейбастады.Сегізжыл бойыжершарынайналажүзіпжүргентеплоходтажұмысжасаған.Осыуақыт ішіндеТрейси80елдеболған.Оралғаннанкейінолбіркомпаниядасату жөніндегімаманболудышешті.Олөзмансабынқарапайым«сатушы»лауазы- мынанбастады,алекіжылданкейінкомпанияныңвице-президентіболды.Сол 25жасқакелгенкезінде—оныңжекетабысжүйесіқалыптасабастады.1981 жылыТрейси«ThePhoenixSeminar»семинарформатындаоқытужобасыніске қосады.1985жылыолмагнитофонкассеталарында«жетістіктерпсихология- сы»дегенжаңаатауыменпайдаболады.Бұлкурсабсолюттібестселлербола отырып,бүкіләлемгеатышықты.СоданберіТрейси60-қажуықкітапжазды, олардыңішінде«Келіссөздер»,«Мотивация»,«Жайлылықаймағынаншық»,

«Делегирлеужәнебасқару»кітаптарыбар.Оныңкітаптарыәлемніңондаған тілінеаударылды.

Оқулық

 

Табыспсихологиясытуралыжүздегеноқуаудиожәнебейнебағдарламаларын жазды.2010жылыолБрайанТрейсиуниверситетінқұрды,олонлайн-формат- такәсіпкерлерменсатубойыншаменеджерлердіоқытады.Жылсайын400-ге жуықкомпанияғакеңесбереді.

 

10 минут

Оқушылармұғалімменбірге«Кәсіпкерліктегішешендікөнер»және«Питч кезіндененіайтамыз?»блоктарыноқидыжәнепитчтіңәртүрлітүрлерімен танысады. Мұғалім питчтегі айырмашылықты көрсететін визуалды материалды алдыналадайындайаладынемесематериалдардыоқубарысындатақтаға (өздігіненнемесеоқушылардыңкөмегімен)кестенітолтыраалады.

Питчингдегеннеекендігінайтаотырып,мұғалімөзхабарынкелесіақпаратпен толықтыраалады.

Питч—бұлөзіңізді,командаңыздынежобаңыздықысқашапрезентациялау, алпитчинг—бұлпитчтыұсынумақсатындаұйымдастырылғаніс-шара,үдеріс. Сатусаласына«питчинг»терминібейсболданкелді.Қатысушылардыңкішігірім таныстырусериялары—питчингтернемесепитч-сессиялар—стартаперлер конкурстарыныңәдеттегіформатынаайналды.

 

Соныменқатар,жобаныңпрезентациясыбарE-mail-ментаратылғанхаттар питчингболыптабылады.Оданәрімұғалімоқушыларғаосындайпрезен- тациялардытаратукезіндеескерілуітиісбірнешеережелердіайтыпбере алады.

1.       Сізтапқанбарлыққорларбойыншахаттаратукерекемес.Бұлтүсініксіз болады және осы хаттарды алатындарға ұнамайды. Ол үшін пошта жәшігінде«Жасырынкөшірме»функциясыбар.

2.       «Қор қаражатпен демеушілік ете ме?». Қордың веб-сайтын оқыңыз, сипат- тамаменпортфельдікжобалардықараңыз.Егерқайырымдылыққызмет

қор қызметінің бағыттарының қатарында болмаса, «демеушілік етеді» деген сөзді жазбаңыз.

3. Хабартақырыбынқұрастырудыұмытпаңыз.

4.       «Жобаның түйіндемесі қосымшада, сұрақтарыңызға жауап береміз» депжазбаңыз.Өзжобаңыздыңқысқашасипаттамасынберіңіз,немен айналысатыныңыздың түсіндірмесін жасаңыз, сіздің жобаңыз қорға неге сайкелетінін(мысалы,портфельдікжобалардыңбірінеұқсаснемесеоны толықтырады)жәнет.б.түсіндіріңіз.

Оқулық, алдын ала дайындал- ған ватман қағаз немесе тақта, түрлі- түсті маркер- лер

10 минут

Оданәрімұғалім«Питчмысалы»блогынаауысады.Pillowz.kzстартапының питчіноқыпберіп,мұғалімоныоқушыларменталдаужасайалады.Стартаптың шешетінмәселесіпитчтекөрсетілдіме?Стартапнарығы(мәселеніңшешіміне мұқтажадамдаржәненегемұқтажекенінтүсіндіру)көрсетілдіме?Нарық көлемітуралықорытындыжасауғаболама?Стартаперлеросыидеяғақалай келгені туралы питч түсіндіре алды ма? Неге олардың мәселені шешу тәсілі алдыңғыларынақарағандажақсырақ?Оқушыларғапитчұнадыма?Питчинг- тіоқыпболғансоңоныңқұрылымыменмазмұнытуралыоқушыларқандай тұжырым жасайалды?

Оқулық

10 минут

Қорытындыдамұғалімсыныптытөрттопқабөліп,олардыңәрқайсынапитч құрудатәжірибежинайалатынтапсырмабереді:

1.       «Мәселе-шешім»схемасыбойыншапитчсценарийіүшінқысқашаоқиға жазу.

2.   Оқушыларөзпрезентациясынақосаалатынүшслайдтыойлаптабунемесе суретінсалу.

3.   Оқушыларөздерініңпитчтеріменбіргежүретінүшиллюстрациянысипаттау немесеинтернеттеніздептабу

4.       Өзжобасыныңидеясынбірсөйлемменсипаттау.Оқушыларосындай ұсыныстардыңүшнұсқасынұсынсын.Соданкейінсіз,олартабыстыма,нелік- тентабыстыболғаныноқушыларменталқылайаласыз.

Әр команда үшін алдын ала дайын- далған тап- сырмалары бар төрт қимақағаз

 

Сабақсоңындамұғалімүйдеорындауүшін1-тапсырманыбереді:«Сіздерге жазғаүйтапсырмасыберілгенеді—өзстартапжобаңызүшінидеяойлап табу.Өзжобаңызғаұзақтығы1минуттықElevatorPitchқұрастырыңыз».

 

Кері

Оқушылар өз біліктерін мақсатқа сәйкестендіреді:

 

байланыс

     Мен …қиналдым.

 

     Мен …түсінбедім.

 

     Мен … білдім,үйрендім.

Сараланған оқыту. Сіз оқушы- ларға қосымша қолдау көр- сетуді қалай жоспарлайсыз? Оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Бағалау

Қауіпсіздік ережесі

Материалды талқылау кезін- де оқушыларды бақылау.

Оқушылардың бәрі материалды білетінін, түсінетінін көрсете алуы керек, ал мотивация-

сы жоғары оқушылар дербес толық және дәйекті жауап береді, сондай-ақ материал- ды сараптау кезінде көп дәлел келтіреді. Оқушылардың білімін кеңейту мақсатында қосымша білім беру ресурстарын қолдану мүмкіндігін ұсынады. Нақтыбір

оқушыдан күтілетіннәтижеге бағытталған тапсырмалар- ды таңдау жүзеге асырылады. Оқушының жеке қасиеттерін ескереотырыпоқуматериалы

мен ресурстарын таңдауда жеке қолдау көрсетіледі (Гарднер бойынша алуан түрлі интеллек- ті теориясы). Дифференциация сабақтың кез келген кезеңінде уақытты тиімді пайдалануды ескере отырып қолданылуы мүмкін.

Сабақ барысында өзін-өзі бағалауды және өзара бағалауды ұйымдастыру. Оқушылар дескрипторлар бойынша бағалау жүргізеді. Мұғалім де бағалайды және кері байланыс жасайды.

 

Дескрипторлар:

     Шешендікөнердіңнеекенін біледі.

     Өмірдежәнекәсіпкерлікте оның неліктен маңызды екенін түсіндіреалады.

     «Питчингке» анықтама бере алады және оның түрлері туралы айтып береалады.

     Тиімдіпитчжасайалады.

Сабақ барысында оқушылардың қауіпсіздігін бақылау.

Оқушыларды тапсырма орындау барысында олардың денсаулығын сақтауға көмек болатын қарапайым шарттарға үйрету: Қол түзу, иық бірдей биіктікте болуы керек, ал иық буында-

ры үстелдің бетіне параллель болуы керек, арқасы орындыққа берік орнығуы керек. Оқушылар мен партаның арасындағы қашықтық 30-35 сантиметр болуы тиіс.

Рефлексия  Сабақтың мақсатына/оқу мақсаттарына жеттіңіз бе? Бүгін балалар не үйренді? Оқу аясы қандайболды?Сараланғаноқу болдыма?Уақыттытиімдіпай- даланаалдыңызба?Жоспарға қандайөзгерістержәненеліктен енгізілді?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1.   Негешешендікшеберлікдағдыларынмеңгерумаңызды?

2.   Кәсіпкерліктешешендікшеберлікдағдыларынқалайқолдануға болады?

3.   «Питч»дегенімізне?Олардыңәрқайсысыныңерекшеліктері неде?

 

 

 

 

1-бөлім. Стартап акселератор

2-сабақ. 11-сынып

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Питчинг

Оқу мақсаттары

11.1.1.1.            Кәсіпкер(стартапер)үшінпитчингмәніменмағынасын түсіну.

11.1.1.2.         Оқу-ойын жағдайларында өз идеяларын іске асыру үшін питчинг дағдыларынқолдану.

Сабақтың мақсаты

     Кәсіпкер(стартапер)үшінпитчингмәніменмағынасынтүсінеді.

     Оқу-ойын жағдайларында өз идеяларын іске асыру үшін питчинг дағдыларынқолданады.

Бағалау критерийлері

     Өзбетіншепитчингқұрастырып,сыныпқаұсынаалады.

Тілдік мақсаттар

Питч пен презентациялар құрастырып, сыныпқа ұсына алады.

Құндылықтарға баулу

«Рухани жаңғыру» және «Мәңгілік ел» ұлттық идеясына не- гізделген құндылықтар: қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік; ұлттық сана; прагматизм; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; ашықтық; өмір бойы білім алу; бәсекелік қабілет.

Сабақ барысында оқушылар бір-бірін тыңдап, басқа оқушылардың пікірін құрметтеуге, бір-біріне құрметпен қарауға, бір-біріне бірлес- кен іс-әрекетте көмектесуге үйренеді.

Пәнаралық байланыстар

Әдебиет: өз пікірін жеткізе білу. Өзін-өзі тану: өзара сыйластық, лидерлік қасиеттер және т.б. таныту.

АКТ қолдану

Бұл сабақта АКТ қолданылмайды.

Алдыңғы тақырыптар

Питчинг

Сабақ кезеңдері

Сабақ барысы

Ресурстар

Сабақтың басталуы

Мұғалім оқушылармен амандасады және бүгінгі сабақтың практикалық болатындығын, ал оқушылар өткен сабақта айтылған ойларын жинақтап, үй тапсырмасы ретінде берілген питчті ұсынуды практикалық тұрғыда орындай алатындығын түсіндіреді. Питч нәтижелері бойынша көшбасшылар анықталып, сосын олар бизнес-идеямен бірлесіп жұмыс істейтін пікірлестерді өз сыныптастары арасынан таңдай алады.

 

5 минут

ТаныстырылымалдындамұғалімоқушыларғаA4форматындағы парақтардыбереді,олароғанөзатын,жобаныңатауынжәнеөз бизнес-идеяңыздыңқысқашатезистімазмұнынжазады.Соны- мен қатар оқушылардың тақтаға өз парақшаларын жабыстыруға болатынскотчтыалдыналадайындапқойыңыз.

Оқушылар кезекпен тақтаға шығып үй тапсырмасы ретінде дайындаған1-минуттықпитчтерінұсынады.Әртаныстырылымнан кейінолардабірсұраққажауапберетін20секундуақытыбола- ды.Мұғалімсыныптастарыныңсұрағыбармадепсұрайды.Егер сұрақтарыжоқболса,ондаөзісұраққояды.

Мұғалім оқушыларға сұрақ қоя отырып, «краш-тест»техникасын пайдалансаболады,яғниоқушыларкелеңсізжағдайларғатап болғанда,өзидеясыныңболашағықандайболатынынтексеру үшінқойылатынкүтпегенсұрақтар.

Оқулық, А4 пішінді қағаз, скотч

 

Ондай сұрақтардың мысалы ретінде: «Сіздің өніміңіз пайдаланушыларға қажет екеніне сенімдісіз бе? Сіз өзіңіз сатып алармаедіңіз?Алдостарыңызше?»,«Өзөніміңіздіңпрототипін жасайаласызба?Оныжасауқаншауақыттыалады?Оныжасау үшін қажетті нәрселердің барлығы бар ма?», «Сіздің өніміңіз пайдаланушыларғашыныменқажетекенінқалайтексереала- сыз?», «Сондай өнімнің бар екенін өз пайдаланушыларыңызға қалайжеткізеаласыз?»жәнет.б.

 

25 минут

Оқушылардыңсыныптағысанынақараймұғалімөзқалауы бойыншапитчкеберілгенуақытпенсұрақтардыреттейала- ды.Оқушылардыңбарлығытаныстырылымжасамауымүмкін.

Оқушылар кімнің тақтаға шығып таныстырылым жасайтынын алдыналабілмесүшінмұғалімолардытізімменемес,кездейсоқ атынатапшақыруымүмкін.Соныменқатарәроқушығабелгілі- бірреттіксанберіп,кездейсоқсандаргенераторынпайдаланса болады.«Кездейсоқсандаргенераторын»интернетбраузерде онлайніздеуарқылытабуғаболады.Оғанминималды(1)санынан максималды сыныптағы оқушылар санына тең санды орнатуына болады.

А4 пішінді қағаз, маркерлер, скотч

10 минут

Әр оқушының таныстырылымына 2-3 минут уақыт кетеді.

 

Питчингаяқталғаннанкейінмұғалімдауысберудібастайды. Оқушылар тақтаға бірнеше адамнан шығып, оларға ең жақсы ұнаған жобаларға (өздерінікінен басқа) смайликтер (үшеуіне) қояды.Соданкейін,дауысберуаяқталғанкездемұғалімсмайлик- терсанынесептеп,сыныптағыоқушылардыңсанынабайланысты жеңімпаздарды,10оқушы—2жоба,20оқушы—5жобажәне т.б. таңдайалады.

 

Келесі сабақтарда оқушылар командалық топтарға (командада 4адамнан)бөлініп,осысабақтажеңіскежеткенжобаларменекі тоқсанбойыжұмысістейтінболады.

Оқулық, маркерлер

 

Егер уақыт қалса, мұғалім сабақтың қорытындысын шығарып, оқушылармен келесі сұрақтарды талқылай алады:

     Жеңімпаздарғапитчингтіңқандайдағдыларыжәрдемберді?

     Сыныптастардыңтаныстырылымындаоқушыларданеесте қалды?

     Неге?

     Питчингтіқұрастырудақандайқиындықтуды?

     ОлElevatorPitchқұрылымынасәйкескеледіме?

     Питчкезіндеартықнеайтылды?

     Айтылмайқалғанмаңыздызатбарма?

     Питчингтіұсынуғақатыстыұсыныстарескерілдіме?

     Оғанөзқаражатыңыздыинвестициялағыңызкелеме?

     Неліктен?

     Дайындыққақаншауақыткетті?Дайындықкезіндене ескерілмеген?

     Тағынеменжұмысжасаукерек?

     Оқушыларқандайқорытындыжасайалады?

 

Кері байланыс

Оқушылар өз біліктерін мақсатқа сәйкестендіреді:

     Мен …қиналдым.

     Мен…түсінбедім.

     Мен … білдім,үйрендім.

 

Сараланған оқыту. Сіз өз оқушыларыңызға қосымша қолдау көрсетуді қалай жоспар- лайсыз? Оқушылардың алдына қандай міндеттер қоясыз?

Бағалау

Қауіпсіздік ережесі

Материалды талқылау кезін- де оқушыларды бақылау.

Оқушылардың бәрі материалды білетінін, түсінетінін көрсете алуы керек, ал мотивациясы жоғары оқушылар дербес толық және дәйекті жауап береді, сондай-ақ материалды сараптау кезінде көп дәлел келтіреді. Оқушылардың білімін кеңейту мақсатында қосымша білім беру ресурста-

рын қолдану мүмкіндігін ұсынады. Нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижеге бағытталған тапсыр- маларды таңдау жүзеге асырыла- ды. Оқушының жеке қасиеттерін ескереотырыпоқуматериалымен ресурстарын таңдауда жеке қолдау көрсетіледі (Гарднер бойынша алуан түрлі интеллекті теория- сы).Дифференциациясабақтың

кез келген кезеңінде уақытты тиімді пайдалануды ескере отырып қолданылуы мүмкін.

Сабақта өзін-өзі бағалауды және өзара бағалауды ұйымдастырыңыз. Оқушылар дескрипторлар арқылы бағалайды.

Мұғалім де бағалайды және кері байланыс береді.

 

Дескрипторлар:

     Кәсіпкер (стартапер) үшінпитчингтіңмәнімен маңызын түсінеалады;

     Оқу-ойын жағдайында өз идеяларын іскеасыру

үшін питчинг дағдыларын қолдана алады.

Сабақ барысында оқушылардың қауіпсіздігін бақылау.

Оқушыларға тапсырмаларды орындау кезінде денсаулықты сақтауға көмектесетін қарапайым ережелерді үйрету: Қолдың түзу, иықтың бірдей биіктікте болуы және иық буындарының үстелдің беті- не параллель болуы, арқасы

орындыққа берік орнығуы керек. Оқушы пен үстел арасындағы қашықтық 30-35 сантиметр болуы керек.

Рефлексия  Сабақтың мақсатына/оқу мақсаттарынажеттіңізбе?Бүгін балаларнеүйренді?Оқуортасы қандай болды? Сараланғаноқыту

өттіма?Уақытұтымдыпайдаланыл- ды ма? Жоспарға қандай өзгерістер енгізілді жәненеге?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1.   Сөзсөйлеукезіндесіздеқандайқиындықтарпайдаболды? Неліктенқиындықтарболдыдепойлайсыз?

2.   Егерсізгеекіншімүмкіндікберілсе,сіздіңпитчтенені жақсартуға болареді?

3.   Неге жеңімпаз питчтер жеңіске жетті? Өзіңіз үшін қандай қорытындыжасадыңыз?Жеңіскежетуүшінпитчтерқандай болуыкерек?

 

 

 

 

1-бөлім. Стартап акселератор

3-сабақ. 11-сынып

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Команда құру және кәсіпкерлік қызметтегі командалардың рөлі

Оқу мақсаттары

11.1.2.1.         Командамүшелеріарасындарөлдердіанықтайды.

11.1.2.2.         Оқу-ойын жағдайларында командаға қажетті адамдарды тартуүшіншешендікшеберлікдағдыларынқолдану.

Сабақтың мақсаты

     Командамүшелеріарасындарөлдердібөлу.

     Оқу-ойынжағдайларындакомандағақажеттіадамдарды тарту үшін шешендік шеберлік дағдыларынқолдананады.

Бағалау критерийлері

   Дұрыс таңдалған стартап командасының маңыздылығы неде екенінбіледі.

   Команданы қалай дұрыс жинақтау керектігінтүсіндіре алады.

   Команданың жұмысын қалай тиімді ету керектігін түсіндіреалады.

   Стартапкомандасыменқарапайымкомпанияарасын-

дағы айырмашылықты түсінеді.

Тілдік мақсаттар

Лексика және терминология: стартаптың ең аз командасы, хакер, хипстер, хастлер, көшбасшы.

Диалог құру үшін сөз тіркестері:

Дұрыс команда — бұл … .

Команданы жинап, есте сақтау керек … .

Ең минималды стартап командасы — бұл … .

Ең минималды стартап командаға, әдетте, … кіреді Хакер … айналысады.

Хипстер … айналысады. Хастлер … айналысады.

Командатиімдіболуүшін…қажет. Көшбасшылық—бұл….

Стартап командасының компания командасынан айырмашылығы …

Құндылықтарға баулу

«Рухани жаңғыру» және «Мәңгілік ел» ұлттық идеясына не- гізделген құндылықтар: қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік; ұлттық сана; прагматизм; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; ашықтық; өмір бойы білім алу; бәсекелік қабілет.

Сабақ барысында оқушылар бір-бірін тыңдап, басқаоқушылардың пікірінқұрметтеуге,өзбетіншеқорытындыжасауға,алғанбілімін өз іскерлігімен байланыстыруға үйренеді. Олар өздерінің күшті және әлсіз жақтарын бөліп, бір-бірін толықтыра отырып, басқа адамдарменөзараәрекеттесудіүйренеді.

Пәнаралық байланыстар

Әдебиет: өз пікірін жеткізе білу. Өзін-өзі тану: өзара сыйластық, лидерлік қасиеттер және т.б. таныту.

АКТ қолдану

Интерактивті тақта мен интернет ресурстарды пайдалану.

Алдыңғы тақырыптар

Питчинг

Сабақ кезеңдері

Сабақ барысы

Ресурстар

Сабақтың басталуы

Мұғалім оқушылармен амандасады және осы сабақта олар өздерінің стартаптарын құрудың алғашқы қадамы оның команда- сын құрудан бастайтындарын түсіндіреді.

 

5 минут

Оқушылар мұғаліммен бірге «Табысқа жетудегі команданың маңызы»блогыноқиды.Бұлблоктаоқушыларкомандақұру— стартапты құрудағы маңызды қадам екенін түсінуі керек.Әрине, бұлміндетөтекүрделі.Көптегенықтималкомандаластар жұмыстанкетеді,өйткеніоларстартапидеясынасенбейді.

Стартаптың міндеті — оның идеясына сенетін және оны дамыта алатын, қиындықтарды жеңетін пікірлес адамдар табу.

Оқулықтар

 

Мұғалім оқушылардың назарына стартаптың басым бөлігі дұрысбизнес-команданыңжоқтығынанкүйрейтіндігіжөнінде

статистикалықмәліметтерұсынады.Кереметбизнес-жобаныбір адамғанажүзегеасыруғатырысқандаодандақорқынышты.

«Жалғыздыңүнішықпас»—бұлережебизнескедеқатысты. Стартап қарапайым ауыртпалықты жеңе алмайды, оған көзге көрінетін нәтижелержетіспейді.

 

Блоктыңсоңындамұғалімкелесідейсұраққояалады:«Неге, сіздіңпікіріңізше,бизнестекоманданыңболуымаңызды?». Оқушылармұныөзмысалдарындатүсіндіругетырысуыкерек.

 

10 минут

Оданәріоқушылармұғалімменбірге«Команданықалайжи- наукерек?»,«Командадакімболукерек?»,«Стартапқакімді тартукерек?»блоктарыноқиды.Бұлблоктамұғалімтабысты команда—бұладамдардыңрухыбойыншабір-бірінежақын адамдардан құралмайтындығын атап өтеді. Команданың әрбір қатысушысы ондағы өз рөлін түсінуі және нақты көрсетілген міндеттершеңберіншешуітиіс,мысалы,қаржыландыру,іске асыру,техникалыққамтамасызету,маркетинг,жылжытужәне т.б. мәселелері. Командада ағымдағы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімдіміндеттерменмақсаттардыбірдейтүсінумаңызды.

Оқулық

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 минут

Барлығында «Біз кімбіз және қайда барамыз?» деген бірыңғай және бір мағыналы түсінік болуы тиіс.

Тәуекел сақтықпен, оптимизм — пессимизммен, креатив — прагматикалықпен,жалқаулық—әкімшіліктікмүмкіндіктермен толықтырылуы тиіс. Мұндай әртүрлі командада алтын, орта, тепе-тең, қуатты шешімдер қалыптасады. Көшбасшының негізгі міндеті-байланыстырушы буын ретінде әрекет ету және шешім- дердішоғырландыру.

Алайда, осының барлығында топ мүшелері бір-бірін құрметтеуі, ортақидеяны«жұқтыруы»керекжәнеоныбөлісуікерек,ортақ құндылықтарға ие болуы керек, сайып келгенде мақсатты болуы керек.

 

Ыңғайлыболуүшінхакердің,хипстердіңжәнехастлердіңфунк- цияларын тақтаға жазуға болады (оқушылардың көмегімен неме- сеөзбетінше)немесеплакаттыалдыналадайындауғаболады.

 

 

Материалдыбекітуүшіноқушылар1-тапсырманыорындайды. Бұл оқушыларды стартап жұмысына қажетті минималды ко- манда—MVT(MinimumViableTeam)ұғымыментаныстырады. Оқушыларалғанбілімдерінқандайрөлгеөздерісәйкеске- летінін түсіну үшін қолданулары керек. Бұл оларға келесісабақта көмектеседі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық,

«3Н+сторителлер» қызметтері жазылған плакат

 

Оқулық

10 минут

Оқушылар мен оқытушы «Тиімді команданың мақсаттары» блогын оқиды. Оның алдында мұғалім келесі жұмысты орындай алады. Оқулықтағы ақпаратты оқудан бұрын ол оқушыларға сұрақ қояды: «Олардың пікірінше, қай команда тиімді болады?».

Олардың жауаптары тақтаға жазылады. Сабақтың соңында мұғалімоқушылардыңбілімініңқалайөзгергенінтексеруүшіносы сұраққа оралаалады.

 

Мұғалім оқушыларға команда құру туралы қосымша ақпарат бере алады.

 

Команда — бұл мақсатқа жетуде бір-бірін толықтыратын және өзара алмастыратын адамдардың шағын тобы. Команданы ұйымдастыру жағдайға және стратегиялық мақсаттарға ортақ көзқарасқа және өзара іс-қимылдың дұрыс жолға қойылған әрекеттеріне ие қатысушылардан құралады.

 

Команданың даму кезеңдерінің әрқайсысының мәнін си- нергия заңымен түсіндіруге болады, мұнда жалпы нәтиже жай қорытындылау арқылы ғана емес, сонымен қатар қызметкерлердің көптеген қасиеттерін қосу арқылы алына- ды. Қызметкерлердің кәсіби деңгейі, олардың біліктілігі мен ұтқырлығы неғұрлым жоғары болса, қорытынды нәтижеге қол

жеткізу процесінде өзара іс-қимыл мен комплементарлық деңгейі соғұрлым жоғары болады. Сондықтан қызметкерлерді командаға қосу қарапайым қосылудан гөрі жоғары нәтиже береді.

Оқулық, тақта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 минут

Шартты түрде, ол келесідей көрінеді:

 

1. Жұмыс тобы: 1 + 1 = 2. Жұмыс тобы қатысушылардың әрқайсысыныңкүш-жігерініңсомасынатеңнәтижегеқолжет- кізеді. Олар жалпы ақпаратты пайдаланады, идеялармен және тәжірибелерменалмасады,бірақтоптыңбасқамүшелерінің нәтижелеріне қарамастан, барлығы өз жұмыстары үшін жауап береді.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық

2. Ықтимал команда: 1 + 1 = 2. Бұл жұмыс тобын командаға айналдырудың алғашқы қадамы. Негізгішарттар:

қатысушылардың саны (6-12), нақты мақсаттар мен міндеттердің болуы, оларға қол жеткізудің бірлескен тәсілі.

 

3. Нақты команда: 1 + 1 = 3. Даму барысында топ мүшелері шешімдерінық,ашықболады,өзаракөмекпенқолдаубасымбо- лады, іс-әрекеттің тиімділігі артады. Оң нәтиже олардың топтағы өзараәрекеттесумысалдарыныңбасқатоптарғажәнетұтастай ұйымғаәсеріболуымүмкін.

 

4. Жоғарысапалыкоманда:1+1+1=9.Барлықкомандалар бірдейосыдеңгейге,яғниоларбарлықкүткенмежелерденасып, қоршағанортағажоғарыәсеретеалатындайдеңгейгежете бермейді.

Мұндай командаға мыналар тән:

   командалық жұмыс  істеу  дағдыларының                       жоғары деңгейі;

   көшбасшылықтыбөлу,рөлдердіауыстыру;

   энергетиканың жоғарыдеңгейі;

   өзережелеріменнормаларыбар;

   жекетұлғалықөсугежәнебір-бірініңжетістіктеріне қызығушылық.

 

Көбінесе адамдар белгісіз барлық нәрселерден қорқады. Сондықтан, командада болғаннан кейін олар бірден тиімді әрекет етпейді.Топмүшелерікомандақұруғадайындалуыкерек;олар неболыпжатқанынжәненегеекенінтүсінуікерек.Команда мүшелері ретінде олар бастамаға тікелей қатысады, бірақ қатысу белсенді болуыкерек.

Мұғалім оқушылармен «Командадағы ментордың рөлі» блогын оқиды. Оқушылар ментордың шын мәнінде стартаптың табысына елеулі әсер ете алатын команданың бесінші мүшесі екенін түсіну қажет.

 

Pillowz.kz тарихы стартап командасының кезең-кезеңімен кеңейтілуінжәнекомандамүшелеріорындайтынфункция- лардыбөлудікөрсетеді.Алғашқыкезеңдекомандағаөнімді әзірлеумен және жобаны дамытумен айналысатын хастлер мен хакер болуы жеткілікті (бұл жағдайда екі рөлді Асылбек өзіне біріктірді). Қалған барлық мамандар: өнім әзірлеуші, тестілеуші, өңдеушілер командада аутсорста жұмыс істейді (жобаның негізін қалаушыболмасада,жалақыалады).Егереңалғашқыкезеңде Асылбексатужәнеколл-орталықбөлімініңбасшысықызметін атқарса, қазір бұл сұрақтармен жалданған қызметкерлер ай- налысуда. Келесі кезеңде Асылбек өзі жоба жетекшісі болса тұра,қосаатқарғанмаркетологтыңжәнеSMM-ніңқызметін басқамамандарғабереді.Осылайша,командадахипстермен сторителлер пайда болады. Стартап неғұрлым дамыған сайын, ондаатқаратынқызметтеркөпболады,жәнеоныңкомандасы соғұрлым үлкен болады (алғашқы кезеңдерде барлық осы функ- циялардыбірадаморындайды).

 

Кері байланыс

Оқушылар өз біліктерін мақсатқа сәйкестендіреді:

     Мен …қиналдым.

     Мен…түсінбедім.

     Мен … білдім,үйрендім.

 

Сараланған оқыту. Сіз өз оқушыларыңызға қосымша қолдау көрсетуді қалай жоспар- лайсыз? Оқушылардың алдына қандай міндеттер қоясыз?

Бағалау

Қауіпсіздік ережесі

Материалды талқылау кезін- де оқушыларды бақылау.

Оқушылардың бәрі материалды білетінін, түсінетінін көрсете алуы керек, ал мотивациясы жоғары оқушылар дербес толық және дәйекті жауап береді, сондай-ақ материалды сараптау кезінде көп дәлел келтіреді. Оқушылардың білімін кеңейту мақсатында қосымша білім беру ресурста-

рын қолдану мүмкіндігін ұсынады. Нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижеге бағытталған тапсыр- маларды таңдау жүзеге асырыла- ды. Оқушының жеке қасиеттерін ескереотырыпоқуматериалымен ресурстарын таңдауда жеке қолдау көрсетіледі (Гарднер бойынша алуан түрлі интеллекті теория- сы).Дифференциациясабақтың

кез келген кезеңінде уақытты тиімді пайдалануды ескере отырып қолданылуы мүмкін.

Сабақта өзін-өзі бағалауды және өзара бағалауды ұйымдастырыңыз. Оқушылар дескрипторлар арқылы бағалайды.

Мұғалім де бағалайды және кері байланыс береді.

 

Дескрипторлар:

     Командамүшелеріарасын- да рөлдерді бөлеалады;

     Оқу-ойын жағдайында қажет адамдарды командаға тарту үшін ше- шендік өнер дағдыларын қолданаалады.

Сабақ барысында оқушылардың қауіпсіздігін бақылау.

Оқушыларға тапсырмаларды орындау кезінде денсаулықты сақтауға көмектесетін қарапайым ережелерді үйрету: Қолдың түзу, иықтың бірдей биіктікте болуы және иық буындарының үстелдің беті- не параллель болуы, арқасы орындыққа мықтап орнығуы маңызды.

Оқушыпенүстеларасындағы қашықтық30-35сантиметр болуыкерек.

 

 

 

 

 

Рефлексия Сабақтың мақсатына/ оқу мақсаттарына қол жеткіздіма?

Бүгін балалар не үйренді? Оқу ортасықандайболды?Сараланған оқытуөттіма?Уақытұтымдыпай- даланылдыма?Жоспарғақандай өзгерістеренгізілдіжәненеге?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1. Неге«дұрыс»команданыңболуыбизнестіңтабыстыболуыүшін маңызды?

2.    Тиімдікоманданытаңдаудыңқандайережелерінбілесіз?

3.    Стартапкомандасындакімболуыкерек?

4.   Стартаптатөртрөлдіңбірінойнайтынадамдарқандай қасиеттергеиеболуыкерек?

5.    Стартаптаментордыңрөлінеде?Олнеүшінқажет?

 

 

 

1-бөлім. Стартап акселератор

4-сабақ. 11-сынып

Қатысқандар саны: Қатыспағандар саны:

Сабақтың тақырыбы

Команда құру және кәсіпкерлік қызметтегі командалар рөлі

Оқу мақсаттары

11.1.2.1.         Командамүшелеріарасындағырөлдердіанықтайды.

11.1.2.2.         Оқу-ойын жағдайында командаға қажетті адамдарды тартуүшіншешендікөнердағдыларынқолданады

Сабақтың мақсаты

     Командамүшелеріарасындағырөлдердіанықтайды.

     Оқу-ойын жағдайында командаға қажетті адамдарды тарту үшіншешендікөнердағдыларынқолданады.

Бағалау критерийлері

     Командаларға бөлінеалады.

     Өзкомандасынқалайқалыптастырудытүсінеді.

Тілдік мақсаттар

Лексика және терминология: стартаптың шағын командасы, хакер,

хипстер, хастлер, көшбасшы.

Диалог құру үшін сөз тіркестері:

Тиімді команда — бұл … .

Команданы жинап, есте сақтау керек … .

Ең минималды стартап командасы — бұл … .

Ең минималды стартап командаға, әдетте, … кіреді

Хакер … айналысады.

Хипстер … айналысады.

Хастлер … айналысады.

Команда тиімді болу үшін … қажет.

Көшбасшылық — бұл … .

Стартап командасының компания командасынан айырмашылығы …

 

Құндылықтарға баулу

«Рухани жаңғыру» және «Мәңгілік ел» ұлттық идеясына не- гізделген құндылықтар: қазақстандық патриотизм және азаматтық жауапкершілік; ұлттық сана; прагматизм; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; ашықтық; өмір бойы білім алу; бәсекелік қабілет.

Сабақ барысында оқушылар бір-бірін тыңдап, басқаоқушылардың пікірінқұрметтеуге,өзбетіншеқорытындыжасауға,алғанбілімін өзіндік ақиқатпен байланыстыруға үйренеді. Олар өздерінің күшті жәнеәлсізтұстарынанықтаудыүйренедіжәнебірбірінтолықтыра отырып,басқаадамдарменөзараәрекеттесудібіледі.

Пәнаралық байланыстар

Әдебиет: өз пікірін жеткізе білу. Өзін-өзі тану: өзара сыйластық, лидерлік қасиеттер және т.б. таныту.

АКТ қолдану

Интерактивті тақтаны және интернет ресурстарын пайдалану.

Алдыңғы тақырыптар

Команда құру және кәсіпкерлік қызметтегі командалар рөлі

Сабақ кезеңдері

Сабақ барысы

Ресурстар

Сабақтың басталуы

Мұғалім оқушылармен сәлемдесіп, осы сабақта екітоқсан бойыбіргежұмысістейтінөзстартаптарыныңкомандасын қалыптастыратынынтүсіндіреді.

 

 

 

Оқулық

 

 

Оқулық, тақта

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқулық,

А4 парақтары

5 минут

 

 

15 минут

 

 

 

 

 

 

 

20 минут

Мұғалім 1-тапсырманы оқып оқушыларға стартап қатысушыларының рөлдерін еске түсіруге және өз рөлдерін дәптерге жазуына уақыт береді.

Содан кейін оқушылар 2-тапсырманы орындауға кіріседі. Тапсырманы орындау барысында өз жобаларымен әрі қарай бірге жұмыс істейтін командалар құрылады. Оқушыларды «кім кіммен дос» қағидасы бойынша емес, команда қатысушыларына тән әр түрлі қасиеттер мен сипаттамаларға ие командаларды қалыптастыруға бағыттаңыз. Командалар әр түрлі болған сайын, соғұрлым олардың екі тоқсан бойындағы жұмысы қызықты және нәтижелі болады.

Командалар қалыптасқаннан кейін оқушылар барлығы бірге жиналып, өз стартапының атауын, оның мақсаттары мен барлық қатысушылардың міндеттерін талқылауы тиіс (3-тапсырма).

Талқылау нәтижесінде оқушылар команда атауы, стартап мақсаттары, стартап қатысушыларының аты, олардың рөлі мен міндеттері көрсетілген жалпы кесте құрастыруы тиіс.

 

Үй тапсырмасын (4-тапсырма) бере отырып, мұғалім келесі сабақта оқушылардан не күтетінін түсіндіруі тиіс: 1) стартаптың 20 әлеуетті менторларының тізімі; 2) оқушылар менторға жібере алатын немесе кездесу кезінде онымен ауызша талқылай алатын хат мәтіні.

Кері байланыс

Оқушылар өз біліктерін мақсатқа сәйкестендіреді:

     Мен …қиналдым.

     Мен…түсінбедім.

     Мен … білдім,үйрендім.

 

Сараланған оқыту. Сіз оқушыларға қосымша қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Оқушыларға қандай міндеттер қоюды жоспарлайсыз?

Бағалау

Қауіпсіздік ережесі

Материалды талқылау кезін- де оқушыларды бақылау.

Оқушылардың бәрі материалды білетінін, түсінетінін көрсете алуы керек, ал мотивациясы жоғары оқушылар дербес толық және дәйекті жауап береді, сондай-ақ материалды сараптау кезінде көп дәлел келтіреді. Оқушылардың білімін кеңейту мақсатында қосымша білім беру ресурста-

рын қолдану мүмкіндігін ұсынады. Нақты бір оқушыдан күтілетін нәтижеге бағытталған тапсыр- маларды таңдау жүзеге асырыла- ды. Оқушының жеке қасиеттерін ескереотырыпоқуматериалымен ресурстарын таңдауда жеке қолдау көрсетіледі (Гарднер бойынша алуан түрлі интеллекті теория- сы).Дифференциациясабақтың

кез келген кезеңінде уақытты тиімді пайдалануды ескере отырып қолданылуы мүмкін.

Сабақ барысында өзін-өзі бағалауды және өзара бағалауды ұйымдастыру. Оқушылар дескрипторлар бойынша бағалау жүргізеді. Мұғалім де бағалайды және кері байланыс жасайды.

 

Дескрипторлар:

     Командамүшелеріарасын- да рөлдерді бөлеалады;

     Оқу-ойын жағдайында қажет адамдарды командаға тарту үшін шешендікөнер

дағдыларын қолданады.

Сабақ барысында оқушылардың қауіпсіздігін бақылау.

Оқушыларды тапсырма орындау барысында олардың денсаулығын сақтауға көмек болатын қарапайым шарттарға үйрету: Қол түзу, иық бірдей биіктікте болуы керек, ал иық буындары үстелдің бетіне параллель болуы керек, арқасы орындыққа берік бекітілуі керек. Оқушылар мен партаның арасындағы қашықтық 30-35 сантиметр болуы тиіс.

Рефлексия

Сабақтың мақсатына/оқу мақсаттарына жеттіңіз бе? Бүгін ба- лаларнеүйренді?Оқуаясықандай болды? Сараланған оқу болды ма? Уақытты тиімді пайдаланаалдыңыз ба?Жоспарғақандайөзгерістер және неліктененгізілді?

Өзін-өзі тексеруге арналған сұрақтар:

1.   Негебірүміткерлерстартаптаөздеріжұмысістегісікелетін орныналды,албасқалары—алаалмады?Өзіңізүшінқандай қорытынды жасайаласыз?

2.   Командада жұмыс істеу қиын болды ма? Сіздіңкомандалық жұмыснеғұрлымтиімдіболуүшіннеістейаласыз?

3.   Команданың әр мүшесінің жауапкершілік аймағын бөлу қолдан келдіма?Қандайқиындыққатапболдыңыз?Неліктен?Алдағы уақыттаолардықалайболдырмауғаболады?

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *