Көркем еңбек 3 сынып КТЖ Обновленка Жаңа бағдарлама Күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау

«Көркем еңбек» пәнінен күнтізбелік-тақырыптық жоспарлау (3сынып)
Пәннің оқу жүктемесі аптасына 1 сағат, оқужылында 34сағат.

№ Сабақ Ортақ тақырып Сабақ тақырыбы
Бөлімше Оқу мақсаттары Сағат саны Мерзімі
1 тоқсан 8 сағат
1 1 Жанды табиғат Сені қоршаған орта Симметрия дегеніміз не? 1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну 3.1.1.1 Табиғатпен жасалған сәнді көрнектер (ою-өрнек) мен формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарында интер претациялау
3.2.3.1 Нақты дәлдігіне жетіп материалдарды және компоненттерді өлшеу, белгілеу, қию, формасын келтіру, жинақтау, қосу және біріктіру 1 04.09
2 2 Суреттегі штрихтің әсерлілігі.
Бояу жағындысы – кескіндемеші – суретшінің әсерлегіш құралы 2.1 Қоршағанортаныбейнелеу 3.2.1.1Қоршағанортаныңвизуалдыэлементтерінәртүрлітәсілдерменқұралдардыүйлестіреотырыпбейнелеу 1
11.09

1.1 Қоршаған ортаны білу және түсіну 3.1.1.1 Табиғатпен жасалған сәнді көрнектер (ою-өрнек) мен формаларды анықтау және тану, оларды өз жұмыстарындай нтерпретациялау
3 3 Жапырақтарды әртүрлі тәсілмен бейнелейміз. Суретшілер жанды табиғатты қалай бейнелейді? 3.2. Өнердегі тәсілдерді талдау 3.3.2.1 Арнайы терминдерді қолдана отырып өнердің әртүрлі туындыларының суреттеу құралдары мен орындау материалдарын анықтау және салыстыру 1
18.09
4 4 Жануарлардың көлемді бейнесін жасаймыз.
Ұжымдық композиция
жасаймыз.
1.2 Өнер, мәдениет және дәстүрлерді білу және түсіну
2.2 Шығармашылықжұмыстыорындауматериалдары мен техникалары

3.1.2.1Отандықжәнеәлемдікөнердіңәртүрлішығармаларынбілужәнеолардыңерекшеліктерін (жанры, орындаутехникасы, көңіл-күйі) түсіндіру
3.2.2.1Аса күрделіәдістер мен тәсілдердіпайдаланып, материалдарды (табиғижәнежасанды) жәнеқұралдардықолдану, эксперементжүргізу\

1
25.09

5 5 Жақсыданүйрен, жаманнан жирен Иллюстрация дегеніміз не? Композициядағы қарама – қарсылық (контраст) 2.4 Қауіпсіздіктехникасынсақтау

3.2. Өнердегітәсілдердіталдау 3.2.4.1 Қауіпсіздіктехникасынсақтап, материалдардыжәнеқұралдардықолдану
3.3.2.1Арнайытерминдердіқолданаотырыпөнердіңәртүрлітуындыларыныңсуреттеуқұралдары мен орындауматериалдарынанықтаужәнесалыстыру 1 02.10

6 6 Қарама – қарсы түстер.
Қарама – қарсы композиция құрастырамыз 2.4 Қауіпсіздіктехникасынсақтау

3.2. Өнердегітәсілдердіталдау 3.2.4.1 Қауіпсіздіктехникасынсақтап, материалдардыжәнеқұралдардықолдану
3.3.2.1Арнайытерминдердіқолданаотырыпөнердіңәртүрлітуындыларыныңсуреттеуқұралдары мен орындауматериалдарынанықтаужәнесалыстыру 1 09.10
7 7 «Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» бүктемелі кітабын жасаймыз 1.3 Шығармашылықидеялар мен сезімдердікөрсетужәнедамыту 3.1.3.2Шығармашылықидеялардыдамытуғаәртүрлідереккөздерденақпаратжинау 1 16.10
8 8 Таныстыру, талдау және бағалау. Білім мен білік қоржыны 2.2 Материалдаржәнеөнердегіжұмыстехникалары
3.3Жұмыстықорғаужәнеталқылау 3.2.2.1Аса күрделіәдістер мен тәсілдердіпайдаланып, материалдарды (табиғижәнежасанды) жәнеқұралдардықолдану, эксперементжүргізу
3.3.3.1Шығармашылықжұмыстыбағалаужәнежақсартуғаидеялардыұсыну
1 23.10

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *