КТЖ Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 11 сынып

Бөлім Бөлімше 11-сынып білім алушыларының білім нәтижесі Сағат саны Күні Оқулықтағы сабақтың №

Стартап акселератор (1) 1.1 Питчинг 11.1.1.1 кәсіпкер (стартапер) үшін питчингтің
1
мәні мен мағынасын түсінеді;
11.1.1.2 оқу-ойын жағдайында өз идеяла- 2
2
рын іске асыру үшін питчинг дағдыларын
қолданады.
1.2 Команда 11.1.2.1 команда мүшелері арасындағы рөл-
3
құру және дерді анықтайды;
кәсіпкерлік 11.1.2.2 оқу-ойын жағдайында командаға 2
4
қызметтегі ко- қажетті адамдарды тарту үшін шешендік өнер
мандалар рөлі дағдыларын қолданады.
1.3 Бизнес-мо- 11.1.3.1 бизнес модель түсінігін суреттейді;
5
дель канвасы, 11.1.3.2 бизнес-модель канвасының және
маңызды құн- бизнес-жоспардың құрылымын түсінеді;

6
дылықтарды 11.1.3.3 оқу-ойын жағдайында өз стартап 3
анықтау. идеялары үшін маңызды құндылықтарды
Бизнес-жоспар қалыптастыру дағдыларын қолданады.
7
құрылымы
1.4 Стартап- 11.1.4.1 стартап жоба үшін маркетингтің мәнін
8
жобалардағы түсінеді;
маркетинг 11.1.4.2тұтынушыларсегменттерінменолардың

9
қажеттіліктерін,нарықсыйымдылығынталдай-
ды; 3
11.1.4.3 өміршеңдігі ең төмен өнімнің (MVP)

қағидаларын түсінеді;
11.1.4.4өзстартапындаеңазмөлшердеөнімді 10
сату туралы шешім қабылдайды.
1.5 Стартап- 11.1.5.1 тұтынушыға құндылық «Қалай» (қандай
11
жобалардағы арналар нәтижесінде) жеткізіледі? — деген
коммуникация сұраққа жауап береді; 2
12
арналары 11.1.5.2 қандай да бір коммуникация арналарын
таңдау қандай пайда әкелетінін түсіндіреді.
1.6 Тұтынушы- 11.1.6.1 «тұтынушылық және сатып алушылық
13
лық және сатып бейілділік» түсінігін ажыратады;
алушылық 11.1.6.2 коммуникация арналары арқылы 2
14
бейілділік тұтынушыларменөзарақатынасстратегиясын
құрады.
1.7 Стартап- 11.1.7.1 AB-тест, пайда түсімі арналарының
15
тардағы пайда мәнін түсінеді;
арналары 11.1.7.2 кіріс құрылымын талдайды; 2
16
11.1.7.3 оқу-ойын жағдайында AB-тестіні талдау
мақсатында қолданады.

Кәсіпкердің өзін-өзі алға жылжытуы 17
2.1 Бизнес 11.2.1.1 стартаптарда ресурстардың мәні мен 18
ресурстар және
ресурстарды маңызын түсінеді;
11.2.1.2 адами, қаржылық, материалдық, интел- 5
19
20
басқару лектуалды, бизнес ресурстарды ажыратады
21

11.2.2.1стартапүшінаутсорспенсеріктестіктің
22
2.2 Кәсіпкерлік мәні мен мағынасын түсінеді;
қызметтегі 11.2.2.2 серіктестіктің қағидаларын сипаттайды; 2

23
серіктестік 11.2.2.3өзжобасыүшінсеріктестертізімінқұру
үшін дағдыларын қолданады

2.3 Бизнестегі маңызды қызмет 11.2.3.1 операциялыққызметтіңмәнінтүсінеді;
11.2.3.2 өз стартапында операциялық қызметті анықтауүшіндағдынықолданады
3 24
25
26
2.4 Кәсіпкерлік қызметтегі салықтар 11.2.4.1 салықжәнеоныңмемлекетүшін маңызынсипаттайды;
11.2.4.2 салық режимдерінің ерекшеліктерін ажыратабіледі
2 27
28
2.5 Шығындар құрылымы 11.2.5.1 шығын құрылымынтүсінеді;
11.2.5.2 Стартап жобасында шығыс пен кіріс құрылымынталдайды
2 29
30
2.6 Жобаның
11.2.6.1 стартап жобаның инвестициялық тартымдылығынтүсінеді;
11.2.6.2 инвесторлардың назарын аудару үшіншешендікөнер(питчинг)дағдыларын қолданады
аяқталуы
және оның 31
нәтижелерін
талдау — 2

бизнес-
жобалардың 32
питчингі

Кәсіпкердіңөзін-өзіалғажылжытуы 3.1 Жеке адам- ның активтері мен пассивтері 11.3.1.1 актив және пассив, бюджеттің мәнін түсінеді;
11.3.1.2 кірістер мен шығындарды ажырата біледі
2 33
34
11.3.2.1ҚРекідеңгейлібанктікжүйеніажыра- 35
тады;
36
3.2 Жинақтау- 11.3.2.2 депозиттер мен кредиттің мәнін түсінеді;
лар,кредиттер
жәнедепозит- 11.3.2.3 кредиттік және депозиттік
мөлшерлемеге әсер етуші факторы ретіндегі 4
37
тер инфляция түсінігін түсінеді;
11.3.2.4 депозиттік және кредиттік пайызды
38
есептеуде дағдыларды қолданады

Кәсіпкердің өзін-өзі алға жылжытуы 3.3 Дүниежүзілік ақша бірліктері, электронды ақшалар 11.3.3.1 әлемдікақшабірліктерініңжүйесін сипаттайды;
11.3.3.2 қолмақолжәнеқолма-қолақшасыз есеп айырысудыажыратады
1
39
3.4 Қор нарығы 11.3.4.1 қор нарығының жұмыс механизмін біледі;
11.3.4.2 қорнарығынаэкономикалық циклдардың әсерінбіледі;
11.3.4.3 құнды қағаз түрлерінің айырмашылығын анықтайды

2
40

41
3.5 Жеке бюд- жетті басқару 11.3.5.1 жекебюджеттібасқарудыңнегізін түсінеді;
11.3.5.2 жеке бюджетті басқару құралдарын қолданады
2 42
43
3.6 Өзін-өзі алға жылжыту 11.3.6.1 өзін-өзіалғажылжытумәніменоның құрамынжәнежекебрендингтітүсінеді;
11.3.6.2 құзыреттілікпенбіліктіліктің айырмашылығынанықтайды
1
44
3.7 Түйіндеме және түйіндеме құру тәжірибесі 11.3.7.1 өз түйіндемесін құру дағдыларын қолданады;
11.3.7.2 оқу-ойынжағдайындажұмысқаорнала- судаөзінөзідамытудағдыларынқолданады
2 45
46
3.8 Нетворкинг (кәсіби жүйелер) 11.3.8.1 адамдармен сенімді және ұзақ мерзімді қатынастыңмаңызыжәнеөзаракөмектесу қажеттігінтүсінеді;
11.3.8.2 өзмәселесіншешуүшінекіжақты іс-әрекеттің кәсіби потенциалын пайдалану мүмкіндігінөзкөзқарасыменсуреттейді

1

47
3.9 Кәсіпкердің іскерлік қарым- қатынасы — келіссөздер мен келіссөздер жүргізу тәжірибелері 11.3.9.1 кәсіпкер үшін келіссөздердің маңызын түсінеді;
11.3.9.2 оқу-ойын жағдайы шеңберінде оқушылардың өзара қатынасындағы келіссөз дағдыларынқолданады

2
48

49
3.10 Эмоционал- дық интеллект 11.3.10.1 эмоционалды интеллект мәнімен мағынасынтүсінеді;
11.3.10.2 эмоционалды интеллектінібасқарудың көмегімен өз мақсаттарына жету мүмкіндіктерін зерттейді

1

50
3.11 Тайм-ме- неджмент 11.3.11.1 тайм-менеджментініңмәнімен мағынасынтүсінеді;
11.3.11.2 өзтиімділігінарттырумақсатында
уақытты басқару дағдыларын қолданады
2 51
52

Даму стратегиясы 4.1 Бизнес ауқымын кеңейту — нарық дамуын болжау 11.4.1.1 бизнестің ауқымын кеңейту және оның мәнінтүсінеді;
11.4.1.2 нарықдамуыныңболжамынталдайды

1

53
4.2 Бизнес дамуының тәсілдері мен түрлері 11.4.2.1 дамудың базалықстратегияларының мәнінтүсінеді;
11.4.2.2 экономикалықөсу,ЖҰӨ,ЖІӨмәнін түсінеді;
11.4.2.3 бизнесдамуыныңқарқындыжәнеэкс- тенсивтітәсілдерінтаныпбіледі

2
54

55
4.3 Сапаны басқару 11.4.3.1 сапаны басқару құрамын және оның мәнінтүсінеді;
11.4.3.2 Кайдзен қағидасынсуреттейді.
1
56
4.4 Халықаралық бизнес 11.4.4.1 халықаралық бизнестің мәні мен мағынасынтүсінеді;
11.4.4.2 ойындықтүрдехалықаралықнарыққа Қазақстан өнімдерін шығарудың стратегиясын құрудаөзіндіккөзқарастықалыптастыруүшін халықаралықбизнестіңаясынанфакторларды синтездейді.

3 57
58
59
4.5 Тұтынушы- ның құқығын қорғау 11.4.5.1 тұтынушылардың құқығын қорғауға бағытталған, мемлекет пен қоғамдық қозғалыс іскеасырыпотырғаншараларжиынтығымен танысады;
11.4.5.2 тұтынушылардың құқығын қорғау ұйымдарын ажыратабіледі;
11.4.5.3 оқу-ойын жағдайында тұтынушылардың құқығынқорғаудадыларынқолданады

1

60
4.6 Кәсіпкердің құқығын қорғау, бизнес қолдау институттары 11.4.6.1 кәсіпкерлердің құқығын қорғауға бағытталған, мемлекет пен қоғамдық қозғалыс іске асырып отырған шаралар кешенімен таны- сады;
11.4.6.2 кәсіпкерлердің құқығынқорғау ұйымдарын ажыратабіледі;
11.4.6.3 кәсіпкерлікпенбизнесқолдауинститут- тарынсипаттайды;
11.4.6.4 ШОБ-ты мемлекеттік қолдау түрлерін түсінеді;
11.4.6.5 оқу-ойын жағдайында кәсіпкерлердің құқығынқорғаудадыларынқолданады

2

61

62
4.7 Кәсіпкер- лердің жауап- кершілігі (экономикалық, әлеуметтік, заңды, эколо- гиялық, этикалық) 11.4.7.1 кәсіпкерлердің экономикалық, әлеуметтік, заңды, экологиялық, этикалық жа- уапкершілік түрлерін танып біледі

2
63

64
4.8 Мақсаттарды қоя білу 11.4.8.1 мақсаттықоябілудіңмәнінтүсінеді;
11.4.8.2 мақсатты тиімді қою үшін мақсатты болжау құралынқолданады

2 65
66
4.9 Өзіндік өмір стратегиясы 11.4.9.1 дұрысмақсатқоюарқылыжекемансап стратегиясынқұрады;
11.4.9.2 жекеөмірстратегиясынқорғаукезінде шешендікөнердағдыларынқолданады

2 67
68

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *