СОЧ «Информатика» 9-сынып Тоқсан бойынша жиынтық пәнінен бағалауға арналған спецификация

Тоқсан бойынша жиынтық «Информатика» пәнінен бағалауға арналған спецификация
9-сынып

МАЗМҰНЫ
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………3
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар…………3
3. «Информатика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер, 9-сынып……………….3
4.Ойлау дағдыларының деңгейі………………………………………….4
5.Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу 4
6.Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері……………………..5
7. Модерация және балл қою……………………………………………5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ………………6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ……………..14
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ……………..20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ……………..22
2
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
3. «Информатика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер, 9-сынып Біледі:
— ақпараттың қасиеттерін;
— бұлтты технологияларды;
— желідегі этикалық және құқықтық нормаларды;
— кестелік мәліметтер базасының негізгі элементтерін;
— массив ұғымын.
Түсінеді:
— бұлтты техноолгияларды қолданудың артықшылығын;
— желідегі этикалық және құқықтық нормалардың бұзылуына мысал келтіреді;
— мәліметтер базасының элементтерін сипаттайды.
Қолданады:
— бұлтты технологияларды;
— компьютер конфигурациясын таңдайды;
— мәліметтер базасын құрады;
— мәліметтерді сұрыптауды жүзеге асырады;
— мәлімет қорын құруға электронды кестені;
— мәліметтерді сүзгілейді;
— есептерді шешу үшін массивті қолданады;
— массив элементтерін іздеуді жүзеге асырады;
— массив элементтерін сұрыптайды;
— массивке элемент қосады және өшіреді;
— РуОате библиотекасын қолданады;
— ойын спрайттарының қимылын бағдарламалайды және басқарады.
Талдайды:
— сұрыптау және сүзгілеу нәтижелерін;
— бағдарламалау кодын;
— ойын сценарийін және бағдарламалау кодын;
Жинақтайды:
— түрлі әдістермен есепті шешуді.
Бағалайды:
— жобалау әрекетінің нәтижесін.
3
4. Ойлау дағдыларының деңгейі
Ойлау дағдыларының деңгейі Сипаттама Ұсынылатын тапсырма типі
Білу және түсіну — ақпараттың қасиеттерін біледі; — бұлтты технологияларды біледі; — желідегі этикалық және құқықтық нормаларды біледі; — кестелік мәліметтер базасының негізгі элементтерін біледі; — массив ұғымын біледі; — бұлтты техноолгияларды қолданудың артықшылығын түсінеді; — желідегі этикалық және құқықтық нормалардың бұзылуына мысал келтіреді; — мәліметтер базасының элементтерін сипаттайды. Деңгейін тексеру үшін көп таңдауы бар тапсырмалар және/немесе қысқа жауапты талап ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
Қолдану — бұлтты технологияларды қолданады; — компьютер конфигурациясын таңдайды; — мәліметтер базасын құрады; — мәліметтерді сұрыптауды жүзеге асырады; — мәлімет қорын құруға электронды кестені қолданады; — мәліметтерді сүзгілейді; — есептерді шешу үшін массивті қолданады; — массив элементтерін іздеуді жүзеге асырады; — массив элементтерін сұрыптайды; — массивке элемент қосады және өшіреді; — РуОате библиотекасын қолданады; — ойын спрайттарының қимылын бағдарламалайды және басқарады. Деңгейін тексеру үшін қысқа жауапты талап ететін тапсырмалар және/немесе толық жауапты талап ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
Жоғарғы деңгей дағдылары — түрлі әдістермен есепті шешуді. Деңгейін тексеру үшін қысқа жауапты талап ететін тапсырмалар және/немесе толық жауапты талап ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
5. Тоқсандарға ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды бөлу
Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Жоғары реттік дағдылары
I 20% 70% 10%
II 25% 65% 10%
III 20% 80% 0%
4
IV 0% 80% 20%
Барлығы 16% 74% 10%
6. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Есептің шешімі немесе жауабы ұқыпты және түсінікті жазылуы тиіс.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тібзекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
6
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсы рма саны* № тапсыр ма* Тапсырма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Ақпаратпен жұмыс Ақпараттың қасиеттері 9.2.1.1 Ақпараттың қасиеттерін анықтау (өзектілігі, нақтылығы, анықтығы, құндылығы және тағы басқа) Білу және түсіну 1 1 КТЖ 2 2 8
9.4.1.1 Компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерді сынап бағалау Қолдану 1 2 ТЖ 4 2
Құжаттармен бірлескен жұмыс 9.1.3.1 Бұлтты технологияларды қолдана отырып, құжаттармен бірлесе жұмыс істеуді ұйымдастыру Білу және түсіну 1 3 КТЖ 3 2
Желілік этикет 9.4.2.1 Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және құқықтық нормалардың бұзылу салдары туралы ой қорытып айту Қолдану 1 4 ҚЖ 3 2
Компьютерді таңдау Компьютерді ң конфигураци ясы 9.1.1.1 Компьютердің міндетіне қарай конфигурациясын таңдау Қолдану 2 5,6 ТЖ 10 4 12
7
Программалы қ қамтамасыз етуді таңдау 9.1.2.1 Қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз етуді таңдау Қолдану 1 7 ҚЖ 8 4
Компьютер бағасының есебі 9.3.1.1 Электронды кестеде процесстердің моделін (физикалық, биологиялық, экономикалық және тағы басқа) өңдеу және зерттеу Жоғарғы деңгей дағдылары 1 8 ТЖ 10 4
Барлығы: 8 40 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
8
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Ақпараттың қасиеттері мен сипаттамалары арасындағы сәйкестікті табыңыз.
Сипаттамалары Қасиеттері
1. Ақпарат шешім қабылдауға жеткілікті
2. Ақпарат қазіргі уақытқа маңызды
3. Ақпарат қолданушы білетін тілде жазылған
4. Ақпарат сенімді көзден алынған
a) Нақтылығы
b) Толықтығы
c) Түсініктік Ъ) Өзектілігі
[2]
2. Компьютерде жұмыс жасаудың адам ағзасына әсерін сипаттаңыз. Омыртқаға әсері
[1]
Жүйке жүйесіне әсері
[1]
3. Бұлтты технологиялардың артықшылығын және кемшілігін «+» және «-» белгісі арқылы белгілеңіз.
+/- Мүмкіндіктері
Тегін пайдалану
Ақпараттың қауіпсіз сақталуы
Интернет болғанда қолжетімділік
Шектеусіз ауқымдылық
[2]
4. Желілік этикет ережелері бойынша келесі сөйлемдерді толтырыңыз.
А. Сәуле әлеуметтік желіде профильдегі фотосуреттің орнына құрбысының фотосуретін орналастырғысы келеді. Бұл әрекетті желіде жасауға болады ма?
[1]
В. Егер біреудің электрондық хатына жауап бергенде, хаттың тақырыбы өзгермесе, этикет бойынша тақырып алдында не жазылады?
9
[1]
5. Компьютерлік фирмада келесі компьютер конфигурациялары берілген:
17”МопіЮг ЬО Ы770НО-БҒ ҒіаІгоп<�зіІүег>(ЬСБ, 1280х1024,+БУІ), ІпІеіСоге2Био-3.0ОН2, 128МЬОеҒогсеРСХ6600.
Ақпаратты пайдаланып, кестені толтырыңыз.
Қосымша құрылғылар түрі Модель
Процессор
Бейнекарта
[2]
6. Төмендегі компоненттердің компьютер жұмысына әсерін түсіндіріңіз.
1) Бейнекарта……………………………………………………………….
[1]
2) Жедел жады құрылғысы………………………………………………………
[1]
7. Кестеде көрсетілген бағдарламалар қандай программалық қамтамасыздандыру түріне жатады.
№ Мысалдар Программалық қамтамасыз түрі Программалық қамтамасыз түрінің анықтамасы
1 Кітап, журнал, брошюраларды құру және өңдеу бағдарламалары
2 Компьютерлік ресурстарды басқару немесе перифериялық құрылғыларды компьютерге қосу бағдарламалары
3 Физикалық есептерді шешетін бағдарламаларды құру бағдарламалары
[4
10
8. Екі ауылдың арасындағы қашықтық 27 километр. Егер Азаматтың жылдамдығы 4 км/сағ., ал Арманның жылдамдығы 5 км/сағ. болса, екеуінің кездесу уақытын анықтаңыз.
Электрондық кестеде есептің шешу үлгісін жасаңыз.
[2]
Есепті шығару үшін кестеде қолданатын формуланы жазыңыз.
[2]
11
Балл қою кестесі

Жауабы
Балл
Қосымша ақпарат
Сипаттамалары Қасиеттері
1. Ақпарат шешім қабылдауға жеткілікті В
2. Ақпарат қазіргі уақытқа маңызды Б
3. Ақпарат қолданушы білетін тілде жазылған С
4. Ақпарат сенімді көзден алынған А
Екі дұрыс үшін -1 балл
жауап
Омыртқаға әсері — осыртқаның қисаюына әкеліп соқтырады, омыртқа ауруларына (остеохондроз, артроз) шалдықтырады.
Жүйке жүйесіне әсері — агрессияға шалдықтырады, шаршау, жұмыс істеу белсенділігі төмендейді, бас ауруы, ашуланшақтыққа алып келеді.
A. Тегін пайдалану +
B. Ақпараттың қауіпсіз сақталуы
C. Интернет болғанда қол жетімділік + Б. Шектеусіз ауқымдылық +
1 балл —
артықшылықтарын дұрыс тапты (+)
1 балл —
Артықшылықтарына жатпайтын (-)______
A) Егер құрбысы фотосуретті орналастыруға рұқсат берсе, болады.
B) Этикет бойынша хатқа жауап бергенде тақырыптық өрістің алдына «К.е:» әріптері орналастырылады (Кеаропае: деген «Менің жауабым»)__________________
Қосымша құрылғылар түрі Модель
Процессор ІпІе1Соге2Био-3.0ОН2
Бейнекарта 128МЪОеҒогсеРСХ6600
1. Компьютер үшін бейнекартаны таңдау кезінде негізгі фактор — бұл жад көлемі. Бейнекартада жад көлемі көбірек болса, мониторда көрсетілетін сурет сапалы болады.
2. КАМ жиілігі және көлемі деректерді беру жылдамдығына әсер етеді, сондықтан бағдарламаның қаншалықты жылдам жұмыс істейтіні соған байланысты.
Басқа дұрыс нұсқа қабылданады
1
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
2
6
1
1
12
№ Мысалдар Программал ық қамтамасыз түрі [1] Программал ық қамтамасыз түрінің анықтамасы [3]
1 Кітап, Қолданбалы Қолданушы
журнал, программалы тапсырмалар
брошюралард қ ын
ы құру және қамтамасызда орындайтын
өңдеу ндыру бағдарламала
бағдарламала р жиынтығы
ры
2 Компьютерлік Жүйелік Бұл
ресурстарды программалы компьютердің
басқару қ жұмысын
немесе қамтамасызда бақылайтын
перифериялы ндыру және түрлі
қ қосалқы
құрылғылард функциялард
ы ы
компьютерге орындайтын
қосу бағдарламала
бағдарламала р, мысалы,
ры компьютердің
ресурстарын
басқару
3 Физикалық Программала Нақты
есептерді у жүйелері программалау
шешетін тілінде жаңа
бағдарламала бағдарламала
рды құру рды әзірлеу
бағдарламала жүйесі
ры
«Программалық қамтамасыз түрі» бағанасын толтырса -1 балл
Әрбір анықтама үшін екінші бағанада — 1 балл
*
Қашықтық (км) 27
В
Азамат
жылдамдығы
(км/сағ)
4
с
Арман
жылдамдығы
(км/сағ)
5
Кездесу
уақыты
=А2/(В2+С2)
Есепті шығару
кестеде үлгісін
жасаған үшін — 1
балл, толтырған
үшін -1 балл
егер формула толық болса, 2 балл
егер оқушы «=» белгісін жазбаса, бірақ формула
дұрыс болса, 1 балл
егер формуланы оқушы физика әріптерін қолданып жазса, 1 балл
=8/(Ү1+Ү2)____________________________________________
Жалпы балл
20
7
4
8
13
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 7 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
14
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапс ырма саны* № тапсыр ма* Тапсыр ма түрі* Орында у уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Мәліметтер қоры Мәліметтер қоры 9.2.2.1 Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін түсіндіру Білу және түсіну 2 1,2 ҚЖ,ТЖ 6 4 20
Электронды кестелерде мәліметтер қорын құру 9.2.2.2 Электронды кестеде мәліметтер қорын құру Қолдану, Жоғарғы деңгей дағдылары 2 3,4 ТЖ 17 9
Ақпаратты іздеу әдістері 9.2.2.3 Мәліметтерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру Білу және қолдану 1 5 ҚЖ 7 2
Мәліметтерді сұрыптау және сүзу 9.2.2.3 Мәліметтерді іздеуді, сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асыру Қолдану 2 6,7 ҚЖ,ТЖ 10 5
Барлығы: 7 40 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
15
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Төменде берілген мәлімет қорында жазба және өріс санын анықтаңыз.
Тегі Жынысы Математи ка Орыс тілі Хими я Информати ка Биолог ия
Ахатова О. ә 4 4 5 4 4
Уахитов М. ¥ 5 5 5 5 5
Григорчук С. ¥ 4 4 4 5 4
Рамазан Ә. ә 5 5 5 5 5
Серікұлы П. ә 4 4 4 4 4
Черепанова Л. ә 5 5 5 5 5
а) Жазба саны……………………………..Ъ) Өріс саны………………………………
[2]
2. Мәлімет қорында «Жазба» мен «Өріс» түсініктемелерінің арасындағы айырмашылығын түсіндіріңіз…………………………………………………………………………….
[2]
3. Мектеп туралы көрсетілген ақпаратты мәлімет қорына сақтау қажет.
«№73 мектеп-лицей» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қаласы, Алматы ауданы, 191 көшесі, 2 үй Телефон, факс: 49-20-97, е-таіі: Ьусеиш073@шаі1.гц
а) Электрондық кестеде мәліметтерді сақтауға мәлімет қорын құрастырыңыз және берілген деректермен толтырыңыз.
А В С 0 Е Ғ й
1
1
Ъ) Құрылған мәліметтер қорында сандық деректер типінің болмайтындығын дәлелдеңіз.
[2]
16
4. Электрондық кестеде оқушылар үлгерімі бойынша мәліметтер сақталған.
А В С 0 Е Ғ С
Тегі Жыньгсы Математнка Орыс тігі Хнмнн ІІнформатнка Бнологнн
Ахаіоса 0. ә 4 4 5 4 4
Уахитов М. ¥ 5 5 5 5 5
Григорч\тс С. ¥ 4 4 4 5 4
Рамазан Ә. ә 5 5 5 5 5
Серікріы П. ә 4 4 4 4 4
Черепанова Л. ә 5 5 5 5 5
а) «Тегі» өрісі бойынша сұрыптау жасаган кезде келесі сұхбат терезесі ашылды.
Обнаружены данные вне указанного диапазона ?
х
Приложение МісгогоГС ЕхсеІ обнаружило данные рядом с выделенным диапазоном. Поскольку эти данные не были выделены, они не будут удалены.
Предполагаемое дейсгвие:
автоматически дасширить вьделенныи диапазоні
О сортировать в пределах указанного выделения
Сортировка
Отмена
Осы терезедегі екі режимнің дұрысын таңдаңыз. Өз жауабыңызды түсіндіріңіз.
[2]
Ь) «Тегі» өрісі бойынша өсу ретімен сұрыптау жасаған кезде, қай оқушылардың тектері бірінші және соңғы орындарда болады?
Бірінші орында: …………………………………………………………[1]
Соңғы орында: …………………………………………………………..[1]
5.
Сүзгілеу сұхбат терезесінде жаңа сүзгілеу шартын құрастырыңыз.
[1]
Сүзгілеу шартының нәтижесін түсіндіріңіз.
[1]
17
6. Келесі мәлімет қоры берілген.
А В С
Авгор Жанр ▼ Баспа саны
Валиханов П.Е. Проза 20
Кадыров К.Б. Проза 5
Жакенов С.А.. Поэзия 21
Искаков Р.Д. Проза 6
Крот В.Ф. Драматургия 77
Искаков Р.Д. Поэзия 3
Жакенов С.А.. Драматургия 13
Рылон Ш.О. Поэзия 43
Швец У_П Поэзия 20

Оқушы «Баспа саны» өрісіне көрсетілген сүзгі шартын таңдап жазды.
Пользовательский автофильтр
Показать только те сгроки, значения которых: Баспа саны
больше или равно у 20 V
(•) и О или
меньше или равно V ЗОІ
Знак вопроса «?» обозначает один любой знак Знак ІГ*» обозначает последовательность любыхзнаков
Сүзгі шартының нәтижесінде кестеде шыққан авторларды атаңыз.
[3]
7. Төмендегі кестені қараңыз. Кестеге ПОЭЗИЯ жанрын шығару алгоритмінің қадамдарын сипаттаңыз.
А В С
1 Автор Жанр Баспа саны
2 Валиханов П.Е. Проза 20
3 Кадыров К.Б. Проза 5
4 Жакенов С.А.. Поэзия 21
5 Искаков Р.Д. Проза 6
6 Крот В.Ф. Драматургия 77
7 Искаков Р.Д. Поэзия 3
8 Жакенов С.А.. Драматургия 13
9 Рылон Ш.О. Поэзия 43
10 Швец У.П. Поэзия 20
1……………………………………………………………………………………………………..
2……………………………………………………………………………………………………..
3……………………………………………………………………………………………………..
[3]
18
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
а)
6
Ъ)
7
Мәлімет қорындағы өріс — белгілі бір сипат мәндерін қамтитын кестенің бағаны, ал кестенің жолдары объект туралы жазбалар болып табылады
а) Оқушылар түрлі н¥сқалар ¥сынуы мүмкін.
Й С 0
‘. Нмт»п аты Мічнш»иы Т*л*фои »ІМІ
‘N»/3 момол лицом* ьоммунллдмк 2 иямломтттік мвммюсі Қдмкстаи РеспуОлміхы 010000 Астапа капасы Алиаты атдагы 191 кашесі 2 49»9Т Іусеит0739таіІ.ги
Ъ) Телефон және индекс сандық тип болуы мүмкін емес, өйткені 0 санынан басталғанда қате жібереді.
Өріс атауларын
белгілегені үшін — 1
балл
Жазбалар үшін — 1 балл
Сандық тип қабылдауы мүмкін өрістер атауына мысал келтіреді — 1
балл
Өз жауабын түсіндіреді — 1 балл
(• Іавтоматически васширить выделенный диапазон;
а)
Осы режимді таңдау қажет, себебі
ауыстырылған өрістер тек бір ғана бағана емес, жазба бойынша барлық қалған
мәліметтерді орындарымен алмастырады Ъ) Бірінші орында: Ахатова — 1 балл Соңғы орында: Черепанова — 1балл
Режимді д¥рыс
таңдайды -1балл
Егер толық түсіндерме бермесе,1 балл
1
2
Егер оқушы басқа да мысал келтірсе:
А* немесе А?????а олар да дұрыс деп саналады
Мысалы, көрсетілген сүзгі шарты бойынша тегі А әріпінен басталатын авторлар тізімін шығарады________________________________________
Валиханов П.Е.
Жакенов С.А..
Швец У.П.
Әрбір дұрыс жауыпқа 1 балл
1. Жанр бағанын ерекшелеу;
2. Оған сүзгі орнату (фильтр)
3. Сүзгі мәзірінде «Поэзия» таңдап алу
Жалпы балл
20
1
1
1
2
3
2
2
4
1
5
1
1
6
7
19
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
СПЕЦИФИКАЦИЯ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 8 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
20
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылар ының деңгейі Тапсырм а саны* № тапсы рма* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Бірөлшемді массив 9.3.3.1 Бір өлшемді массивтер пайдаланып Руіһоп программалау тілінде программаларды жасау Білу және түсіну 2 1,2 ҚЖ,ТЖ 8 4
РуШоп (пайтон) программ алау тілінде Белгіленген сипаттары бар элементті іздеу 9.3.3.1 Бір өлшемді массивтер пайдаланып Руіһоп программалау тілінде программаларды жасау Қолдану 2 3,4 ТЖ 10 5
Сұрыптау 9.3.2.1 Сұрыптау алгоритмдерін қолдану Қолдану 1 5 ТЖ 8 4 20
алгоритм дерді программ алау Элементті жою және кірістіру 9.3.3.1 Бір өлшемді массивтер пайдаланып Руіһоп программалау тілінде программаларды жасау Қолдану 2 6,7 ТЖ 8 4
9.3.3.2 Екі өлшемді массивтер пайдаланып Руіһоп программалау тілінде бағдарламаларды жасау Қолдану 1 8 ТЖ 6 3
Барлығы: 8 40 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
21
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. 1. «Массив» терминін сипаттаңыз.
[1]
а) Кестеде Сагз массив элементтерін көрсетілген.
0 1 2 3 4 5 6
Сагя Саг1 Саг2 Саг3 Саг4 Саг5 Саг6 Саг7
Саг 5 мәні көрсетілген массивтің элементін көрсетіңіз.
[1]
2. Компьютерлік программаларды жазу кезінде массивтерді қолдану себебін түсіндіріңіз.
[2]
3. Сандардың тізімі белгілі. Осы тізімнен екі көрші элементтерден артығын анықтаңыз және мұндай элементтердің санын шығарыңыз. Тізімдегі шеткі элементтер ешқашан ескерілмейді, себебі олардың көршілері жеткіліксіз.
[2]
4. Массив кездейсоқ сандардан тұрады. Жұп және тақ сандар санын анықтаңыз. Жұп сандар мен тақ сандар санын есептеу үшін цикл программасының фрагментін жазыңыз.
[3]
5. Соіоге массивінде келесі мәндер сақталады («Кеё», «Үеііо^», «Віие», » Ригріе»).
а) Көпіршік (ВиЪЫе) әдісімен сұрыптауды орындаңыз, элементтердің тәртібі өзгеретін әр кезеңдегі нәтижені көрсетіңіз. (Барлық жолдарды пайдалану міндетті емес)
КеЪ УеІІо^ ВІие Ригріе

[2]
Ь) Программалық кодты пайдаланып, «Көпіршік» әдісі арқылы сұрыптау алгоритмін жазыңыз.
22
[3]
6. К тізіміндегі сандардың тізімі мен элемент индексі берілген. К индексі бар элементтен оңға қарай тұрған барлық элементтерді солға жылжыту арқылы, тізімнен к индексі бар элементті алып тастаңыз.
Ескерту*: программа тікелей тізімде жылжытуды жүзеге асыруы тиіс. Қосымша тізім мен әдісін пайдалану мүмкін емес.
[2]
7. К саны және С индексі бар тұтас сандар тізімі берілген. К -дан кем емес индексі бар барлық элементтерді оңға қарай жылжыту арқылы С элементіне тең к индексі бар позиция тізіміне қою керек.
Ескерту*: Программада жаңа элементті қосу үшін аррвпё әдісін пайдаланыңыз. Элементті қосуды қосымша тізімсіз санаулы тізімде орындаңыз.
[2]
8. Максималды элементтің бірінші ену индекстерін табыңыз. Екі санды шығарыңыз: екі өлшемді массивті ең жоғары элемент тұрған жол нөмірі мен баған нөмірін анықтаңыз. Егер мұндай элементтер бірнешеу болса, онда жол нөмірі аз, ал егер жол нөмірлері тең болса, онда баған саны азы шығарылады.
[3]
23
Балл қою кестесі

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Питон программасында көптеген элементтерді топтастыру үшін 1І8І тізімі қолданылады, ол төртбұрышты жақшаларға бекітілген үтірмен бөлінген мәндердің индекстелген тізбегі ретінде жазылуы мүмкін.
Тізімдер ерікті салымға ие, яғни кез келген салынған тізімдерді қамтуы мүмкін. Физикалық тізімде оның элементтеріне сілтеме беретін массиві болып табылады.
Барлық мүмкін
жауаптар қабылданады
1 а
Сага[4]
Олар бірнеше деректер фрагменттерін бір айнымалыға сақтауға мүмкіндік береді.
Олар бірнеше айнымалыларды пайдалану қажеттілігін болдыртпайды_________________
а = [іп»Ь(і) £ог і іп іприі().5рііі(}] соипіег = 0
£ог і іп гапде(1, 1еп(а) — 1):
# о боги, разве так можно писать? і£ а[і — 1] < а[і] > а[і + 1]: соипіег += 1 ргіпі(соипіег)
Цикл үшін 1 балл Шарт үшін 1 балл
Ғог і іп а:
іҒ і%2 == 0: еуеп += 1 еІ8е: обб += 1
Логикалық құрылымы тексеріледі
Циклді пайдаланғаны үшін 1 балл
Шартты тексергені үшін 1 балл
Санақ үшін 1 балл_________
Кегі Үеііо^ Біие Ригріе
1 Кеб Віие Ригріе Уеііо^
2 Віие Ригріе Кеб Уеііо^
Бірінші айналым үшін 1 балл
Екінші айналым 1 балл

Сыртқы цикл үшін 1 балл
Ішкі цикл үшін 1 балл Шарты үшін 1 балл
1
1
1
2
1
1
3
2
4
3
5
2
а
2
24
3 -Ғог і іп гап§е(1еп{агг}): г -■ 4 Ғсг ] іг гап^е{1еп(агг) — 1): ^ 5 ІҒ агг[]] > агг[1+1]: 3 ҒОК 6 іеіир = агг[і] 4 ҒОК ] < Ө ТО Іеп(агг) - 7 агг[)] = агг[]+1] 5 1= агг[і] > агг[]+1] 9 ^ іө РКІМ(агг)
6 а = [іп£(з) £ог з іп іпри£().зр1і£()] к = іп£(іпри£()) £ог і іп гапде(к + 1, 1еп(а)): а[і — 1] = а[і] а.рор() ргіп£(‘ ’.]оіп([з£г(і) £ог і іп а])) 2 Рор процедурасы үшін 1 балл Іоіп немесе ұқсас функцияны қолданғаны үшін 1 балл Макс 2 балл
7 а = [] к = іп£(іпри1()) с = іпі(іприі()) а.іп5егі(к,с) ргіпі(а) 2 Индексті енгізгені және оның мәні үшін 1 балл Тізімге немесе массивке элментті қойғаны үшін 1 балл Балама шешімдер қабылданады Макс 2 балл
8 п, т = [іпі(і) ^ог і іп іприі().5р1іі()] а = [[іпі(]) ^ог ] іп іприі().5р1іі()] ■Ғог і іп гап§е(п)] Ье5і_і, Ье5і_] = 0, 0 сигг_тах = а[0][0] ■Ғог і іп гап§е(п): ■Ғог ] іп гапде(т): і* а[і][]] > сигг_тах: сигг_тах = а[і][]] Ье5і_і, Ье5і_] = і, ] ргіп£(Ье5і_і, Ье5і_]) 3 Индексті енгізгені және оның мәні үшін 1 балл Цикл үшін 1 балл Шарт үшін 1 балл Балама жауаптар болуы мүмкін. Макс. 3 балла
Жалпы балл 20
25
8. 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 20
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 6 тапсырма бар.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізбекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
26
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырып Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылар ының деңгейі Тапсыр ма саны* № тапсы рма* Тапсы рма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
Руіһоп (пайтон) программалау тілінде 2Б ойынын кұру РуОаше (пайгейм) кітапханасы 9.3.3.4 Ойын терезесін жасау үшін РуОате (пайгейм) кітапханасының дайын модульдерін пайдалану Жоғарғы деңгей дағдылары 1 1 ҚЖ,ТЖ 6 3 20
Артқы фон мен ойын кейіпкерлері 9.3.3.5 Ойынның артқы фонын кұру Қолдану 1 2 ТЖ 8 4
9.3.3.6 Ойынға арналған дайын кейіпкерлер жүктеу Қолдану 1 3 ҚЖ 2 1
Кейіпкерлерді анимациялау 9.3.3.7 Кейіпкер қозғалысын программалау Қолдану 1 4 ТЖ 8 4
9.3.3.8 Пернетақтадан кейпкерді басқару Қолдану 1 5 ҚЖ 8 4
Шарттарды программалау 9.3.3.9 Дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу Жоғарғы деңгей дағдылары 1 6 ТЖ 8 4
Барлығы 6 40 минут 20 20
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
27
Мысал үлгілері және балл қою кестесі «Информатика» пәні бойынша 4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. а) РуОате ортасы үшін графикалық ойын терезесін шығаратын команданы жазыңыз.
[1]
Программалық код мысалын келтіріңіз.
Ъ) Іпіі() функциясының міндеті сипаттаңыз
2. Құрастырушы бағдарлама үшін фондық суретті дайындады.
а) Ойын аясын орнату үшін команданы көрсетіңіз.
[1]
[1]
Ъ) Фондық суретті орнату үшін кұрастырушының әрекеттерін сипаттаңыз.
с) Фондық суретті орнату үшін программалық код мысалын келтіріңіз.
3. Спрайтты ойынға жүктеу үшін команданы көрсетіңіз.
[1]
[1]
[2]
4. Кестеде көрсетілген командалардың міндеттерін толтырыңыз.
[1]
Команда Міндет
8е1Г.хуеі
ТгапзГогш.зеаіе
^а1к.КідһІ=[рудаше.ішаде.1оаЪ(‘ ’)]
ТгапзГогш.СІір
ТгапзГогш. Коіаіе
[4]
28
5. Кестеде көрсетілген міндетер үшін командалардың атауын толтырыңыз.
Команда Міндет
Сол жақ бағытты басу
Оң жақ бағытты басу
Барлық пернетақта түймелерінің жағдайы жайлы ақпарат ала алады
Пернелердің қалай басылып тұрғандығын бақылайды
Қандай түрлендіру пернелері басылып тұрғандығын анықтайды
[4]
6. Асқар пинг-понг ойынын құрастырады.
а) Асқару пинг-понг ойыны үшін достық интерфейсінің моделін әзірлеуге көмектесіңіз.
[2]
Ъ) Асқарға хабарлама жазуға көмектесіңіз «Сіз жарайсың! Жұмысты осы күйде жалғастырыңыз!»
[1]
с) Ойында ойыншылардың қорытынды есебін есептеу қажет.
Ойында екі ойыншының есебі үшін айнымалылардың инициализациясы фрагмент кодын жазыңыз.
[1]
29
Балл қою кестесі

Жауабы
Балл
Қосымша
ақпарат

зеІ_шоёе() модуль Ьізріау
Ішрогі рудате рудате. іпі!()
ру§ате.ёі5р1ау.5е! тоёе((600.400))

Рудате құралдар жиынтығын импорттайды НЕМЕСЕ
Барлық кітапхана модульдерін
инициализациялайды.

Ру§ате.іта§е.1оаё()

Экрандағы сурет биттерін позицияға (0,0) көшіруді орындау қажет

^һііе Тгие:
8 сгееп.Ь1і!(Ьаск§гоипё_іта§е .(0.0)) Рудате .Ьі8р1ау.ирёаІе()
С1оск.!іск()
8сгееп.Ь1і! пайдаланғаны үшін 1 балл Ьі8р1ау.ирёаІе пайдаланғаны үшін 1 балл
3
4
Ру§ате.іта§е.1оас1 (о5.
эаіһ.іоіп(‘іта§е’, іт§1.ір§))
Команда Міндет
8е1£х\ге1 нысанньщ жылжу жылдамдығЕлн анықтайды
Тгапвһоші.есаіе өлшемін жаңа рұксатка деиін өзгерту
\*і/а1к.ЕІ2:һі—[ру^аше.іта^е.іоасі^1 ’)] нысанды оңға жьшжыту
ТгапвТогт. Сіір нысанды тік және көлденең аиналдыру
Тгапйіоші. КоіаТе суретті оұру
әрбір дұрыс жауап үшін 1 баллдан
Команда Міңдет
руеате.К ЬЕҒТ Сол жақ бағытты басу
ру§ате.К ШОНТ Оң жак бағытты басу
руаате. Кеу.§еі_рге5зе^0 Барлык пернетакта түймелерінің жағдайы жайлы ақпарат ала алады
руаате. Кеу.8е1_гереа1:Г) Пернелердің калай оасылып түрғандығын бакылайды
руаате. Кеу.^еі то<�Зз() Қандан түрлендіру пернелері басылып тұрғандығын анықтайды әрбір дұрыс жауап үшін 1 баллдан 1 1 1 1 1 2 1 4 5 4 30 6а щт 2 Екі ойыншыға арналған орын үшін 1 балл Екі ойыншының экранына шотты шығару үшін 1 балл Ойынды іске қосқаны үшін 1 балл ^ ии 2-Б моделдерінің баламасы қабылданады 6Ъ ТехІ_8игГаее, гесІ=§аше_Ғоп1.гепёег(“ ”,(0,0,0)) 1 Басқа да балама жауаптар қабылданады 6с Ріауег 1_8соге=0 Ріауег 2_8соге=0 1 Жалпы балл: 20 31

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *