СОР Информатика 9 сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
Информатика 9 сынып

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге, 9-сынып білім алушыларына «Информатика» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) негізгі орта мектептің (5-9-сыныптары) «Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 9-сыныпта жиынтық бағалау барлық тоқсанда өткізіледі.
Бөлім бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары, мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда, бөлім бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

2
МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………..4
«Ақпаратпен жұмыс жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..4
«Компьютер таңдаймыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………….10
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………….14
«Деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………..14
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………….18
«Руіһоп (пайтон) программалау тілінде алгоритмдерді программалау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………………………………………..18
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………….21
«Руіһоп (пайтон) программалау тілінде 2^ ойынын құру» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………………………………………….21
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Ақпаратпен жұмыс жасау» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 9.2.1.1 Ақпараттың қасиеттерін анықтау (маңыздылық,
дәлдік, сенімділік, құндылық)
9.4.1.1 Компьютерде ұзақ уақыты жұмыс істеу тәуекелін сыни түрде бағалау
9.1.3.1 Бұлтты технологияларды қолданатын құжаттармен бірлескен жұмысты жүзеге асыру
9.4.2.1 Желідегі этикалық және құқықтық нормаларын бұзу салдары туралы айту
Бағалау критериі Білім алушы
• Ақпараттың қасиеттерін анықтайды
• Компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерге сыни пікір білдіреді
• Бұлтты технологиялардын ерекшелерін атайды, қолданады
• Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және құқықтық нормаларды сақтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 мин
Тапсырмалар
1. Келесі жағдайда ақпарат қасиетін аңықтаңыз: анасы екі жастағы баласына «Әліппе» сатып алды.
a) Өзектілік;
b) Дәлдік;
c) Ақиқаттық; ё) Қажеттілік.
2. Алматы қаласынан Астанаға дейін пойызға билет алу үшін толық берілген ақпаратты таңдаңыз.
Куітбш
Прмкяа -шмсмниі Имфорнаші мя івсихирм Нмосп Слрмочни иум£і
1 !>8ж -от-мй Рашг ІКямші ІКфщмквці ІОшв Іім
ІОпуи? г К)Д9? 24.112018*
ЗйИАШвГбАЗфІН НС* Гв
I наыияы №п г угап танаи ш га таюа
<�імигак*ис]№« Сурет - 1 Жауыбыңызды түсіндіріңіз... ІВмбормфкмив 2.Р»шни» 5Нмм«иа іИфрамоасшфоі ІОмп &Ьяя (і ягр«ү>м Алнітмі (інімянм: АСТШ-НУРЛЫ ЖОЛ
24122С1Б иммуазміийв-соіхоскпгқсаьоі
• (им Гиімпмі Крс Гяс
ЮкқшЗ
»!Т ІІЗІ !««.
«г» 200
П12&0Т —
Лж 15 15418.0Т
‘и<)ги Ш ілг іи И15.0Т 7395.0Т •I ЗчЛКЯЫПМчіСІЦХІҒ.Ч Сурет - 2 4 3. Ақпараттың түсініктілік қасиеті бойынша суреттерді сәйкестендіріңіз. а) Түсініктілік қасиетіне аңықтама беріңіз: 4. Арман компьютерде ұзақ уақыт жұмыс жасайды. Денсаулығына қандай зиян келуі мүмкін, ойланып, сыни пікір білдіріңіз. 5. Әлішер өз қүжаттарын Ооо§1е Бгіуе жэне ОпеБгіуе қоймаларында сақтайды. АОпеОгІуе ^ Соодіе Ргіуе а) Қолданылған технологияны атаңыз. в) Ооо§1е ^гАе және Опе^гАе қоймаларының мүмкіндіктерін сипаттаңыз. 5 6. Желілік этикеттің екі ережесін жазыңыз. 6 Бағалау критериі Тапсырма № Дескриптор Балл Білім алушы Ақпараттың қасиеттерін анықтайды 1 ақпарат қасиетін анықтайды; 1 2 толық ақпарат берілген суретті анықтайды; 1 таңдалған жауабын түсіндіреді; 1 3 ақпараттың түсініктілік қасиеті бойынша суреттерді сәйкестендіреді; 1 түсініктілік қасиетіне анықтама береді; 1 Компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерге сыни пікір білдіреді 4 компьютерде ұзақ уақыт отырған себептен болатын ауруларды анықтайды; 1 аурулардың болу себептерін нақты сипаттайды; 1 Бұлтты технологиялардың ерекшелерін атайды, қолданады 5 ұсынылған технологияны атайды; 1 §оо§1е бгАе және опебгАе қоймаларының мүмкіндіктерін сипаттайды; 1 Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және құқықтық нормаларды сақтайды 6 желілік этикеттің 1-ережесін сипаттайды; 1 желілік этикеттің 2-ережесін сипаттайды. 1 Барлығы: 11 7 «Ақпаратпен жұмыс жасау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні__________________________________________Сынып_____________________ Бағалау критериі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Ақпараттың қасиеттерін анықтайды Ақпарат қасиетін, толық ақпарат берілген суретті анықтауда, таңдалған жауабын түсіндіруде, ақпараттың түсініктілік қасиеті бойынша суреттерді сәйкестендіруде, түсініктілік қасиетіне анықтама беруде қиналады Ақпарат қасиетін, толық ақп берілген суретті анықтауда, таңда: жауабын түсіндіруде, ақпарат түсініктілік қасиеті бойынша суретт сәйкестендіруде, түсініктілік қасие анықтама беруде қателіктер жіберед арат ған тың ерді тіне і Ақпараттың қасиетте дұрыс анықтайды рін Компьютерді ұзақ уақыт бойы қолдануға байланысты қауіптерге сыни пікір білдіреді Компьютерде ұзақ уақыт отырған себептен болатын ауруларды анықтауда, аурулардың болу себептерін сипаттауда қиналады Компьютерде ұзақ уақыт оты] себептен болатын аурула анықтауда, аурулардың болу себепт сипаттауда біраз қате жібереді ған рды ерін Компьютерде ұзақ уаь отырған себептен болат аурыларды дұ] анықтайды. Аурулард болу себептерін тол сипаттайды ыт ын ыс ың ық Бұлтты технологиялардың ерекшелерін атайды, қолданады Ұсынылған технологияны атауда, Ооодіе БгАе және Опе^гАе технологияларын сипаттауда қиналады Ұсынылған технологияны ата Ооодіе ^гАе және ОпеБ технологияларын сипаттауда қателіі жібереді уда гАе тер Ұсынылған технология Ооодіе ^гАе және Опе^і технологияларын дұр сипаттайды ны, 'Ае іыс 8 Желіде жұмыс істеу Желілік этикеттің 1, 2-ережесін Желілік этикеттің 1, 2-ережесін Желіде жұмыс істеу барысында этикалық және сипаттауда қиналады сипаттауда қателіктер жібереді барысында этикалық және құқықтық нормаларды құқықтық нормаларды дұрыс сақтайды сақтайды 9 «Компьютер таңдаймыз» бөлімі бойынша жиынтық бағалау 9.1.1.1 Мақсатына байланысты компьютердің конфигурациясын таңдау Қолданушының 9.1.2.1 Қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз етуді таңдау 9.3.1.1 Процесс моделдерін (физикалық, биологиялық, экономикалық) электрондық кестеде әзірлеу және зерттеу Білім алушы • Компьютердің міндетіне қарай конфигурациясын таңдайды • Қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз ету түрін аңықтайды • Электронды кестеде процесстертің моделін зерттейді Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі Қолдану Орындау уақыты 20 мин Тапсырмалар 1. Екі компьютердің бір бірінен конфигурациясы қандай компоненттерімен ерекшеленеді? Ойыңызды жинақтап, кестені толтырыңыз. Мәтінмен жұмыс істеу үшін компьютер Графикамен жұмыс істеу үшін компьютер 2. Ноутбук орнына КЕТВООК-ті пайдаланудың екі артықшылығын анықтаңыз. 3. Берілген процессорлардың мінездемелерін салыстырыңыз. Ойын компьютеріне қолайлы процессорды таңдаңыз және таңдауыңызды түсіндіріңіз. 1 Процессор: ІпІеІ(К) Соге(ТМ) І5-3470 СРЫ @ 3.700Нг 3.70 СНг 2 Проиессор: ІгПеІ(К) Соге<�ТМ)2 СРІІ 6300 © 1.86СИг 1.86 СНх Оқу мақсаты Бағалау критериі 10 4.1 Төмендегі берілген жүйелік программалық қамтамасыздандырудың мақсаттарын көрсетіңіз. a) Бір нақты қолданушының мәселесін шешу b) Компьютер ресурстарын басқару c) Операциялық жүйенің мүмкіндігін кеңейту Ь) Жаңа бағдарламалар жасау Жауабы:_______________________________________ 4.2 Программалау жүйелерін қолданбай, қолданушы өз мәселелерін компьютер арқылы шешуге арналған программалық қамтамасыздандырудың түрі қалай аталады: a) Драйверлер; b) Жүйелік программалық қамтамасыздандыру; c) Қолданбалы программалық қамтамасыздандыру; Ь) Утилиталар; е) Аспаптық программалық қамтамасыздандыру. Жауабы:_______________________________________ 5.1 Жолаушы сағат 08:00 Таволжан кентінің автовокзалына келіп, автобус кестесін қарады. Жолаушының осы кестеге сәйкес Ақжол станциясына ең ерте келетін уақытын анықтаңыз. А В С й 1 ► Кету уақыггы Ке.ті' уацыты 2 Алгабас Гаволжан 7:10 8 -25 3 Гаволжан Акжол 7:30 8:40 4 Акжол Актас 7:50 9:00 5 Гаволжан Актас 9:15 10:00 6 Акжол Алгабас 9:15 10:25 7 Гаволжан Алгабас 9:30 10:30 8 Акжол Гаволжан 9:30 10:45 9 Акгас Акжол 10:10 1120 10 Алгабас Гаволжан 11:05 12:15 а) 08:40 Ь) 10:45 с) 11:20 Ф 12:15 е) 10:20 8:40 Жауабы:___________________________________________ 5.2. «Келу уақыты», «Кету уақыты» бағандарының ұяшықтар форматын анықтаңыз. 11 Бағалау критериі Тапсыр ма № Дескриптор Балл Білім алушы Компьютердің міндетіне қарай конфигурациясын таңдайды 1 мәтінмен жұмыс істеу үшін компьютер компоненттерін ерекшелейді; 1 графикамен жұмыс істеу үшін компьютер компоненттерін ерекшелейді; 1 2 пеіЬоок-ті пайдаланудың бірінші артықшылығын сипаттайды; 1 пеіЬоок-ті пайдаланудың екінші артықшылығын сипаттайды; 1 3 ойын компьютеріне қолайлы процессорды таңдайды; 1 таңдауын негіздейді; 1 Қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз ету түрін аңықтайды 4 жүйелік программалық қамтамасыздандырудың 1-мақсатын дұрыс таңдайды; 1 жүйелік программалық қамтамасыздандырудың 2-мақсатын дұрыс таңдайды; 1 программалық қамтамасыздандырудың түрін таңдайды; 1 Электронды кестеде процесстертің моделін зерттейді 5 электронды кестеде берілген моделді зерттейді; 1 электронды кестеде ұяшықтар форматын анықтайды. 1 Барлығы 11 12 «Компьютер таңдаймыз» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика Білім алушының аты-жөні___________________________________________Сынып_____________________ Бағалау критериі Оқу жетістіктерінің деңгейі Төмен Орташа Жоғары Компьютердің міндетіне қарай конфигурациясын таңдайды Мәтінмен жұмыс істеу және графикамен жұмыс істеу үшін компьютер конфигурациясының компоненттерін ерекшелеуде, КЕТБӨӨК-ті пайдаланудың артықшылықтарын сипаттауда, ойын компьютеріне қолайлы процессорді таңдауда қиналады Мәтінмен жұмыс істеу және графикамен жұмыс істеу үшін компьютер конфигурациясының компоненттерін ерекшелеуде, КЕТБООК-ті пайдаланудың артықшылықтарын сипаттауда, ойын компьютеріне қолайлы процессорді таңдауда қателіктер жібереді |— Мәтінмен жұмыс істеу үшін және графикамен жұмыс істеу үшін компьютер конфигурациясының компоненттерін дұрыс анықтайды, КЕТБООК-ті пайдаланудың артықшылықтарын дұрыс сипаттайды, ойын компьютеріне қолайлы процессорді дұрыс таңдайды Қолданушының қажеттілігіне байланысты программалық қамтамасыз ету түрін аңықтайды Жүйелік программалық қамтамасыздандырудың мақсаттарын таңдауда, программалық қамтамасыздандырудың түрін аңықтауда қиналады Жүйелік программалық қамтамасыздандырудың мақсаттарын таңдауда, программалық қамтамасыздандырудың түрін анықтауда қателіктер жібереді Жүйелік программалық қамтамасыздандырудың мақсаттарын, программалық қамтамасыздандырудың түрін дұрыс анықтайды Электронды процестердің зерттейді кестеде моделін Электронды кестеде берілген моделді зерттеуде, электронды кестеде ұяшықтар форматын анықтауда қиналады Электронды кестеде берілген моделді зерттеуде, электронды кестеде ұяшықтар форматын анықтауда қателіктер жібереді Электронды кестеде берілген моделін дұрыс зерттейді, электрондық кестеде деректер көрсетілген ұяшықтардың форматын дұрыс анықтайды 13 2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР «Деректер базасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Оқу мақсаты 9.2.2.1 «Дерекқор, жазба, өріс» терминдерін түсіндіру 9.2.2.2 Электрондық кестеде деректер базасын жасау 9.2.2.3 Деректерді іздеу, сұрыптау және сүзгілеуді жүзеге асыру Бағалау критериі Білім алушы • Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін біледі • Электронды кестеде мәліметтер қорын құрастырады • Электрондық кестеде мәліметтерді іздеу әдістерін аңықтайды • Мәлімет қорында сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асырады Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі Орындау уақыты 25 мин Тапсырмалар 1. Түсініктер мен анықтамалардың арасында сәйкестікті орнатыңыз. Берілгендермен толтырылған кестенің жолдары Өріс Берілгендермен толтырылған кестенің бағаналары Жазба Мәліметтер қорын құруға, оны берілімдермен толтыруға, өңдеуге, сақтауға, пайдаланушының сұранысы бойынша информацияны кез келген түрінде алуға арналған жүйелі программалау жүйелері Мәлімет қорын басқару жүйесі Пайдаланушыға кестелерді толтыруды, түзетуді оңайлату үшін дайындалған жүйе 2. 5 «А» сыныбының оқушысы Боранбаева Айжан 01.01.2009 жылы Алматы қаласы, Абылайхан көшесінде 20-үй, 55-пәтерде тұрады. ЖСН-і 090101800395. а) Деректер қорының өрістерін көрсетіңіз жэне оқушының мәліметтерін кестеге енгізіңіз. А В С 0 Е Ғ с 1 2 3 4 5 6 7 8 ч Ь) Құрастырылған деректер қорында «Кілттік өріс» ретінде қай өрісті ұсынуға болады? 14 3. Төмендегі кестеде «Өнімдер» мәлімет қорының фрагменті көрсетілген. Төмендегі сұрыптау шартын қанағаттандыратын өнімді атаңыз. (Бағасы 1 кг)>160)және(Саны>=20)
Өнім Саны (кг) Бағасы (тенге)
Макарон 11 160
Ет 20 1200
Нан 6 60
Май 15 1700
Тұз 30 90
4. Төмендегі кестеде «Өнімдер» мәлімет қорының фрагменті көрсетілген. Осы мәлімет қорында ЕТ немесе МАИ өнімдері бойынша суретте сүзгілеу шартын көрсетіңіз.
Мәлімет қоры «Өнімдер»
№ Өнім Саны (кг) Бағасы (тенге) Өндіруші
1 Макарон 11 160 АОО “Корона”
2 Ет 20 1200 АОО”Табыс”
3 Нан 6 60 ТОО “Ауыл”
4 Май 15 1700 ТОО “Ауыл”
5 Тұз 30 90 АОО “Жер”
яі Сортировка от Д до Я ді Сортировка от Я до А Сортировка по цвету Удалить фильтр из столбца «Өиім»
Фильтр по цвету Т екстовые фильтры
|Поиск | ^ | (Выделить все)
: ПЕт
□ Май
□ Макарон
□ Нані
□ Туз
5. «Өнімдер» мәлімет қорының кестесінде ӨНІМ өрісі бойынша орындалған әрекетті сипаттаңыз.
А в 1 2
А 6 с с
Өііім С аны (кг) Багасы (тенге) 1 Өкім Саны (кг) Баі г™ асы нге) 1 Сіны (кг) Баіаеы
Мэкәром 11 160 . 2 Ет 20 1200 ^ ? Тұз 30 90
Ет 20 1200 Май 15 1700 ^Яг: Нан ‘6 60
Нзн 6 60 Макаром 11 160 4 Макаром 11 160
Май 15 1700 5 Нан 6 60 5 Май 15 1700
Тұз 30 ЭО 5 Тұз 30 Э9 6 Ет 20 1200
2
15
Бағалау критериі Тапсыр ма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін біледі 1 мәлімет қорындағы «өріс» түсінігін анықтайды; 1
мәлімет қорындағы «жазба» түсінігін анықтайды; 1
мәлімет қорын басқару жүйесінің анықтамасын көрсетеді; 1
Электронды кестеде мәліметтер қорын құрастырады 2 деректер қорының өрістерін дұрыс ұсынады; 1
мәліметтер қорын дұрыс толтырады; 1
«кілттік өрісті» анықтайды; 1
Электрондық кестеде мәліметтерді іздеу әдістерін аңықтайды 3 мәлімет қорында шартты қанағаттандыратын өнімді анықтайды; 1
Мәлімет қорында сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асырады 4 ет немесе май өнімдер бойынша сүзгілеу шартын көрсетеді; 1
5 өнімдер бойынша орындалған 1-әрекетті түсіндіреді; 1
өнімдер бойынша орындалған 2-әрекетті түсіндіреді. 1
Барлығы 10
16
«Деректер базасы» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні___________________________________________Сынып_____________________
Бағалау критериі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін біледі Мәлімет қорындағы «өріс»/«жазба» түсініктерін, мәлімет қорын басқару жүйесінің анықтамасын анықтауда қиналады |—| Мәлімет қорындағы «өріс»/«жазба» түсініктерін, мәлімет қорын басқару жүйесінің анықтамасын анықтауда қателіктер жібереді □ Мәліметтер қоры, жазба, өріс терминдерін дұрыс анықтайды □
Электронды кестеде мәліметтер қорын құрастырады Деректер қорының өрістерін ұсынуда, мәлемттер қорын толтыруда, «Кілттік өрісті» анықтауда қиналады | | Деректер қорының өрістерін ұсынуда, мәліметтер қорын толтыруда, «Кілттік өрісті» анықтауда қателіктер жібереді □ Электронды кестеде мәліметтер қорын дұрыс құрастырады □
Электрондық кестеде мәліметтерді іздеу әдістерін анықтайды Мәлімет қорында шартты қанағаттандыратын өнімді анықтауда қиналады ^^ Мәлімет қорында шартты қанағаттандыратын өнімді анықтауда қ_р Мбереді ^ Электрондық кестеде мәліметтерді іздеу әдістерін дұрыс анықтайды ^ ^
Мәлімет қорында сұрыптауды және сүзгілеуді жүзеге асырады ЕТ немесе МАЙ өнімдері бойынша сүзгілеу шартын көрсетуде, өнімдер бойынша орындалған 1, 2-ші әрекетті түсіндіруде қиналады □ ЕТ немесе МАИ өнімдері бойынша сүзгілеу шартын көрсетуде, өнімдер бойынша орындалған 1, 2-әрекетті түсіндіруде қателіктер жібереді □ Мәлімет қорында сұрыптауды және сүзгілеуді дұрыс жүзеге асырады □
17
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Руіһоп (пайтон) программалау тілінде алгоритмдерді программалау» бөлімі бойынша
жиынтық бағалау
Оқу мақсаты
Бағалау критериі
Ойлау деңгейі
Орындау уақыты Тапсырмалар
дағдыларының
9.3.3.1 Бір өлшемді массивті пайдалана отырып Руіһоп программалау тілінде программа кодын құру
9.3.3.2 Екі өлшемді массивті пайдалану арқылы Руіһоп программалау тілінде программа кодын құру
Білім алушы
• Программалық код жазу барысында бір өлшемді массивті қолданады
• Программалық код жазу барысында екі өлшемді массивті қолданады
Қолдану
20 мин
1. «Бір өлшемді массив» терминін сипаттаңыз.
і. Бір өлшемді массивке мысал келтіріңіз.
2. Тапсырма шарттарын оқып, программалық кодты жазыңыз.
i. Бос орындармен бөлінген сөздерден тұратын жол берілген. Онда қанша сөз бар екенін анықтаңыз.
ii. К әрпі бірнеше рет кездесетін жол берілген. Жолда кездесетін К әрпінің жалпы санын анықтаңыз.
3. Екі өлшемді массивті қолданып, тапсырманы орындаңыз.
Екі санды шығарыңыз: екі өлшемді массивте ең үлкен элемент тұратын жол нөмірі мен баған нөмірі.
4. Екі өлшемді массив және екі сан берілген: і және і. Массивте і және і нөмірлері бар бағандарды өзгертіп, нәтижені шығарыңыз.
Бағдарлама N және т массивтің өлшемдерін, содан кейін массив элементтерін, содан кейін і және і сандарын алады. Шешімде змар_со1итпз (а,і, і) функциясын қолданыңыз.
Ақпарат көзі: ҺЦр://ру1һо5һка.гц/раае Ш88.һ1т1
18
Бағалау критериі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Программалық кодта бір өлшемді массив қолданады 1 «бір өлшемді массив» терминін сипаттайды; 1
бір өлшемді массив мысалын келтіреді; 1

2 айнымалыны сипаттайды; 1
1еп§1һ әдісі арқылы жолдың ұзындығын анықтайды; 1
соипі әдісі арқылы белгілі таңбалардың санын анықтайды; 1
жолды енгізу әдісін қолданады;
Программалық кодта екі өлшемді массив қолданады 3 айнымалыларды сипаттайды; 1
программалық кодта циклді қолданады; 1
программалық кодта шарттар қолданады; 1
4 циклді қолданады; 1
8^ар соіишпз әдісін қолданады; 1
8р1іІ() қолданады. 1
Барлығы: 12
19
«Руіһоп (пайтон) программалау тілінде алгоритмдерді программалау» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-
аналарға ақпарат беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні___________________________________________Сынып______________________
Бағалау критериі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Программалық кодта бір өлшемді массив қолданады Программалық кодта бір өлшемді массивті пайдалану кезінде қиналады □ «Бір өлшемді массив» терминін сипаттау кезінде/ бір өлшемді массив мысалын келтіруде, айналымды сипаттауда/ 1еп§1һ әдісі арқылы жолдың ұзындығын/ соипі әдісі арқылы белгілі таңбалардың санын анықтауда / жолды енгізу әдісін қолданғанда қателіктер жібереді □ Программалық кодта бір өлшемді массив дұрыс пайдаланады □
Программалық кодта екі өлшемді массив қолданады Программалық кодта екі өлшемді массивті пайдалану кезінде қиналады □ Айнымалыларды сипаттау кезінде қателер жібереді/ программалық кодта цикл мен шарттарды пайдаланған кезде/ 8^ар_со1итпз/8р1іі() әдістерін пайдаланған кезде қателіктер жібереді □ Программалық кодта екі өлшемді массив дұрыс пайдаланады □
20
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Руіһоп (пайтон) программалау тілінде 2^ ойынын құру» бөлімі бойынша жиынтық
бағалау
Оқу мақсаты 9.3.3.9 Дайын сценарий бойынша ойын әзірлеу
9.3.3.5 Ойынның артқы фонын құру
9.3.3.6 Ойынға арналған дайын кейіпкерлер жүктеу
9.3.3.7 Кейіпкер қозғалысын программалау
9.3.3.8 Пернетақтадан кейпкерді басқару
Бағалау критериі Білім алушы
• Сценарий бойынша ойын құрастырады
• Ойынның артқы фонын құрастырады
• Ойынға арналған кейіпкерлерді жүктейді
• Пернетақта арқылы кейіпкерлерді басқарады Ойлау дағдыларының Қолдану
деңгейі Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 40 мин
Практикалық жұмыс
1. Ойын сценарийін ойластырыңыз.
2.2 ^ ойынды құрастырыңыз.
3. Ойында фон мен спрайттарды пайдаланыңыз.
4. Ойында пернетақта кейіпкерлерін басқару мүмкіндігін жасаңыз.
5. Ойын нәтижесін есептейтін программалық кодты программаға қосыңыз.
6. Ойынды тестілеуден өткізіңіз.
Мұғалім үшін ұсыныстар: бөлім бойынша жиынтық бағалауды екі кезеңге бөліп өткізуге болады.
1 кезең — оқушылардан ойын сценарийінің жоспарын, фон мен кейіпкерлерді дайындауды сұраңыз.
2 кезең — оқушылардан ойын үшін программалық кодты жасауды сұраңыз.
21
Бағалау критериі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Ойынды дамытады 1 ойын сценарийін құрастырады; 1
фон үшін суреттерді дайындайды; 1
ойын үшін кейіпкерлерді дайындайды; 1
Ойын фонын жасайды және ойын үшін дайын таңбаларды жүктейді 2 фонды ойынға жүктейді; 1
кейіпкерлерді ойынға жүктейді; 1
суреттерді дискіге сақтайды; 1
Таңба қозғалысын программалайды 3 ойын кейіпкерлері үшін бағдарламалық кодты жазады; 1
шартты пайдаланады; 1
циклді пайдаланады; 1
Пернетақтадан таңбаларды басқарады 4 пернетақтадан таңбаларды басқаруды қосады; 1
деі ргеззегі модулін пайдаланады; 1
§еІ_Ғосшегі модулін пайдаланады; 1
зеі гереаі модулін пайдаланады. 1
Барлығы 13
22
«Руіһоп (пайтон) программалау тілінде 2^ ойынын құру» бөлімі үшін жиынтық бағалау нәтижесі бойынша ата-аналарға ақпарат
беруге арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні________________________________________Сынып_______________________
Бағалау критериі Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орташа Жоғары
Ойынды дамытады Ойынды әзірлеу кезінде қиындық тудырады □ Ойын сценрийі/фон үшін суретті/ ойын үшін спрайттарды дайындау кезінде қателіктер жібереді □ Ойынды дұрыс құрастырады □
Ойын фонын жасайды және ойын үшін дайын таңбаларды жүктейді Кейіпкерлерді жүктеу кезінде ойын аяын жасау кезінде қиындықтар туындайды □ Фонды ойынға жүктеу кезінде/ дискідегі суретті сақтағанда/ кейіпкерлерді ойынға жүктеу қателіктер жібереді | 1 Фон мен ойындарды дұрыс жасайды және ойын үшін дайын таңбаларды жүктейді □
Таңба қозғалысын программалайды Таңбалардың қозғалысын программалау кезінде қиындықтар туындайды □ Ойын кейіпкерлерінің программалық кодын жазу кезінде / шартты құрылымды пайдалану кезінде / циклдік құрылымды пайдалану кезінде қателіктер жібереді | | Таңбаның қозғалысын дұрыс программалайды □
Пернетақтадан таңбаларды басқарады Пернетақтадан таңбаларды басқару кезінде қиындықтар туындайды □ Басқару таңбалары арқылы кейіпкерді пернетақтадан қосқан кезде /модульдерді қолданғанда/ §е1_рге88её/ §е1_Ғосшеё/. 8е1_гереа1 модулін пайдаланғанда қателіктер жібереді □ Пернетақтасы бар таңбаларды дұрыс басқарады □
23
24

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *