СОР ЖБ БЖБ «Қазақ әдебиеті» 10-сынып (жаратылыстану-математика багыты) пәнінен (оқыту қазақ тілінде) жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

«Қазақ әдебиеті» пәнінен
(оқыту қазақ тілінде)
жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
10-сынып
(жаратылыстану-математика багыты)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 10-сынып білім алушыларына «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.
Қосымша материалдарды (нұсқаулықтар, таныстырылымдар, жоспарлар және т.б.), форумдағы талқылауларды және бейне нұсқауларды сіз «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ зтк.еби.кг ресми сайтынан таба аласыз.
Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

МАЗМҰНЫ
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………………4
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………….4
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау………………….7
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)………………………………9
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………..10
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….10
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………….13
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………..16
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..16
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..19
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………………..22
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..22
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………..25
3
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.1.5.1 ұлттық құндылықтардың маңыздылығын
контекстермен үндестіру
10.2.2.1 автор бейнесінің шығармадағы белгілі бір оқиғадағы көрінісін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ұлттық құндылықтарды контекстермен
байланыстырады
• Шығарма оқиғасындағы автор бейнесін анықтайды
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. А.Құнанбаевтың «Масғұт» поэмасындағы Масғұт бейнесі арқылы дәріптелетін құндылықты анықтап, шығармадан мысал келтіріңіз.
№ Дәріптелетін құндылық Шығармадан мысал
1
2
2. Масғұт образы арқылы дәріптелген құндылықтың қазіргі қоғам үшін қаншалықты маңызды екенін өмірден мысал келтіріңіз.
3. Берілген үзіндідегі автордың көңіл күйін анықтаңыз, пікіріңізді жазыңыз. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым,
Ұстарасыз аузыңа түсті мұртың.
Жақсы менен жаманды айырмадың,
Бірі қан, бірі май боп енді екі ұртың.
Бет бергенде шырайың сондай жақсы,
Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?
Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
Аузымен орақ орған өңкей қыртың.
Өзімдікі дей алмай өз малыңды,
Күндіз күлкің бұзылды, түнде — ұйқың.
4
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығармадағы құндылықтарды анықтап, маңыздылығын контекстермен байланыстырады 1-2 кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2 құндылықты анықтайды; 2
шығармадан 2 мысал келтіреді; 2
құндылықтың маңыздылығын түсіндіреді; 1
өмірден мысал келтіреді; 1
Шығармадағы автор бейнесін анықтайды 3 өлең жолдарынан автор бейнесін анықтайды; 1
көңіл күйі сипатталған жолдарды анықтайды; 1
өзіндік тұжырым жасайды. 1
Барлығы 9
5
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығармадағы құндылықтарды анықтап, маңыздылығын контекстермен байланыстырады Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2 құндылықты анықтауда, шығармадан 2 мысал келтіруде, құндылықтың маңыздылығын түсіндіріп, өмірден мысал келтіруде қиналады. | | Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2 құндылықты анықтауда, шығармадан 2 мысал келтіруде, құндылықтың маңыздылығын түсіндіріп, өмірден мысал келтіруде қателер жібереді. □ Кейіпкер бейнесі арқылы дәріптелген 2 құндылықты анықтайды, шығармадан 2 мысал келтіреді, құндылықтың маңыздылығын түсіндіреді, өмірден мысал келтіреді. □
Шығармадағы автор бейнесін анықтайды Өлең жолдарынан автор бейнесін анықтауда, көңіл күйі сипатталған жолдарды талдау, өзіндік тұжырым жасауда қиналады. | | Өлең жолдарынан автор бейнесін анықтауда, көңіл күйі сипатталған жолдарды талдауда, өзіндік тұжырым жасауда қателер жібереді. | | Өлең жолдарынан автор бейнесін анықтайды, көңіл күйі сипатталған жолдарға талдайды, өзіндік тұжырым жасайды. | |
6
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.3.2.1 көркем шығармадағы көтерілген мәселелердің
жаңашылдығына баға беру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармада көтерілген мәселені анықтап, жаңашылдығына баға береді
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. А.Құнанбаевтың «Сегіз аяқ» өлеңінде көтерілген мәселерді анықтаңыз.
№ Көтерілген мәселе Шығармадан мысал
1
2
3
2. Автордың көтерген мәселені шешуде ұсынған жолын қазіргі заман мәселесімен байланыстырып, баға беріңіз.
7
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығармада көтерілген мәселені анықтап, жаңашылдығына баға береді 1 өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтайды; 3
өлеңнен 3 мысал келтіреді; 3
2 автордың ұсынған шешу жолын қазіргі кездегі мәселемен байланыстырады; 1
өз пікірімен баға береді. 1
Барлығы 8
8
«Қалың елім, қазағым» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығармада көтерілген мәселені анықтап, жаңашылдығына баға береді Өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтап, мысал келтіруде, автор ұсынған шешу жолын қазіргі кездегі мәселемен байланыстырып, тиімділігіне баға беруде қиналады. | | Өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтап, мысал келтіруде, автор ұсынған шешу жолын қазіргі кездегі мәселемен байланыстырып, тиімділігіне баға беруде қателер жібереді. | | Өлеңде көтерілген 3 мәселені анықтайды, мысал келтіреді, автор ұсынған шешу жолын қазіргі кездегі мәселемен байланыстырып, тиімділігіне баға береді. |~|
9
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.1.3.1 көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін
жинақтау мен даралау
10.2.1.1 әдеби шығарманың композициялық ерекшеліктерін талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығармадағы образдар жүйесін салыстырып, кейіпкерлер бейнесін анықтайды
• Шығарманың композициялық ерекшелігін ажыратады
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесінің «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміндегі кейіпкерлерге тән ортақ мінез-құлықтарды анықтаңыз. Ойыңызды дәлелдеңіз. (3-4 сөйлем)
2. «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміндегі Қаныштың мінез-құлық ерекшелігін анықтаңыз. Ойыңызды дәлелдеңіз. (3-4 сөйлем)
3. «Қанат ұшқанда қатаяды» бөліміне композициялық талдау жасаңыз. (5-6 сөйлем)
10
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығармадағы образдар жүйесін салыстырып, кейіпкерлер бейнесін анықтайды 1 кейіпкерлерге ортақ мінез-құлықтарды анықтайды; 2
шығармадан мысал келтіреді; 2
2 басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтын мінез-құлықты анықтайды; 2
шығармадан мысал келтіреді; 2
Шығарманың композициялық ерекшелігін ажыратады 3 бөлімнің композициялық ерекшелігін анықтайды; 1
ойын дәлелдейді. 1
Барлығы 10
11
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығармадағы образдар жүйесін салыстырып, кейіпкерлер бейнесін анықтайды Кейіпкерлерге ортақ мінез-құлықтарды анықтауда, шығармадан мысал келтіруде, басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтын мінез-құлықты анықтауда, шығармадан мысал келтіруде қиналады. |—| Кейіпкерлерге ортақ мінез-құлықтарды анықтауда, шығармадан мысал келтіруде, басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтын мінез-құлықты анықтауда, шығармадан мысал келтіруде қателер жібереді. □ Кейіпкерлерге ортақ мінез-құлықтарды анықтайды, шығармадан мысал келтіреді, басты кейіпкердің ерекшелігін сипаттайтын мінез-құлықты анықтайды, шығармадан мысал келтіреді |—|
Шығарманың композициялық ерекшелігін ажыратады Бөлімнің композициялық ерекшелігін анықтауда, ойын дәлелдеуде қиналады. □ Бөлімнің композициялық ерекшелігін анықтауда, ойын дәлелдеуде қателер жібереді. □ Бөлімнің композициялық ерекшелігін анықтайды, ойын дәлелдейді. □
12
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.3.1.1 шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын
анықтап, бағалау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын
анықтап, пікір білдіреді
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
М.Сәрсекенің «Қаныш Сәтбаев» роман-эссесінің «Бәрі де майдан үшін» бөлімінің тарихи және көркемдік маңызын анықтаңыз. Өз ойыңызбен байланыстырып, 3 мысал келтіріңіз.
13
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, 1 тарихи маңыздылығын талдайды; 2
көркемдік ерекшелігін анықтайды; 2
өз ойымен байланыстырады; 1
пікір білдіреді өз ойын дәлелдеп, мысалдар келтіреді. 3
Барлығы 8
14
«Қазақтың Қанышы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың тарихи және көркемдік құндылығын анықтап, пікір білдіреді Бөлімде көтерілген мәселенің тарихи маңыздылығы мен көркемдік ерекшелігін анықтауда, өз ойымен байланыстырып, дәлелдеме мысалдар келтіруде қиналады. | | Бөлімде көтерілген мәселенің тарихи маңыздылығы мен көркемдік ерекшелігін анықтауда, өз ойымен байланыстырып, дәлелдеме мысалдар келтіруде қателер жібереді. □ Бөлімде көтерілген мәселенің тарихи маңыздылығы мен көркемдік ерекшелігін анықтайды, өз ойымен байланыстырады, дәлелдеме мысалдар келтіреді. □
15
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.1.1.1 әдеби шығармаға сюжеттік-композициялық
талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын түсіну
10.2.3.1 шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманың сюжеттік құрылымы арқылы идеясын анықтайды
• Көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесінің сюжеттік құрылымын көрсетіңіз.
2. А.Кемелбаева «Шашты» әңгімесінің идеясына талдау жасаңыз, өз ойыңызбен байланыстырыңыз (3-4 сөйлем).
3. Үзіндіде (Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға») қолданылған көркемдегіш құралдарға талдау жүргізіңіз.
Бөленіп онда бәрің байлық, баққа,
Тіпті ие болсаңдар да атақ, даңққа,
Бірге ұрпақ барсын жарқын болашаққа,
Бұрыңдар көшті атамекен жаққа.
Қазағың жетті ежелгі арманына,
Жағдайдың қарамаңдар бар, жоғына,
Ілінбеу үшін елдік бірлік керек Ешқашан енді ешкімнің қармағына.
Уақытша көрсендер де қиыншылық,
Мың артық күн кешуден қорқып-бұғып,
Қожа боп өз жеріңде өз еліңе Не жетсін тер төгуге соны ұғып.
Көркемдегіш құрал Үзіндіден мысал Қолданылу мақсаты

16
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманың сюжеттік құрылымын арқылы идеясын анықтайды 1 әңгіменің басталуын анықтайды; 1
басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын) анықтайды; 1
басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін) табады; 1
оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін) анықтайды; 1
оқиғаның шешімін табады; 1
2 әңгіменің идеясына талдау жасайды; 1
өз ойымен байланыстырады; 1
Көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді 3 үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтайды; 2
көрдемдегіш құралдың түрлерін ажыратады; 2
көркемдегіш құралдардың қолдану мақсатын түсіндіреді. 2
Барлығы 13
17
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың сюжеттік құрылымын арқылы идеясын анықтайды Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын), басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін), оқиғаның шешімін анықтауда, әңгіменің идеясына талдау жасауда, өз ойымен байланыстыруда қиналады. □ Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын), басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін), оқиғаның шешімін анықтауда, әңгіменің идеясына талдау жасауда, өз ойымен байланыстыруда қателер жібереді. □ Әңгіменің басталуын, басты оқиғаға түрткі болған оқиғаны (байланысын), басты оқиғаны, оқиғаның дамыған сәтін (шиеленісін), оқиғаның шегіне жеткен тұсын (шарықтау шегін), оқиғаның шешімін анықтайды, әңгіменің идеясына талдау жасайды, өз ойымен байланыстырады. |—|
Көркемдегіш құралдардың қолданылуын түсіндіреді Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтауда, түрлерін ажыратуда, қолдану мақсатын түсіндіруде қиналады. □ Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтауда, түрлерін ажыратуда, қолдану мақсатын түсіндіруде қателер жібереді. □ Үзіндідегі көркемдегіш құралдарды анықтайды, түрлерін ажыратады, қолдану мақсатын түсіндіреді. □
18
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.3.3.1 шығарманың идеясын адамгершілік құндылық
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Шығарманың идеясын адамгершілік құндылық
тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазады
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
Т.Сұлтанбековтың «Көшпелі алтын» әңгімесінің идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, идеяны жеткізудегі автор шеберлігіне баға беріп, 100-150 сөзден тұратын эссе жазыңыз.
19
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазады 1 шығармада көтерілген адамгершілік құндылықтарды анықтайды; 2
шығарманың идеясын анықтайды; 1
автор шеберлігіне баға береді; 1
көзқарасын дәлелдейді; 1
өзіндік түйін жасайды; 1
логикалық бірізділікті сақтайды. 1
Барлығы 7
20
«Парасат пайымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазады Шығармада көтерілген адамгершілік құндылықтарды, идеяны анықтауда, автор шеберлігін бағалап, көзқарасын дәлелдеп, өзіндік түйін жасауда, логикалық қисынын сақтауда қиналады. □ Шығармада көтерілген адамгершілік құндылықтарды, идеяны анықтауда, автор шеберлігін бағалап, көзқарасын дәлелдеп, өзіндік түйін жасауда, логикалық қисынын сақтауда қателер жібереді. □ Шығармада көтерілген адамгершілік құндылықтарды, идеяны анықтайды, автор шеберлігін бағалап, көзқарасын дәлелдеп, өзіндік түйін жасайды, логикалық қисынын сақтайды. □
21
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.1.4.1 көркем шығармалардан алған үзінділерді
шығармашылық жұмыстарда қолдану
10.2.4.1 көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау
жасау арқылы шығармашылық жұмыс (өлең, әңгіме )
жазу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады
• Көтерілген мәселені анықтап, шығармашылық жұмыс жазады
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Ш.Мұртазаның «Бесеудің хаты» шығармасынан алынған үзіндіні мұқият оқып, қарамен берілген Мүсіреповтың сөзіне талдау жасаңыз.
Нұрхан: Апыр-ай, Сталинніц жаны ашымаса, құдайдыц да жаны ашымаганы гой. Мүсірепов: Солай болганы да. (Ойланып.) Ал Голощекиндікі көпе-көрнеу зорлық. Зорлықтың түбі — қорлық. Қорлықтың түбі — қу тақыр. Соны да көрдік біз пақыр.
Нұрхан: Голощекин біздің жерді өртей беретіндей не жаздық? Осы өрттің отына бас-сирақ үйіте ме, қайтеді? Сондай бір зымиян ойы жоқ па?
Мүсірепов: Елдің — егесі, бөрінің — тәңірісі бар. Мәскеудегі азаматтарымыз: Рысқұлов, Нұрмақов… қарап қалмас.
Нұрхан: Ал… Алматыдағы азаматтар не бітіріп отыр? Тек бас шүлғи бере ме? Мүсірепов (күрсініп, алысқа қарап): ¥лық өзінен акылдыны ұнатпайды. Орнымды алып қояды деп қорқады. Біздің бетке ұстар, білімді, арлы азаматтарымызды Голощекин сырттатып жіберді. Алматыда қалгандарына күн көрсетпейді. Ал соның сөзін сөйлеп, сойылын согатын Құрамысов сияқтылар қомпиып отыр.
2. Үзіндіден ақпараттар қолдана отырып, «Ұлық өзінен ақылдыны ұнатпайды» деген ойды ашып жазыңыз, көзқарасыңызды білдіріңіз.
3. «Балым (торыққандай). Әй, білмеймін, енді ел болып оңбаспыз да…
Мүсірепов (өтінгендей). Олай деме, жеңеше. Омыртқаң опырылса да, рухың сынбасын» Сол бір азапты басынан кешіріп жатқан адамдарға арнап, рухтандыратын, жігерлендіретін мәтін (шығармашылық жұмыс, өлең т.б) жазыңыз.
22
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады 1 қарамен берілген үзіндіге талдау жасайды; 1
көзқарасын білдіріп, дәлелдейді; 1
2 берілген ойды ашып жазады; 1
үзіндідегі ақпаратты қолданады; 1
көзқарасын білдіреді; 1
ойын тұжырымдайды; 1
Көтерілген мәселені анықтап, шығармашылық жұмыс жазады 3 мәселені анықтайды; 1
өзіндік көзқарасын білдіреді. 1
көркемдік қолданыстарды қолданады; 1
ойын шығармашылықпен жеткізеді. 1
Барлығы 10
23
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Үзінділерді шығармашылық жұмыстарда қолданады Қарамен берілген үзіндіге талдау жасауда, көзқарасын білдіріп, дәлелдеуде, берілген ойды ашып жазуда, үзіндідегі ақпаратты қолдануда, ойын тұжырымдауда қиналады. |—| Қарамен берілген үзіндіге талдау жасауда, көзқарасын білдіріп, дәлелдеуде, берілген ойды ашып жазуда, үзіндідегі ақпаратты қолдануда, ойын тұжырымдауда қателер жібереді. | | Қарамен берілген үзіндіге талдау жасайды, көзқарасын білдіріп, дәлелдейді, берілген ойды ашып жазады, үзіндідегі ақпаратты қолданады, ойын тұжырымдайды П
Көтерілген мәселені анықтап, шығармашылық жұмыс жазады Мәселені анықтауда, өзіндік көзқарасын білдіруде, көркемдік қолданыстарды қолдануда, ойын шығармашылықпен жеткізуде қиналады. | | Мәселені анықтауда, өзіндік көзқарасын білдіруде, көркемдік қолданыстарды қолдануда, ойын шығармашылықпен жеткізуде қателер жібереді. | | Мәселені анықтайды, өзіндік көзқарасын білдіреді, көркемдік қолданыстарды қолданады, ойын шығармашылықпен жеткізеді. П
24
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Оқу мақсаты 10.3.4.1 ғылыми еңбектерді негізге ала отырып,
шығармаға әдеби сын жазу
Бағалау критерийі Білім алушы
• Ғылыми еңбектер негізінде әдеби сын жазады
Ойлау дағдыларының Жоғары деңгей дағдылары деңгейі
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
Төмендегі пікірді негізге ала отырып, «Жалғыз» поэмасы мен автордың ақындық стиліне әдеби сын жазыңыз. Көзқарасыңызға 2-3 дәлел келтіріңіз.
Қазақ поэзиясында өзін жаңа бір әлемге айналдырып жіберетін ақындар болмады емес, болды. Бірақ олардың бәрі бірдей сол құдіретті поэзия есігін ашты деп айта алмаймыз. Дегенмен, «Жалгыз» («Қазақ әдебиеті» №1, 2009 ж) поэмасымен қазақтың талантты, біртуар ақыны Жәркен Бөдешұлы сол есікті ашқан сыңайлы.
Ардақ Нүргазыүлы
25
Бағалау критерийі № тапсырма Дескриптор Балл
Білім алушы
Ғылыми еңбектер негізінде әдеби сын жазады 1 өзіндік көзқарасын білдіреді; 1
2-3 дәлел келтіреді; 2
пікірді негізге алады; 1
әдеби сын форматы сақталады; 1
логикалық бірізділікті сақтайды. 1
Барлығы 7
26
«Тарих тағылымы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға арналған ақпарат (рубрика)
Білім алушының аты-жөні
Бағалау критерийі Оқу жетістігі деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Ғылыми еңбектер негізінде әдеби сын жазады Өзіндік көзқарасын білдіруде, ойын дәлелдеуде, пікірді негізге алуда, әдеби сын форматы сақталуда, логикалық бірізділікті сақталуда қиналады. □ Өзіндік көзқарасын білдіруде, ойын дәлелдеуде, пікірді негізге алуда, әдеби сын форматы сақталуда, логикалық бірізділікті сақталуда қателер жібереді. □ Өзіндік көзқарасын білдіреді, ойын дәлелдейді, пікірді негізге алады, әдеби сын форматы сақталады, логикалық бірізділікті сақтайды. П
27

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *