СОР ЖБ БЖБ «Құқық негіздері» 10-сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар

«Құқық негіздері» пәнінен жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар
10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 10-сынып білім алушыларына «Құқық негіздері» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар «Құқық негіздері» пәні бойынша оқу бағдарламасы негізінде дайындалған.
Бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушының тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар бөлім/ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныстар түрінде берілген.

Жемісті жұмыс пен шығармашылық табыс тілейміз!
Әдістемелік ұсыныстар негізгі мектеп мұғалімдеріне, әдіскерлерге, критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектеп үйлестірушілеріне, басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.

МАЗМҰНЫ
I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР……………4
«Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………….4
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………..8
«Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………………8
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР…………12
«Жеке құқық » бөлімі бойынша жиынтық бағалау…………………..12
IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР………….16
«Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау….16
«Халықаралық құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау……………..19
3
I ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Құқықтың негізгі белгілері мен функциясы Құқықтық мемлекет түсінігі мен және оның принцптері Адам құқығы түсінігі және оның негізгі түрлері
10.1.1.1 Құқық белгілерін қорытындылай отырып, ұғымын түсіндіру
10.1.2.2 Әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы білімін көрсету
10.1.3.3 Адам құқықтары саласындағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын бағалау (Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы, Азаматтық және саяси құқықтар туралы халықаралық пакт, экономикалық, әлеуметтік және және мәдени құқықтар туралы халықаралық пакт)
Бағалау критерийі Білім алушы:
• Құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдардың маңызын анықтап, қорытындылайды
• Әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы сипаттайды
• Адам құқықтарын қорғаудағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын талдайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдарды түсіндіріп, маңызын анықтап, қорытындылаңыз.
Құқықтық мемлекеттің белгісі Құқықтық мемлекеттің қагидасы Құқықтық мемлекеттің мақсаты
1. 1. 1.
Маңызы
Қорытынды
2. Төмендегі көрсетілген құқық ұғымы мен анықтамасын сәйкестендіріңіз.
№ Ұгымдар Анықтамасы
1 Құқықтың жалпыға бірдей міндеттілігі А бүкіл қоғамның еркін білдіретін, мемлекетпен белгіленетін және қорғалатын, қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, жалпыға бірдей міндетті, формалді анықталған заң нормаларының жүйесі
Тақырып
Оқу мақсаты
4
2 Құқықтың нормативтілігі В адамдардың саналы, ерікті қызмет етуінің нәтижесі. Бірақ кез келген ерік құқық бола бермейді, тек мемлекеттен және қоғамның көптеген мүшелерінен туындайтын ерік қана құқық бола бастайды
3 Құқықтың еріктік сипаты С барлығына, барлық азаматтарға, лауазым иелеріне, мемлекеттік органдарға және қоғамдық ұйымдарға бірдей міндетті болып табылады.
4 Құқықтың жүйелілігі Б заң нормаларынан тұрады және ол барлық қоғамдық қатынастарды реттеуге бағытталған, ал заң нормаларында жүріс-тұрыс және мінез-құлық ережелері орналасқан.
5 Құқық Е заң нормалары бірі-бірінсіз қызмет ете алмайтындай бір жүйеге келтірілген және бірі-бірімен тығыз байланыста болады.
1 2 3 4 5

3. «Адам құқықтарын қорғаудағы халықаралық құжаттардың маңыздылығы зор» тұжырымына қатысты өз пікіріңізді білдіріңіз. 2 дәлел келтіріп, қорытынды жазыңыз.
5
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдардың маңызын анықтап, қорытындылайды 1 құқықтың мемлекеттің белгісін анықтайды; 1
құқықтық мемлекеттің қағидасын анықтайды; 1
құқықтық мемлекеттің мақсатын анықтайды; 1
құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдардың маңызын анықтайды; 1
құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдарды қорытындылайды; 1
Әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы сипаттайды 2 құқық ұғымын сәйкестендіреді, 1
құқықтың еріктік сипаты ұғымын сәйкестендіреді; 1
құқықтың жалпыға бірдей міндеттілігі ұғымын сәйкестендіреді; 1
құқықтың жүйелілігі ұғымын сәйкестендіреді; 1
құқықтың нормативтілігі ұғымын сәйкестендіреді; 1
Адам құқықтарын қорғаудағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын талдайды 3 тұжырымға қатысты өз пікірін білдіреді; 1
1-дәлел келтіреді; 1
2-дәлел келтіреді; 1
қорытынды жасайды. 1
Барлығы 14
6
«Мемлекет және құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған
рубрика
Білім алушының аты-жөні______________________________________________
Бағалау критерийлері Оқушылардың оқу жетістігі деңгейле рі
Төмен Орта Жоғары
Құқықтық мемлекетке қатысты ұғымдардың маңызын анықтап, қорытындылайды Құқықтың белгіл қағидаларын, мақсатта маңызын анық қорытындылауда қиналады ері ры та н н п, Құқықтың белгілерін қағидаларын, мақсаттарын маңызын анықтап, қорытындылауда қателіктер жібереді Құқықтың белгілерін қағидала мақсаттарын маңызын аны қорытындылайды ры қта н, п,
Әлемдік тәжірибедегі құқықтық мемлекеттің мәні мен функционалдық маңызы туралы сипаттайды Құқық ұғымын, еріктік сипа жалпыға бірдей міндеттіл жүйелілігін, нормативтіл анықтамасымен сәйкестенді қиналады ты ігін ігі уд н, , н е Құқық ұғымын, еріктік сипатын, жалпыға бірдей міндеттілігін, жүйелілігін, нормативтілігін анықтамасымен сәйкестендіруде қателіктер жібереді □ Құқық ұғымын, еріктік сипа жалпыға бірдей міндеттіл жүйелілігін, нормативті анықтамасымен сәйкестендіре ты ігі ліг ді н, н, ін
Адам құқықтарын қорғаудағы халықаралық құжаттардың маңыздылығын талдайды Өз пікірін білдіріп, 1/2 д келтіріп, қорытындыл қиналады — әле ауд л а Өз пікірін білдіріп, 1/2 дәлел келтіріп, қорытындылауда қателіктер жібереді □ Өз пікірін білдіріп, 1/2 д келтіріп, қорытындылайды әл ел
7
II ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып
Оқу мақсаты
Бағалау критерийі
Ойлау деңгейі
Орындау уақыты
дағдыларының
Экологиялық құқықтың құқықтық реттелу түсінігі мен нысаны. Қылмыстық кодекс қылмыстық құқықтың негізгі қайнар көзі ретінде.
Қазақстан Республикасындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске бағытталған құқықтық және саяси актілер
10.2.3.2 Экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық проблемаларды шешудің құқықтық жолдарын ұсыну
10.2.4.2 Нақты өмірлік жағдаяттарды қылмыстық құқық нормаларына сәйкестендіру
10.2.5.2 Нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдалану
Білім алушы
• Экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық проблемаларды шешудің құқықтық жолдарын сипаттайды
• Нақты өмірлік жағдаяттың қылмыстық құқық нормаларына сәйкестігін анықтайды
• Нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдаланады
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары 20 минут
Тапсырма
1. Суреттерде көрсетілген экологиялық проблемаларды анықтап, оны шешудің құқықтық жолдарын ұсыныңыз.
Экологиялық проблема_
Құқықтық шешу жолдары
Экологиялық проблема_
8
2. Жағдаятқа қатысты сұраққа жауап беріңіз.
Жагдаят Сұрақ
Екі дос Орманов пен Вавилов көп ақша табудың оңай жолы, дүкеннің кассасын тонау деп өзара әңгімелеседі. «Ол үшін қару керек»,-дейді Орманов. «Тауып көрейік», деп жауап береді Вавилов. Содан кейін олар қаруды табу үшін қару сататын дүкенді және оның кассасын тонайды. Жагдаятты Қылмыстық кодекс бойынша түсіндіріціз.
Қылмыстың қандай белгілері бар? 1. 2.
3. Жағдаятқа қатысты сұраққа жауап беріңіз.
Жагдаят Сұрақ
Ж. қаласында «Қазпочта» АҚ оператор-кассирі болып жұмыс істеп жүргенде, Б. Есімді азамат жалған құжат жасап, 4 750 109 теңгені иеленіп, жұмсап жіберген Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес зацын қолданыцыз. 1. 2. Бұл жагдаятты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес зацы мен ҚР қылмыстық кодексі негізінде талдацыз.

9
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық проблемаларды шешудің құқықтық жолдарын сипаттайды 1 1 -өзекті экологиялық проблеманы анықтайды; 1
1 -экологиялық проблеманың құқықтық шешу жолын ұсынады; 1
2-өзекті экологиялық проблеманы анықтайды; 1
2-экологиялық проблеманың құқықтық шешу жолын ұсынады; 1
Нақты өмірлік жағдаяттың қылмыстық құқық нормаларына сәйкестігін анықтайды 2 қылмыстық кодекс бойынша түсіндіреді; 1
қылмыстың 1-белгісін жазады; 1
қылмыстың 2-белгісін жазады; 1
Нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдаланады 3 берілген жағдаятты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның ережелерін жағдаят бойынша қолданады; 1
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерінен мысал келтіреді; 1
ҚР қылмыстық кодексіне сілтеме жасайды 1
Барлығы 10
10
«Жария құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_____________________________________________
Бағалау критерийлері
Экологиялық кодекс негізінде өзекті экологиялық
проблемаларды шешудің
құқықтық жолдарын
сипаттайды
Нақты өмірлік жағдаяттың қылмыстық құқық
нормаларына сәйкестігін
анықтайды
Нақты жағдаяттарды талдау кезінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін пайдаланады
Төмен
1/2-өзекті экологиялық проблеманы анықтап, шешудің құқықтық жолдарын ұсынуда қиналады
Нақты өмірлік жағдаяттың қылмыстық құқық нормаларына сәйкестігін анықтауда, қылмыстың 1/2-белгісін анықтауда қиналады
Жағдаятты талдауда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін, ҚР қылмыстық кодексін пайдалануда қиналады
Оқу жетістігінің деңгейі_______________
__________________Орта__________________
1/2-өзекті экологиялық проблеманы анықтап, шешудің құқықтық
жолдарын ұсынуда қателіктер
жібереді
Нақты өмірлік жағдаяттың қылмыстық құқық нормаларына сәйкестігін анықтауда, қылмыстың 1/2-белгісін анықтауда қателіктер жібереді —
Жағдаятты талдауда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін, ҚР қылмыстық кодексін пайдалануда қателіктер жібереді
_______________Жоғары____________
1/2-өзекті экологиялық
проблеманы анықтап, шешудің құқықтық жолдарын ұсынады
Нақты өмірлік жағдаяттың қылмыстық құқық нормаларына сәйкестігін анықтап, қылмыстың 1/2-белгісін анықтайды
Жағдаятты талдауда сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заңның негізгі ережелерін, ҚР қылмыстық кодексін пайдаланады
11
III ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Жеке құқық » бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Азаматтық құқықтың принцптері мен субъектілері
Меншік құқығы түсінігі және оның қорғалуы Қазақстан Республикасында отбасылық қарым-қатынастардың құқықтық реттелуі Қазақстан Республикасында еңбек қатынастарының құқықтық реттелуі
Оқу мақсаты 10.3.1.2 Азаматтық құқық қағидаттарын нақты мысалдар
арқылы түсіндіру
10.3.1.7 Мысалдар келтіре отырып, меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін түсіндіру
10.3.3.3 Әртүрлі өмірлік жағдайларда балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттеу
10.3.4.1 Қазақстан Республикасы еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін түсіндіру
Бағалау критерийі Білім алушы
• Азаматтық құқық ұғымына және принциптеріне мысал келтіреді
• Меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін анықтайды
• Балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттейді
• Еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін сипаттайды
Ойлау дағдыларының деңгейі Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты 20 минут
Тапсырма
1. Төмендегі кестені толтырып, мысал келтіріңіз.
Азаматтық құқық ұгымы Азаматтық цүцыц қагидалары
Азаматтық цщыц қагидаларына мысал 1.
2. Қорытынды
2. Меншікке қатысты құқықты сипаттап, кестені толтырыңыз, төмендегі сұраққа жауап беріңіз.
Иелену цұцыгы Пайдалану цұцыгы Билік ету цұцыгы

12
Меншік құқығына байланысты меншік иесі қандай іс-әрекеттерді жүзеге асыра алады?_________________________________________________________________________________________
3. Балалар құқықтарының жүзеге асырылуы туралы ақпараттарды сәйкестендіріңіз.
№ Ақпарат Жауаптар
1 Бала — атын, тегін өз еркімен таңдауға құқылы А 14 жасқа толғанда
2 Бала сотқа шағымдануға құқылы В 16 жасқа толғанда
3 Баланың құқықтары «Неке және отбасы» заңының тарауында жазылған С 9 тарауында
4 Баланың келісімінсіз атын, тегін ауыстыруға жол берілмейді Б 10 жасқа толғаннан кейін
1 2 3 4

4. Жағдаят бойынша сұрақтарға жауап беріңіз.
Жагдаят Талдау
Азаматша Қалқаманова М.А. Қ. қаласының №8 орта мектебінде 1990 жылдан мұғалім болып қызмет істейді. 2015 жылы оның зейнеткерлік жасқа толуына байланысты мектеп директоры онымен еңбек шартын тоқтатуды талап етеді. Мектеп директорыныц талабы заңды ма? Зейнеткер ұстаздардыц сол ецбек ұжымында жұмыс істеуін шектейтін қандай да бір зац нормасы бар ма?
13
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Азаматтық құқық ұғымына және принциптеріне мысал келтіреді 1 азаматтық құқық ұғымын анықтайды; 1
азаматгық құқық кағидаттарды анықтайды; 1
азаматтық құқық қағидаларына 1-мысал келтіреді; 1
азаматтық құқық қағидаларына 2-мысал келтіреді; 1
азаматтық құқық қағидалары туралы қорытынды жасайды; 1
Меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін анықтайды 2 иемдену құқығын анықтайды; 1
пайдалану құқығын анықтайды; 1
билік ету құқығын анықтайды; 1
меншік иесінің жүзеге асыратын іс-әрекетін жазады; 1
Балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттейді 3 1-ақпараттты сәйкестендіреді; 1
2-ақпараттты сәйкестендіреді 1
3-ақпараттты сәйкестендіреді 1
4-ақпараттты сәйкестендіреді 1
Еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін сипаттайды 4 талаптың заңды не заңсыз екендігін анықтайды; 1
зейнеткердің еңбек ұжымында жұмыс істеуін шектейтін қандай да бір заң нормасының бар/жоқ екендігін анықтайды. 1
Барлығы 15
14
«Жеке құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні_____________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Азаматтық құқық ұғымына және принциптеріне мысал келтіреді Азаматтық құқық ұғым принциптеріне екі мы келтіріп, қорытындыла қиналады ын сал уда Азаматтық құқық ұғым принциптерін екі мысал келтір қорытындылауда қателік жібереді ын іп, тер Азаматтық құқық ұғымі принциптерін екі мысал келтірі қорытындылайды н п,
Меншік құқығы ұғымын және оның негізгі өкілеттілігін анықтайды Меншік иесінің иеле пайдалану, билік ету құқьн анықтауда, меншік иесі жүзеге асыратын іс-әреке жазуда қиналады ну, ын нің тін Меншік иесінің иеле пайдалану, билік ету құқы анықтауда, меншік иесі жүзеге асыратын іс-әреке жазуда қателіктер жібереді ну, ын нің тін Меншік иесінің иелену, пайдалан билік ету құқығын анықта меншік иесінің жүзеге асыраті іс-әрекетін жазады у, п, >ін
Балалар құқықтарының жүзеге асырылуын зерттейді 1/2/3/4-ақпаратты сәйкестендіруде қиналады 1/2/3/4-ақпаратты сәйкестендіруде қателік жібереді тер 1/2/3/4-ақпаратты сәйкестендіред і
Еңбек қатынастарын құқықтық реттеудің негізгі ұғымдары мен принциптерін сипаттайды Жағдаяттағы мек директорының талабын заңдылығын анықт Қазақстан Республика еңбек кодексінен мысал келтіруде қиналады теп ың ап, сы дар Жағдаяттағы мек директорының талабын заңдылығын анықтап, Қазақс Республикасы еңбек кодексі мысалдар келтіруде қателік жібереді теп ың тан ен тер Жағдаяттағы мект директорының талабыны заңдылығын анықтап, Қазақст Республикасы еңбек кодексін мысалдарды келтіреді еп ң ан ен
15
IV ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалау
Тақырып Қылмыстық процесс субъектілері
Әкімшілік процесс түсінігі, міндеттері мен қағидаттары Оқу мақсаты 10.4.1.2 Қылмыстық процесс субъектілерін ажырату
10.4.3.2 Әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Қылмыстық процесс субьектілерін анықтайды
• Әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
Тест сұрақтарына жауап беріңіз.
1. Қылмыстық іс жүргізу субъектілері дегеніміз:
A) қылмыстық процесс субъектілерінің араларындағы нақты қатынастар
B) қылмыстық іс жүргізу заңы ережелерін басшылыққа алатын негізгі идеялар
C) мемлекеттік органдардың лауазымды адамдары және және тиісті тергеу, сот қызметтеріне қатысуға құқығы мен міндеттілігі бар адамдар
Б) қоғамдық қатынастарды реттейтін заң нормаларының жиынтығы
2. Қылмыстық іс жүргізу субъектілерін қалай топтастыруға болады:
A) сот, қылмыстық қудалау қызметтерін іске асыратын мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар
B) қылмыстық процесске қатысушы өзге де адамдар
C) өзінің немесе берілген құқықтары мен мүдделерін қорғайтын процесс қатысушылары
Б) лауазымды адамдар
3. Дәлелдемелер ұсыну бойынша міндеттерін орындайтын процеске қатысушылар:
A) мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдар
B) сот
C) куәгерлер мен сарапшылар Б) күдікті, айыпталушы
4. Әкімшілік процесті жүзеге асыруға қатысты ұғымдардың анықтамасын жазыңыз.
№ Ұгымдар Анықтамасы
1 Әкімшілік процесстегі субъектілер
2 Әкімшілік іс-жүргізудің қағидалары
3 Әкімшілік процесс
4 Әкімшілік процесстің мазмұны
16
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Қылмыстық процесс субьектілерін анықтайды 1-3 қылмыстық іс жүргізу субъектілерін анықтайды; 1
қылмыстық іс жүргізу субъектілерін топтастырады; 1
дәлелдемелер ұсыну бойынша міндеттерін орындайтын процеске қатысушыларды анықтайды; 1
Әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтайды 4 әкімшілік процесс субъектілері ұғымының анықтамасын жазады; 1
әкімшілік іс жүргізудің қағидалары ұғымының анықтамасын жазады; 1
әкімшілік процесс ұғымының анықтамасын жазады; 1
әкімшілік процесстің мазмұны ұғымының анықтамасын жазады. 1
Барлығы 7
17
«Іс жүргізу құқығының негіздері» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушының аты-жөні:___________________________________________________
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Қылмыстық процесс субьектілерін анықтайды анықтайды Қылмыстық іс жүргізу субъектілері ұғымын, топтастыруда, дәлелдемелер ұсыну бойынша міндеттерін орындайтын процеске қатысушыларды анықтауда қиналады Қылмыстық іс жүргізу субъектілері ұғымын, топтастыруда, дәлелдемелер ұсыну бойынша міндеттерін орындайтын процеске қатысушыларды анықтауда қателіктер жібереді Қылмыстық іс жүргізу субъектілері ұғымын,топтастыруда, дәлелдемелер ұсыну бойынша міндеттерін орындайтын процеске қатысушыларды анықтайды
Әкімшілік процесті жүзеге асырудың құқықтық негіздерін анықтайды Әкімшілік процестің субъектілеріне, қағидаларына, ұғымына, мазмұнына анықтама беруде қиналады Әкімшілік процестің субъектілеріне, қағидаларына, ұғымына, мазмұнына анықтама беруде қателіктер жібереді Әкімшілік процестің субъектілеріне, қағидаларына, ұғымына, мазмұнына анықтама береді
18
«Халықаралық құқық» бөлімі бойынша жиынтық бағалау Тақырып Халықаралық жария құқығы түсінігі
Оқу мақсаты 10.5.1.1 Халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіру және
оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтау
Бағалау критерийі Білім алушы
• Халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіріп, оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтайды
Ойлау дағдыларының Қолдану деңгейі
Орындау уақыты 15 минут
Тапсырма
1. Берілген ұғымдардың анықтамасын жазыңыз.
№ Ұгымдар Анықтамасы
1 Халықаралық құқық
2 Халықаралық субъектілері құқықтың
3 Халықаралық қағидалары құқықтың
4 Халықаралық қайнар көздері құқықтың
2. Халықаралық жария құқығының халықаралық жеке құқықтан айырмашылығын сипаттаңыз.
Халықаралық жария құқықтыц ерекшелігі Ұқсастыгы Халықаралық жеке құқықтыц ерекшелігі

19
Бағалау критерийі Тапсырма № Дескриптор Балл
Білім алушы
Халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіріп, оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтайды 1 халықаралық құқық ұғымының анықтамасын жазады; 1
халықаралық құқықтың субъектілері ұғымының анықтамасын жазады; 1
халықаралық құқықтың қағидалары ұғымының анықтамасын жазады; 1
халықаралық құқықтың қайнар көздері ұғымының анықтамасын жазады; 1
2 халықаралық жария құқық ерекшелігін сипаттайды; 1
халықаралық жеке құқық ерекшелігін сипаттайды; 1
ортақ ұқсастықтарын жазады. 1
Барлығы 7
20
«Халықаралық жария құқығы» бөлімі бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата-аналарға ақпарат ұсынуға
арналған рубрика
Білім алушыныңаты-жөні:
Бағалау критерийлері Оқу жетістіктерінің деңгейі
Төмен Орта Жоғары
Халықаралық жария құқық ұғымын түсіндіріп, оның реттейтін қоғамдық қатынастар саласын анықтайды Халықаралық құқық ұғымын, субьектілерін, қайнар көздері мен қағидаларының анықтамасын жазуда қиналады |—| Халықаралық құқық ұғымын, субьектілерін, қайнар көздері мен қағидаларының анықтамасын жазуда қателіктер жібереді |~~| Халықаралық құқық ұғымын, субьектілерін, қайнар көздері мен қағидаларының анықтамасын жазады □
Халықаралық жария құқығының, халықаралық жеке құқықтан ерекшелігін анықтап, ұқсас тұстарын табуда қиналады | | Халықаралық жария құқығының, халықаралық жеке құқықтан ерекшелігін анықтап, ұқсас тұстарын табуда қателіктер жібереді Халықаралық жария құқығының, халықаралық жеке құқықтан ерекшелігін анықтап, ұқсас тұстарын табады |—|
21

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *