ТЖБ «Информатика» 10-сынып (жаратылыстану-математикалық бағыт) пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация

«Информатика» пәнінен тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған спецификация
10-сынып
(жаратылыстану-математикалық бағыт)

МАЗМҰНЫ
1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ……………..3
2. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР……………………………………………..3
3. «ИНФОРМАТИКА», 10 СЫНЫП БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР…….3
4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ…………………………..3
5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУ…………………………..5
6. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ………5
7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ……………………………..5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ 6
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …. 15
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …. 23
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ …. 31
2
1. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ
Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты білім алушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Жиынтық бағалау күтілетін нәтижелер жетістігін және тоқсанға жоспарланған оқу мақсаттарына жеткендігін тексереді.
2. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫҢ МАЗМҰНЫН АНЫҚТАЙТЫН ҚҰЖАТТАР
Жалпы орта білім беру деңгейінің жаратылыстану-математикалық бағыттағы 10-11-сыныптарына арналған жаңартылған мазмұндағы оқу бағдарламасы.
3. «ИНФОРМАТИКА», 10 СЫНЫП БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР
Білу және түсіну:
Білім алушы Интернеттің қызмет ету принциптерінің негізгі идеяларын түсінеді, ІР-адрестің мақсаты мен көрсетілуін білетінін көрсетеді, «ақпараттық қауіпсіздік», «құпиялық», «тұтастық» және «қолжетімділік» ұғымдарының мағынасын, қауіпсіздік шараларын, реляциондық деректер қоры ұғымын, веб-программалау дағдыларын, санау жүйелерін түсінетінін көрсетеді.
Қолдану:
Білім алушы есепті шешу үшін логикалық өрнектер мен амалдарды қолданады, бүтін сандарды ондық жүйеден екілік, сегіздік, он алтылық жүйелерге және керісінше түрлендіреді, деректер қорын құра алады, 8^^-ды қолданады, деректер қорына сұраныстар құрады, веб-дизайн құрады, НТМ^, С88 қолданады, программалық код құрады, практикалық есепті шешу үшін сұрыптау мен іздеу алгоритмдерін қолданады.
Жогары деңгей дағдылауы:
Білім алушы ақпаратты үлестіру үшін іздеу қатарын талдайды, есепті шешудің ең тиімді тәсілдерін сараптайды және Ві§баІа-ның артықшылығы мен кемшілігін бағалайды.
4. ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІ
Ойлау дағдыларының деңгейі Сипаттама Ұсынылатын тапсырмалар түрлері
Білу және түсіну — желілік компонеттердің (тораптар, маршрутизаторлар, коммутаторлар) мақсатын білетінін көрсетеді; — ІР-адрес мақсаты мен көрсетілуін білетінін көрсетеді; — жеке виртуальды желінің (УРЦ) мақсатын білетінін көрсетеді; Деңгейін тексеру үшін қысқа жауапты (ҚЖ) немесе толық жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
3
— «ақпараттық қауіпсіздік», «құпиялық», «тұтастық» және «қол жетімділік» ұғымдарының мәнін білетінін көрсетеді; — «реляциондық деректер қоры» ұғымын түсіндіреді; — өріс, жазба, индекс ұғымдарын анықтайды; — деректер қорының кілттік өрісін анықтайды;
Қолдану — бүтін сандарды ондық жүйеден екілік, сегіздік, он алтылық санау жүйелеріне түрлендіреді; — логикалық амалдарды (НЕМЕСЕ, ЖӘНЕ, ЕМЕС) қолданады; — берілген логикалық өрнек үшін ақиқат кестесін құрастырады; — берілген логикалық өрнек үшін логикалық сызбалар салады және керісінше; — функция мен процедураларды қолданып программалық код жазады; — жолдарды өңдеу үшін функция мен процедураларды қолданады; — ақпаратты оқу және жазу үшін файлдарды қолданады; — практикалық есептерді шешу үшін сұрыптау мен іздеу алгоритмдерін қолданады; — веб-беттің дизайны үшін НТМ^ қолданады; — веб-беттің дизайны үшін С88 қолданады; — веб-бетке мультимедиалық нысандарды қосу үшін НТМ^-тегтерін қолданады; — веб-өңдеуде дайын скриптерді қолданады; — деректер қорымен жұмыс жасауға 8^^ қолданады; — веб-бетті деректер қорымен байланыстырады; Деңгейін тексеру үшін қысқа жауапты (ҚЖ) немесе толық жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
Жоғары ретті дағдылар — Шісобе және А8СІІ кодтау кестелерін салыстырады; — Бі§ба1а-ны қолданудың артықшылығы мен кемшілігін бағалайды. Деңгейін тексеру үшін қысқа жауапты (ҚЖ) немесе толық жауапты (ТЖ) қажет ететін тапсырмалар қолдану ұсынылады
4
5. ТОҚСАНДАРҒА ОЙЛАУ ДАҒДЫЛАРЫНЫҢ ДЕҢГЕЙІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ТЕКСЕРІЛЕТІН МАҚСАТТАРДЫ БӨЛУ
Тоқсан Білу және түсіну Қолдану Жоғары деңгей дағдылары
I 50% 38% 12%
II 0% 100% 0%
III 0% 100% 0%
IV 43% 57% 0%
Барлығы 24% 73% 3%
6. ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУДЫ ӨТКІЗУ ЕРЕЖЕЛЕРІ
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын нұсқаулық оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. МОДЕРАЦИЯ ЖӘНЕ БАЛЛ ҚОЮ
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
5
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
1-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
6
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларының деңгейі Тапсы рма саны* Тапсы рма №* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
10.1А Компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік Компьютерлік желілердің жұмыс жасау принциптері 10.6.1.1 Желілік компоненттердің мақсатын сипаттау (тораптар, маршрутизаторлар, коммутаторлар); Білу және түсіну 1 1 ҚЖ 3 3 12
10.6.1.2 !Р-мекен-жайьшьщ мақсатын және көрсетілуін түсіндіру; Білу және түсіну 2 2,3 ҚЖ 2 3
10.6.1.4 Жеке виртуалды желінің мақсатын түсіндіру Білу және түсіну 1 4 ҚЖ 3 2
Идентиф икацияла у әдістері 10.6.2.3 Пайдаланушы деректерін қорғау шараларын қолдануды түсіндіру: парольдер, тіркеулік жазба, аутентификация, биометриялық аутентиф икация Білу және түсіну 1 5 ТЖ 7 4
10.1В Деректерді ұсыну Логикалық операциялар (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) 10.2.2.1 Логикалық операцияларды қолдану (дизъюнкция, конъюнкция, инверсия) Қолдану 1 6 ТЖ 2 2 13
Ақиқат кестесін құру 10.2.2.2 Берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру Қолдану 1 7 ТЖ 4 3
Компьютердің логикалық негіздері 10.2.2.4 Логикалық өрнекті логикалық сызбаға өзгерту немесе керісінше; Қолдану 2 8,9 ТЖ 10 6
Мәтіндік 10.2.3.1 ^пісоёе және А8СІІ Жоғары деңгей 1 10 ТЖ 9 2
8
ақпаратты кодтау принциптері символдарын кодтау кестесін салыстыру дағдылары
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
9
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
1-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Берілген сипаттамаларға сәйкес келетін нысанды анықтаңыз. Жалауша белгісін қойыңыз.
Сипаттама Торап Маршрутизатор Коммутатор
Басқа құрылғылармен компьютерлік желінің бір бөлігі ретінде жалғанған құрылғы
Компьютерлік желінің бір сегменттегі бірнеше торабын байланыстыруға арналған құрылғы
Желінің түрлі сегменттері арасында пакеттерді жібереді
[3]
2. Сөйлемді толықтырыңыз.
Компьютерлік желіге қосылуда әрбір құрылғыға жеке-дара _________________________________
меншіктеледі. Ол нүктелермен бөлінген мәні __________________________ аралығындағы төрт
бөліктен тұрады.
[2]
3. ІР-адреске мысал келтіріңіз.____________________________________________
[1]
4. Жеке виртуалды желіні (ҮРК) қолданудың екі мақсатын сипаттаңыз.
[2]
5. Келесі ұғымдарды деректерді қорғау мақсатында қалай қолдануға болатынын анықтаңыз.
Пароль________________________________________________________________________________________
Тіркеулік жазба
Аутентификация
Биометриялық аутентификация
[4]
10
6. Берілген логикалық операциялар үшін ақиқат кестесін толтырыңыз
А В А.В А+В
0 0
0 1
1 0
1 1
[2]
7. Берілген логикалық өрнек үшін ақиқаттық кестесін толтырыңыз.
Х=(А + В). С
А В С А (А + В) Х
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
[3]
8. Берілген логикалық сызбаны логикалық өрнекке түрлендіріңіз.
11
9. Берілген логикалық өрнекті логикалық сызбаға түрлендіріңіз.
Х=(А. В) + С
[3]
[3]
10. №ісобе және А8СП символдарды кодтау кестесінің артықшылығы мен кемшілігін анықтаңыз.
Символдарды кодтау кестесі Артықшылығы Кемшілігі
Ипісобе
А8СІІ
[2]
12
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Сипаттама Торап Маршрут изатор Комму татор 3
Басқа құрылғылармен компьютерлік желінің бір бөлігі ретінде жалғанған құрылғы V
Компьютерлік желінің бір сегменттегі бірнеше торабын байланыстыруға арналған құрылғы Ү
Желінің түрлі сегменттері арасында пакеттерді жібереді V
2 Компьютерлік желіге қосылуда әрбір құрылғыға жеке-дара ІР-адрес меншіктеледі. Ол нүктелермен бөлінген мәні 0-255 аралығындағы төрт бөліктен гұрады. 2
3 Кез-келген дұрыс берілген ІР-адрес қабылданады 1
4 • шектеу қойылған ресурстарға, желіге қол жеткізу • берілгендерді шифрлау • өз орналасқан жеріңді жасыру • желіде анонимді жұмыс жасау • хакерлерден қорғау әлеуметік 2 Басқа да дұрыс жауаптар қабылданады
5 Пароль — жүйеге кіруге күрделі пароль құру Тіркеулік жазба — компьютерлік жүйеде немесе сайтта өз тіркеулік жазбаңды құру және сол арқылы жұмыс жасау. Аутентификация — пайдаланушының, процесс немесе құрылғының шын екендігін тексеру. Биометриялық аутентификация — смартфон, компьютерлерге биометриялық берілгендерді қолдану. Сол арқылы адамның жеке тұлғасын 4 Басқа да ұқсас дұрыс жауаптар қабылданады
13
күәландыру
А В А.В А+В
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 0 1
1 1 1 1
А В С А (А + В) Х
0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 0
0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 0
1 1 1 0 1 1
[( А . В ч (В + с )) . с
А.В үшін дұрыс толтырылған кесте үшін -1 балл А+В үшін дұрыс толтырылған кесте үшін -1 балл______
Әрбір дұрыс толтырылған баған үшін 1 балл
1 балл
1 балл
1 балл
Екі Инверсия амалы үшін — 1 балл Конъюнкция амалы үшін — 1 балл Дизъюнкция амалы үшін — 1 балл
10
Шісобе символдарды кодтау кестесінің артықшылығы мен кемшілігін анықтайды А8СП символдарды кодтау кестесінің артықшылығы мен кемшілігін анықтайды
Барлығы:
25
6
2
7
3
8
3
9
3
14
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
2-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
15
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапсыр ма саны* Тапсыр ма №* Тапсыр ма түрі* Орынд ау уақыты , мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
10.2А Алгоритмдеу және программалау Пайдаланушы функциялары мен процедуралары 10.5.1.1 Функциялар мен процедураларды пайдаланып бағдарламалау тілінде код жазу Қолдану 2 1,2 ҚЖ 6 4
Жолдармен жұмыс жасау 10.5.1.2 Жолдарды өңдеу үшін процедуралар мен функцияларды пайдалану Қолдану 3 3,4,5 ТЖ 6 4
Файлдармен жұмыс жасау 10.5.1.3 Ақпаратты оқу және жазу үшін файлдарды пайдалану Қолдану 1 6 ҚЖ 8 5 25
Сұрыптау әдістері 10.5.1.4 Практикалық есептерді шешу үшін сұрыптау алгоритмдерін іске асыру Қолдану 3 7,8,9 ТЖ 15 9
Г рафтардағы алгоритмдер 10.5.1.5 Практикалық есептерді шешу үшін графтардағы алгоритмдерді іске асыру Қолдану 1 10 ТЖ 5 3
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
16
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
2-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. Екі санның максимумын табу программалық коды функцияны қолданып құрылған. Функцияны шақыру командасын анықтаңыз, программалық кодты толықтырыңыз.
іпі Г(іпІ пита, іпі пишЬ)
{
іГ (пита>питЬ) геіигп пита; еізе
геіигп питЬ;
}
іпі таіп()
{
іпі а,Ь;
соиі << "Бпіег питЬегз: "<<�епЫ; сіп >> а>>Ь;
соиІ<<�мтах=м<<___________________________; 8у8І:ет("раше"); геіигп 0; } [2] 2. Функцияны қолданып құрылған екі санның арифметикалық ортасын анықтайтын программалық код үзіндісін толықтырыңыз. йоаі_____________________(іпі х, іпі у) { геіигп (ЙоаІ(х)+у)/2; } іпі таіп() { іпі а,Ь; соиі << "Бпіег питЬегз: "<<�епЫ; сіп >> а>>Ь;
соиІ<<�АгіГ_____________; 8у8Іет("раше"); геіигп 0; } [2] 3. 81 жолдық қатарынан п символды 82 жолдық қатарына көшіретін программалық код үзіндісін жазыңыз. [1] 17 4. 8 жолдық қатарын кері ретпен баспаға шығаратын программалық код үзіндісін жазыңыз. [2] 5. 8-Т іоуе” жолдық қатары берілген. Жолдық қатарға “Кагакһзіап” сөзін қосатын код фрагментін жазыңыз. [1] 6. Файлдарды қолдану арқылы құрылған программалық кодты комментарийлерге назар аудара отырып бос орындарды толтырыңыз. #іпсіиёе <�ГзІгеаш> изіп§ пашезрасе 8іё; іпі таіп()
{
іГзігеат Ғіп(мпитЬег8.іпм); // питһегз.іп енгізу файлын ашу
_____________Гоиі(_______________);// питЬег8.оиі шығару файлын құру және ашу
іпі пит1, пит2;
____________>>пит1 >>пит2; //енгізу файлынан екі бүтін санды оқу
//Арифметкалық амалдарды орындап, нәтижесін шығару файлына жазу
____________<<"8ит і8 "<<�пит1+пит2<<�епё1; Гоиі <<"ёіГГегепсе і8 "<<�пит1-пит2<<�епё1; Гоиі <<"ргоёисі і8 "<<�пит1*пит2<<�епё1; Гоиі <<"іпіе§ег диоііепі і8 "<<�пит1/пит2<<�епё1; Гоиі <<"Г1оаІіп§-роіпі диоііепі і8 "<<(Г1оаІ)пит1/пит2<<�епё1; Гіп.с1о8е(); //енгізу файлын жабу ________________//шығару файлын жабу 8у8іет("РАЦ8Е"); геіигп 0; } [5] 7. Сұрыптаудың көпіршікті әдісі арқылы келесі тізбек үшін сұрыпталу қадамдарын көрсетіңіз. 12, 6, 3, 8, 14, 5 (+) - алмасады (-) - алмаспайды Бірінші жол - 6, 12, 3, 8, 14, 5 (+) 6, 3, 12, 8, 14, 5 (+) 6, 3, 8, 12, 14, 5 (+) 6, 3, 8, 12, 14, 5 (-) 6, 3, 8, 12, 5, 14 (+) 18 Алмасу саны - 4 Екінші жол - Алмасу саны -Үшінші жол - Алмасу саны - Төртінші жол - 3, 6, 5, 8, 12, 14 (-) 3, 5, 6, 8, 12, 14 (+) Алмасу саны - 1 [4] 8. Енгізу арқылы сұрыптау алгоритмі бойынша өсу ретімен сұрыптайтын программалық код үзіндісі берілген. (i) Кодты толықтырыңыз. Гог(і=2;і<=п;і++){ іпі І=і-1; ёо { ЩА[]+1]__________АШ) { к=А[)];____________________А[)+1]=к; )=)-1;} еізе і=0;} ^һііе )!=0;} [2] (ii) ^һііе ^!=0 командасының қызметін сипаттаңыз. [1] 9. Төменде берілген тізімді енгізу арқылы сұрыптау алгоритмін пайдаланып өсу ретімен сұрыпталу ретін толықтырыңыз. 9,8,1,7,5,4,3,11 1. 8,9, 1,7,5,4,3,11 2. 1,8,9, 7,5,4,3,11 3. ______________________________________________ 4. ______________________________________________ 5. ______________________________________________ 6. ______________________________________________ 7. 1,3,4,5,7,8,9,11 [2] 10. Төменде тізімнен санды іздеуге арналған Бинарлы іздеу функциясы берілген. іпі 8еагсһ_Віпагу (іпі агг[], іпі іей, іпі гідһі, іпі кеу) 19 { іпі тіёгі = 0; ^һіІе (1) { тіёгі = (іеГі + гі§һі) / 2; іГ (кеу < агг[тіёё]) гідһі = тіёё - 1; еІ8е іГ (кеу > агг[тіёё])
Іей = тіёё + 1; еІ8е
геіигп тіёё; іГ (Іей > гі§һІ) геіигп -1;
}
}
(і) Бұл әдісті қолдану үшін қойылатын негізгі шартты сипаттаңыз.
[1]
(іі) Программалық кодта қолданылатын Іей және гі§һ1 айнымалыларының
қызметін анықтаңыз.
[2]
20
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 Ғ(а,Ь) 2 Функция атауын дұрыс енгізгені үшін 1 балл Функция параметрлерін дұрыс енгізгені үшін 1 балл
2 йоаі АгіҒ(іпІ х,іпІ у) { геіигп (ЙоаІ(х)+у)/2; } іпі таіп() { іпі а,Ь; соиі << "Бпіег питЬег8: "<<�епгі1; сіп >> а>>Ь; соиІ<<�АгіГ(а,Ь); 8у8Іет("раи8е"); геіигп 0; } 2 3 8йпсру (81,82,п); 1 4 Гог(іпІ і=8Іг1еп(8)-1;і>=0;і—) соиК<8[і]; 1 1 Басқа дұрыс жауаптар қабылданады 5 8ІгсаІ(8," Кагакһ8Іап"); 1 6 #іпс1игіе <�Г8Ігеат> и8іп§ пате8расе 8Ігі; іпі таіп() { іййеат Гіп(мпитЬег8.іпм); //енгізу файлын ашу оЫгеат ГоиІ(«пишЬег8.оиім);//шығару файлын құру және ашу іпГ пит1, пит2; Яп >>пит1 >>пит2; //енгізу файлынан екі бүтін санды оқу //Арифметкалық амалдарды орындап, нәтижесін шығару файлына жазу Ғоиі <<"8ит і8 "<<�пит1+пит2<<�епгі1; Гоиі <<"гііГГегепсе і8 "<<�пит1-пит2<<�епгі1; Гоиі <<"ргогіисІ і8 "<<�пит1*пит2<<�епгі1; Гоиі <<"іп!е§ег диоііепі і8 "<<�пит1/пит2<<�епгі1; Гоиі <<"ЙоаІіп§-роіпІ диоііепі і8 "<<(Г1 оаІ)пит 1/ пит2<<�епгі1; 5 21 Гіп.с1озе(); //енгізу файлын жабу Ғөиі.сІ08е(); //шығару файлын жабу 8у8Іеш(мРАП8Ем); геіигп 0; } 7 Екінші жол 3, 6, 8, 12, 5, 14 (+) 3, 6, 8, 12, 5, 14 (-) 3, 6, 8, 12, 5, 14 (-) 3, 6, 8, 5, 12, 14 (+) 3, 6, 8, 5, 12, 14 (-) Алмасу саны - 2 Үшінші жол 3, 6, 8, 5, 12, 14 (-) 3, 6, 8, 5, 12, 14 (-) 3, 6, 5, 8, 12, 14 (+) 3, 6, 5, 8, 12, 14 (-) Алмасу саны - 1 1 1 1 1 8 (і) іГ(А0+1]<=А[]]) { к=А[]]; А[]]=А[]+1]; А[)+1]=к; ^=>1; 1 1
8 (іі) ёо операторынан соң орналасқан командалар ^ мәні 0-ге тең болғанша орындалады 1
9 3. 1,7,8,9,5,4,3,11 4. 1,5,7,8,9, 4,3,11 5. 1,4,5,7,8,9,3,11 6. 1,3,4,5,7,8,9,11 2 Әрбір дұрыс екі қатар үшін 1 балл
10 (і) Берілген тізім сұрыпталған болуы тиіс 1
10 (іі) Тізімнің оң жақ және сол жақ шекарасында орналасқан элементтер мәнін сақтайтын айнымалылар 2
Барлығы 25
22
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
23
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдыларын ың деңгейі Тапсырм а саны* Тапсы рма №* Тапсыр ма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынш а балл
НТМЬ ^еЪ-сайттарын әзірлеу әдістері. 10.4.2.1 ‘МеЪ-парақшаларды әзірлеуде НТМ^-тегтерін қолдану Қолдану 2 1,2 ҚЖ, ТЖ 7 4
Мәтінді форматтау (қаріп, абзац, тізімдер) 10.4.2.1 ^еЪ-парақшаларды әзірлеуде НТМ^-тегтерін қолдану Қолдану 2 3,4 ҚЖ, ТЖ 8 4
Ақпарат тық Таблицалар 10.4.2.1 ^еЪ-парақшаларды әзірлеуде НТМ^-тегтерін қолдану Қолдану 1 5 ТЖ 8 6 25
жүйелер С88 10.4.2.2 ‘МеЪ-парақшаларды жасауда С88 қолдану Қолдану 2 6,7 ТЖ 4 4
Мультимедиан ы енгізу 10.4.2.4 ^еЪ-бетте мультимедиа нысандарын енгізу үшін НТМ^ тегтерін қолдану Қолдану 2 8,9 ТЖ 9 6
Скрипттер пайдалану 10.4.2.3 ^еЪ-беттерді әзірлеу кезінде дайын скрипттерді пайдалану Қолдану 1 10 ТЖ 4 1
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
24
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
3-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. НТМ^ негізгі тегтері мен олардың қызметі арасында сәйкестік орнатыңыз.
<�һ!ш1>
</һ!ш1>
Құжаттың бастапқы бөлігін сипаттау бөлімі
<�ііі1е>
</Іі11е>
<�Ьоёу>
</Ьоёу>
Құжаттың денесін сипаттау бөлімі
Мәтін өлшемін орнатады
Құжаттың басы мен аяғын білдіреді
<�һеаё>
</һеаё>
Құжаттың тақырыбын анықтайды
2. Берілген код нәтижесін анықтаңыз және салыңыз.
[2]
Тегі:<�Ъг>
<�іприІ Іуре=мІехІм><�Ьг>
Аты:<�Ъг>
<�іприІ 1уре=м1ех1м> <�Ьг><�Ьг>
[2]
3. Төменде берілген суретке сәйкес НТМ^ код жазыңыз.
<�һ!ш1>
</һ!ш1>
[2]
25
4. Нәтижеге қарап берілген НТМ^ кодты толықтырыңыз.
НТМЬ код Нәтиже
<�ҺіШІ> а. Фантастика
<�Ъобу> Ъ. Комедия
с. Триллер
<1і>Фантастика</1і>
<1і>Комедия</1і>
<1і>Триллер</1і>
</Ъогіу>
</ҺіШІ>
[2]
5. (і) Төменде берілген суретке сәйкес НТМ^ код жазыңыз (мәліметтер кестеге орналасуы тиіс).
Тегі Агы Туған жылы
Арьшова Жансая 1595
Бердиоекова Аяла 2009
26
[4]
(іі) Кодта қолданылған кез-келген 2 тегтің қызметін сипаттаңыз
[2]
6. С88 қолданылған НТМЬ код және оның нәтижесі берілген.
НТМЬ код
Нәтижесі
<�һ!ш1>
<�Ьоёу>
<�һ1 8Іу1е=Мсо1ог:Ь1ие; Ьогёег: 1рх 80ІЫ ро^ёегЪ1ие;">Футбол ойыны жайлы қызықты мәліметтер</һ1>
<�р >
<�и1>
<1і>
АҚШ-та бұл ойын футбол емес, соккер деп аталады.
</1і>
<1і>
Әлемдегі барлық доптарының 80%-ы жасалады.
</1і>
<1і>«01е-01е-01е»сөзі пайда болды. Бұл сөз 8-ші ғасырда Испанияны басып алған арабтардың «Алла» сөзінен шыққан</1і>
</и1>
</р>
<�р>
Толығырақ: һйр://ГакІі1ег.к2/ГиіЪо1-о]упу-1ига1у-ку2ук1у-ша1іше11:ег/
</р>
</Ьоёу>
</һІш1>
футбол
Пәкістанда
Испанияда
Футбол ойыны жайлы кы нлкты мәліметтер
• АКЦІ-та бул ойын футбол емес. соккер деп аталады.
• Әлемдегі барлык футбол доптарының 80%-ы Пәкістанда жасалады.
• «01е-01е-0Іе»сөзі Испанияда пайда болды. Б^л сөз 8-ші гасырда Испанияны басып алған арабтардын «Алла» сөзінен шыккан.
Толығырақ: һігр:Ғаксііег. кт.1′ ҺітЬоі -о^упу-Шга 1у-кугукіу-та1іте1Тег.’
(і) Кодта С88 қолданылғанын негіздеңіз.
27
(іі) Кодқа келесі өзгерістер енгізіңіз.
Тақырыптың фондық түсін (Ъаск§гоипё-со1ог) сарыға өзгертіңіз.
[1]
Маркерленген тізімдегі мәтіндердің түсін қызылға өзгертіңіз.
[2]
7. Сыртқы 8Іуіе8.С88 файлын шақыру командасын толықтырыңыз
<1іпк ге1=м8Іу1е8һееІм________________________________________________________________>
[1]
8. Ъооктагк.з^Г файлын 400×50 өлшемде веб құжатқа орналастыру кодын жазыңыз.
<�оЪ)есІ _></оЪ)есІ>
[2]
9. 320×240 панельге то^іе.тр4 файлын орналастыру кодын жазыңыз. Медиафайл ашылмаған жағдайда «Сіздің браузер видео тегті қолдамайды» хабарламасы шығуы тиіс.
Медиафайл
НТМЬ код
[4]
10. Берілген скрипт нәтижесін анықтаңыз.
<8сгір! 1уре=м1ех1/)ауа8сгір1м> уаг і;
Гог(і=1;і<=20;і++){ іГ(і%2==0){ Ъосишепі.^гііе(і); } } </8сгірІ>
[1]
28
Балл қою кестесі
№ Жауап Балл Қосымша ақпарат
1 «іКұжаттың бастгіпкы бөлігін снпаттау бөлімі <�УЬос1у> / N. Қркаттың басы мен аяғын білдіреді 2
2 Теп: Аты: 2 Тегі мен оны ендіру өрісін салғаны үшін 1 балл Аты мен оны ендіру өрісін салғаны үшін 1 балл
3 <�һ1т1> <�Ьоёу> <�һ1>Бұл тақырып</һ1> <�р>Бұл алғашқы азат жол.</р> </Ьоёу> </һІт1> 1 1
4 (і) <�о1 1уре=а> </о1> 1 1
4 (іі) <�ІаЬ1е > <�іг> <�ІҺ>Тегі</ІҺ> Аты</іһ> <�Іһ>Туған жылы</іһ> </іг> <�іг> <�Іё>Арынова</Іё> <�М>Жансая</М> <1ё>1995</1ё> </іг> <�іг> <�Іё>Бердибекова</Іё> <�М>Аяла</М> <1ё>2009</1ё> </іг> 1 1 1 1
29
</ТаЬ1е>
5 (і) <�ТаЪ1е > </ТаЪ1е > міндетін анықтайды <�Тг> </Тг> міндетін анықтайды <�Тһ> </Тһ> міндетін анықтайды <�М> </Тё> міндетін анықтайды 1 1 1 1 [тах=2 ]
5 (іі) 8Іу1е атрибуты қолданылған 1
6 <�һ1 8Іу1е="Ьаск§гоипё-со1ог:уе11о^;"> <1і 8Іу1е="со1ог:геё;"> 1 1
7 һгеТ=»8Іу1е8.с88 1
8 <�оЬ]есТ ^Міһ="400" һеі§һ1="50" гіа1а="Ьооктагк.8^Г></оЬіес1> 2 Ені мен биіктігін анықтағаны үшін 1 балл Файлды анықтағаны үшін 1 балл
9 <�уіёео шё1һ="320" һеі§һ1="240" соп1го18> <8оигсе 8гс="шоүіе.шр4" 1уре="уіёео/шр4"> Сіздің браузер видео тегті қолдамайды. </уіёео> 4 ^іёео тегін қолданғаны үшін 1 балл Панельдің өлшемін орнатқаны үшін 1 балл Ресурсты көрсеткені үшін 1 балл Хабарламаны шығарғаны үшін 1 балл
10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1
Барлығы: 25
30
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН СПЕЦИФИКАЦИЯ
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
Ұзақтығы — 40 минут Балл саны — 25 балл
Тапсырма түрлері:
КТЖ — Көп таңдауды қажет ететін тапсырмалар;
ҚЖ — Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар;
ТЖ — Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар.
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Бұл нұсқада бірнеше жауаптан таңдауды қажет ететін, қысқа және толық жауапты қажет ететін 10 тапсырма бар.
Бірнеше жауабы бар тапсырмада оқушы берілген жауаптар нұсқасынан тек біреуін таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы жауапты сандық мән түрінде, сөз немесе қысқа сөйлем түрінде жазады.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушы максималды балл жинау үшін тапсырмадағы тізекті әрекеттерді орындай отырып, шешімін табады. Оқушының таңдау және математикалық контекст тізбегіндегі математикалық тәсілдерді қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырмаларда бірнеше құрылымдық бөлімдер/сұрақтар болуы мүмкін.
31
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
Бөлім Тақырыбы Тексерілетін мақсат Ойлау дағдылары ның деңгейі Тапсы рма саны* Тапсы рма №* Тапсы рма түрі* Орындау уақыты, мин* Балл* Бөлім бойынша балл
10.4А Ақпараттық жүйелер Деректер қорының негізгі 10.3.1.1 «Реляциондық деректер қоры» ұғымын түсіндіру Білу және түсіну 1 1 ТЖ 4 1
ұғымдары 10.3.1.2. Өріс, жазба, индекс терминдерінің анықтамасын құрастыру Білу және түсіну 1 2 ҚЖ 4 3
Деректер қорында бастапқы кілт 10.3.1.3 Деректер қорында бірінші кілтті анықтау Білу және түсіну 1 3 ТЖ 5 2
Деректер қорын әзірлеу 10.3.2.1 Деректер қоры жолдарының мәліметтер типін анықтау (80Ь) Қолдану 1 4 ТЖ 3 3 25
10.3.2.3 Көпкестелі деректер қорын құру (80Ь) Қолдану 2 5, 6 ТЖ 10 6
Сұраныстар 10.3.3.1 Шығарып алынған деректерді қолданып сұраныстар құру (8^Г) Қолдану 3 7, 8, 9 ТЖ 10 6
Деректер базасымен ^еЪ-беттердің байланысы 10.3.3.2 ^еЪ-беттердің деректер базасымен байланысын орнату Қолдану 1 10 ҚЖ 4 4
Барлығы: 10 40 минут 25 25
Ескерту: * — өзгеріс енгізуге болатын бөлімдер
32
Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Информатика» пәні бойынша
4-тоқсандағы жиынтық бағалау тапсырмалары
1. «Реляциондық деректер қоры» ұғымын түсіндіріңіз.
[1]
2. Кілттік сөздерді қолданып, бос орындарды толтырыңыз.
баған, сорттау, сұрыптау, индекс, жол
a) _______________________— деректерді іздеу нәтижелерін жақсарту мақсатында
құрылған деректер қорының нысаны.
b) өріс — бұл белгілі бір қасиеттегі мәндерді қамтитын кесте_____________
c) жазба — бұл деректер қорының өрістерінде орналасқан мәндердің жиынтығын қамтитын кесте________________.
[3]
3. Қала полициясы барлық көлік туралы ақпаратты компьютерлік деректер базасында сақтайды. Әрбір көлік жөнінде келесі ақпарат сақталады: көлікті тіркеу нөмірі, түсі, шығарылған жылы, моделі, иесінің аты, иесінің мекенжайы, сатып алу бағасы, шыққан күні.
Құрылған деректер қорының кілттік өрісін анықтаңыз.
Өз таңдауыңызды негіздеңіз.
[2]
4. Кестеде берілген әрбір өріс үшін берілгендер типін тізімде көрсетілген типтерді қолданып анықтаңыз.
Өріс атауы Берілгендер типі
КлиентГО
Аты-жөні
Тапсырыс күні
Тапсырыс бағасы
Тапсырыс саны
Жаңа клиент (иә, жоқ)
Тип щнных
К.ОрОТНИЙ Т-9КІП
длинныйтекст
Числоьой
Ьіеіпі
Дата и времн
Счетчик Логический Поле о&ъекта Оь£ гиперссылкә Вломеніе Еычисляе үы-і
М асіер подста н с аок…
[3]
33
5. 8^^ тілінде РегзопГО, ^аз^ате, ҒігеШате, Аёёгезз және Сііу өрістерінен тұратын Регзопз кестесін құрыңыз.
[3]
6. 8^^ тілінде Регзопз кестесін мәліметтермен толтыратын команда жазыңыз.
[3]
7. Төмендегі сұранысты сипаттаңыз.
8ЕЬЕСТ * ҒКӨМ тоуіез ^ИЕКЕ дапг = ‘комедия’
ӨК уеаг < 1980; [2] Мо^іез кестесінен 1990-2000 жылдар аралығындағы комедия жанрындағы фильмдердің атауын (пате өрісі) шығаратын сұраныс құрыңыз. [3] 9. Атауы «А»-дан басталатын фильмдерді шығаратын сұранысты толықтырыңыз 8ЕЕЕСТ * ҒК.ОМ тоуіез ^ИЕКЕ пате_________________________________ [1] 10. Әдетте веб-құжатты деректер қорымен байланыстыру төрт параметрді талап етеді. Оларды анықтаңыз. 34 [4] Балл қою кестесі № Жауап Балл Қосымша ақпарат 1 Реляциондық деген берілгендер қорында бір-бірімен байланысқан бірнеше кесте бар екенін білдіреді 1 Басқа да ұқсас жауаптар қабылданады 2 a) индекс — деректерді іздеу нәтижелерін жақсарту мақсатында құрылған деректер қорының нысаны. b) өріс - бұл белгілі бір қасиеттегі мәндерді қамтитын кесте бағаны c) жазба - бұл деректер қорының өрістерінде орналасқан мәндердің жиынтығын қамтитын кесте жолы. 3 3 Кілттік өріс - көлікті тіркеу нөмірі Негіздеме - көлікті тіркеу нөмірі әрбір көлік үшін жеке беріледі. 1 1 4 Өріс атауы Берілгендер типі 3 Әрбір дұрыс анықталған екі тип үшін 1 балл КлиентШ Счетчик Аты-жөні Короткий текст Тапсырыс күні Дата и время Тапсырыс бағасы Денежный Тапсырыс саны Числовой Жаңа клиент (иә, жоқ) Логический 5 СК! Ьаз ҒІГ8 Абс Сііу ЕАТЕ ТАВЬЕ Рег8оп8(Рег8опШ іпі, іКаше уагеһаг(255), іКаше уагеһаг(255), Һе88 уагеһаг(255), / үагеһаг(255)); 3 Кестені құрғаны үшін 1 балл Өріс атауларын дұрыс анықтағаны үшін 1 балл Берілгендер типтерін дұрыс анықтағаны үшін 1 балл 6 ІК8ЕКТ ЮТО Регзопз (РегзопШ, ЬазіКаше, ҒігзіКаше, Аббгезз, СІ^У^ УАЬиЕ8 ('Мысал', 'Мысал', 'Мысал', 'Мысал', 'Мысал',); 1 1 1 7 шоуіе» кестесінен жанры ‘комедия’ немесе 1980 жылдан бұрын шыққан деректерді шығарады 2 Кестені анықтағаны үшін 1 балл Шартты дұрыс анықтағаны үшін 1 балл 8 8ЕЬЕСТ пате ҒКОМ шоуіез ^ИЕКЕ уеаг БЕТ^ЕЕК 1990 апб 2000 АЫО депге = 'еошебу'; 1 1 1 35 9 ЫКЕ 'А%' 1 10 Хост атауы 1 Деректер қоры атауы 1 Пайдаланушы аты 1 Пароль 1 Барлығы 25 36

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *