ТЖБ «Математика» 5-сынып пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың спецификациясы 2017-2018 жыл

«Математика» пәнінен тоқсандық жиынтық бағалаудың
спецификациясы
5-сынып

1

Мазмұны
1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты……………………………………………………………………………….3 2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар ………………………………………….3 3. «Математика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер……………………………………………………………………3 4. «Математика» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері ………………………………………………..4 5. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар бойынша бөлу5 6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі…………………………………………………………………………………………6 7. Модерация және балл қою ……………………………………………………………………………………………………..6
1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………………..7
2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………………11
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………………15
4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ………………………………20
2

2

1. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу бағдарламасы мен оқу жоспарының мазмұнына сәйкес, оқушылардың тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларды анықтауға бағытталған.
Тоқсандық жиынтық бағалау оқу жоспарындағы тоқсан ішінде меңгеруге тиісті оқу мақсаттарына жету деңгейін тексереді.
2. Тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-6-сыныптарына арналған «Математика» пәнінен жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы
3. «Математика» пәні бойынша күтілетін нәтижелер
Білу:
— қарапайым математиканың, статистиканың негізгі ұғымдарын; — алгебралық теңдеулерді шешу тәсілдерін;
— сандар жіктемесін;
— сандарға есептеу амалдарын қолдануды;
— жазық фигуралардың негізгі түрлерінің қасиеттерін және белгілерін білу.
Түсіну:
— түрлі қолданбалы есептерді шешуде математикалық модельдерді пайдаланудың маңыздылығын;
— математиканың академиялық тілін;
— сандық және сапалық талдау жүргізудегі статистикалық деректерді графикалық түрде берудің рөлін түсіну.
Қолдану:
— практикалықесептердішешуде математикалықбілімін;
— математикалық есептерді шешу алгоритмдерін;
— теріс емес рационалсандарғаесептеу амалдарын;
— геометриялық есептерді шешуде жазық фигуралардың қасиеттерін қолдану.
Талдау:
— заңдылықтарды талдау және олардың негізінде математикалық модельдер құрастыру;
— математикалық модельдер құрастыру үшін мәтін есептердің шарттарын;
— статистикалық деректердің берілуінің түрлі нысандарын пайдаланып, статистикалық деректерді;
— график, диаграмма және әртүрлі сызбалар түрінде ұсынылған деректерді және олардың нәтижелерін талдау.
Жинақтау:
— математикалық есептерді шешудің алгоритмдерін жинақтау;
— статистикалық деректерді өңдеу және талдау нәтижелері бойынша қорытындыларды жасау.
Бағалау:
— есептің мәтініне қатысты есептеулер нәтижесін бағалау.
3

3

4. «Математика» пәні бойынша ойлау дағдыларының деңгейлері
Ойлау дағдыларының
деңгейі Білу және түсіну
Сипаттама
Білу:
Тапсырмалар
түрлері
— жұп және тақ сандардың; бөлгіштің, еселіктің, жай және құрама сандардың; санның дәрежесінің; жай бөлшектің, дұрыс және бұрыс бөлшектердің, аралас сандардың, өзара кері сандардың; ондық бөлшектің; жиындардың бірігуі және қиылысуының анықтамаларын білу; — процент, бұрыш және оның градустық өлшемі, көпбұрыш, шеңбер және дөңгелек, дөңгелек сектор түсініктерін білу; — түрлі ұзындық бірліктерін білу; — бұрыштар түрлерін білу.
Түсіну:
Деңгейді тексеру үшін Көп таңдауды
бар (КТЖ) тапсырмаларды
және/немесе Қысқа жауапты (ҚЖ) қажет ететін тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады
— натурал сандардың жиыны, жиын және ішкі жиын, тікбұрышты параллелипипед және куб жазбасының түсініктерін түсіну; — координаталық сәуледегі бірлік кесіндіні
түсіну;
— жай бөлшектерді ортақ бөлімге келтіру
қажеттілігін түсіну; —
ондық бөлшек түрінде жазылған сандардың теңдігін түсіну;
— санның жуық мәнін түсіну;
— берілген санның пайызын және берілген пайызы бойынша санды табу ережелерін
түсіну;
— бұрыштың градустық өлшемін түсіну;
көрсету тәсілі ретінде
Қолдану
— деректерді диаграммаларды түсіну. Қолдану:
— натурал сандарды қосу және көбейту
қасиеттерін қолдану;
Деңгейді тексеру үшінҚысқа жауапты (ҚЖ) қажетететін
тапсырмаларды және/немесе толық
— арифметикалықамалдардыңбелгісіз
компоненттерінтабуережелерінқолдану;
— санның бөлігін табу және бөлігі бойынша жауапты (ТЖ) қажет санды табу; берілген санның пайызын және ететін тапсырмаларды берілген пайызы бойынша санды табу
ережелерінқолдану;
пайдалану ұсынылады
— есептерді шешу үшін әріпті өрнектерді
қолдану;
— дөңгелек, сызықтық және бағанды диаграммаларды салу ережелерін қолдану; — натурал сандардың бөлінгіштік белгілерін
қолдану;
— бөлшектің негізгі қасиетін қолдану;
4

4

— жай бөлшек пен ондық бөлшектерге
амалдар қолдану;
Жоғары деңгей дағдылары
сандар көбейтіндісінің
— ондық бөлшекті берілген разрядқа дейін дөңгелектеу ережелерін қолдану; — жиындарға амалдар қолдану;
— Эйлер-Венн диаграммаларын қолдану. Өрнек құру үшін есептің шартын; натурал
қосындысының
бөлінгіштігін;
өрнектің мәнін табу үшін амалдар ретін; кестелер және диаграммалар түрінде берілген статистикалық
фигура жазбасын салу әдісін талдау.
Заңдылықтарды анықтау және құру.
Есеп шартына байланысты құрылған математикалық модельдерді
интерпреациялау.
Алынған нәтижелерді
ақиқаттығын анықтау.
Деңгейді тексеру
және үшін Қысқа жауапты
сандық (ҚЖ) қажет ететін
тапсырмаларды
және/немесе Толық деректерді; жауапты (ТЖ) қажет
ететін тапсырмаларды
пайдалану
ұсынылады
бағалау
және
5. Ойлау дағдыларының деңгейіне байланысты тексерілетін мақсаттарды тоқсандар
бойынша бөлу
Тоқсан
I
II
III
IV Барлығы
Білу және түсіну
25%
15%
30%
45%
30%
Қолдану
55% 85% 40% 45% 55%
Жоғары деңгей дағдылары
20%
0%
30%
10%
15%
5

5

6. Жиынтық бағалауды өткізу ережесі
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез-келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез-келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
7. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
6

6

1-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
1-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмалар ды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
7

7

8
9
3
20
ша
балл
Бөлім
бойын
4
4
1
4
4
1
2
20
Балл*
минут
минут
минут
мин*
5
1 минут
8 минут
1 минут
5 минут
уақыты,
10
10 минут
Орындау
40
ма
ТЖ
ТЖ
ҚЖ
ТЖ
ҚЖ
түрі*
КТЖ
КТЖ
Тапсыр
5
6
2
3
7
1
4

тапсырма*
1
1
1
1
1
1
1
псыр
ма
8
саны*
Та
жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы
түсіну
түсіну
Ойлау
деңгейі
Қолдану
Қолдану
Қолдану
Қолдану
Қолдану
Білу және
Білу және
дағдылары
дағдылары
Жоғары деңгей
Жоғары деңгей
дағдыларының
бегінің
тоқсан бойынша

1
және
птерді
білу

көбейтіндінің берілген
қосындының
жай бөлшектерді
арифметикалық
натурал сандар тіз
натурал сандар тізбегінің
натурал сан дәрежесінің
мәтінді есе
жай бөлшек ұғымын
Тексерілетін мақсат
енгізуге болатын бөлімдер
5.2.2.1
амалдардың белгісіз
компоненттерін табу ережесі
негізінде теңдеулерді шешу
5.2.3.1
заңдылықтарын анықтау
5.2.3.2
жеткіліксіз элементтерін табу
5.1.1.3
анықтамасын
5.1.2.10
натурал санға бөлінгіштігін
талдау
5.1.2.11
айырымның берілген натурал
санға бөлінгіштігін талдау
5.5.1.2
шығаруда ЕҮОБ және ЕКОЕ
қолдану
5.1.1.9
меңгеру
5.1.2.14
қысқартуда бөлшектің негізгі
қасиетін қолдану
өзгеріс

*
Жай
Бөлім
керту:
c
БАРЛЫҒЫ:
5.1А Натурал
сандар және
нөл саны
5.1В Натурал
сандардың
бөлінгіштігі
5.1С
бөлшектер
Е

8

Мысал үлгілері және балл қою кестеcі
«Математика» пәнінен 1-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Торт суретте көрсетілгендей 4 бөлікке бөлінген. Әр бөлік торттың
1
4
бөлігіне тең болатындығы дұрыс па?
Ия
Жоқ
[1]
2. Дұрыс теңдікті тандаңыз:
A)
5
 522
B)
5
 552
C)
5
 222222
D)
5
 222222
[1]
3. Амалдарды орындамай-ақ, көрсетіңіз:
a) 42140 қосындысы 14-ке бөлінетіндігін;
[2]
b)
2539 көбейтіндісі 13-ке бөлінетіндігін.
[2]
4. Қысқартылмайтын бөлшек түрінде жазыңыз: a)
15
18
b)
600
1075
[2]
5. Теңдеуді шешіңіз және жауабыңызды тексеріңіз:
390
x
)34(:  26
[4]
6. Кассир бір киноға күнделікті сатылған билеттердің санын жазып алды. 4 күн бойы сатылған билеттер саны белгілі бір заңдылықпен тізбектей орналасқанын байқады: 148; 144; 136; 120…
Егер заңдылық сақталынатын болса онда 5-күні қанша билет сатылады?
[4]
7. Сынып бөлмесіндегі жылуды сақтау үшін терезелерді жабысқақ лентамен желімдеу қажет болды. Лентаны 35 см және 50 см кесінділерге, артық қиындылар болмайтындай етіп қию үшін, лентаның ең кіші ұзындығы қандай болуы керек?
[4]
9

9

Балл қою кестесі
№ 1 2 3a
Жауап
Жоқ
С 140:14 және 42:14
14(10+3)
 (140+42) 14
3b
39:13
13 3 25 (39 25) 13
4
5
6
7
50
5
6
24
43
x 34  390:26
4 x 12
x  3 390 )334(:  26
 2626
148-1444
144-1368
136-12016
16120 2  88 ЕКОЕ (35; 50)
35  75
 552 немесе50
Балл 1 1 1
Қосымша ақпарат
1
1
1
Екеуіне де бөлінетіндігін көрсеткені үшін Бөлінетіндігі туралы қорытынды жасайды Бөлінетіндігін анықтайды Бөлінетіндігі туралы қорытынды жасайды
1
1
1 1 1 1
Кез келген әдіспен тексеруді орындайды
Әдіс дұрыс таңдалды
 52
2
ЕКОЕ (35; 50)350 / 350 cм немесе 3,5 м
Барлығы
1 1 1 1 1 1 1 1 20
10

10

2-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
2-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
11

11

20
20
ша
балл
Бөлім
бойын
2
4
3
3
6
2
20
Балл*
минут
минут
мин*
3
0
5 минут
6 минут
5 минут
8 минут
3 минут
уақыты,
1
Орындау
4
ҚЖ
ҚЖ
ҚЖ
ТЖ
ТЖ
ҚЖ
Тапсыр
ма түрі*
2
1
4
5
6
3

тапсырма*
1
1
1
1
1
1
12
ма
саны*
Тапсыр
түсіну
Ойлау
Қолдану
Қолдану
Қолдану
Қолдану
Қолдану
ң деңгейі
Білу және
дағдыларыны
тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

2
у және азайтуды
кері сандар
өзара
бөлімдері бірдей
бөлімдері әртүрлі
натурал саннан жай
аралас сандарды қосу
жай бөлшектерді, аралас
жай бөлшектерді және
жай бөлшектерді, аралас
ексерілетін мақсат
Т
енгізуге болатын бөлімдер
.1.2.16 жай бөлшектерді ортақ
5.1.1.12
анықтамасын білу
5
бөлімге келтіру; жай
бөлшектерді, аралас сандарды
салыстыру
5.1.2.17
бөлшектерді қосу және азайтуды
орындау
5.1.2.18
бөлшектерді қос
орындау
5.1.2.19
бөлшекті азайтуды орындау
5.1.2.20
және азайтуды орындау
5.1.2.21
сандарды көбейтуді орындау
5.1.2.23
аралас сандарды бөлуді орындау
5.1.2.21
сандарды көбейтуді орындау
өзгеріс

*
Жай
Бөлім
керту:
c
БАРЛЫҒЫ:
5.2А
бөлшектерге
амалдар
қолдану
Е

12

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәнінен 2-тоқсанға арналған
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Бөлшектерді салыстырыңыз:
a)
6
8
және
5
8
b) 1 және
4
5
c)
1
4
және
1
5
d) 1 және
8
7
[4]
2. 1
2 3 1 4
3
2;
4
2;
2; 11
сандарының ішінен өзара кері сандарды табыңыз. Кері сандарды
теріп жазып, таңдауыңызды түсіндіріңіз.
[2]
3. Өрнекті ықшамдаңыз:
3
4
:
5 5 6 7 8 9 10
4 6 7 8 9 10

11
:
12
11.
[2]
4. 3
29 36

31 36
және 1736 
236
23
қосындыларының айырмасын табыңыз.
[3]
5. Егер сызбадағы тіктөртбұрыштың ені ұзындығынан
1
3
см кем болса, онда
тіктөртбұрыштың периметрін табыңыз.
[3]
6. Есептеңіз:

7
2
3

1:
3 4 
1
116

5
223 
1

6
.
[6]
13

13

Балл қою кестесі

Балл
Қосымша ақпарат
1a
1
1b
1
1c
1
1d
1
1
2
1
1
3
1
4
Жауап
6 5
8

8
1 
4
5
1

1
4 5
1 
8
7
2
3
және
4
4 11
2
3 4 11 4
4 11 4 11
 1
Қысқартуды орындайды
1
Жауабы:
4 336
29 31
 336
60
немесе 4
24
36
/36 336
60
 33
5
немесе
4
24
36
 4
2
3 17 23 40
36
236  236 немесе  3
4
/36 2
40
36
 2
10
немесе 9
3
4 1
36
 39
436
24
336
4
136
20
 19
5
5
1 1 1
2 3
 5
6
P 5(2
1
2
 5
1
6)
P
64
3
 213
1
7
2 1
3
 63
14
3 1

7
6
112
115 2
2 13
3
 315
315
13 1

1
6
430
613 1:
7
12
 4
4
121 2
30
 1615
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
Барлығы
20
14

14

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
3-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ – қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмалар ды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
15

15

5
9
6
20
балл
Бөлім
бойынша
5
1
4
4
1
1
4
20
Балл*
минут
минут
0
8
2 минут
1 минут
1 минут
8 минут
10 минут
10 минут
Орындау
4
уақыты, мин*
ҚЖ
ҚЖ
ТЖ
ТЖ
ҚЖ
түрі*
КТЖ
КТЖ
Тапсырма
3
7
8
1
2
4

5, 6
тапсырма*
16
ы*
2
1
1
1
1
1
1
сан
Тапсырма
сіну
Ойлау
деңгейі
Қолдану
Қолдану
Қолдану
дағдылары
дағдылары
Жоғары деңгей
Жоғары деңгей
дағдыларының
Білу және тү
Білу және түсіну
тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

3
Венн

шектерді
латын бөлімдер
және бірігуі
ондық бөл
ішкі жиын ұғымын
және азайтуды
Тексерілетін мақсат
енгізуге бо
турал санға және ондық
5.1.2.26
салыстыру
5.1.2.24 санның бөлігін табу
және бөлігі бойынша санды
табу
5.1.2.27 ондық бөлшектерді
қосу
орындау
5.1.2.29 ондық бөлшектерді
10, 100, 1000 және 0,1; 0,01;
0,001 көбейту ережелерін
қолдану
5.1.2.30 ондық бөлшекті
на
бөлшекке бөлуді орындау
5.5.1.5 бөлшектерге
арифметикалық амалдар
қолданып мәтінді есептер
шығару
5.4.1.2 жиындардың
қиылысуы
анықтамаларын білу
5.4.1.4
меңгеру
5.5.1.7 Эйлер
диаграммасын қолданып,
есептер шығару
өзгеріс

*
Бөлім
ИТОГО:
керту:
c
5.3A Мәтін
есептер
5.3В Ондық
бөлшектер
және оларға
амалдар
қолдану
5.3C Жиын
Е

16

Мысал үлгілері және балл қою кестеcі
«Математика» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық
бағалаудың тапсырмалары
1. Төмендегі жиындардың қайсысы А{1, 3, 5, 9} және B{1, 4, 5, 7, 10} жиындарының қиылысуы болады?
A) C {1, 9}
B) C {1, 5}
C) C {1, 3, 5}
D) C {1, 5, 7, 9}
[1]
2. A  ; 3;1 B  10 ;5;3 ; C  ;7 11;15 және D
F  ;9;5;3;2 10; 21 жиынының ішкі жиыны? A) A
B) B
C) C
D) D
 ;1 21 жиындарының қайсысы
[1]
3. Теңсіздік тура болатындай жұлдызшаның орнына тиісті цифрды қойыңыз:
 ,35*8,3 841
[1]
4. Эйлер-Венн диаграммасында қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілі бойынша қосымша сабақтарға қатысатын оқуышылардың саны келтірілген. Диаграмманы қолданып, сұрақтарға жауап беріңіз.
1) Тілдер бойынша қосымша сабаққа барлығы неше оқушы қатысады?
2) Тек қана орыс тілі қосымша сабағына неше оқушы қатысады?
3) Неше оқушы қазақ тілі немесе ағылшын тілі қосымша сабақтарына қатысады, бірақ
орыс тілі қосымша сабағына қатыспайды?
4) Неше оқушы қазақ тілі де, орыс тілі де, ағылшын тілі де қосымша сабақтарына
қатысады?
[4]
17

17

5. Ауылдан қалаға бір мезгілде велосипедші мен мотоциклшы бір бағытта жолға шықты. Велосипедшінің жылдамдығы 15 км/сағ, бұл мотоциклшының жылдамдығының
3
7
бөлігін құрайды. 0,6 сағаттан кейін мотоциклшының жүрген жолын анықтаңыз?
[2]
6. Шынар 18 бірдей бөліктерге бөлінген шоколад плиткасын сатып алды.
a) Шынар шоколадтың үш бөлігін сіңлісіне берді. Шынар сіңлісіне барлық шоколадтың қандай бөлігін берді?
b) Содан соң Шынар қалған шоколадтың
3
5
бөлігін өзі жеді. Шоколадтың қандай бөлігі Шынардың қолында қалды?
[3]
7. Жаубында 12-ге еселік сан шығатыны белгілі болса, фигураларды сандармен толтырыңыз.
Әрбір орындаған амалды көрсетіңіз.
[4]
8. Үш жәшікте 148,9 кг шеге бар. Бірінші мен екінші жәшікте барлығы 98,6 кг, ал екінші мен үшіншісімен бірге 96,9 кг.
1) Әрбір жәшікте неше килограмм шеге бар?
2) Екінші жәшіктегі шегелердің массасы 1,5 есе арттырылды. Нәтижесінде екінші
жәшікте неше килограмм шеге болады?
[4]
18

18

Балл қою кестесі
№ 1 2 3
Жауап
В
В
1 немесе 2 немесе 3
36
6
24
5
15:
3
7
35
35 6,0  21
1
6
15 3
18 5

1
2
1
1 1
6

1
2 3
0,05
0,5
0,8
8,0 47 2,  48
50,3
52
148 9,  503,  4652 6,
46 5,16,  69 9,
Балл 1 1 1 1 1 1 1
Қосымша ақпарат
4
5
1
1
1
6
1
1
7
8
Барлығы
1 1 1 1 1 1 1 1 20
19

19

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ СПЕЦИФИКАЦИЯСЫ
4-тоқсанның жиынтық бағалауына шолу
Ұзақтығы – 40 минут Балл саны – 20
Тапсырмалар түрлері
КТБ – көп таңдауы бар тапсырмалар ҚЖ – Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмалар ТЖ – Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар
Жиынтық бағалаудың құрылымы
Берілген нұсқа көп таңдауы бар тапсырмалар ды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар тапсырмаларға оқушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрыс жауабын таңдау арқылы жауап береді.
Қысқа жауапты қажет ететін тапсырмаларға оқушылар есептелген мәні, сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмаларда оқушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Оқушының математикалық тәсілдерді таңдай алу және қолдана алу қабілеті бағаланады. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
20

20

5
5
9
1
20
балл
Бөлім
бойынша
1
4
1
4
1
4
4
1
20
Балл*
3 минут
7 минут
1 минут
7 минут
2 минут
8 минут
2 минут
10 минут
Орындау
40 минут
уақыты, мин*
ТЖ
ТЖ
ҚЖ
ТЖ
түрі*
КТЖ
КТЖ
КТЖ
КТЖ
Тапсырма
*
3
5
1
7
4
6
8
2

тапсырма
21
1
1
1
1
1
1
1
1
саны*
Тапсырма
олдану
Ойлау
деңгейі
Қ
Қолдану
Қолдану
Қолдану
дағдылары
Жоғары деңгей
дағдыларының
Білу және түсіну
Білу және түсіну
Білу және түсіну
Білу және түсіну
)
у
тоқсан бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының сипаттамасы

айызы
4
месе
лшемін табуға,
берілген п
лепипед (текше)
6
3 кесте не
ексерілетін мақсат
Т
енгізуге болатын бөлімдер
5.3.1.5 бұрыштардың
түрлерін ажырату (сүйір,
тік, доғал, жазыңқы, толық
5.1.1.16 пайыз ұғымын
меңгеру
5.1.2.34 берілген санның
пайызын табу
5.1.2.3
бойынша санды таб
5.3.3.3 бұрыштың
градустық ө
бұрыштарды салыстыруға
берілген есептерді шығару
5.3.1.2 шеңбер, дөңгелек
және олардың элементтері
(центр, радиус, диаметр)
ұғымдарын меңгеру
5.4.3.
диаграмма түрінде
берілген статистикалық
ақпаратты алу
5.4.3.2 дөңгелек, сызықтық
және бағанды
диаграммалар салу
5.3.1.8 тік бұрышты
паралле
және оның жазбасы туралы
түсінігі болу
өзгеріс

*
Бөлім
керту:
c
БАРЛЫҒЫ:
5.4A Пайыз
5.4B
Бұрыштар.
Көпбұрыштар
5.4С
Диаграмма
5.4D Кеңістік
фигураларыны
ң жазбалары
Е

21

Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Математика» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. 360о градустық өлшеміне сәйкес келетін бұрыштың түрін анықтаңыз.
A) Доғал бұрыш
B) Жазыңқы бұрыш
C) Сүйір бұрыш
D) Толық бұрыш
[1]
2. Параллелепипедтің жазбасын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
[1]
3. Сүттің
2
25
бөлігі ірімшік. Сүттің неше проценті ірімшік болады?
A) 4%
B) 8%
C) 10%
D) 25%
[1]
4. Суреттегі нүктелердің қайсысынан шеңбердің центрге дейінгі қашықтықтары радиустан артық?
A) А және Е
B) А және В
C) В және D
D) F және С
[1]
5. 5 «А» сыныбында 25 оқушы. Оның 16%-ы емтиханнан «5» алды. 5 «В» сыныбында емтиханнан 3 оқушы «5» алды, бұл осы сынып оқушылары санының 15%-ын құрайды. 5 сыныпта оқитын оқушыларының саны қанша?
[4]
22

22

6. Диаграммада сынып көшбасшысын таңдау нәтижелері көрсетілген.
Дөңгелек диаграммадағы мәліметтерді қолданып, келесі сұрақтарға жауап беріңіз: а) Ербол дауыстың қанша пайызын жинады?
b) Кім ең аз дауыс жинады?
c) Қандай екі үміткер шамамен барлық дауыстардың жартысын жинады?
[4]
7.
AOC – жазыңқы бұрышын OB сәулесі AOBбұрышы мен  BOC бұрыштарына бөледі.AOB бұрышы BOC бұрышынан 60°-қа үлкен.
a) есептің мәтіні бойынша сызбаны сызыңыз;
b) AOB және BOC бұрыштарының градустық өлшемдерін табыңыз.
[4]
8. Кестеде оқушылардың математика пәнінен өткен емтиханның нәтижелері берілген.
Дұрыс шешілген тапсырмалардың
саны Оқушылар саны
0
1
2
3
4
5
6
3
4
12
15
8
3
5
a) Емтиханды қанша оқушы тапсырды?
b) Кестеде берілген мәліметтерді қолданып, бағанды диаграмма тұрғызыңыз.
[4]
23

23

Балл қою кестесі
№ 1 2 3 4
Жауап
D
А
B
D
25∙0,164
 30.15x
x  20
 452025
100%-(10%+11%+14%+15%+22%)
28%
Диана
Ербол және Дана
Сызбаны сызады
х+х+60о180о / 2х+60о180о
х60о
600 және 120о
50
Осьтерін белгілейді
Масштабты дұрыс таңдайды Бағанды диаграмманы салады
Балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Қосымша ақпарат
5
6
7
8
Барлығы
24

24

АЖБАКАП踌А»АПМАК踌АМ»НПЪМ

25

АЖБАКАП踌А»АПМАК踌АМ»НПЪМ

26

АЖБАКАП踌А»АПМАК踌АМ»НПЪМ

27

Теруге 25.07.2017. берілді. Басуға 27.07.2017. қол қойылды.
Пішімі 60х84/8. Кеңсе қағаз 80 гр/м2. Сандық басылыс.
Шартты б. т.2,94. Таралымы 18 дана. Тапсырыс № 1574 «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.
010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй.
e-mail: http://josparik.kz/.

28

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *