ҰМЖ «Информатика» 5-сынып арналған пәнінен жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспар

Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-сыныптарына арналған «Информатика» пәнінен жаңартылған мазмұн бойынша үлгілік оқу бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұзақ мерзімді жоспар
1) 5-сынып:
Ұзақ мерзімді жоспардың
бөлімдері
Тақырыптар, мазмұны
Оқыту мақсаттары
1-тоқсан

Ақпаратты ұсыну Біздің айналамыздағы ақпарат 5.2.1.1 әртүрлі ақпараттың мысалдарын келтіру және ақпаратты әртүрлі нысандарда ұсыну;

Ақпарат беру 5.2.1.2 байланыс арналары, ақпарат көздері және қабылдағыштарының мысалын келтіру;
Ақпаратты шифрлау 5.2.1.3 мәтіндік ақпаратты кодтау және декодтау;
Екілік ақпаратты ұсыну 5.2.1.4 компьютерге арналған барлық ақпарат екілік түрінде ұсынылғанын түсіндіру
2-тоқсан

Компьютерлік графика Растрлық суреттерді құру және редакциялау 5.2.2.2
растрлық кескіндерді жасау және өңдеу;
Растрлық суреттерді өңдеу 5.2.2.2
растрлық кескіндерді жасау және өңдеу;
Векторлық суреттерді құру 5.2.2.3
векторлық суреттер жасау және өңдеу;
Қисық бетімен жұмыс 5.2.2.3
векторлық суреттер жасау және өңдеу;

Растрлық және векторлық суреттерді салыстыру 5.2.2.4
растрлық және векторлық графиканың артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалау
3-тоқсан

Робототехника Робот түрлері және оларды қолдану 5.3.4.1 робот анықтамасын тұжырымдау;
5.3.4.2 Роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру;
Робототехника тарихы және перспективалары 5.3.4.3 робототехника саласындағы адамзаттың техникалық жетістіктеріне мысалдар келтіру;

Гироскопиялық датчик 5.3.4.4 гироскопиялық датчик жұмыс істеу принципін түсіндіру;
5.3.3.1 роботтың бұрыштық бейімділігін анықтау үшін бағдарламалар жасау;
Бұрылыстар 5.3.3.2 роботты көрсетілген градусқа бұру үшін бағдарламалар жасау;

Роботтардың жарысы Роботтың сызық бойымен қозғалысы 5.3.3.3 робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану;

Робо-сумо 5.3.3.4 объектіні табу үшін ультрадыбыстық датчикті пайдалану;
5.3.3.3 робот қозғалысын ұйымдастыруға арналған түс датчигін қолдану;
4-тоқсан

Компьютер және қауіпсіздік Компьютерде жұмыс істеу кезінде өзіңе зиян келтірмеуге қалай болады?
5.4.1.1 қауіпсіздік ережелерін бұзу салдары туралы талдау
Ақпаратты цифрлы тасымалдаушылары 5.1.1.1 сандық ақпараттың цифрлық тасымалдау құралдарын сипаттау
Интернетте жұмыс істеудің қандай қауіп-қатері бар? 5.4.2.1 біреудің жұмысын көшіру заңсыздығы туралы айту;
Компьютеріңіздегі
деректерді қалай қорғауға болады? 5.4.2.2 құжаттарға арналған пароль орнату
5.1.3.1 ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакциялау, жүктеу

Шағын жоба 5.4.2.2 құжаттарға арналған пароль орнату
5.2.2.1 құжатты басып шығару үшін тиімді ұйымдастыру (бет параметрлерін орнату, алдын ала қарауды орындау);
5.1.3.1 ортақ пайдалану файлдарын орналастыру, редакциялау, жүктеу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *