Жаңа бағдарлама Физика 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ФИЗИКА» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
68 сағат, аптасына 2 рет
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып/ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан
8.1AЖылу құбылыстары(11 с) Жылулық қозғалыс, броундық қозғалыс, диффузия 8.3.1.1 – молекула-кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын дәлелдейтін мысалдар келтіру және тәжірибені сипаттау 1
Температура, оны өлшеу тәсілдері, температураның шкалалары 8.3.1.3 – температураны өлшеуді жылулық ұлғаю негізінде сипаттау;
8.3.1.2 – температураныәр түрлі шкала (Цельсий, Кельвин) бойынша өрнектеу 1
Ішкi энергия, ішкi энергияны өзгерту тәсiлдерi 8.3.2.1 – дененің ішкі энергиясын өзгерту тәсілдерін сипаттау; 1
Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару 8.3.2.2 – жылу берілудің түрлерін салыстыру 1
Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу 8.3.2.3 – техникада және тұрмыста жылу беру түрлерінің қолданылуына мысалдар келтіру 1
Жылу құбылыстарының тірі ағзалардыңөмірлеріндегі ролі 8.3.2.4 –әр түрлі температуралардатірі ағзалардың бейімделуіне мысалдар келтіру 1
Жылу мөлшері.
Заттың меншікті жылу сыйымдылығы 8.3.2.5 – жылу алмасу процесі кезінде алған немесе берген жылу мөлшерін анықтау;
8.3.2.6 – заттың меншікті жылу сыйымдылығының мағынасын түсіндіру 1
Отынның энергиясы. Отынның меншікті жану жылуы 8.3.2.7 – отынның жануы кезінде бөлінген жылу мөлшерін анықтау. Отынның жануы кезінде бөлінген жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруда қолдану 1
Жылу үдерістеріндегі энергияның сақталу және айналу заңы 8.3.2.9 – жылулық тепе-теңдік теңдеуін есептер шығаруда қолдану 2
№ 1 зертханалық жұмыс «Температуралары әр түрлi суды араластырғандағы жылу мөлшерлерінсалыстыру» 8.3.2.8 – жылу құбылыстарындағы энергияның сақталу және айналу заңын зерттеу;
8.1.3.2 – тәжірибені жүргізуге әсер ететін факторларды анықтау;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
8.1 В Агрегаттық күйлер (4 с) Қатты денелердiң балқуы және қатаюы, балқу температурасы, меншiктi балқу жылуы 8.3.1.4 – молекула-кинетикалық теория негізінде қатты күйден сұйыққа және кері айналуды сипаттау;
8.3.2.10 – балқу/кристалданукезіндегі жұтылатын/бөлінетін жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруға қолдану;
8.3.2.11 – заттың балқу және қатаю үдерісі кезіндегі температураның уақытқа тәуелділік графигін талдау 1
№ 2 зертханалық жұмыс.«Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау» 8.3.2.12 – эксперимент көмегімен мұздың меншікті балқу жылуын анықтау;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
Булану және конденсация.
Қаныққан және қанықпаған булар 8.3.1.5 – молекула-кинетикалық теория негізінде заттың сұйық күйден газ күйіне және керіайналуын сипаттау;
8.3.2.13 – заттың булану және конденсация үдерісі кезіндегі температураның уақытқа тәуелділік графигін талдау;
8.3.2.14 – су буының мысалы негізінде қанығу күйін сипаттау 1
Қайнау, меншiктi булану жылуы.
Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау 8.3.2.15 – меншікті булану жылуын анықтау;
8.3.2.16– қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігін түсіндіру 1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2-тоқсан
8.2 А Термодинамика негіздері (8 с) Термодинамиканың бiрiншi заңы, газдың және будың жұмысы 8.3.2.17 – термодинамиканың бірінші заңының мағынасын түсіндіру 2
Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы 8.3.2.18 – термодинамиканың екінші заңының мағынасын түсіндіру 2
Жылуқозғалтқыштары 8.3.2.22 – жылуқозғалтқыштарындағыэнергияныңтүрленуінсипаттау;
8.3.2.20 – іштенжануқозғалтқышының, бутурбинасыныңжұмысістеупринципінсипаттау 1
Жылу қозғалтқыштарының пайдалыәрекет коэффициенті 8.3.2.19 – жылу қозғалтқышының пайдалыәрекет коэффициентінанықтау;
8.3.2.21 – жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдарын ұсыну 2
Жылумашиналарынпайдаланудағыэкологиялықмәселелер 8.3.2.23 – жылумашиналарыныңқоршағанортаныңэкологиясынаәсерінбағалау 1
8.2 В Электростатика негіздері (7 с) Денелердің электрленуі, электр заряды, өткізгіштер мен диэлектриктер 8.4.1.1 — электр зарядын сипаттау;
8.4.1.2– Үйкеліс және индукция арқылы электрлену құбылысын түсіндіру;
8.4.1.3 электрленудің оң және теріс әсеріне мысалдар келтіру; 1
Электр зарядының сақталу заңы, қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi, Кулон заңы, элементар электр заряды 8.4.1.4 электр зарядының сақталу заңын түсіндіру;
8.4.1.5 — Кулон заңын есептер шығаруда қолдану; 2
Электр өрiсi, электр өрісінің кернеулігі 8.4.1.6 — электр өрісі ұғымының физикалық мағынасын түсіндіру жәнеоның күштік сипаттамасын анықтау;
8.4.1.7 – біртекті электростатикалық өрістегі зарядқа әсер етуші күшті есептеу;
8.1.4.8 — электр өрісін күш сызықтары арқылы графиктік кескіндеу; 2
Электр өрісінің потенциалы және потенциалдар айырымы, конденсатор 8.4.1.9 – потенциалдар айырымының және потенциалдың физикалық мағынасын түсіндіру;
8.4.1.10– конденсаторлардың құрылысын және қолданылуын сипаттау 2
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
3-тоқсан
8.3 А Тұрақты электр тогы (14 с) Электр тогы, электр тогы көздері 8.4.2.1 – электр тогы ұғымын және электр тогының пайда болу шарттарын түсіндіру 1
Электр тізбегі және оның құрамд бөліктері, ток күші, кернеу 8.4.2.2– электр схемасынграфикалық бейнелеуде электр тізбегі элементтерінің шартты белгілерін қолдану;
8.4.2.3 — кернеудің физикалық мағынасын, оның өлшем бірлігін түсіндіру 1
№ 3 зертханалық жұмыс. «Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшi мен кернеуді өлшеу» 4.2.4 – электр тізбегіндегі ток күші мен кернеуді анықтау;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
Өткiзгiштiң электр кедергiсi, өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi, реостат 8.4.2.7– кедергінің физикалық мағынасын, оның өлшем бірлігін түсіндіру;
8.4.2.8 – есеп шығарғанда өткiзгiштiң меншiктi кедергiсiнің формуласын қолдану 1
№ 4 зертханалық жұмыс. «Тiзбек бөлiгi үшiн ток күшінің кернеуге және кедергіге тәуелділігін зерттеу» 8.4.2.5–сипаттамасын графикалық түрде бейнелеу және түсіндіру;
8.1.3.1 – эксперименттен деректерді жинақтау, талдау және қателіктерін ескеріп жазу
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы 8.4.2.6 – тізбек бөлігі үшін Ом заңын есептер шығаруда қолдану; 1
Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау. 8.4.2.11 –өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғауда тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолданып, электр тізбектеріне есептеулер жүргізу 1
№ 5зертханалық жұмыс.«Өткiзгiштердi тiзбектей қосуды зерделеу» 8.4.2.9 – өткізгіштерді тізбектей жалғаудың заңдылықтарынэксперимент арқылы алу;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
№ 6 зертханалық жұмыс. «Өткiзгiштердi параллель қосуды зерделеу» 8.4.2.10 – өткізгіштерді параллель жалғаудың заңдылықтарын эксперимент арқылы анықтау;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
Электр тогының жұмысы мен қуаты.
Электр тогының жылулық әсері, Джоуль-Ленц заңы 8.4.2.12 – жұмыс және қуат формулаларын есептер шығаруда қолдану
8.4.2.13 – Джоуль-Ленц заңын есептер шығару үшін қолдану; 1
№ 7 зертханалық жұмыс. «Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау» 8.4.2.14– эксперимент көмегімен электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау;
8.1.3.3– физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау
8.4.2.15 – кВт*сағ өлшем бірлігін қолданып, электр энергиясының құнын практика жүзінде анықтау; 1
Металдардағы электр кедергісінің температураға тәуелділігі, асқын өткізгіштік. 8.4.2.16 – металл өткізгіштердегі электр тогын және оның кедергісінің температураға тәуелділігін сипаттау 1
Электрқыздырғыш құралдар, кыздыру шамдары, қысқа тұйықталу, балқымалы сақтандырғыштар. 8.4.2.17 – қысқа тұйықталудың пайда болу себептерін және алдын алу амалдарын түсіндіру; 1
Электр тогының химиялық әсерi (Фарадейдiң заңы) 8.4.2.18 – сұйықтардағы электр тогын сипаттау. 1
8.3 В Электромагниттік құбылыстар (5 с) Тұрақты магниттер, магнит өрiсi.
№ 8 зертханалық жұмыс. «Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу» 8.4.3.1 – магниттердің негізгі қасиеттеріне сипаттама беру және магнит өрісін күш сызықтары арқылы бейнелеу; 1
Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi.Тогы бар шарғының магнит өрiсi 8.4.3.2 – магнит өрісінің сипаттамаларын түсіндіру;
8.4.3.3 – тогы бар түзу өткізгіштің және соленоидтің айналасындағыөріс сызықтарының бағытын анықтау 1
Электромагниттер және оларды қолдану.
№ 9 зертханалық жұмыс. «Электромагниттi құрастыру және оның әсерiн сынау» 8.4.3.4 – жолақ магнит пен соленоидтың магнит өрістерін салыстыру;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті, электроқозғалтқыш, электр өлшеуіш құралдар 8.4.3.5 – магнит өрісінің тогы бар өткізгішке әсерін сипаттау;
8.4.3.6 – электрқозғалтқыштың және электр өлшеуіш құралдардың жұмыс істеу принципін түсіндіру 1
Электромагниттiк индукция, генераторлар 8.4.3.7 – электромагниттік индукция құбылысын түсіндіру;
8.4.3.8 – Қазақстанда және дүние жүзінде электр энергиясын өндірудің мысалдарынкелтіру 1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4-тоқсан
8.4 А Жарық құбылыстары(15 с) Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. 8.5.1.1 – Күннің және Айдың тұтылуын графикалық бейнелеу; 1
Жарықтың шағылуы, шағылу заңдары, жазық айналар 8.5.1.2 – эксперимент арқылы түсу және шағылу бұрыштарының тәуелділігін анықтау;
8.5.1.3 – айналық және шашыранды шағылудың мысалдарын келтіру және түсіндіру;
8.5.1.4 – жазық айнада дененің кескінін алу және оны сипаттау 2
Сфералық айналар, сфералық айна көмегімен кескін алу 8.5.1.5 – дененің кескінін алу үшін сфералық айнада сәуленің жолын салу және алынған кескінді сипаттау 1
Жарықтың сынуы, жарықтың сыну заңы 8.5.1.6 – жазық параллель пластинадасәуленіңжолын салу;
8.5.1.7 – жарықтың сыну заңын пайдаланып есептер шығару; 2
№ 10 зертханалық жұмыс. «Шынының сыну көрсеткiшiн анықтау» 8.5.1.9– экспериментте шынының сыну көрсеткiшiн анықтау;
8.5.1.10– сыну көрсеткішінің анықталған мәнін кестелік мәндермен салыстыру және эксперимент нәтижесін бағалау 1
Толық іштей шағылу 8.5.1.8 – тәжирибеге сүйене отырып толық ішкі шағылу құбылысын түсіндіру 1
Линзалар, линзаның оптикалық күшi, жұқа линзаның формуласы.
Линзаның көмегімен кескiн алу 8.5.1.11 – жұқа линза формуласын есептер шығару үшін қолдану;
8.5.1.12 – линзаның сызықтық ұлғаю формуласынсандық және графиктік есептер шығару үшін қолдану;
8.5.1.13 – жұқа линзада сәуленің жолын салу және кескінге сипаттама беру 2
№ 11 зертханалықжұмыс. «Жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау» 8.5.1.14 – жұқа линзаның фокустық қашықтығын және оптикалық күшін анықтау;
8.1.3.3 – физика кабинетінде қауіпсіздік ережелерін білу және сақтау 1
Көз — оптикалық жүйе, көздiң көру кемшіліктері және оларды түзету әдiстері 8.5.1.15 – көздің алыстан көргіштігі мен жақыннан көргіштігін түзетуді сипаттау 2
Оптикалық аспаптар 8.5.1.16 – қарапайым оптикалық құралдарды (перископ, Обскура камерасы) құрастыру 2
Суммативное оценивание за четверть 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *