Жаңа бағдарлама География 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

Үлгі

«География» пәні бойынша күнтізбелік тақырыптық жоспар
8сынып
аптасына 2 сағат, жылдық 68 сағат
Тақырыптар Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан
Бөлім 1. Географиялық зерттеу әдістері
1.1 Зерттеу және зерттеушілер
География ғылымының салалары 8.1.1.1- география ғылымының салаларға бөлінуін графикалық түрде көрсетіп түсіндіреді 1
8.1.1.2 -география ғылымы салаларындағы маңызды зерттеулерді анықтайды 1
Географиялық зерттеу әдістерінің түрлері 8.1.1.3 — далалық, картографиялық, теориялық географиялық зерттеу әдістерінің мәнін түсіндіріп, қолданады 1
Географиялық деректерді өңдеу және талдау 8.1.1.4 — сандық және сапалық географиялық деректерді өңдеп, талдайды 1
Географиялық модельдер 8.1.1.5- географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді 1
Зерттеу нәтижелерінің ұсыну формалары 8.1.1.6- зерттеу нәтижелерін түрлі формада ұсынады
Бөлім 2 Картография және географиялық деректер базасы
2.1 Географиялық карталар
Тақырыптық карталар және оларды қосымша сипаттайтын элементтер 8.2.1.1- тақырыптық карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді құрастырады: профиль, диаграмма, график, кесте 1
Тақырыптық карталарды оқу 8.2.1.2- географиялық шартты белгілер мен карталарды сипаттайтын қосымша элементтерді қолдана отырып, тақырыптық карталарды оқиды 1
8.2.1.3- географиялық номенклатура нысандарын кескін картадан көрсетеді
2.2 Географиялық деректер базасы
Географиялық деректер базасын құрастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі 8.2.2.1- ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдана отырып, географиялық деректер базасын құрастырады 1
Бөлім 3. Физикалық география3.1 Литосфера
Жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтары 8.3.1.1- жер бедерінің қалыптасу және таралу заңдылықтарын зерттейді 1
Жер бедерінің жіктелуі 8.3.1.2- жер бедері түрлерін жіктейді 1
8.3.1.3- жер бедері түрлерін жоспар бойынша сипаттайды
Материктер мен мұхиттардың ірі орографиялық объектілері 8.3.1.4 -материктер мен мұхиттарда орналасқан ұқсас орографиялық бірліктерді салыстырады 1
Тау жыныстары мен минералдардың жіктелуі. 8.3.1.5- тау жыныстары мен минералдарды түрлі белгілері бойынша жіктейді 1
Тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуы 8.3.1.6 -тау жыныстары мен минералдардың қалыптасу заңдылықтарына байланысты пайдалы қазбалардың таралуына талдау жасайды
Тау жыныстары мен минералдардың қасиеттері 8.3.1.7 -тау жыныстары мен минералдардың қасиеттерін анықтайды 1
Тау жыныстарының жасын анықтау 8.3.1.8- тау жыныстарының жасын анықтау әдістерін түсіндіреді
Геологиялық жыл санау мен геохронологиялық кесте 8.3.1.9 -геологиялық жылсанау мен геохронологиялық кестені талдап, жер қыртысының және тіршіліктің дамуындағы ірі кезеңдері мен геологиялық оқиғаларды ажырата алады 1
Жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері 8.3.1.10 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жер бедерінің адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді
Бөлім 3. Физикалық география3.2 Атмосфера
Климат түзуші факторлар 8.3.2.1 -климат түзуші факторларды талдайды 1
Атмосфераның ғаламдық циркуляциясы 8.3.2.2 -атмосфераның ғаламдық циркуляциясын талдап, түсіндіреді
Климаттық белдеулер 8.3.2.3- климаттық белдеулерді талдайды 1

Материктердің климаттық ерекшеліктері 8.3.2.4 -әр материкте орналасқан ұқсас климаттық белдеулерді салыстырады
Климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері. 8.3.2.5 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға береді 1
Адамзат әрекетінің атмосфераға тигізетін кері әсері 8.3.2.6 -адамзат әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырып, шешу жолдарын ұсынады
Бақылау жұмысы 1
18
2-тоқсан
Бөлім 3. Физикалық география3.3 Гидросфера
Құрлық суларының түрлері мен қалыптасуы 8.3.3.1 -құрлық суларыныңқалыптасу жолдарын анықтайды 1
Құрлық суларының шаруашылық маңыздылығы 8.3.3.2 -құрлық суларының негізгі түрлерінің шаруашылық маңызын түсіндіреді 1
Өзен аңғарының құрылысы 8.3.3.3 -өзен аңғарының құрылысын түсіндіреді 1
Өзендердің гидрологиялық режимі 8.3.3.4 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде өзендердің гидрологиялық режимін түсіндіреді 1
Көлдер мен мұздықтар 8.3.3.5- көлдер мен мұздықтарды жоспар бойынша сипаттайды 1
Құрлық суларының экологиялық проблемалары. 8.3.3.6 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде құрлық суларының экологиялық проблемаларын жіктеп, шешу жолдарын ұсынады 1
Су апаттары 8.3.3.7- жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде су апаттарының алдын алу шараларын ұсынады 2
Бөлім 3. Физикалық география3.4 Биосфера
Табиғат зоналары мен биіктік белдеулер. 8.3.4.1- табиғат зоналары мен биіктік белдеулерінің қалыптасуын түсіндіреді 1
Материктердің табиғи зоналары 8.3.4.2- табиғат зоналарын жоспар бойынша сипаттайды 1
8.3.4.3 әр материкте орналасқан ұқсас табиғат зоналар мен биіктік белдеулерді салыстырады 1
Мұхиттарда тіршілік дүниесі 8.3.4.4 -мұхиттағы тіршілік дүниесінің таралуын анықтайды 1
Өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау 8.3.4.5- өсімдік әлемі мен жануарлар дүниесін қорғау қажеттілігін дәлелдейді, қорғау жолдарын ұсынады 1
Бақылау жұмысы 1
14
3-тоқсан
Бөлім 3. Физикалық география3.5 Табиғи-аумақтық кешендер
Географиялық қабықтың құрамы мен құрылысы. 8.3.5.1.- географиялық қабықтың құрамы мен құрылысын графикалық түрде көрсетіп, түсіндіреді 2
Географиялық қабықтың заңдылықтары 8.3.5.2.- географиялық қабық заңдылықтарының маңыздылығын түсіндіреді 1
Бөлім 4. Әлеуметтік география4.1 Халық географиясы
Халық санағы 8.4.1.1 -халық санының анықтау әдістерін түсіндіреді 2
Ұдайы өсудің түрлері 8.4.1.2- дүниежүзі елдерін халықтың ұдайы өсу түрі бойынша жіктейді 1
Демографиялық көрсеткіштер мен демографиялық жағдай 8.4.1.3- елдердің демографиялық жағдайын талдап, демографиялық көрсеткіштерін есептейді: халық саны, туу және өлім коэффициенттері, табиғи және механикалық өсім, жалпы өсім, жас-жыныстық көрсеткіштер, ұлттық және діни құрам 2
8.4.1.4- елдердің демографиялық көрсеткіштерін графикалық түрде ұсынып, түсіндіреді 2
Демографиялық проблемалар 8.4.1.5 -дүниежүзі елдерін демографиялық проблемалары бойынша жіктейді 2
Демографиялық саясат 8.4.1.6 -«демографиялық саясат» ұғымын түсіндіре отырып жекелеген дүниежүзі елдеріне қатысты демографиялық саясаттың өзіндік моделін ұсынады 2
Бөлім 5. Экономикалық география
5.1 Табиғи ресурстар
Табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалау 8.5.1.1- табиғи ресурстарды экономикалық және экологиялық тұрғыдан бағалайды 1
Дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық потенциалы 8.5.1.2- жекелеген дүниежүзі аймақтарының табиғи-ресурстық әлеуетін бағалайды 2
Табиғи ресурстарды өңдеу технологиясы, орталықтары және дайын өнім түрлері 8.5.1.3 — жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде жекелеген табиғи ресурстарды өңдеу технологиясын сипаттай отырып, орталықтары мен дайын өнім түрлерін атайды 2
Бақылау жұмысы 1
20
4тоқсан
Бөлім 5. Экономикалық география
5.2 Әлеуметтік-экономикалық ресурстар
Экономикалық инфрақұрылымның элементтері мен функциялары 8.5.2.1 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде экономикалық инфрақұрылымның элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға береді 2
5.3 Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық және аумақтық құрылымы
Дүниежүзілік шаруашылықтың салалық құрамы: өндіруші және өңдеуші және қызмет салалары 8.5.3.1 — өндіруші және өңдеуші, қызмет саласы шаруашылық түрлерін жіктейді 1

Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын ұйымдастыру түрлері 8.5.3.2 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын ұйымдастыру түрлерін сипаттайды 1
Ауылшаруашылық, өнеркәсіп және қызмет салаларын орналастыру факторлары 8.5.3.3 — қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде ауылшаруашылық және өнеркәсіп өндірісін, қызмет саласын орналастыру факторларын талдайды 2
Дүниежүзілік шаруашылық салаларын сипаттау 8.5.3.4- дүниежүзі шаруашылығы салаларын жоспар бойынша сипаттайды 1
Бөлім 6. Елтану және саяси география негіздері
6.1Дүние жүзі елдері

Дүниежүзінің саяси картасы 8.6.1.1-саясикартаныңбастынысандарынсипаттайды 1
Елдердің саяси типологиясы 8.6.1.2 елдерді басқару формасы және мемлекеттік құрылымы бойынша топтастырады 1
Саяси картадағы сандық және сапалық өзгерістер 8.6.1.3- саяси картаның сандық және сапалық өзгерістерін талдайды 1
Елдердің саяси-географиялық жағдайы 8.6.1.4- елдердің саяси-географиялық жағдайына баға береді 1
Саяси интеграция. Қазақстанның саяси-интеграциялық үдерістердегі мүдделері, бағыттары және бастамалары 8.6.1.5- саяси интеграцияның қажеттілігі мен мақсаттарын түсіндіреді 1
8.6.1.6- Қазақстанның саяси интеграциядағы мүдделері мен мақсаттарын талдайды 2
Қорытынды бақылау 2
16
68

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *