Жаңа бағдарлама Химия 8 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«ХИМИЯ» ПӘНІНЕН 8-СЫНЫПТЫҢ КҮНТІЗБЕЛІК-ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ
68 сағат, аптасына 2 рет
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі Тақырып \ Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі мазмұны Оқу мақсаттары Сағат саны
1-тоқсан
8.1ААтомдағы электрондардың қозғалысы (5 с.)
Атомда электрондардың таралуы
8.1.3.1 -атомда электрондарядродан арақашықтығы артқан сайын біртіндеп энергетикалық деңгейлер бойынша таралатынын түсіну 1
Энергетикалық деңгейлер.
№ 1зертханалық тәжірибе «Атомдар модельдерін жасау» 8.1.3.2 -әрбір электрон қабатында электрон саны нақты максимал мәннен аспайтынын түсіну
8.1.3.3-s және р орбиталдарының пішінін білу
8.1.3.4 -алғашқы 20 химиялық элементтің электрондық конфигурациясын және электронды – графикалық формуларын жаза білу 2
Иондардың түзілуі
8.1.3.5 -атомдар электрондарды қабылдай немесе жоғалта алатынын және осының нәтижесінде иондар түзілетінін түсіну 1
Қосылыстар формуласын құрастыру 8.1.3.6 -«нольдік қосынды» әдісімен қосылыстардың формуласын құрастыру 1
8.1В
Заттардың формулалары және химиялық реакция теңдеулері(5 с.)
Химиялық формулалар бойынша есептеулер 8.2.3.1 -заттар құрамындағы элементтердің массалық үлесін табу, элементтердің массалық үлесі бойынша заттардың формуласын шығару 1
Химиялық реакция теңдеулерін құру. Зат масссасының сақталу заңы.№1көрсетілім «Зат массасының сақталу заңын дәлелдейтін тәжірибе».
№2 зертханалық тәжірибе «Әрекеттесуші заттардың қатынасы» 8.2.3.2-әрекеттесетін заттар қатынасын эксперименттік жолмен анықтау;
8.2.3.3 –реакцияға қатысатын және түзілетін заттардың формуласын жаза отырып,химиялық реакциялар теңдеулерінқұру;
8.2.3.4 -заттар массасының сақталу заңын білу; 2
Химиялық реакция типтері 8.2.2.1 -бастапқы және түзілген заттардың саны мен құрамы бойынша химиялық реакцияларды жіктеу 1
Табиғаттағы және тірі ағзалар мен адам тіршілігіндегі химиялық реакциялар 8.2.2.2-табиғаттағы және тірі ағзалар мен адам тіршілігіндегі химиялық реакцияларды сипаттау; 1
8.1С
Металдар белсенділігін салыстыру (5 с.)
Металдардың оттекпен және сумен әрекеттесуі.
№2көрсетілім «Белсенді металдардың салқын және ыстық сумен әрекеттесуі» 8.2.4.1 -кейбір металдар басқаларға қарағанда тотығуға тезірек ұшырайтындығын білу;
8.2.4.2 -белсенді металдардың салқын сумен, ыстық су немесе бумен әрекеттесуін сипаттау;
8.2.4.3 -металдар коррозиясын туындатуға әсер ететін жағдайларды зерттеу; 1
Металдардың қышқыл ерітінділерімен әрекеттесуі.
№3зертханалық тәжірибе «Металдардың қышқылдар ерітінділерімен әрекеттесуі» 8.2.4.4 -қышқыл ерітінділерімен әртүрлі металдардың реакцияларын зерттеу
8.2.4.5 -металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің реакция теңдеулерін құрастыру 1
Металдардың тұз ерітінділерімен реакциялары.
№3 көрсетілім «Тұз ерітінділерінен металдарды ығыстыру» 8.2.4.6 -металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің жоспарын жасау және жүргізу

1
Металдардың белсенділік қатары.
№1 практикалық жұмыс «Металдардың белсенділігін салыстыру» 8.2.4.7 -эксперимент нәтижесі бойынша металдардың белсенділік қатарын құру және оны анықтама мәліметтерімен сәйкестендіру
8.2.4.8-металдардың белсенділік қатарын қолданып металдардың таныс емес орынбасу реакцияларының жүру мүмкіндігін болжау 2
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
2-тоқсан
8.2А
Зат мөлшері
(3 с.)
Зат мөлшері. Моль. Авогадро саны.Заттардың молярлық массасы
8.1.1.1 -зат мөлшерінің өлшем бірлігі ретінде –мольді білу және Авогадро санын білу
8.1.1.2 қосылыстың молярлық массасын есептей алу 1
Масса, молярлық масса және зат мөлшері арасындағы байланыс 8.1.1.3 -масса, зат мөлшері және құрылымдық бөлшектер санын есептеу 2
8.2В
Стехиометриялық есептеулер(5с.)
Химиялық реакция теңдеулері бойынша есептер шығару 8.2.3.5 -химиялық реакция теңдеулері бойыншазаттың массасын, зат мөлшерін есептеу 1
Авагадро заңы.Молярлық көлем 8.2.3.6 -Авогадро заңын білу және қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде молярлық көлемді қолдану 1
Газдардың салыстырмалы тығыздығы.
Көлемдік қатынас заңы 8.2.3.7 -газдардың салыстырмалы тығыздығын және заттың молярлық массасын салыстырмалы тығыздық бойынша есептеу
8.2.3.8 -газдардың қатысуымен жүретін реакциялар бойынша есептер шығаруда газдардың көлемдік қатынас заңын қолдану 2
8.2C
Химиялық реакциядағы энергиямен танысу
(3 с.)
Отынның жануы және энергияның бөлінуі
8.3.1.1 -заттың жану реакциясының өнімі көбінесе оксид екенін және құрамында көміртегі бар отын оттекте жанғанда, көмірқышқыл газы, иіс газы немесе көміртек түзілетінін түсіну
8.3.1.2 -парниктік эффекттің себептерін түсіндіру және шешу жолдарын ұсыну 1
Экзотермиялық және эндотермиялық реакциялар.
№4 зертханалық тәжірибе «Энергияның өзгеруімен жүретін химиялық реакциялар» 8.3.1.3 -экзотермиялық реакциялар жылу бөле жүретінін, ал эндотермиялық реакциялар жылу сіңіре жүретінін білу
8.3.1.4 –әртүрлі жанғыш заттардың қоршаған ортаға әсер ету салдарынтүсіну
1
Термохимиялық реакциялар 8.3.1.5 -энергия өзгерісін бөлшектердің кинетикалық теориясы тұрғысынан түсіндіру 1
8.2D
Сутек. Оттекжәне озон(4 с.)
Сутек, алынуы, қасиеттері және қолданылуы.
№2 практикалық жұмыс «Сутекті алу және оның қасиеттерін тану» 8.4.2.1 -сутекті алу және оның қасиеттері мен қолданылуын зерттеу 1
Оттек, алынуы, қасиеттері, қолданылуы.
№4 көрсетілім «Сутек пероксидінің ыдырауы».
№3 практикалық жұмыс «Оттекті алу және оның қасиеттерін тану» 8.4.2.2 -ауа құрамындағы және жер қыртысындағы оттектің пайыздық мөлшерін білу
8.4.2.3 -оттекті алу және оның
қасиеттері мен қолданылуын зерттеу

2
Оттек және озон
8.4.2.4 -оттектің аллотропиялық түрөзгерістерінің құрамы мен қасиеттерін салыстыру
8.4.2.5-Жер бетіндегі озон қабатының маңызын түсіндіру 1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
3-тоқсан
8.3А
Химиялық элементтердің периодтық жүйесі
(6 с.) Химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы 8.2.1.1 -топ, период, атом нөмірінің физикалық мәнін түсіндіру 1
Химиялық элемент атомдарының қасиеттері мен кейбір сипаттамаларының периодты түрде өзгеруі 8.2.1.2 -бір топтағы элементтердің сыртқы электрондық деңгейінде электрондар санының бірдей болатындығын түсіну
8.2.1.3 -топтар мен периодтарда элементтер қасиеттерінің заңдылықпен өзгеретінін түсіндіру 2
Периодтық жүйедегі орны бойынша элементтің сипаттамасы 8.2.1.4 -периодтық жүйедегі орны бойынша химиялық элементті сипаттау 1
Химиялық элементтердің табиғи ұяластары және олардың қасиеттері 8.2.1.5 -химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеу;
8.2.1.6 -химиялық элементтердің табиғи ұяластарын білу және сілтілік металдар, галогендер, инертті элементтердің ұяластарына мысалдар келтіру 1
Металдар және бейметалдар 9.2.1.7-химиялық элементтің периодтық кестеде орналасуына сай қасиеттерін болжау 1
8.3В
Химиялық байланыс түрлері
(6 с.)
Электртерістілік.Ковалентті байланыс 8.1.4.1 -электртерістілік ұғымы негізінде атомдар арасындағы ковалентті байланыстың түзілуін түсіндіру 2
Иондық байланыс
8.1.4.2 -иондық байланыстың түзілумеханизмін сипаттау және иондық қосылыстардың қасиеттерін болжау 2
Кристалдық тор түрлері, байланыс типтері және заттардың қасиеттері арасындағы өзара байланыс 8.1.4.3 -заттар қасиеттерінің кристалдық тор типтеріне тәуелділігін түсіндіру 2
8.3С
Ерітінділер және ерігіштік
(7 с.)
Заттардың суда еруі.
№5зертханалық тәжірибе «Заттардың ерігіштігін зерттеу» 8.3.4.1 -заттарды судағы ерігіштігі бойынша жіктеу
8.3.4.2 -ерітінділердің табиғаттағы және күнделікті өмірдегі маңызын түсіндіру 1
Заттардың ерігіштігі.
№ 4практикалық жұмыс «Қатты заттардың ерігіштігіне температураның әсері»
8.3.4.3 -заттың ерігіштігіне температураның әсерін түсіндіру
8.3.4.4 -буландыру техникасын қолдана отырып, заттың 100 г судағы ерігіштігін есептеу, алынған нәтижелерді анықтамалық мәндермен салыстыру 2
Еріген заттың массалық үлесі 8.3.4.5-еріген заттың массалық үлесі мен ерітіндінің белгілі массасы бойынша еріген заттың массасын есептеу 2
Ерітіндідегі заттардың молярлық концентрациясы.
№5практикалық жұмыс «Пайыздық және молярлық концентрациялары берілген ерітінділерді дайындау» 8.3.4.6-ерітіндідегі заттың молярлық концентрациясын есептеу
2
Тоқсандық жиынтық бағалау 1
4-тоқсан
8.4А
Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары.
Генетикалық байланыс(9 с.)

Оксидтер.
№6зертханалық тәжірибе «Оксидтердің
қасиеттерін зерттеу» 8.3.4.7 -оксидтердің жіктелуін және қасиеттерін білу, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 2
Қышқылдар.
№ 7 зертханалық тәжірибе «Қышқылдардың
қасиеттерін зерттеу» 8.3.4.8-қышқылдардың жіктелуін, қасиеттерін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 2
Негіздер.
№8зертханалық тәжірибе «Негіздердің
қасиеттерін зерттеу» 8.3.4.9-негіздердің жіктелуі мен қасиеттерін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 2
Тұздар.
№9зертханалық тәжірибе «Тұздардың қасиеттері және алынуы» 8.3.4.10-тұздарды алудың әртүрлі әдістерін білу, сәйкес реакция теңдеулерін құрастыру
8.3.4.11-тұздардың қасиеттерін, жіктелуін білу және түсіну, олардың химиялық қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулерін құрастыру 2
Бейорганикалық қосылыстар арасындағы генетикалық байланыс 8.3.4.12-бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары арасындағы генетикалық байланысты
зерттеу 1
8.4В
Көміртек және оның қосылыстары(4 с.)
Көміртектің жалпы сипаттамасы
8.4.3.1 -көміртек неліктен көптеген қосылыстарында төрт байланыс түзетінін түсіндіру
8.4.3.2 -табиғатта көміртек және оның қосылыстарының таралуын сипаттау 1
Көміртектің аллотропиялық түрөзгерістері 8.4.3.3 -көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің құрылысын және қасиеттерін салыстыру
8.4.3.4 -көміртектің аллотропиялық түрөзгерістерінің қолданылу аймағын зерттеу 1
Көміртектің қасиеттері.
№6практикалық жұмыс «Көміртектің физикалық және химиялық қасиеттері».
Көміртектің оксидтері.
№7практикалық жұмыс «Көмірқышқыл газын алу және оның қасиеттерін зерттеу» 8.4.3.5 -көміртектің физикалық және химиялық қасиеттерін зерттеу
8.4.3.6 -көміртек жанған кезде көміртек диоксиді мен көміртек монооксидінің түзілу жағдайларын сипаттау және тірі ағзаларға иіс газының физиологиялық әсерін түсіндіру;
8.4.3.7 -көмірқышқыл газын ала алу, оны анықтау және қасиеттерін зерттеу
8.4.3.8 -көміртектің табиғаттағы айналымын құру және түсіндіру 2
8.4С
Су(2 с.)
Табиғаттағы су
8.4.2.6 -судың табиғатта кең таралғандығын, бірегей қасиеттерін және оның өмір үшін маңызын түсіндіру
8.4.2.7 -судың табиғаттағы айналымын түсіндіру 1
Судың ластану себептері.
Судың кермектігі.
№10зертханалық тәжірибе «Судың кермектігін анықтау» 8.4.2.8 -судың ластануының қауіптілігі мен себебін анықтау, суды тазарту әдістерін түсіндіру
8.4.2.9 -судың «кермектігін» анықтау және оны жою тәсілдерін түсіндіру
8.4.2.10 -суды сусыз мыс (ІІ) сульфатын қолданып анықтау тәсілін білу 1
Тоқсандық жиынтық бағалау 1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *