Жаңа бағдарлама Қазақ тілі 6 сынып КТЖ күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңа мазмұны бойынша 2018-2019 оқу жылына арналған

«Қазақтілі (оқыту тілі қазақ тілінде)» пәнібойынша
күнтізбелік-тақырыптық жоспар
6-сынып

«Қазақ тілі» пәні бойынша күнтізбелік-тақырыптық жоспар жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес оқу бағдарламасы негізінде әзірленді. Мұғалім тоқсан бойынша белгіленген сағат сандарын тарауларға жіктей алады және оқу мақсатына кететін уақытты (сағатты) өзі белгілей алады. Мұғалім белгілі бір тарауда ұсынылған оқу мақсаттарын жүзеге асыру үшін олардың ретін ауыстыра алады, тарау барысында бірнеше рет қайталап ұсына алады және оқушылардың қажеттілігіне сай қосымша оқу мақсаттарын таңдай алады. Бір сабақта кемінде 1-2 оқу мақсатын қамтыған дұрыс.
Мұғалім оқу бағдарламасында көрсетілген тарау атауларына сәйкес сабақтың лексикалық тақырыбын оқулыққа сай таңдап құрастырады және таңдаған тақырыпқа байланысты сағат санын өзі белгілей алады.
Жылдық жүктеме 102 сағат, аптасына 3 сағат.

Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімдері
Лексика-грамматикалық бөлім Грамматикалық материал Оқу мақсаттары
Тыңдалым және айтылым Оқылым Жазылым Әдеби тіл нормасы
І тоқсан
(24 сағат)
1-бөлім:
Қазақстандағыкөріктіжерлер
Лексикография Орфографиялық норма.
Орфографиялық сөздік. 6.1.1.1 —
мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.4.1 —
мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды
анықтау. 6.2.2.1 —
ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.6.1 —
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу. 6.3.3.1 — ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.5.1 —
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу; 6.4.1.1 — тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфографиялық нормаға сай жазу.
2-бөлім:
Ұлттық және отбасылыққұндылықтар
Фонетика. Екпін түрлері Екпін, оны түрлері 6.1.4.1 —
мәтіннің құрылымдық ерекшелігіне назар аудара отырып, жетекші сұрақтар арқылы негізгі ойды
анықтау;
6.1.2.1 — әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (құттықтау, интервью) көтерілген мәселені талдау; 6.2.2.1 — ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 —
мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру 6.3.2.1 —
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып мінездеме, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 — мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау; 6.4.2.1 — екпіннің түрлерін (сөз екпіні, тіркес екпіні, логикалық екпін) сөз және сөйлем ішінде орынды қолдану;
3-бөлім:
Әлемнің жеті кереметі
Лексикография Орфографиялық норма.
Орфографиялық сөздік. 6.1.3.1 —
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.5.1 —
тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру 6.2.1.1 — мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.6.1 —
оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу. 6.3.1.1 —
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.4.1 — эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу
(«келісу, келіспеу» эссесі); 6.4.1.1 — тақырып бойынша жеке сөздер, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздерді орфография-лық нормаға сай жазу;
Тоқсандық жиынтық бағалау1 сағат
ІІ тоқсан
(24 сағат)
4-бөлім:
Астана – мәдениет пен өнер ордасы
Лексика Неологизм сөздер.
Термин сөздер.
Диалект сөздер.
Кәсіби сөздер. 6.1.2.1 — әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (хабарландыру, жаңалық) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 —
коммуникативтік жағдаятқа сай
ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді
орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу; 6. 2.3.1 —
ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және
жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.6.1 — оқылым стратегияларын қолдану:
комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу. 6.3.4.1 — эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу себептерін айқын көрсетіп жазу.
(«келісу, келіспеу» эссесі);
6.3.6.1 — мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау; 6.4.3.1 —
неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу;
5-бөлім:
Тарихи тұлғалар
Лексика Көнерген сөздер.
Эвфемизм.
Дисфемизм.
Табу. 6.1.1.1 —
мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.5.1 —
тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру; 6.2.4.1 —
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.7.1 – энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау; 6.3.1.1 —
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 —
жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай құрылымын сақтай отырып, өмірбаян құрастырып жазу 6.4.3.1 —
көнерген сөз, эвфемизм, дисфемизм, табу сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу;
Тоқсандық жиынтық бағалау1 сағат
ІІІ тоқсан
(30 сағат)
6-бөлім:
Су – тіршілік көзі. Қазақстандағы өзен-көлдер
Морфология Есім және оның мағыналық түрлері 6.1.3.1 —
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау;
6.1.5.1 — тыңдалған мәтін мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. 6.2.1.1 — мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 —
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. 6.3.3.1 — ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.4.1 —
эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін айқын көрсетіп жазу.
(«келісу, келіспеу» эссесі) 6.4.4.1 — сөйлемдегі есімдіктің қызметін түсіну, есімдікті зат есім, сын есімнің орнына қолдану;
7-бөлім:
Спорт. Белгілі спорт жұлдыздары.
Морфология Етістік, оның мағыналық түрлері.
Етіс түрлері 6.1.2.1 —
әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, өмірбаян) көтерілген мәселені талдау;
6.1.3.1 —
тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, детальді ақпаратты анықтау. 6.2.1.1 —
мәтіннен негізгі және қосымша, детальді ақпаратты анықтау, түсіндіру;
6.2.4.1 —
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. 6.3.1.1 —
әртүрлі жанрдағы мәтіндерді жазу үшін құрылымын ескере отырып, қарапайым жоспар құру;
6.3.2.1 —
жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай құрылымын сақтай отырып, мінездеме, өмірбаян құрастырып жазу. 6.4.4.2 — Етістіктің етіс түрлері мен салт- сабақты етістіктердің тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану.
8-бөлім:
Қазақ халқының әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері. Наурыз
Морфология Үстеу.
Үстеудің мағыналық түрлері 6.1.1.1 —
мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілетін мәселені болжау;
6.1.2.1 —
әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (жаңалық, құттықтау) көтерілген мәселені талдау. 6. 2.3.1 —
ауызекі сөйлеу этикеттері мен көркем сөйлеудің құрылымдық және
жанрлық ерекшеліктерін ажырату;
6.2.7.1 – энциклопедия, сөздік, балаларға арналған газет-журналдардан қажетті ақпараттарды алу, авторына сілтеме жасау. 6.3.2.1 —
жанрлық және стильдік ерекшелік-теріне сай құрылымын сақтай отырып, құттықтау құрастырып жазу;
6.3.6.1 — мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау. 6.4.4.3 — үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану.
Тоқсандық жиынтық бағалау1 сағат

IV тоқсан
(24 сағат)
9-бөлім:
Әлемдегі ірі кітапханалар
Морфология Үстеу.
Үстеудің мағыналық түрлері 6.1.2.1 —
әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (өмірбаян, хабарландыру) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 —
коммуникативтік жағдаятқа сай
ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді
орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. 6.2.4.1 —
ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру;
6.2.5.1 —
мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру. 6.3.5.1 —
оқылым және тыңдалым материалдары бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу;
6.3.6.1 — мәтіндегі орфографиялық және пунктуациялық қателерді сөздіктерге, емле ережелеріне сүйеніп, түзету, редакциялау. 6.4.4.3 — үстеудің мағыналық түрлерін ажырату, синонимдік қатарларын түрлендіріп қолдану;
10-бөлім.
Ғылым мен технология жетістіктері
Пунктуация Тыныс белгілерінің түрлері мен қызметі 6.1.2.1 — әлеуметтік-мәдени, ресми-іскери тақырыптарға байланысты диалог, монологтердегі (нұсқаулық, интервью) ) көтерілген мәселені талдау;
6.1.6.1 —
коммуникативтік жағдаятқа сай
ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді
орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу; 6.2.2.1 —
ауызекі сөйлеу және көркем сөйлеудің стильдік ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;
6.2.5.1 —
мәтіннен негізгі және қосымша ақпаратты, көтерілген мәселені анықтауға бағытталған нақтылау сұрақтарын құрастыру;
6.3.3.1 —
ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтай отырып, графиктік мәтін (диаграмма, кесте, сызба) түрінде құрастыру;
6.3.4.1 —
эссе тақырыбынан ауытқымай, абзац түрлерін жүйелі құрастырып, көтерілген мәселе бойынша келісу-келіспеу
себептерін айқын көрсетіп жазу.
(«келісу, келіспеу» эссесі) 6.4.5.1 — қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін (даралаушы) түсіну, дұрыс қолдану.
Тоқсандық жиынтық бағалау1 сағат

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *