Жаңа Биология 10 сынып ҚМЖ Қысқа мерзім жоспары Жаңа бағдарлама бойынша мазмұны Обновленка

Пән: Биология
Сынып: 10
Мектеп:
Мұғалім:
Қатысқандар саны:
Қатыспаған оқушылар:
Күні:

Тақырыбы:
Жердегі тіршілік үшін судың маңызы

Оқумақсаты: 10.3.3.6 судыңтіршілікүшінмаңыздылығынтүсіндірусудыңтіршілікүшінмаңызынтүсіндіру;
10.1.2.1ақпараткөзініңтүрлерінанықтау;
Сабақтың
мақсаты: Оқушылар:
судыңтіршілікүшінмаңызынбіледі;
ауызсудыүнемдіпайдалануқажеттігінтүсінеді.
Бағалаукритерийі Суды үнемдеужолдарынбіледі, басқаларғатүсіндіреалады.
Судың тіршілік үшін маңыздылығын анықтайд
Тілдікмақсат Оқушылар:
Суды үнемдеутуралыөзойлары мен пікірлерінжеткізеді;
Сөздікқорларындамытады, сұрақтарғажауапбереді.
Пәндік терминология мен тірексөздер:
Ауызсу,үнемдеу,тиімдіпайдалану
Диалог пен жазуүшінпайдалысөздер мен тіркестер:
Қандай су пайдалануғажарамды?
Суды қалайүнемдеугеболады?
Құндылықтар суды үнемдеужәнеқорғау
Пәнаралықбайланыс әдебиеттікоқу, дүниетану
АКТ қолдану
дағдылары презентация
Алдыңғымеңгерілгенбілім Судыңтабиғикөздерінбіледі
Сабақбарысы
Жоспарланғануақыт Сабақтажоспарланғаніс-әрекет Ресурстар

Сабақтың басы
Ұйымдастыру
Жеке жұмыс. Су сөзінсуретпенсәйкестендіру:
Қызылсызықпен – судыңқаттыкүйі;
Жасылсызықпен – судыңсұйықкүйі;
Көксызықпен – судыңбукүйіндегітүрі.

Суреттербейнеленгенпарақша, түстіқарындаштар

Сабақтыңортасы

Суды пайдалану.Жұптықжұмыс
Су қайдапайдаланылады? тақырыбындажұппенсуретсалу.Әрсуреткеатқойып, қабырғағаіледі.

Судың жарамдылығы.Су тапшылығы бейнеленген суреттер көрсету арқылы оқушыларға сұрақтар қою.

— Суреттерден не байқадыңдар?
— Жербетініңқаншабөлігін су алыпжатыр?
— Неліктенкейжерлердеауызсутапшыдепойлайсың?
— Ащы су, тұщы су сөздерініңмағынасынқалайтүсінесіңдер?
— Адам сусызқаншауақытөмірсүреалады?
— Адамдарқандай суды пайдаланады?
Мұғалімніңтүсіндіруі.
Тұщы таза су – байлық. Жершарындағыбарлық судың2% ғанатұщы, ал қалған 88 %ащы су. Тұщы суды тек адамдарішуүшінғанапайдаланады. Ауызсу – ішугежарамдысу.Дүниежүзіндетұщы суды пайдаланужылсайынөсіпкеледі, сондықтанәлемдеішугежарамдыауызсу-дыңжетіспеушілігіөзектімәселегеайналды. Табиғитұщы су көздерін таза ұстау, оны ластамау, тиімдіпайдалануқажет.
Қалатұрғынытәулігінеорташаесеппен 150 л. жуық, ал ауылтұрғыны 55 литргежуық су жұмсайдыекен. Бірақкөп су
тұрмыстатектен-теккежұмсалуда. Әрдайымқұбырданаққан су қажетімізгеқарайағама? (1 сағ – 12 л.24 сағ – 300 л)

Жұпқапарақша

Суреттер

энциклопедия
газет, журналдар
постер жасауүшін ватман, түстіқарындаш, фломастер

Зертте.Судықалайүнемдеппайдалануғаболады?
Топтықжұмыс.Оқушылардыбірнешетоптарғабөлу. Ақпараттытоптыңбірбөлігібаспаматериалдарынаніздестіреді, қалған топ мектепқауымдастығымүшелерінен (мұғалімдерден, оқушыларданжәнебасқамектепқызметкерлерінен)сұхбаталады. Еңбастысұрақ: Суды қалайүнемдеппайдалануғаболады?
Ақпаратжинақтағансоңтопта постер жасаужәнеқорғау.
Мәтінменжұмыс. Мәтіндітүсініпоқу. Туындағансұрақтардыталдау.
ватман қағазы мен фломастерлер энциклопедия журналдарсуреттер
Ойлан.Жұптасып «Егер су болмаса, Жербетіндегітіршілікқалайөзгеререді, сусызтіршілікболуымүмкінбе?» дегенсұрақтыталқылап, өзпікірлерінайту. Сусызөзөлкесініңқандайкүйдеболатыныжайлыәңгімеқұрастырунемесесурет салу.
Сен білесіңбе?
— Адамдар суды қандаймақсаттакөпқолданады?
— Тұратынөлкеміздіңәдемілігінесудыңқандайқатысы бар депойлайсыңдар?
— Саяжайданемесебақшадасуды пайдаланужайлы не білесіңдер?
1 килограмм картоп өсіру үшін 300 литр су жұмсалатынын айту.
2- тапсырма «Борт журналы» әдісі арқылытақырыпты оқып үйренуде өз ойларын жазуға үйрету мақсатында жүргізіледі
1-топқа Ауыз суды үнемді қолдануғажарнама жаса
2-топқа.Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастыр
3-топқа. «Су-тіршілік көзі» шағын сахналық көрініс құрастыр.
Дискриптор:
1. Ауыз суды үнемді қолдануға жарнама жасайды
2. Судың тіршілік үшін маңыздылығына ереже құрастырады
3. «Су-тіршілік көзі» тақырыбында шағын сахналық көрініс ұйымдастырады
ҚБ: «Судың көлемі»әдісі арқылы бағалау

Жұмыспарақшасы

Сабақтыңсоңы
Рефлексия
— Сабақта не қызықтыболды?
— Сабақта не қиынболды?
— Сабақтан не үйрендің?

Қосымшаақпарат
Саралау –оқушыларғақалайкөбірекқолдаукөрсетудіжоспарлайсыз? Қабілетіжоғарыоқушыларғақандайміндетқоюдыжоспарлапотырсыз? Бағалау — оқушылардыңматериалдымеңгерудеңгейінқалайтексерудіжоспарлайсыз? Денсаулық пен қауіпсіздіктехникасыныңсақталуы

1. Су жайлымақал-мәтелдеркітапшасынжасау.
2. Суды үнемдеужайлыүндеу-парақшаларжасау
3. Үйдегі ас бөлмесіндегі су тамшылаптұрғанкранныңастына 200 грамдықыдыстықойып,оныңқаншаминуттатолатынынбақыла.Сол 200 грамдысағатқа,күнге,айғакөбейт.Бұзылғанбір-ақкраннанқанша су ысырапболатынынанықта. Суды үнемдеу әдістеріне арналған постерді бағалау
Мұғалімніңауызшакерібайланысы Ақпаратіздестірукезіндеқауіпсіздікережелерінсақтау

Ұзақмерзімдіжоспардыңтарауы: Мектеп
Күні: Мұғалімніңаты-жөні:
Сынып: Қатысқандар: Қатыспағандар:
Сабақтыңтақырыбы Көмірсуларды жіктеу және маңызы
Осы сабақтақолжеткізілетіноқумақсаттары (оқубағдарламасынасілтеме)
Сабақтыңма мақсаты 1. Көмірсулардыңфизикалық, химиялык, биологиялыққасиеттері,
құрылысы, алынуыменқолданылуытуралыбілімдерінжүйелеубекіту; танымдықбелсенділігінарттыру.
2. Органикалыққосылыстардыңжекекластарыныңарасындағыгенетикалықбайланыстықарастыру.

Бағалаукритерийі Көмірсулар,нәруыздар және майлар қасиеттерін біледі.
Органикалық заттардың құрамын біледі.
Азық-түліктердегі органикалық заттардың маңызын зерттейді.
Тілдікмақсаттар
Термин сөздермен жұмыс
Қоректік заттарпитательные веществаnutrients

Нәруыздар белок protein

Майлар масла Oils

көмірсулар углеводы Carbohydrates

Құндылықтарға
баулу.

Индустриаландыру мен инновацияларға негізделген экомикалық өсу.Ынтымақтастық, ашықтық,денсаулық,топтық-ұжымшылдық,ортақ істің нәтижелі болуына бағыттау.

Пәнаралықбайланыс Химия — Нәруыздар , Майлар, көмірсулар дың формуласын біледі және тағамдағы маңызын біледі.
Алдыңғы білім

Сабақбарысы
Сабақтыңжоспарланғанкезеңдері Сабақтағы жоспарланғанжаттығутүрлері
Ресурстар
Сабақтың басы
-Ұйымдастыру.Сәлемдесу
Алдыңғы білім, азық-түлік өнімдеріндегі органикалық заттардың болуын тестілу,бойынша оқушылар бір-біріне
лездік сұрақтар әдісіарқылы алдыңғы білімді пысықтайды.
1. Көмірсулардепаталусебебі не?
2. Көмірсуларқалайжіктеледі?
3. Глюкоза қандайзат?
4. Көмірсулардыңмаңызықандай?
5. Глюкоза қасиеттерініңфруктозаданайырмашылығынеде?
6. Дисахаридтіңөкілі
7. Көмірсулартабиғаттақайдакездеседі?
8. Крахмалдыққұрылысықандай?
-Топқа бөлу:Оқушыларға үрленбеген шар беріп,шардың ішіне
Деген сөздер салынған оқушылар өткен сабақта шаршаған энергияларын,ашу ызаларын шарға үрлеп,шарды жарады жарылған шармен ашу ызалары,жаман энергиялары жарылып кетеде,жарылған шардан шыққан сөздер бойынша 4-топқа бөлінеді.
-Сабақ мақсатымен ,тапсырмаларымен және жетістік критерийлерімен танысу.
Жаңа тақырып.
Тапсырма. Суреттер не болды? әдісі арқылы сабақ тақырыбын ашамын. слайд,
қима,
қағаздар
шарлар.
Суреттер
Сабақтың ортасы
1-Тапсырма
Ойлан,жұптас,бөліс
-әдісі
(ЖЖ)
Қоректік заттар
Нәруыздар
Майлар
көмірсулар
Термин сөздердің мағынасын жұптасып ажыратыңыз.
Дискриптер
1.Көмірсулар құрамына кіретін элементтерді анықтайды. 2.Майлар, құрамына кіретін элементтерді анықтайды. 3. Нәруыздар құрамына кіретін элементтерді анықтайды.
Бағалау.

Теориялық білімдерін тексеру (топтық жұмыс): тапсырмалар бойынша жауап беру, топ жетекшілері топ мүшелерінің жауаптарын тыңдап бағалайды, тақтаға шығып берілген тапсырманы қорғау.
Стол «А» Моносахаридтер. Глюкоза
1. Глюкозаныңмолекуласыныңқұрылысы (эмпирикалық, құрылымдықжәнетұйықформулалары).
2. Глюкоза мен фруктозаныңтабиғаттакездесуі. Моносахаридтердіңфизикалыққасиеттеріжәнеқолданылуы.
3. Глюкозаныңалынуы (фотосинтез жәнеөндірісте).
4. Бифункционалдықосылысретіндеглюкозаныңхимиялыққасиеттері.
5. Глюкозағатәнқасиет.

Стол «В» Дисахаридтер. Сахароза.
1. Сахарозаныңмолекуласыныңқұрылысы (эмпирикалық, құрылымдықжәнетұйықформулалары). Моносахаридтердіңқандайқалдықтарынантұрады?
2. Сахарозаныңфизикалыққасиеттері, табиғаттакездесуі. Жасандыбалдыңтабиғибалданайырмашылығынеде?
3. Сахароза өндірісі (технологиясы)
4. Тотықсызданбайтын дисахарид ретіндесахарозаныңхимиялыққасиеттері.
5. Сахароза мен лактозаныңқұрылысы мен химиялыққасиеттерініңұқсастығы мен айырмашылығы.
Стол «С»
Полисахаридтер. Крахмал.
1. Крахмалдыңмолекуласыныңқұрылысы (эмпирикалық, құрылымдықжәнетұйықформулалары). Моносахаридтердіңқандайқалдықтарынантұрады?
2. Крахмалдыңфизикалыққасиеттері, табиғаттакездесуі. Әртүрліастықтұқымдастарының крахмал дәндерініңқұрылысы.
3. Крахмалдыңалынуы (биосинтез жәнеөндірісте),
4. Крахмалдыңхимиялыққасиеттері (сапалықреакцияжәне гидролиз).
5. Крахмалдыңқолдануы.

2-Тапсырма.Кестемен жұмыс.
Құрамында нәруыз,көмірсу,май мөлшері көп азық-түлік тізімін жасаңдар.
Нәруыз Көмірсу Майлар

Дискриптер. 1.нәруыз құрамына кіретін элементтерді анықтайды;
2.органикалық заттарды көрсетеді
3.азық-түлік құрамында кезігетін органикалық заттарды анықтайды;
Бағалау.қол шапалақ.
3-тапсырма
Постермен қорғау -әдісі.Ар топ өз тобының алдыңғы жасаған тапсырмаларын постерге түсіреді..
Дискриптер1.Қоректік заттарға не жататынын біледі.2.органикалық заттарды көрсетеді.3.Майлардың құрамын біледі.
Бағалау.Бас бармақБас бармақ жоғары қарап тұрса -Мен түсінемінБас бармақ көлденең тұрса-Мен түсінгендеймінБас бармақ төмен қарап тұрса-Мен түсінбедім.

Үлестірмелі карточкалар
Сабақтыңсоңы
Кері байланыс
Кері байланыс парағы
Әрбір оқушыға таратылады.

Оқушылар білім ағашына. Сабақтан алған білімдерін стикермен жазады.Бағалау. Кері байланыс парағын беру арқылы бағаланады.
Кері байланыс парағы

Саралау – Сіз қандай тәсілмен көбірек қолдау көрсетпексіз? Сіз басқаларға қарағанда қабілетті оқушыларға қандай тапсырмалар бересіз? Бағалау – Сіз оқушылардың материалды игеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз? Денсаулық және қауіпсіздік техникасын сақтау

Саралау
Оқушыларды
Топтасып жұмыс жасауға үйрету.
Тақырып бойынша әрбір оқушымен топтық және жұптық жұмыс жүргізлді. Бағалау –оқулардың жаңа сабақ бойынша алған білімдерін қалай тексеру керек.
Кестемен жұмыс бойынша қол шапалақ арқылы бағаланды. Жұптық жұмыс бойынша смайлктер арқылы бағаланды.Постер әдісі бойынша бас бармақ әдісімен бағаланды. Денсаулық және қаіпсіздік техникасының сақталуы.
Әр топ өрмекші торын жасап бір-біріне сабақтық соңында алғыс айтады.
Денсаулықтарына назар аударып белсенді әрекет жасауға шақырамын.

Сабақ бойынша рефлексия

Сабақ бойынша рефлексия
1.Сабақты өткізу барысында оқушы ынтасын арттырруға үлес қоса алдымба.
2.Сабақтың мақсат –оқу мақсаттары дұрыс жоспарланды ма..
3.Сабақты өткізу барысында тақырыптан ауытқушылық болдыма.
4.Сабақты өткізу барысында оқушы ынтасын арттыруға үлес қоса алдымба.
5.Қабілетті оқушыларға қосымша тапсырма беремін.
6.Сабаққа берілген уақытты тиімді пайдалана алдымба.

Бұл тарауды сабақ туралы рефлексия жасау үшін пайдаланыңыз. Сол бағандағы өзіңіз маңызды деп санайтын сұрақтарға жауап беріңіз.

Жалпы бағалау

Сабақта ең жақсы өткен екі нәрсе (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:

2:

Сабақтың бұдан да жақсы өтуіне не оң ықпал етер еді (оқыту мен оқуға қатысты)?
1:

2:

Осы сабақтың барысында мен сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістіктері/ қиыншылықтары туралы нені анықтадым, келесі сабақтарда не нәрсеге назар аудару қажет?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *