ЖБ Қазақ тілі (оқыту қазақ тілінде емес) 1-сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 2017-2018 жыл

Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Қазақ тілі (оқыту қазақ тілінде емес)
1-сынып

========1========

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 1-сынып білім алушыларына «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (орыс тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4 сыныптары) «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4- тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Тапсырмалар мен рубрикалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификацияда тапсырма үлгілері мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
2

========2========

Мазмұны
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ….. 4 «Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау …………………………………………………….. 4 «Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ………………. 7 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы …………………………………………… 1 0 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР … 16 «Тағам және сусын» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау ………………………………….. 16 «Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау…………………………..19 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы ……………………………………………. 22
3

========3========

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Тыңдалым Айтылым
Оқу мақсаты
1.1.3.1 Тыңдаған мәтіннің (ұзақтығы 0,5-1 мин шамасында)
мазмұны бойынша мұғалімнің қолдауымен
сұрақтарға жауап беру және оған сәйкес
фото/сюжетті суреттер/сызбалар таңдау 1.2.2.1 Сурет/үлгі бойынша хабарлы және сұраулы
сөйлемдердің интонациясын дұрыс қойып сөйлеу
(1-2 сөйлем)
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді
жəне сәйкес суреттер таңдайды
• Сурет бойынша ауызша сөйлемдер құрастырады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Тыңдалым
1. Мәтінді тыңда. Сұрақтарға жауап бер. Сәйкес суретті белгіле ().
Менің атым – Әсет. Мен 1-сыныпта оқимын. Мен жеті жастамын. Мен саябаққа барамын. Мен саябаққа анаммен барамын. Біз жаяу барамыз. Мен саябақта велосипед тебемін.
1) Әсет қайда барады?
2) Әсет кіммен барады?
4

========4========

3) Әсет не істейді?
Айтылым
2. Суретке қара. Көлік түрлерін ата. Сурет бойынша 1-2 сөйлем құрастыр.
Бағалау критерийі
Тапсырма

1
Дескриптор
Білім алушы
бірінші сұраққа сәйкес суретті белгілейді;
Балл
Тыңдаған мәтін бойынша сұрақтарға жауап береді және сәйкес суреттер таңдайды
1
екінші сұраққа сәйкес суретті белгілейді; үшінші сұраққа сәйкес суретті белгілейді;
1 1
Сурет бойынша ауызша сөйлемдер құрастырады
2
суретте бейнеленген көліктерді атайды; сурет бойынша сөйлемдер құрастырады; сөйлемнің құрылымын сақтайды.
Барлығы
1 1 1 6
5

========5========

6
дер
ді
береді
суреттер
әтіннің
жауап
ойынша
ес
Жоғары
б
а
н м
те бейнеленген
сәйк
е
Тыңдаға
мазмұны
сұрақтарғ
жән
таңдайды
Сурет
көліктерді атайды және
сурет бойынша сөйлем
құрастырады
аналарға ақпарат
5

5
5
ата
5
5
/ сəйкес
қателіктер
/ сөйлемнің
Орташа
урет бойынша сөйлем
те бейнеленген көліктерді
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Тыңдаған мәтін бойынша
сұрақтарға жауап беруде
суреттер таңдауда
жібереді
Сурет
атауда/ с
құрастыруда
құрылымын сақтауда
қателіктер жібереді
арналған рубрика

беруде
ойынша
дер
б
ұсынуға
қиналады
суреттер
әтін
Төмен
жауап
иналады
м
ес
а
а қ
сәйк
те бейнеленген
е
Тыңдаған
сұрақтарғ
жән
таңдауд
Сурет
көліктерді атауда және сурет
бойынша сөйлем
құрастыруда
_______________________________________________________________
1
тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты

2
жөні:

Тапсырма
«Саяхат» ортақ
критерийі
лушының аты
Білім а
Бағалау

Тыңдаған мәтін
бойынша
сұрақтарға жауап
береді және
сәйкес суреттер
таңдайды
Сурет бойынша
ауызша сөйлемдер
құрастырады

========6========

«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқылым Жазылым
Оқу мақсаты
1.3.5.1 Иллюстрациялы шағын мәтіннен мұғалімнің
қолдауымен қажетті ақпаратты табу
1.3.4.1 *Мәтін немесе иллюстрация/постер бойынша
мұғалімнің қолдауымен қарапайым сұрақтар (кім? не?
қандай? қанша?) қою және қысқаша жауап беру 1.4.2.1 Оқыған/ аудио/бейнематериалдарда кездескен таныс
атауларды жазу
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Иллюстрациялы мәтіннен қажетті ақпаратты табады
• Мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым
сұрақтар құрастырады жəне жауап береді

Оқыған мәтін бойынша таныс атауларды жазады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Жоғары деңгей дағдылары
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Оқылым
1. Сөйлемдерді оқы. Сәйкес суретті нөмірле.

1
Мысық қыздарға барады.
2 Мысық сиырға барады.
7

========7========

2. Сұрақты толықтыр ( кім?, не?). Жауабын жаз.
Тауық мысыққа … береді? _______ Мысықты … шақырды? _______
Жазылым
3. Суретке қара. Заттардың атын жаз.
_____________________
_____________________
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор Білім алушы
бірінші сөйлемге сәйкес суретті анықтайды;
екінші сөйлемге сәйкес суретті анықтайды;
бірінші сұрақты толықтырады;
Балл
Иллюстрациялы мәтіннен қажетті ақпаратты табады
1
1
1
Мәтін немесе иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар құрастырады жəне жауап береді
1
2
екінші сұрақты толықтырады;
1
бірінші сұрақтың жауабын жазады;
1
екінші сұрақтың жауабын жазады;
1
Оқыған мәтін бойынша таныс атауларды жазады
бірінші суретке қатысты сөздер жазады;
1
3
екінші суреттің атауын дұрыс жазады.
1
Барлығы
8
8

========8========

9
дұрыс

және жауап

аналарға
атауын

Жоғары
анықтайды
Сөйлемдерді түсініп
Мәтін бойынша
Сурет бойынша таныс
оқиды және сәйкес
суретті
қарапайым сұрақтар
құрастырады
береді
заттардың
жазады
жібереді
атауын

Орташа
жібереді
рінші/екінші суретті
Сөйлемдерге сәйкес
бі
анықтауда қателіктер
Берілген сұрақты толықтыруда/
сұраққа жауап беруде
қателіктер жібереді
Суреттегі заттардың
жазуда / сөздерді жазуда
қателіктер
Оқу жетістіктерінің деңгейі

және
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
Төмен
қиналады

ақпарат ұсынуға арналған рубрика
ртақ тақырыбы
о
Сөйлемдерді түсініп оқуда
және сәйкес суретті
анықтауда
Мәтін бойынша қарапайым
сұрақтар құрастыруда
жауап беруде қиналады
Сурет бойынша таныс
заттардың атауларын жазуда
қиналады
_______________________________________________________________
1
3

2
жөні:

Тапсырма
және
дәстүр және ауыз әдебиеті»

т
Сал
лім алушының аты
«
Бі
Бағалау критерийі

Иллюстрациялы
мәтіннен қажетті
ақпаратты табады
Мәтін немесе
иллюстрация
бойынша қарапайым
сұрақтар
құрастырады
жауап береді
Оқыған мәтін
бойынша таныс
атауларды жазады

========9========

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде емес)пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» пәні бойынша(оқыту қазақ тілінде емес ) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1-4 сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны – 12
Айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар және қысқа жауаптарды қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден немесе сұрақтардан тұруы мүмкін
Алғашқы тапсырма тыңдалым дағдысын, екіншісі — айтылым, үшіншісі — оқылым, төртінші тапсырма жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
10

========10========

11
3
3
3
3
балл
Жалпы
1
1
1
1
саны
Тапсырма
ы
ы
ы
қысқа
қысқа
қысқа
жабық
таңдауы бар
ашық түрдегі
ашық түрдегі
ашық түрдегі

сипаттамасы
Тапсырманың
ауапты қажет ететін тапсырман
ілім алушы
Білім алушы көп
түрдегі бір тапсырманы орындайды
және дұрыс жауабын таңдайды.
Білім алушы
жауапты қажет ететін тапсырман
орындайды.
Білім алушы
жауапты қажет ететін тапсырман
орындайды.
Б
ж
орындайды.
лдауымен
тыңдаған
дың кім/не
ағын мәтіндегі
қыған/
Фото/сурет/
О
Оқу мақсаты
1.1.4.1 Мұғалімнің
қолдауымен
материал
туралы екенін түсіну
1.2.4.1
қуыршақтарды қолданып
шағын мәтінді
мазмұндау
1.3.2.1 Ш
жиі қолданылатын
сөздердің мағынасын
түсіну.
1.3.5.1 Иллюстрациялы
шағын мәтіннен
мұғалімнің қо
қажетті ақпаратты табу
1.4.2.1
аудио/бейнематериалдар
да кездескен таныс
атауларды жазу
дәстүр

Ортақ
т
тақырып
Саяхат.
Сал
және ауыз
әдебиеті
Сөйлеу
түрлері
әрекетінің
Тыңдалым
Айтылым
Оқылым
Жазылым
1
2
3
4

========11========

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» пәнінен 3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары (оқыту қазақ тілінде емес )
Тыңдалым
1. Мәтінді тыңда.
Мынау – әдемі үйшік. Үйшікте тышқан тұрады. Тышқанға қоян, түлкі, қасқыр келеді. Олар үйшікте бірге тұрады. Олар дос болады.
1) Ертегіге сәйкес келетін суретті белгіле ( ).
[1]
2) Ертегі бойынша 2 кейіпкердің атын жаз.
[2]
12

========12========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
1
Тышқан/қоян/түлкі/қасқыр
Барлығы
Айтылым
2. Сурет бойынша ертегінің мазмұнын айт.
Балл қою кестесі
Тапсырма №
Жауап
2
Білім алушының ықтимал жауабы:
Көктем сәні не? — деп сұрады арыстан.
-Таза су, — деді қасқыр. -Жылы жаңбыр, -деді піл.
Балл
Қосымша ақпарат
1
2
Ертегідегі кез келген 2 кейіпкердің атауы қабылданады. Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.
3
[3]
Балл
Қосымша ақпарат
3
Ертегінің мазмұнына сәйкес басқа да дұрыс сөйлемдер қабылданады.
Оқиғаның логикалық жүйесін сақтайды – 1 балл; Сөйлемдердің құрылымын сақтайды – 1 балл;
13

========13========

-Жылы күн,-деді қоян. -Әдемі гүл, -деді қоян. -Әдемі ағаш, -деді аю.
Сөйлеу барысында грамматикалық нормаларды сақтайды – 1 балл.
Барлығы
3
Оқылым
3. Мәтінді оқы. Тапсырманы орында.
Сәлем! Менің атым – Арман. Мен жеті жастамын. Мен Астанада тұрамын. Менің әжем Алматыда тұрады. Мен әжеме барамын. Менің әжем көп ертегі біледі. Мен ертегі тыңдаймын.
Дұрыс сөйлемді белгіле ( ).
1) Арман жеті жаста.
2) Арман Астанада тұрады.
3) Арман көп ертегі біледі.
4) Арман ертегі тыңдайды.
Балл қою кестесі
Тапсырма№
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
3
Арман жеті жаста.
1
Арман Астанада тұрады.
1
Білім алушы дұрыс сөйлемдерді белгілеп көрсетеді.
Арман ертегі тыңдайды.
1
Барлығы
3
Жазылым
4. Толықтырып жаз.
_________________________
Біз саяхатқа
барамыз.
_________________________
[3]
14

========14========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Автобуспен
/мәшинемен
велосипедпен / ұшақпен / пойызбен /
жаяу
4
Барлығы
Балл
Қосымша ақпарат
/
3
Кез келген көлік атауы қабылданады.
Әр дұрыс жазылған көлік атауына 1 балл, сөздерді сауатты жазғаны үшін 1 балл қойылады.
3
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар
немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып
қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым
салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап
отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл
қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
15

========15========

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
« Тағам және сусын» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Тыңдалым Айтылым
Оқу мақсаты
1.1.4.1 Мұғалімнің қолдауымен тыңдаған материалдың кім/не туралы екенін түсіну
1.2.3.1 Сұхбаттасының не туралы айтқанын түсіну және үлгі бойынша жауап беру
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Мәтіннің мазмұнына қатысты ақпаратты анықтайды
• Тақырып бойынша диалогке қатысады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Білу және түсіну Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Тыңдалым
1. Мәтінді тыңда.
— — — — — — — —
Сәлем, Әсел!
Сәлеметсіз бе!
Сен қайда барасың?
Мен дүкенге барамын.
Сен не аласың?
Мен су және балмұздақ аламын. Маған балмұздақ ұнайды. Мен балмұздақ жеймін. Балмұздақ қандай?
Балмұздақ тәтті.
Белгіле: Дұрыс 
Дұрыс емес

1) Әсел саябаққа барады.
2) Әсел су және балмұздақ алады.
3) Балмұздақ тәтті.
16

========16========

Айтылым Жұптық жұмыс
2. Тыңда. Үлгі бойынша сөйлес. Өзіңнің жейтінің/жемейтінің, ішетін/ішпейтінің туралы әңгімеле.
— Сен не ішесің?
— Мен шырын ішемін.
— Шырын қандай?
— Шырын тәтті.
— Сен не жейсің?
— Мен ботқа жеймін.
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Білім алушы
мәтіннің мазмұнына қатысты бірінші дұрыс ақпаратты анықтайды; мәтіннің мазмұнына қатысты екінші дұрыс ақпаратты анықтайды; мәтінге қатысты бұрыс ақпаратты анықтайды;
тақырыпқа қатысты сұрақтар құрастырып, диалогке түседі; сұхбаттасын түсініп, сұрағына дұрыс жауап береді;
сөйлеу барысында грамматикалық нормаларды сақтайды.
Балл
Мәтіннің мазмұнына қатысты ақпаратты анықтайды
1
1
1
1
Тақырып бойынша диалогке қатысады
1
2
1
1
Барлығы
6
17

========17========

18
және
ырып
тақ
Жоғары
дұрыс
Мәтіннің мазмұнына
қатысты
дұрыс емес ақпаратты
анықтайды
Берілген
бойынша диалог
құрастырады
аналарға ақпарат ұсынуға

/ дұрыс
Орташа
дұрыс
барысында
Мәтіннің мазмұнына
қатысты
емес ақпаратты анықтауда
қателеседі
Диалог
тақырыпқа қатысты
сұрақтар қоюда/
сұхбаттасының сұрағына
жауап беруде қателіктер
жібереді
Оқу жетістіктерінің деңгейі
на
арналған рубрика
ыс және дұрыс
Төмен
дұр
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
Мәтіннің мазмұны
қатысты
емес ақтаратты анықтауда
қиналады
Берілген тақырып бойынша
диалог құрастыруда
қиналады
1
_______________________________________________________________
2

Тапсырма
жөні:

ртақ тақырыбы
о
на
тысады
ағам және сусын»
ілім алушының аты
Бағалау критерийі
Т
Б
«
Мәтіннің мазмұны
қатысты ақпаратты
анықтайды
Тақырып бойынша
диалогке қа

========18========

«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері
Оқылым Жазылым
Оқу мақсаты
1.3.2.1 Шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздердің
мағынасын түсіну
1.4.2.1 Оқыған/ аудио/ бейнематериалдарда кездескен таныс
атауларды жазу
Бағалау критерийі
Білім алушы
• Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын ажыратады
• Оқыған материалдың негізінде таныс сөздерді жазады
Ойлау дағдыларының деңгейі
Қолдану
Орындау уақыты
20 минут
Тапсырма
Оқылым
1. Мәтінді оқы. Тапсырманы орында.
Менің атым – Ерден. Мен алты жастамын. Бұл – менің досым. Оның аты – Әлібек. Әлібек спортзалға барады. Ол жаттығу жасайды. Ол күшті, ақылды.Мен спорзалға бармаймын. Мен дәрігерге барамын. Менің тісім ауырады.
Белгіле: Иә 
Ерден
Әлібек
1) Ол алты жаста.
2) Ол күшті, ақылды.
3) Ол жаттығу жасайды.
4) Ол дәрігерге барады.
19

========19========

Жазылым
2. Толықтырып жаз.
Ерден _______________________ бармайды. Ол ________________ барады. Оның _______________ ауырады.
Бағалау критерийі
Тапсырма

Дескриптор
Білім алушы
бірінші кейіпкерге қатысты сөйлемдерді ажыратады (1,4);
екінші кейіпкерге қатысты сөйлемдерді ажыратады (2,3);
бірінші сөйлемді «спортзалға» сөзімен толықтырады;
екінші сөйлемді «дәрігерге» сөзімен толықтырады;
үшінші сөйлемді «тісі» сөзімен толықтырады.
Балл
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын ажыратады.
1
1
1
Оқыған материалдың негізінде таныс сөздерді жазады.
1
2
1
1
Барлығы
5
20

========20========

21
тиісті
Жоғары
сөйлемдерді
аналарға ақпарат

ды
Мәтіннің кейіпкерлеріне
қатысты
дұрыс анықтайды
Сөйлемдерді
сөздермен толықтырып
жаза
лерге

сәйкес
Орташа
кейіпкер
сөйлемдерді
ен
Мәтінн
қатысты
анықтауда қателеседі
Сөйлемдерді
сөздермен толықтырып
жазуда қателеседі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
арналған рубрика
с сөздердің
ұсынуға
Төмен
мағынасына
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата

өйлемнің
Мәтіндегі таны
мағынасын ажыратуда
қиналады
С
сәйкес сөзді анықтауда
қиналады
ртақ тақырыбы
_______________________________________________________________
о
1
2

»
Тапсырма
жөні:

жаны сау

с
таныс
Дені саудың
ілім алушының аты
«
Б
Бағалау критерийі

Мәтіндегі таны
сөздердің мағынасын
ажыратады
Оқыған материалдың
негізінде
сөздерді жазады

========21========

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде емес )пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілінде емес) пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1-4-сыныптар)
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны – 12
Айтылым жеке тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар:көп таңдауы бар сұрақтар, қысқа немесе толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп таңдауы бар сұрақтарды, қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 4 тапсырмадан тұрады.
Көп таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін тапсырмалар мәтінді түсінуге, өз ойын ауызша және жазбаша түрде толық, жүйелі, түсінікті етіп жеткізуге бағытталған.
Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден немесе сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым дағдысын, екіншісі — айтылым, үшіншісі — оқылым, төртіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
22

========22========

3
2
3
3
3
3
балл
Жалпы
1
1
1
1
саны
Тапсырма
Үш

ететін
түрдегі
ашық
маның
р
ашық түрдегі
ы орындайды.
ы орындайды.
сипаттамасы
ауапты қажет ететін
Тапсы
ж
Білім алушы жабық түрдегі
көп жауапты таңдауы бар
тапсырманы орындайды.
дұрыс жауабын таңдайды.
Білім алушы ашық түрдегі
толық жауапты қажет
тапсырманы орындайды.
Білім алушы
қысқа жауапты қажет ететін
тапсырман
Білім алушы
қысқа
тапсырман
-2
бойынша
сөйлеу (1
ағын мәтіндегі жиі
Оқу мақсаты
урет/үлгі
, ө, ү, ұ, і, ң, қ, ғ, һ
C
1.1.4.1 Мұғалімнің
қолдауымен тыңдаған
материалдың кім/не туралы
екенін түсіну
1.2.2.1
хабарлы және сұраулы
сөйлемдердің интонациясын
дұрыс қойып
сөйлем)
1.3.2.1 Ш
қолданылатын сөздердің
мағынасын түсіну
1.4.5.1 Ә
әріптері кездесетін сөздерді
анықтап, дұрыс жазу

және
.
Ортақ тақырып
Тағам
сусын
Дені саудың
жаны сау
түрлері
Оқылым
Айтылым
Жазылым
Тыңдалым
Сөйлеу әрекетінің

1
2
3
4

========23========

4. Тапсырма үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» пәнінен 4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың
тапсырмалары (оқыту қазақ тілінде емес )
Тыңдалым
1. Мәтінді тыңда. Тапсырманы орында.
Менің атым – Арай. Мен сегіз жастамын. Мен анаммен дүкенге барамын. Маған қияр және орамжапырақ керек. Мен салат жасаймын.
Мынау – өрік. Мен өрік алмаймын. Мен қияр және орамжапырақ аламын. Салат дәмді болады.
• Мəтінде кездесетін сөздерді белгіле.
Балл қою кестесі
[3]
Тапсырма №
1
Жауап Өрік
Орамжапырақ
Балл 1 1
Қосымша ақпарат Білім алушы сөздерге сәйкес суретті белгілеп көрсетеді.
Қияр
1
Барлығы
3
Айтылым
2. Үлгі бойынша сөйлес
— —
Сен таңертең не істейсің? Мен таңертең жаттығу жасаймын.
[3]
24

========24========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
2
Тұрамын/ жуынамын/жаттығу жасаймын/ жүгіремін/ботқа жеймін/мектепке барамын.
3
Барлығы
3
Оқылым
3. Мәтінді оқы. Тапсырманы орында.
Қосымша ақпарат
Cұрақтың мазмұнына сәйкес кез келген дұрыс жауап қабылданады.
Сұраққа толық жауап береді – 1 балл. Сұраулы сөйлемнің интонациясын сақтайды– 1 балл.
Сөздерді мағынасына қарай қолданады – 1 балл.
Сәлем! Менің атым – Жандос. Мен жеті жастамын. Мен дүкенге барамын. Мен балмұздақ аламын. Балмұздақ дәмді, суық болады. Маған балмұздақ ұнайды. Мен
балмұздақ жеймін.
Сұраққа сәйкес келетін сөздерді жаз.
Не?
Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
3
Балмұздақ/дүкен
Дәмді
Суық
Барлығы
Жазылым
4. Толықтырып жаз. Кім не істейді?
_________________________ емдейді.
_________________________ оқытады.
Қандай?
[3]
Балл
Қосымша ақпарат
1
1
1
3
_________________________ сурет салады.
[3]
25

========25========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
Дәрігер
1
4
Мұғалім
1
Суретші
1
Барлығы
3
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойған дұрыс.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқау оқылып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығы хабарланады. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтылады.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіледі. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығы ескертіледі.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қою ұсынылады.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отыру қажет.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтіну керек.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
26

========26========

«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ»
ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ
Жиынтық бағалауға арналған əдістемелік ұсыныстар
Қазақ тілі
(оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін)
1-сынып
Астана, 2016

========1========

Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Қазақ тілі
(оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін)
1-сынып

========2========

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 1-сынып білім алушыларына «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (орыс тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4 сыныптары) «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4-тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
Шартты белгілер
* әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын ескеріп, оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды (мүмкіндігінше) кіріктіру ұсынылады.
** бағдарламадағы оқу мақсат тарының бір бөлігі қолданылады.
2

========3========

Мазмұны
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ……. 5 «Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………………………………….. 6 «Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау….. 9 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………………… 13 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР ….. 21 «Тағам және сусын» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………………… 22 «Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау……………… 25 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы………………………………… 29
3

========4========

4

========5========

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
5

========6========

«Саяхат» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері:
Тыңдалым Айтылым
Оқу мақсаты:
1.1.4.1 Мұғалімнің көмегімен тыңдаған материалдың
кім/не туралы екенін түсіну.
1.2.4.1 Шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды
мазмұндау.
1.2.2.1 Сурет бойынша 2-3 сөйлеммен өз ойын білдіру.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Бағалау критерийі:
Білу және түсіну
Қолдану
Білім алушы
 Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап
береді.
 Тыңдаған/оқыған мәтіннің мазмұнын айтады.
 Сурет бойынша сөйлемдер құрастырып, өз ойын
жеткізеді.
Орындау уақыты:
25 минут
Тапсырма
Тыңдалым
Мәтінді тыңдаңыз.
Думан анасымен бірге аялдамаға келді. Олар автобусқа отырды. Автобуста Думанның Әйгерім мен Елдос деген сыныптастары да отыр екен. Барлығы мектепке дейін бірге келді. Думан анасымен қоштасып, достарымен бірге мектепке кірді.
1. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап жазыңыз:
Думан мектепке кіммен бірге келді? _____________________________
Мәтінде қандай көлік туралы айтылған? ____________________________
6

========7========

Айтылым
2. Мәтінде Думан туралы не айтылған?
3. Суретте не бейнеленген? Шағын әңгіме құрастырыңыз.
Бағалау критерийі
Тапсырма

1
Дескриптор Білім алушы
Думанның мектепке анасымен және/немесе достарымен бірге келгенін жазады;
мәтінде айтылған көлік түрін анықтайды;
Думан мен анасы туралы сөйлем құрастырады;
балалар туралы сөйлем құрастырады;
мектеп туралы сөйлем құрастырады;
суретте бейнеленген заттарды атайды;
сурет бойынша шағын әңгіме құрастырып айтады.
Балл
Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді.
1
1
Тыңдаған/оқыған мәтіннің мазмұнын айтады.
2
1
1
1
Сурет бойынша сөйлемдер құрастырып, өз ойын жеткізеді. Барлығы
3
1
1
7
7

========8========

шағын әңгіме

.
/ не туралы екенін
Жоғары
кім
Мәтіннің
дұрыс анықтайды.
Тыңдаған мәтіннің мазмұнын
дұрыс айтады.
Суретте бейнеленген
заттарды дұрыс атайды және
сурет бойынша
құрастырады
аналарға ақпарат ұсынуға

ата
сюжеті
/
қателіктер

Орташа
.
жібереді.
кейіпкерлері
/ сурет бойынша шағын
құрастыруда
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Мәтін бойынша берілген екі
сұрақтың біреуінің жауабынан
қателеседі
Мәтіннің
туралы мазмұндауда
қателіктер
Суретте бейнеленген заттарды
атауда
әңгіме
жібереді.
арналған рубрика
құрастыруда
Төмен
/ не туралы екенін
.
және сурет бойынша

______________________________
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
иналады
Мәтіннің кім
анықтауда қиналады.
Тыңдаған мәтіннің мазмұнын
айтуда қиналады.
Суретте бейнеленген заттарды
атауда
шағын әңгіме
қ
жөні:

Білім алушының аты
Бағалау критерийі
«Саяхат» ортақ тақырыбы
Мәтіннің мазмұны
бойынша сұрақтарға
жауап береді.
Тыңдаған/оқыған
мәтіннің мазмұнын
айтады.
Сурет бойынша
сөйлемдер құрастырып,
өз ойын жеткізеді.

========9========

«Салт-дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері:
Оқылым Жазылым
Оқу мақсаты:
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын
мәтіннен қажетті ақпаратты табу.
1.3.4.1 Мұғалімнің көмегімен мәтін немесе иллюстрация
бойынша қарапайым сұрақтар (кім? не? қандай?
қанша?) қою.
1.4.1.1 Суретте берілген заттардың сынын білдіретін
сөздерді жазу.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Иллюстрациялы мәтіннен қажетті ақпаратты
табады.
 Мәтін/иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар
құрастырады.
 Суреттегі заттарды сипаттайтын сөздерді жазады.
Орындау уақыты:
20 минут
Тапсырма
Оқылым
1. Мәтінді оқыңыз. Мәтін бөліктерінің ретін анықтап, нөмірлеңіз.
Маса айдаһарға тәтті қан іздеп шығыпты. Маса кішкентай сәбиді шағыпты.
Қарлығаш масаны қуып жетіп, қанды тартып алыпты.
Ертеде бір айдаһар болыпты. Бірде айдаһар ауырып қалыпты. Айдаһарға тәтті қан керек болыпты.
Айдаһар ашуланып,
қарлығаштың құйрығын тістеп алыпты. Қарлығаштың құйрығы айыр болып қалыпты.
9

========10========

2. Сұрақтарға жауап беріңіз.
Ертегі кейіпкерлері не істеді? Байланыстырып сызыңыз.
масаны қуды
баланы шақты
адамдарға көмектесті
тәтті қан іздеп шықты
3.Мәтін мазмұны бойынша қарапайым екі сұрақ құрастырып жазыңыз.
Жазылым
4. Берілген сөздерді оқыңыз. Сөздерді пайдаланып, кейіпкерлерді сипаттап жазыңыз.
Тірек сөздер: мейірімді, ашулы, үлкен, кішкентай, көңілді, көңілсіз.
10

========11========

Бағалау критерийі
Тапсырма

1
Дескриптор
Білім алушы
мәтіннің барлық бөліктерінің ретін табады;
масаның суретін тиісті сөз тіркестерімен сәйкестендіреді; қарлығаштың суретін тиісті сөз тіркестерімен сәйкестендіреді; қарапайым бір сұрақ құрастырып жазады;
екінші қарапайым сұрақ құрастырып жазады;
мәтіннің бірінші кейіпкерін сипаттайтын сөздерді жазады;
Балл
Иллюстрациялы мәтіннен қажетті ақпаратты табады.
1
2
1
1
Мәтін/иллюстрация бойынша қарапайым сұрақтар
құрастырады. Суреттегі заттарды сипаттайтын сөздерді жазады.
3
1
1
4
1
мәтіннің екінші кейіпкерін сипаттайтын сөздерді жазады.
1
Барлығы
7
11

========12========


п
сипатта
сұрақтарды
ің ретін дұрыс
кейіпкерлері мен
Жоғары
әрекетін дұрыс

дұрыс
бөліктерін
әтін
М
анықтайды,
олардың іс
сәйкестендіреді.
Мәтін бойынша
дұрыс құрастырады.
Заттарды
жазады.
ика
қателіктер
бір ғана сұрақ
Орта
әрекетін
/ кейіпкерлері мен

.
йтын сөздерді жазуда
еседі
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Мәтін бөліктерінің ретін
анықтауда
олардың іс
сәйкестендіруде
жібереді.
Мәтін бойынша
құрастырады.
Берілген екі суреттің біреуін
сипатта
қател
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
бы
қиналады.
паттайтын
Төмен
әрекетін

жазуда қиналады.
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубр
______________________________
әйкестендіруде
Мәтін бөліктерінің ретін
анықтауда, кейіпкерлері мен
олардың іс
с
Мәтін бойынша қарапайым
сұрақтар құрастыруда
қиналады.
Заттарды си
сөздерді
жөні:

трация
дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақыры

ақпаратты табады.
иллюс
/
Білім алушының аты
Бағалау критерийі
«Салт
Иллюстрациялы мәтіннен
қажетті
Мәтін
бойынша қарапайым
сұрақтар құрастырады.
Суреттегі заттарды
сипаттайтын сөздерді
жазады.

========13========

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
13

========14========

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» пәні бойынша ( оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1-4 сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны – 18 балл
Айтылым бөлек тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа жауап қажет ететін сұрақтарды қамтитын 8 тапсырмадан тұрады.
Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушы ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Бірінші тапсырма тыңдалым дағдысын, екінші тапсырма айтылым дағдысын, үшіншісі оқылым, төртіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
14

========15========

4
4
6
4
балл
Жалпы
3
1
2
2
саны
Тапсырма
ді.
ретін
үзінді
сұраққа
3
тапсырмада

ден
ған мәтінге
1
сұрақтарға жауап
ертегі
тын
тапсырмада мәтін бойынша
тапсырмада мәтінге сүйеніп
тапсырмада суреттегі
ілім алушыларТапсырманың сипаттамасы
Білім алушылар мәтінді
тыңдайды және мәтін
бойынша
береді, тыңда
сәйкес суреттерді анықтайды.
Білім алушылар
ауызша жауап береді және өзі
ұна
айтады.
Білім алушылар оқылған мәтін
бойынша 2 тапсырма
орындайды.
1
қойылған сұраққа жауап беру
және мәтіннің жанрын (өлең,
ертегі) анықтау талап етіле
2
сөйлемдердің
анықтайды.
Б
суреттегі заттың сынын
білдіретін сөздерді таңдап
жазады.
2
заттың екі бөлшегінің атауын
жазады.
көру

оқиғаларды
.
.
.
.
/ тыңдау
сынын білдіретін
.
дары бойынша
Оқу мақсаты
.
1.1.4.1 Мұғалімнің
көмегімен тыңдаған
материалдың кім/не туралы
екенін түсіну
1.2.4.1 Шағын мәтінді/
қарапайым
мазмұндау
1.3.3.1 Мәтіннің жанрын
(өлең, ертегі, жұмбақ,
жаңылтпаш, санамақ және
т.б.) ажырату
1.3.5.1 Мұғалімнің
көмегімен иллюстрациялы
шағын мәтіннен қажетті
ақпаратты табу
1.4.1.1 Суретте берілген
заттардың
сөздерді жазу
1.4.2.1 Мұғалімнің
көмегімен оқыған немесе
тыңдаған
материал
таныс заттардың атауларын
жазу
.
.
і
.
.
дәстүр
дәстүр


Ортақ
тақырып
ебиеті
Салт
және ауыз
әд
Салт
және ауыз
әдебиет
Саяхат
Саяхат
.
.
.
.
Сөйлеу
түрлері
әрекетінің
Тыңдалым
Айтылым
Оқылым
Жазылым
3
2


1
2

1
1
Тапсырма

========16========

4. Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша
3-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым
Мәтінді тыңдаңыз және берілген тапсырмаларды орындаңыз.
Тышқан өтіп бара жатып, орманда тұрған әдемі үйшікті көріп қалыпты.
— Үйшікте кім бар? — деп сұрапты ол. Ешкім жауап қайтармапты.
Тышқан бос тұрған үйшікте өмір сүре бастапты. Біртіндеп үйшікке бақа, қоян, түлкі, қасқыр және аю келе бастапты. Олар барлығы дос болып, үйшікте бірге өмір сүріпті.
1. Дұрыс жауапты таңдаңыз. Үйшікті ең бірінші көрген: А) бақа
В) қоян
С) тышқан
D) түлкі
[1]
2. Мәтінде кездесетін сөздерді қоршаңыз.
қоян мысық тышқан күшік
[2]
3. Тыңдаған мәтінге сәйкес келетін суретті анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
[1]
16

========17========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
1
С)
2
тышқан
қоян
3
В)
Барлығы
Айтылым
4. Сұрақтарға жауап беріңіз.
1) Үйшікте қандай жануарлар өмір сүрді? 2) Сіз қандай ертегілер білесіз? 3) Сізге қай ертегі ұнайды? Неліктен?
Балл
Қосымша ақпарат
1
1
1
1
4
4) Өзіңізге ұнайтын ертегіден үзінді айтып беріңіз.
Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
1
Тышқан, бақа, қоян, түлкі, қасқыр, аю/ Тышқан, бақа, қоян, түлкі, қасқыр, аю өмір сүрді/ Үйшікте тышқан, бақа, қоян, түлкі, қасқыр, аю өмір сүрді.
2
«Шалқан» / «Бауырсақ» және білім алушылардың тағы басқа жауаптары/ Мен «Шалқан» …. ертегісін білемін.
3
Білім алушылардың жауаптары.
4
Білім алушылардың жауаптары.
Барлығы
[4]
Балл
Қосымша ақпарат
1
Кез келген жауаптар қабылданады.
1
Кез келген ертегінің атауы қабылданады.
1
Себебін түсіндіре отырып берілген толық жауап қабылданады.
1
Ертегінің үзіндісін оқиғаның жүйесін сақтай отырып әңгімелеуі қажет.
4
17

========18========

Оқылым
5. Мәтінді оқыңыз және берілген тапсырмаларды орындаңыз.
Ертеде бір кішкентай
болыпты. Көжектің мектепке барғысы келіпті. Ол
үйінен шығып, ормандағы аңдардың мектебіне келеді. Мектепте мұғалімді көрді. Мектеп көжекке ұнады.
Дұрыс жауабын таңдаңыз.
Көжектің қайда барғысы келді?
А) мектепке В) үйге С) дүкенге D) орманға
[1]
Бұл ертегі ме, өлең бе?
________________________________________
[1]
6. Мәтін бойынша сөйлемдердің ретін тауып, белгілеңіз.
Сөйлемдер
Реті
Көжек велосипедпен барды.
Көжек үйінен шықты.
Мектеп көжекке ұнады.
Көжек мектепке келді.
[4]
18

========19========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
А)
1
Ертегі
1
2
1 — Көжек үйінен шықты. 2 — Көжек велосипедпен барды. 3 — Көжек мектепке келді. 4 — Мектеп көжекке ұнады.
4
Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.
Барлығы
6
Жазылым
7. Суреттегі заттың сынын білдіретін 2 сөзді тауып, жазыңыз.
көңілді жасыл көңілсіз әдемі ашулы
[2]
8. Суреттегі жеңіл көліктің 2 бөлшегінің атауын жазыңыз.
[2]
19

========20========

Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
1
Көңілді
Әдемі
2
Есік, дөңгелек, шанақ, рөл, кабина
Барлығы
Балл
Қосымша ақпарат
1
1
2
Білім алушылардың кез келген жауабы қабылданады. Әр дұрыс жауапқа 1 балл қойылады.
4
5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды ( диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне
болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен
сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп
айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі
хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
20

========21========

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
21

========22========

«Тағам және сусын» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері:
Тыңдалым Айтылым
Оқу мақсаты:
1.1.3.1 Тыңдаған мәтін мазмұны бойынша мұғалімнің
көмегімен сұрақтарға жауап беру, сәйкес
иллюстрация/суреттер/сызбалар таңдау. 1.2.4.1 Шағын мәтінді/ қарапайым оқиғаларды мазмұндау.
Ойлау дағдыларының Білу және түсіну деңгейі: Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді.
 Мәтіннің мазмұнына сәйкес
иллюстрация/сурет/сызбаны анықтайды.
 Тыңдаған мәтін бойынша сөйлемдер құрастырады.
Орындау уақыты:
20 минут
Тапсырма
Тыңдалым
Мәтінді тыңдаңыз.
Бүгін Әселдің туған күні. Анасы бәліш пісірді. Бәліш — Әселдің сүйікті тағамы. Әсел үстелге бәліш пен жеміс салатын қойды. Ол жеміс салатын алма мен құлпынайдан жасады. Туған күніне оның достары келеді.
1. Сөйлемдердің дұрыс немесе дұрыс емес екенін анықтаңыз. Жауабын қоршап сызыңыз.
Әселдің анасы палау пісірді. Әсел жеміс салатын жасады.
Дұрыс Дұрыс емес Дұрыс Дұрыс емес
2. Әселдің сүйікті тағамы қандай? Қоршап сызыңыз.
А)
В)
С)
D)
22

========23========

3. Әсел жеміс салатын қандай жеміс-жидектен жасады? Белгілеңіз.
Айтылым
4. Сұраққа жауап беріңіз.
Әсел туған күніне қалай дайындалды? Айтып беріңіз.
Бағалау критерийі
Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді.
Тапсырма

1
Мәтіннің мазмұнына сәйкес иллюстрация/сурет/сызбаны анықтайды.
2
Тыңдаған мәтін бойынша сөйлемдер құрастырады.
3
Барлығы
Дескриптор Білім алушы
мәтінге қатысты дұрыс тұжырымды табады; мәтінге қатысты дұрыс емес тұжырымды табады; кейіпкердің сүйікті тағамын анықтайды;
салатқа қосылған жемісті таңдайды;
салатқа қосылған жидекті таңдайды;
мәтін бойынша бір сөйлем құрастырады;
мәтін бойынша екінші сөйлем құрастырады.
Балл
1
1
1
1
1
1
1
7
23

========24========

і немесе
ек
Жоғары
ақпаратқа сәйкес
і дұрыс
дұрыс емес
аналарға ақпарат
ерд

Дұрыс /
тұжырымдарды нақты
анықтайды.
Мәтіндегі
суретт
анықтайды.
Мәтін бойынша
одан артық сөйлемдер
құрастырады.
Орта
дұрыс емес
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Дұрыс /
тұжырымдарды анықтауда
қателеседі.
Тыңдаған мәтінге сәйкес
суреттердің кейбіреуін
анықтайды.
Мәтін бойынша бір ғана
сөйлем құрастырады.
ұсынуға арналған рубрика
қиналады.
Төмен

ақпаратқа сәйкес
і анықтауда
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
ерд
бы
______________________________
Дұрыс және дұрыс емес
тұжырымдарды анықтауда
қиналады.
Мәтіндегі
суретт
қиналады.
Мәтін бойынша сөйлемдер
құрастыруда
жөні:

ортақ тақыры
Бағалау критерийі
Білім алушының аты
«Тағам және сусын»
Мәтін мазмұны бойынша
сұрақтарға жауап береді.
Мәтіннің мазмұнына сәйкес
иллюстрация/сурет/сызбаны
анықтайды.
Тыңдаған мәтін бойынша
сөйлемдер құрастырады.

========25========

«Дені саудың — жаны сау» ортақ тақырыбы бойынша жиынтық бағалау
Сөйлеу әрекетінің түрлері:
Оқылым Жазылым
Оқу мақсаты:
1.3.5.1 Мұғалімнің көмегімен иллюстрациялы шағын
мәтіннен қажетті ақпаратты табу.
1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен оқыған немесе тыңдаған/
тыңдау-көру материалдары бойынша заттардың
таныс атауларын жазу.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Иллюстрациялы мәтіннен қажетті ақпаратты
табады.
 Тыңдаған/ көрген/ оқыған материалдардың
негізінде заттардың атауларын жазады.
Орындау уақыты:
20 минут
Тапсырма
Оқылым
Мәтінді оқыңыз. Берілген тапсырмаларды орындаңыз.
Ерден кәмпитті жақсы көреді. Ол көп кәмпит жеді. Ерденнің ауырды.
Ол ағасымен бірге
барды. Дәрігер Ерденге
жазып берді.
Ол тез сауығып кетті.
1. Мәтін бойынша сөйлемдерді толықтырып жазыңыз.
Ерденнің ______________ауырды. Ол _______________жазып берді.
________________
барды.
Дәрігер
25

========26========

Жазылым
2. Дене мүшелерінің атауларын жазыңыз.
Бағалау критерийі
Иллюстрациялы мәтіннен қажетті ақпаратты табады.
Тапсырма

1
Тыңдаған/көрген/оқыған материалдардың негізінде заттардың атауларын жазады.
2
Барлығы
26
Дескриптор Білім алушы
мәтін бойынша сөйлемді «тісі» сөзімен толықтырады;
Балл
1
мәтін бойынша сөйлемді «емханаға» сөзімен толықтырады;
мәтін бойынша сөйлемді «дәрі» сөзімен толықтырады;
1
1
дене мүшесінің атауын жазады — бас; дене мүшесінің атауын жазады – мойын; дене мүшесінің атауын жазады – қол; дене мүшесінің атауын жазады – кеуде; дене мүшесінің атауын жазады – аяқ.
1
1
1
1
1
8

========27========

циясы
атауларын
аналарға

Жоғары
азады.
Мәтіннің иллюстра
бойынша ақпаратты дұрыс
анықтайды.
Көрген заттардың
дұрыс ж
Орта
Оқу жетістіктерінің деңгейі
Мәтіннің иллюстрациясы
бойынша кейбір ақпаратты
ғана анықтайды.
Көрген заттардың
атауларының кейбіреуін ғана
жазады.
атауларын
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты ата
бы
Төмен
ақпарат ұсынуға арналған рубрика
______________________________
Мәтіннің иллюстрациясы
бойынша ақпаратты анықтауда
қиналады.
Көрген заттардың
жазуда қиналады.
ортақ тақыры
жөні:

жаны сау»
итерийі
ақпаратты табады.
Білім алушының аты
Бағалау кр
«Дені саудың –
Иллюстрациялы мәтіннен
қажетті
Тыңдаған/көрген/оқыған
материалдардың негізінде
заттардың атауларын жазады.

========28========

28

========29========

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
29

========30========

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4- сыныптар)
3. 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 40 минут
Балл саны – 15 балл
Айтылым жеке тексеріледі.
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа / толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа қысқа және толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 7 тапсырмадан тұрады.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушы сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
Бірінші тапсырма тыңдалым дағдысын, екінші тапсырма айтылым дағдысын, үшіншісі оқылым және төртіншісі жазылым дағдысын тексеруге бағытталған.
30

========31========

3
3
5
4
балл
Жалпы
2
1
3
1
саны
Тапсырмадегі
йкес
ретін анықтайды. 2
маның сипаттамасы
р
лемдерді толықтырып
тапсырмада мәтіндегі іс

Тапсы
Білім алушылар мәтінді
тыңдайды, мәтінде кездесетін
сөздерді анықтайды,
тыңдалған мәтінге сә
суреттерді таңдайды.
Білім алушылар тыңдалған
мәтін бойынша қойылған 3
сұраққа ауызша жауап береді.
Білім алушылар оқылған мәтін
бойынша 3 тапсырма
орындайды.
1
әрекеттің
тапсырмада екі бағандағы сөз
тіркестерін сәйкестендіреді. 3
тапсырмада мәтін
ақпаратқа қатысты суреттер
таңдайды.
Білім алушылар суреттердің
орнына тиісті сөздерді қойып,
сөй
жазады.
.
көмегімен
оқиғаларды
.
сұрақтарға жауап
Оқу мақсаты
көру материалдары

.
1.1.3.1 Тыңдаған мәтін
мазмұны бойынша мұғалімнің
көмегімен
беру, сәйкес иллюстрация/
суреттер/сызбалар таңдау
1.2.4.1 Шағын мәтінді/
қарапайым
мазмұндау
1.3.5.1 Мұғалімнің
иллюстрациялы шағын
мәтіннен қажетті ақпаратты
табу
1.4.2.1 Мұғалімнің көмегімен
оқыған немесе тыңдаған/
тыңдау
бойынша заттардың таныс
атауларын жазу


.
.
Ортақ
тақырып
Дені саудың
жаны сау.
Дені саудың
жаны сау.
Тағам және
сусын
Тағам және
сусын
Сөйлеу
түрлері
Оқылым
Айтылым
Жазылым
әрекетінің
Тыңдалым
3

1
3
4

1
Тапсырма

========32========

4. Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Қазақ тілі» (оқыту қазақ тілді емес мектептері үшін) пәні бойынша
4-тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары
Тыңдалым
Мәтінді тыңдаңыз және берілген тапсырмаларды орындаңыз.
Асхат компьютер ойындарын ойнағанды жақсы көреді. Көп ойнағаннан оның көзі ауырды. Асхат әкесімен бірге көз дәрігеріне барды. Оған көз дәрігері дәрі жазып берді. Асхат компьютерде көп ойнауға болмайтынын түсінді.
1. Мәтінде кездесетін сөздердің астын сызыңыз.
көз бас дәрі көзілдірік
[2]
2. Тыңдаған мәтінге сәйкес келетін суретті тауып, белгілеңіз.
A)
C)
B)
D)
[1]
Балл қою кестесі
Тапсырма №
Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
көз дәрі
1 1
2
D)
1
Барлығы
3
32

========33========

Айтылым
3. Сұрақтарға жауап беріңіз.
 Оқиға неден басталды?
 Содан соң не болды?
 Оқиға немен аяқталды?
[3]
Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
Асхат компьютер ойындарын ойнауды жақсы көретін/ Асхат компьютерде көп ойнайды.
1
2
Асхаттың көзі ауырды. Ол әкесімен бірге көз дәрігеріне барды. Дәрігер оған дәрі жазып берді.
1
Мәтінге сәйкес басқа да дұрыс жауаптар қабылданады.
3
Асхат компьютердің алдында көп отыруға болмайтынын түсінді.
1
Барлығы
3
Оқылым
Мәтінді оқыңыз және берілген тапсырмаларды орындаңыз.
Әйгерім мандарин, алма, таңқурай мен қарақат сатып алды. Ол барлық жеміс- жидектерді жуып, тазалады. Содан соң оларды турап, араластырды. Оған қаймақ қосты. Жеміс салаты дайын болды.
33

========34========

4. Мәтінге сүйеніп іс-әрекеттердің орындалу ретін анықтаңыз және сөздерді нөмірлеңіз.
[1]
5. Оң жақ бағандағы сөз тіркестерін сол жақтағылармен бағыт арқылы сәйкестендіріңіз.
Әйгерім жеміс-жидектерді
қаймақ қосты.
Әйгерім салатқа
араластырды.
[2]
6. Әйгерім салатқа қандай жидектер қосты? Суреттен тауып, белгілеңіз.
[2]
Балл қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
1. Сатып алу 2. Жуу 3. Тазалау 4. Турау 5. Араластыру
1
2
1.Әйгерім жеміс-жидектерді араластырды.
1
2. Әйгерім салатқа қаймақ қосты.
1
3
1
1
Барлығы
5
34

========35========

Жазылым
7. Суреттің орнына сөздер қойып, сөйлемдерді толықтырып жазыңыз.
Асқардың сүйікті тағамы —
_______________________.
____________________ сүттен жасалады.
Мен
___________________________ жақсы көремін.
____________ денсаулыққа пайдалы.
[4]
Бал қою кестесі
Тапсырма

Жауап
Балл
Қосымша ақпарат
1
Тұшпара
1
Ірімшік
1
Балмұздақты
1
Су
1
Барлығы
4
35

========36========

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды (диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
36

========37========

37

========38========

«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды.
010000, Астана қ., №31 көше, 37а үй.
e-mail: http://josparik.kz/.
38

========39========

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *