ЖБ Жаратылыстану 1-сынып Жиынтық бағалауға арналған әдістемелік ұсыныстар 2017-2018 жыл

«НАЗАРБАЕВ ЗИЯТКЕРЛІК МЕКТЕПТЕРІ»
ДЕРБЕС БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ
Жиынтық бағалауға арналған əдістемелік ұсыныстар
Ж аратылыстану
1-сынып
Астана, 2016

========1========

Жиынтық бағалауға арналған
әдістемелік ұсыныстар
Жаратылыстану
1-сынып

========2========

Әдістемелік ұсыныстар мұғалімге 1-сынып білім алушыларына «Жаратылыстану» пәні бойынша жиынтық бағалауды жоспарлау, ұйымдастыру және өткізуге көмек құралы ретінде құрастырылған. Әдістемелік ұсыныстар (қазақ тілінде білім беретін) бастауыш сыныптың (1-4-сыныптары) «Жаратылыстану» пәні бойынша оқу бағдарламасы (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) мен оқу жоспарының негізінде дайындалған. 1-сыныпта жиынтық бағалау 3 және 4- тоқсандарда өткізіледі.
Бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары мұғалімге білім алушылардың тоқсан бойынша жоспарланған оқу мақсаттарына жету деңгейін анықтауға мүмкіндік береді.
Әдістемелік ұсыныстарда бөлім / ортақ тақырып бойынша жиынтық бағалауды өткізуге арналған бағалау критерийлері мен дескрипторлары бар тапсырмалар ұсынылған. Сондай-ақ, жинақта білім алушылардың оқу жетістіктерінің мүмкін деңгейлері (рубрикалар) сипатталған. Дескрипторлары мен балдары бар тапсырмалар ұсыныс түрінде берілген.
Тоқсандық жиынтық бағалауды өткізу үшін спецификация мен балл қою кестесі ұсынылған. Спецификация стандартталған және оны тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуде басшылыққа алу міндеттелген.
Әдістемелік ұсыныстар бастауыш сынып мұғалімдеріне, мектеп әкімшілігіне, білім беру бөлімінің әдіскерлеріне, критериалды бағалау бойынша мектеп, өңірлік үйлестірушілеріне және басқа да мүдделі тұлғаларға арналған.
Әдістемелік ұсыныстарды дайындау барысында ресми интернет-сайттағы қолжетімді ресурстар (суреттер, фотосуреттер, мәтіндер, аудио және бейнематериалдар) қолданылды.
Шартты белгілер
* әр тоқсан барысында 2 ортақ тақырып қамтылатынын ескеріп, оқу мақсаттарына қол жеткізу үшін берілетін тапсырмалар мазмұнына ортақ тақырыптарды (мүмкіндігінше) кіріктіру ұсынылады.
** бағдарламадағы оқу мақсаттарының бір бөлігі қолданылады.
2

========3========

Мазмұны
3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР .. 5
«Жер және ғарыш бөлімі» бойынша жиынтық бағалау……………………………….. 6
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………… 10
3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………….. 13 4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР 21
«Табиғат физикасы» бөлімі бойынша жиынтық бағалау …………………………… 22
4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы……………………….. 27
3

========4========

4

========5========

3-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
5

========6========

«Жер және ғарыш бөлімі»
(«Саяхат» ортақ тақырыбы аясында) бойынша жиынтық бағалау
Бөлімше:
4.2 Ғарыш.
4.1 Жер.
4.3 Кеңістік және уақыт.
Оқу мақсаты:
1.4.2.3 Жекелеген ғарыштық денелерді атау және
сипаттау.
1.4.1.1 Жердің пішінін оның жасанды моделі негізінде
анықтау.
1.4.3.2 Уақытты өлшеу құралдарын анықтау.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы:
 Ғарыштық денені атайды және сипаттайды.
 Жердің пішінін және жасанды моделін табады.
 Уақытты өлшеу құралын көрсетеді.
Орындау уақыты:
10 минут
Тапсырма
1.Суреттегі ғарыштық дененің атауын жазыңыз.
Бұл – ______________.

Суреттегі денені сипаттайтын сөз тіркестерін қоршап сызыңыз.
дөңгелек пішінді өзінен жарық шығарады қатты дене шар тәріздес
6

========7========

2.
a) Берілген суреттерден Жердің пішініне ұқсас заттарды тауып, () белгілеңіз.

b) Жердің жасанды моделін тауып, () белгілеңіз.

3. Уақытты өлшеу құралдары мен өлшем бірліктерін сәйкестендіріңіз.
сағат ай апта күн минут

7

========8========

Бағалау
критерийі Ғарыштық денені атайды және сипаттайды.
Тапсырма

1
Дескриптор
Білім алушы
ғарыштық дененің атауын жазады (Күн);
ғарыштық дененің пішінін анықтайды (шар тәріздес); ғарыштық дененің қасиетін анықтайды (өзінен жарық шығарады);
доп бейнеленген суретті белгілейді;
глобус бейнеленген суретті белгілейді;
сағатты «минут» өлшем бірлігімен сәйкестендіреді;
сағатты «сағат» өлшем бірлігімен сәйкестендіреді;
күнтізбені «күн» өлшем бірлігімен сәйкестендіреді;
күнтізбені«апта» өлшем бірлігімен сәйкестендіреді;
күнтізбені«ай» өлшем бірлігімен сәйкестендіреді.
Балл
1
1
1
Жердің пішінін және жасанды моделін табады.
2
1
1
Уақытты өлшеу құралдарын көрсетеді.
3
1
1
1
1
1
Барлығы
10
8

========9========

.
ын
дұрыс
дар
жасанды
Жоғары
денені дұрыс
пішінін және
тайды.
Ғарыштық
атайды және сипаттайды.
Жердің
моделін дұрыс анықтайды
Уақытты өлшеу құрал
және өлшем бірліктерін
анық
/
/
уда
іктерімен
л
бір
құралдарын (сағат
/ жасанды моделін
Орташа
бойынша жиынтық бағалаудың нәтижесіне қатысты
өлшем
пішінін
Оқу жетістіктерінің деңгейі
арыштық денені ата
Ғ
сипаттауда қателеседі.
Жердің
анықтауда қателік жібереді.
Уақытты өлшеу
күнтізбе)
сәйкестендіруде қателіктер
жібереді.
.
және
_________________
.
дарын
уда
.
қиналады
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

уда
ортақ тақырыбы аясында)
ата
Төмен
қиналады
қиналады
анықта
пішінін және жасанды
_____________
Саяхат
(
ердің
арыштық денені ата
жөні:

Ғ
сипаттауда
Ж
моделін
Уақытты өлшеу құрал
және өлшем бірліктерін
анықтауда
шеу
денені
ын көрсетеді.
дар
Білім алушының аты
Бағалау критерийі
«Жер және ғарыш бөлімі»
Ғарыштық
атайды және
сипаттайды.
Жердің пішінін және
жасанды моделін
табады.
Уақытты өл
құрал

========10========

«Табиғат физикасы» бөлімі
(«Дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында) бойынша
жиынтық бағалау
Бөлімше:
5.4 Жылу. 5.5 Электр. 5.6 Магниттілік.
Оқу мақсаты:
1.5.4.1 Жылыту жабдықтары мен құрылғыларын
анықтау.
1.5.5.1 Адамдардың күнделікті өміріндегі электр
энергиясының маңызын түсіндіру.
1.5.6.1 Магниттілік қасиеті бар жекелеген денелерді
анықтау.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Жылыту құрал-жабдықтарын көрсетеді.
 Электр қуатының маңызы туралы әңгімелейді.
 Магниттік қасиеті бар денелерді таңдайды.
Орындау уақыты:
15 минут
Тапсырма
1. Жылыту құралдарын ( ) белгілеңіз
2. Сұрақтарға жауап жазыңыз.
Үйде электр қуаты сөніп қалса, қандай жағдай болуы мүмкін?
1. _____________________________________________________ 2. _____________________________________________________
10

========11========

3. Магниттік қасиеті бар екі дененің атауын жазыңыз: _________________________
Бағалау критерийі
Жылыту құрал- жабдықтарын көрсетеді.
Тапсырма

1
Электр қуатының маңызы туралы әңгімелейді.
2
Магниттік қасиеті бар денелерді таңдайды.
3
Барлығы
Дескриптор Білім алушы
жылыту жабдығын белгілейді (алауошақ);
жылыту жабдығын белгілейді (жылытқыш);
электр қуаты сөніп қалған жағдайға бір мысал келтіреді; электр қуаты сөніп қалған жағдайға екінші мысал келтіреді;
заттың атауын жазады (қасық); заттың атауын жазады (қайшы);
Балл
1
1
1
1
1 1
6
11

========12========

дұрыс
дұрыс
рын
сөніп қалған
Жоғары
.
Жылу беретін жабдықтарды
анықтайды.
Электр қуаты
жағдайдың салда
анықтайды
Магниттік қасиеті бар заттарды
дұрыс таңдайды.
)
н
біреуінен
деңгейі
алауошақ
.
сөніп қалға
/
Орташа
.
мысалдың
айдың салдарына келтірілген
Оқу жетістіктерінің
Жылу беретін жабдықтарды
(жылытқыш
анықтауда қателеседі
Электр қуаты
жағд
екі
қателеседі
Магниттік қасиеті бар заттарды
таңдауда (қасық, қайшы)
қателеседі.
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

ата
мысал
сөніп қалған
.
Төмен
______________________________
қиналады
а қиналады.
жөні:
уд
нәтижесіне қатысты

бөлімі («Дәстүр және ауыз әдебиеті» ортақ тақырыбы аясында) бойынша жиынтық бағалаудың
ылу беретін жабдықтарды
агниттік қасиеті бар заттарды
Ж
анықта
Электр қуаты
жағдайдың салдарына
келтіруде қиналады.
М
таңдауда

Бағалау
критерийі
Білім алушының аты
«Табиғат физикасы»
Жылыту құрал
жабдықтарын
көрсетеді.
Электр қуатының
маңызы туралы
әңгімелейді.
Магниттік қасиеті
бар денелерді
таңдайды.

========13========

3-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
13

========14========

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4- сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 45 минут
Балл саны — 20 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтарқолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 9 тапсырмадан тұрады.
Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
14

========15========

1
3
1
2
2
1
2
3
5
балл
Жалпы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
саны
Тапсырма
ды
ды
пты
пты
ларды
ларды
ларды
ларды
ларды
рма
сипаттамасы

бір дұрыс жауапты
бір дұрыс жауа
бір дұрыс жауа
ның
Олар
Олар
Олар
Олар бір дұрыс жауапты
ма
р
йды.
дайды.
Тапсы
Білім алушылар көп жауапты таңдауы
бар жабық түрдегі тапсы
орындайды.
таңдайды.
Білім алушылар қысқа жауапты қажет
ететін ашық түрдегі тапсырмалар
орындайды.
Білім алушылар көп жауапты таңдауы
бар жабық түрдегі тапсырма
орындайды.
таңдайды.
Білім алушылар толық жауапты қажет
ететін ашық түрдегі тапсырма
орындайды.
Білім алушылар көп жауапты таңдауы
бар жабық түрдегі тапсырма
орын
таңдайды.
Білім алушылар қысқа жауапты қажет
ететін ашық түрдегі тапсырмалар
орында
Білім алушылар көп жауапты таңдауы
бар жабық түрдегі тапсырма
орындайды.
таңдайды.
мен
анықтау.
ттілік қасиеті
ұрылғылар
денелерді атау
ақытты өлшеу
Жылыту
энергиясының
туралы ғылым
Оқу мақсаты
1.4.2.1 Астрономияны
ғарыш
ретінде сипаттау.
1.4.2.3 Жекелеген
ғарыштық
және сипаттау.
1.4.2.2 Ғарышты зерттеуге
арналған қ
ұшу аппараттарын
сипаттау.
1.4.1.1 Жердің пішінін
оның жасанды моделі
негізінде анықтау.
1.4.3.1 Уақыттың
маңыздылығын түсіндіру.
1.4.3.2 У
құралдарын анықтау
1.5.4.1
жабдықтары мен
құрылғыларын
1.5.5.1 Адамдардың
күнделікті өміріндегі
электр
маңызын түсіндіру.
1.5.6.1 Магни
бар жекелеген денелерді
анықтау.
Жер
Бөлімше
Ғарыш
.2
4
4.1.
4.3. Кеңістік
және уақыт
5.4 Жылу
5.5 Электрлік
5.6 Магниттілік
(«Саяхат» ортақ тақырыбы аясында)
тақырыбы аясында)
«Жер және ғарыш»
» ортақ
әдебиеті
(«Дәстүр және ауыз
Бөлім
»
Табиғат физикасы
«
6

1
2
3
4
7
8
9

5
Тапсырма

========16========

4. Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Жаратылыстану» пәнінен 3-тоқсан бойынша
жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Астрономия ғылымын сипаттайтын суретті анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
[1]
2. Сұрақтарға жауап беріңіз.
1. Күн жүйесінде неше ғаламшар бар? ________________________________ 2. Сіз қандай ғаламшарларды білесіз? Екі ғаламшардың атауын жазыңыз.
______________________ ___________________________
[3]
3. Суретте бейнеленген ұшу аппараты қалай аталады? Жауабын жазыңыз.
_______________________________________________________
[1]
4. а) Жер ғаламшарының пішінін анықтаңыз.
A) сопақ
B) жалпақ
C) шар тәріздес
D) төртбұрышты
[1]
b) Дұрыс жауабын таңдаңыз. Глобус – бұл ….
A) Жердің картасы
B) Жердің сызбасы
C) Жердің кестесі
D) Жердің жасанды моделі
[1]
16

========17========

5.Сурет бойынша сұрақтарға жауап беріңіз.
Балалар қандай жағдайға тап болды? ________________________________________ ________________________________________
[1]
Неліктен?_________________________________________
_________________________________________
[1]
6. Уақытты өлшеу үшін не қолданылмайды?
A) таймер
B) күнтізбе
C) таразы
D) сағат
[1]
7. Жылу беретін құралды анықтаңыз. Оның нөмірін жазыңыз.
Құралдың нөмірі: ___________________________________________ Жылу беретін тағы қандай құралдар білесіз?
Жазыңыз. __________________________________________________
[2]
8. Сұрақтың үш дұрыс жауабын таңдаңыз.
Электр қуатынсыз адамдар не істей алмайды?
A)Теледидар хабарларын көре алмайды.
B)Жағажайға барып демала алмайды.
C)Компьютермен жұмыс істей алмайды.
D)Тоңазытқышта тамақ сақтай алмайды.
Е) Тауға саяхатқа шыға алмайды.
[3]
17

========18========

9. Магниттік қасиеті жоқ заттардың атауларын сызыңыз.
Балл қою кестесі
№ 1
Жауап В
1) 8 ғаламшар
[5]
Балл 1 1
Қосымша ақпарат
2) Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер,
2
Сатурн, Уран, Нептун
3
4
Байланыс спутнигі а) C
b) D
2
Кез келген екі ғаламшардың атауы қабылданады. Әр дұрыс жауапқа бір балл беріледі.
Пойыздан кешікті/Балалар пойыздан кешігіп
қалды.
5
1 1 1 1
Уақытқа қарамады/ билетке қарамады/ жолға шығатынын ұмытып кетті/шұғыл шаруасы
болып қалды.
6
С
7
№5
Пеш, алауошақ (камин)
8
А C D
Қарындаш
Өшіргіш 9
Дәптер
Бор
Мақта Барлығы 18
1
Суреттің мазмұнына қатысты кез келген дұрыс жауап қабылданады.
1
1 1
Жылу беретін кез келген құралдың атауы қабылданады.
1 1 1 1 1 1 1 1 20

========19========

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды ( диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз. Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
19

========20========

20

========21========

4-ТОҚСАН БОЙЫНША ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМАЛАР
21

========22========

«Табиғат физикасы» бөлімі
(«Тағам және сусындар» ортақ тақырыбы аясында) бойынша
жиынтық бағалау
Бөлімше:
5.2 Жарық. 5.3 Дыбыс.
Оқу мақсаты:
1.5.2.2 Жарықтың табиғи және жасанды көздерін
ажырату.
1.5.2.3 Жасанды жарықтың қажеттілігін және оның
көздерін анықтау.
1.5.3.1 Дыбыстың таралуының ерекшеліктерін
түсіндіру.
1.5.3.2 Дыбыстың табиғи және жасанды көздерін
ажырату.
Ойлау дағдыларының деңгейі:
Білу және түсіну Қолдану
Бағалау критерийі:
Білім алушы
 Табиғи және жасанды жарық көздерін таниды.
 Жасанды жарық көзін және оның қажеттілігін
анықтайды.
 Дыбыстың таралу ерекшеліктерін сипаттайды.
 Табиғи және жасанды дыбыс көздерін
ажыратады.
Орындау уақыты:
20 минут
Тапсырма
1.Табиғи жарық көзі бейнеленген суретті () белгілеңіз.
Жасанды жарық көзі бейнеленген суретті () белгілеңіз.
22

========23========

2. Суреттегі заттар мен сөз тіркестерін бағытпен сәйкестендіріңіз.
көшені жарықтандыру үшін
бөлмені жарықтандыру үшін
жұмыс орнын жарықтандыру үшін
3. Қай ұшақтың дыбысы қатты естіледі деп ойлайсыз?
№2 ұшақ
№1 ұшақ
Сөйлемді толықтырып жазыңыз: № ___ ұшақтың дыбысы қатты естіледі, себебі ол ______________ ұшып бара жатыр.
23

========24========

4. Аталған дыбыстар қай дыбыс көзіне жатады? Бағытпен сәйкестендіріңіз.
табиғи дыбыс көздері
құстың сайрауы
қоңыраудың үні
баланың күлкісі
жаңбырдың сыбдыры
жасанды дыбыс
көздері
балғаның дыбысы
телефонның шылдыры
Бағалау
критерийі Табиғи және жасанды жарық көздерін таниды. Жасанды жарық көзін және оның қажеттілігін анықтайды.
Тапсырма

1
Дескриптор
Білім алушы
табиғи жарық көзін белгілейді; жасанды жарық көзін белгілейді; көшені жарықтандыруға арналған жарық көзін анықтайды;
бөлмені жарықтандыруға арналған жарық көзін анықтайды; жұмыс орнын жарықтандыруға арналған жарық көзін анықтайды; дыбысы қатты естілетін ұшақты анықтайды;
өз жауабын түсіндіреді;
құстың сайрауын табиғи дыбыс көзімен сәйкестендіреді; қоңыраудың үнін жасанды дыбыс көзімен сәйкестендіреді;
баланың күлкісін табиғи дыбыс көзімен сәйкестендіреді; жаңбырдың сыбдырын табиғи дыбыс көзімен сәйкестендіреді; балғаның дыбысын жасанды дыбыс көзімен сәйкестендіреді; телефонның шылдырын жасанды дыбыс көзімен сәйкестендіреді.
Балл
2
1 1 1
1
1
Дыбыстың таралу ерекшеліктерін сипаттайды. Табиғи және жасанды дыбыс көздерін ажыратады.
3
1
4
1 1
1
1
1
1
1
Барлығы
13
24

========25========

арық
ж
дұрыс
таниды.
е
Жоғары
қасиеттерін дұрыс
табиғи және жасанды
дұрыс
өздерін
к
абиғи және жасанды
Т
көздерін
Жасанды жарық құралдарын
оларды қолдану мақсатымен
дұрыс сәйкестендіреді.
Дыбыстың
анықтайды және түсіндіреді.
Дыбысты
дыбыс
жіктейді.
көздерін
.
жарық көздерін
дыбыс
Орташа
қателеседі.
қателеседі
_
жасанды
жасанды
/
Оқу жетістіктерінің деңгейі
абиғи /
Табиғи
анықтауда
Жасанды жарық құралдарын
оларды қолдану мақсатымен
сәйкестендіруде қателіктер
жібереді.
Дыбыстың қасиеттерін анықтауда /
түсіндіруде
Т
жіктеуде қателіктер жібереді.
аналарға ақпарат ұсынуға арналған рубрика

.
ата
жарық
қиналады
қиналады.
да
асанды
Төмен
(«Тағам және сусындар» ортақ тақырыбы аясында) бойынша жиынтық бағалаудың
_____________________________
иғи және жасанды дыбыс
жөні:
нәтижесіне қатысты

аб
Дыбыстың қасиеттерін
Т
Табиғи және ж
көздерін анықтау
Жасанды жарық құралдарын
оларды қолдану мақсатымен
сәйкестендіруде қиналады.
анықтауда және оны түсіндіруде
қиналады.
көздерін жіктеуде
«Табиғат физикасы бөлімі»
Білім алушының аты
Бағалау критерийі
Табиғи және жасанды
жарық көздерін
таниды.
Жасанды жарық көзін
және оның қажеттілігін
анықтайды.
Дыбыстың таралу
ерекшеліктерін
сипаттайды.
Табиғи және жасанды
дыбыс көздерін
ажыратады.

========26========

26

========27========

4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың спецификациясы
27

========28========

1. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мақсаты
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы оқу бағдарламасының мазмұнына сәйкес білім алушылардың оқу мақсаттарына жеткендігін тексеруге және тоқсан барысында меңгерген білім, білік және дағдыларын анықтауға бағытталған.
Спецификация 1-сыныпта «Жаратылыстану» пәні бойынша тоқсандық жиынтық бағалаудың мазмұны мен өткізу рәсімін сипаттайды.
2. Тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың мазмұнын анықтайтын құжаттар
«Жаратылыстану» пәні бойынша (орта білім беру мазмұнын жаңарту аясындағы) бастауыш мектепке арналған оқу бағдарламасы (1 — 4- сыныптар).
3. 3-тоқсан бойынша жиынтық бағалауға шолу
3.1 Ұзақтығы — 45 минут
Балл саны — 16 балл
3.2 Жиынтық бағалаудың құрылымы
Тоқсан бойынша жиынтық бағалауда әр түрлі тапсырмалар: көп жауапты таңдауы бар сұрақтар, қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтар қолданылады.
Берілген нұсқа көп жауапты таңдауы бар және қысқа/толық жауапты қажет ететін сұрақтарды қамтитын 6 тапсырмадан тұрады.
Көп жауапты таңдауы бар сұрақтарда білім алушылар ұсынылған жауап нұсқаларынан дұрысын таңдайды.
Қысқа жауапты қажет ететін сұрақтарға білім алушылар сөздер немесе қысқа сөйлемдер түрінде жауап береді.
Толық жауапты қажет ететін сұрақтарда білім алушыдан максималды балл жинау үшін тапсырманың шешімін табудың әр қадамын анық көрсетуі талап етіледі. Тапсырма бірнеше құрылымдық бөліктерден/сұрақтардан тұруы мүмкін.
28

========29========

1
2
2
4
4
3
балл
Жалпы
1
1
1
1
1
1
саны
Тапсырма
орындайды.
сипаттамасы
орындайды.
орындайды.
орындайды.
орындайды.
ды
ды
ды
ін ашық түрдегі
ды
ның
ма
ететін ашық түрдегі
ететін ашық түрдегі
ететін ашық түрдегі
бір дұрыс жауапты
етет
р
Тапсы
Білім алушылар қысқа жауапты
қажет
тапсырмалар
Білім алушылар толық жауапты
қажет
тапсырмалар
Білім алушылар қысқа жауапты
қажет
тапсырмалар
Білім алушылар көп жауапты
таңдауы бар жабық түрдегі
тапсырмаларды
Олар
таңдайды.
Білім алушылар қысқа жауапты
қажет
тапсырмалар
.
салыстыру
Оқу мақсаты
1.5.2.1 Жарық пен
қараңғылықты
1.5.2.2 Жарықтың табиғи
және жасанды көздерін
ажырату.
1.5.2.3 Жасанды
жарықтың қажеттілігін
және оның көздерін
анықтау.
1.5.3.2 Дыбыстың табиғи
және жасанды көздерін
ажырату.
1.5.3.2 Дыбыстың табиғи
және жасанды көздерін
ажырату.
1.5.3.1 Дыбыстың
таралуының
ерекшеліктерін түсіндіру.
Жарық
Дыбыс
.2
.3
Бөлімше
5
5
сау» ортақ тақырыптары аясында)
(«Тағам және сусындар», «Дені саудың жаны
«Табиғат физикасы»
Бөлім
1
2
3
4
5
6
Тапсырма №

========30========

4. Мысал үлгілері және балл қою кестесі
«Жаратылыстану» пәнінен 4-тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары
1. Сөйлемді аяқтаңыз.
Қараңғылық дегеніміз ________________________________болмауы.
[1]
2. Табиғи және жасанды жарық көздерінің суретін салыңыз.
Жасанды жарық көзі
Табиғи жарық көзі
[2]
3. Жарық туралы берілген сөйлемдерді аяқтаңыз.
Жарықты қолмен ұстау мүмкін емес. Оны ____________________болады.
[1]
Жарық түспейтін жерде үнемі ____________________болады.
[1]
4. Суретке мұқият қараңыз. Жасанды дыбыс көздерін қызыл қарындашпен,
табиғи дыбыс көздерін көк қарындашпен қоршаңыз.
[4]
5. а) Екі табиғи дыбыс көздерін анықтаңыз.
A) домбыра
B) жаңбыр
C) боран
D) ысқырық
Е) даңғыра
[2]
30

========31========

b) Екі жасанды дыбыс көздерін анықтаңыз.
A) телефон B) күлкі C) жаңбыр D) қоңырау Е) жел
6. Дұрыс жауабын қоршаңыз.
1) Сағат вакуумның ішінде тұр.
[2]
2) Вакуумдағы сағаттың даусын естуге болады.
3) Вакуумдағы сағат шырылдауы мүмкін.
Балл қою кестесі
№ 1
Жауап
Жарықтың
2
Жасанды жарық көзінің суретін салады
3
Табиғи жарық көзінің суретін салады Көруге
Қараңғы
Адамдар
4
Мысық Теледидар Шаңсорғыш

5b
Ақиқат 6 Жалған
Ақиқат Барлығы
В С А D
Ақиқат Жалған Ақиқат Жалған Ақиқат Жалған
[3]
Балл 1 1 1 1 1
Қосымша ақпарат
1
Ана/бала/анасы мен баласы деген жауаптар қабылданады және 1 балл қойылады.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
31

========32========

5. Тоқсан бойынша жиынтық бағалауды өткізу ережелері
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау кезінде кабинетіңіздегі көмек ретінде қолдануға мүмкін болатын кез келген көрнекі құралдарды ( диаграммалар, кестелер, постерлер, плакаттар немесе карталарды) жауып қойыңыз.
Тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталмас бұрын алғашқы бетінде жазылған нұсқауды оқып, білім алушыларға жұмыстың орындалу ұзақтығын хабарлаңыз. Білім алушыларға жұмыс барысында бір-бірімен сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз. Нұсқаулықпен таныстырып болғаннан кейін білім алушыларға тоқсан бойынша жиынтық бағалау басталғанға дейін түсінбеген сұрақтарын қоюға болатындығы туралы айтыңыз.
Білім алушылардың жұмысты өздігінен орындап жатқандығына, жұмысты орындау барысында көмек беретін қосымша ресурстарды, мысалы: сөздіктер немесе калькуляторлар (спецификацияда рұқсат берілген жағдайлардан басқа уақытта) пайдалануларына мүмкіндіктерінің жоқ екендігіне көз жеткізіңіз.Олардың жұмыс уақытында бір-біріне көмектесулеріне, көшіріп алуларына және сөйлесулеріне болмайтындығын ескертіңіз.
Білім алушыларға дұрыс емес жауапты өшіргішпен өшірудің орнына, қарындашпен сызып қоюды ұсыныңыз.
Жұмыс барысында нұсқаулыққа немесе жұмыстың ұзақтығына қатысты білім алушылар тарапынан қойылған сұрақтарға жауап беруге болады. Жекелеген білім алушыларға көмек беруге негізделген кез келген ақпаратты оқуға, айтуға, өзгертіп айтуға немесе көрсетуге тыйым салынады.
Тоқсандық жиынтық бағалаудың аяқталуына 5 минут уақыт қалғандығын үнемі хабарлап отырыңыз.
Тоқсандық жиынтық бағалау аяқталғаннан кейін білім алушылардан жұмыстарын тоқтатып, қалам/қарындаштарын партаның үстіне қоюларын өтініңіз.
6. Модерация және балл қою
Барлық мұғалімдер балл қою кестесінің бірдей нұсқасын қолданады. Модерация үдерісінде бірыңғай балл қою кестесінен ауытқушылықты болдырмау үшін жұмыс үлгілерін балл қою кестесіне сәйкес тексеру қажет.
32

========33========

33

========34========

«Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ типографиясында басылды. 010000,
Астана қ., №31 көше, 37а үй.
e-mail: http://josparik.kz/.
34

========35========

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *